Musiklivet

Af
| DMT Årgang 23 (1948) nr. 12 - side 288-290

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet

Udlandet

Ved Vagn. Jensen

// MUSIKVARLDENs novembernummer indeholder en anmeldelse af Sutermeisters »Raskolnikoff« og fortsættelsen af Górans.sons harmonilære, Simon Parmets dokuinenterede påvisning af en mærkelig fejl i Eroica-partituret, en gal placering af et repetitionstegn i scherzoen, og fortsættel.sen af Hans Eppsteins artikel i juninummeret om Heinrich Schåtz. Endelig fortæller Gunnar Hellmann om den musikpædagogiske kongres, som under titlen »Den nye musik i undervisningen« fandt sted i Bayreuth i sommer efter indbydelse fra det nylig grundlagte »Institut fiir neue Musik«. Referatet indeholder mange interessante udtalelser, her skal exempelvis citeres fra professor Vilh. Malers redegørelse for sit harmonilæresystem: »Fortroligheden med alle faser af den klangverden, som beherskede musiken fra 16001900, den tid altså, hvor den vesterlandske instrumentalmusik nåede sit højdepunkt, bør ikke grundes på abstrakt skriftlige arbejder, udsættelse af becifret, bas med astronomiske tal og generalbasfremmede klange, hovedvægten bør derimod lægges, på at spille kadencer på klaveret og på gehørsøvelser samt på improvisationer over udvalgte folkemelodier. En klar metodisk opbygning på funktionsteoriens betegnelser, en opbygning, som går ud fra kadencens, forløb, ikke fra treklangens, stof, er her en forudsætning.«

// SLóJD OCH TON nr. 3 indeholder en morsom artikel af Carl Nordberger »Min ungdoms gyldne Prag«, et godt billede af et misundelsesværdigt internationalt musikliv, nogle ord af Torsten Boheman, om Musikhistorisk Museum i København foruden nogle ret faglige afhandlinger.

// Til første koncertmester i Gåteborgs orkesterfórening er nu valgt den 26-årige ungarer Ferenz Akos, som kommer fra koncertmesterpulten ved operaen i Budapest, i stedet for Jan Damen, som vender tilbage til sit hjemland, hvor han skal beklæde koncertmesterpladsen i Concertgebouworkestret i Amsterdam.

,// Kurt Atterbergs opera »Stormen« efter Shakespeares drama, der vandt førsteprisen i konkurrencen om et nyt svensk operaværk. til operahusets 50-års jubilæum, har nu haft premiere i Stockholm; anmeldes i MVs oktobernummer.

// Kurt Weills o-,,, Bert Brechts opera »Laser og pjalter«, som kom på sort-liste i Hitler-Tyskland på grund af komponistens jødiske herkomst, er nu igen blevet banlyst i Bayern på grund af sit uforbilledlige forbrydermilieu.

// CARL EBERT leder som gæsteprofessor det nye operafakultet på University of California.

// Brasiliens store tonedigter H. Villa Lobos har fuldendt et nyt korværk for børnestemmer, blandet kor, 2 klaverer og 15 slaginstrumenter, baseret på et folkeeventyr i Nhingatu-indiansk dialekt.

// Ernest Blochs 2. strygekvartet, der i Koppelkvartettens fremragende udførelse huskes fra den internationale musikfest i København sidste år, er nu indspillet på Decca af Griller-kvartetten.

// Det engelske kvartalsskrift for moderne musik TEMPO har helliget sit oktobernummer den amerikanske komponist Aaron, Copland. Den chilensiske musikkritiker Juan Orrego Salas skriver om New York-komponisten, englænderen W. Meller om Copland og det amerikanske idiom og amerikaneren Arthur V. Berger gør rede for Coplands 3. symfoni, hans sidste store orkesterværk. Coplands sidst afsluttede komposition er iøvrigt en »Chil~ drens Suite« fra underlægningsmusiken til Steinbeckfilmen »The red Pony«. For tiden er han optaget af arbejdet med en clarinetkoncert efter opfordring af Benny Goodman.

// En 5. international musikkonkur~ rence vil f inde sted i Geneve fra 19. september til 2. oktober 1949. 1 konkurrencen kan deltage kunstnere mellem 15 og 30 år indenfor sang, klaver, violoncell obo, fagot samt sonater for violin og klaver. Den ,samlede prærniesum beløber sig til 11.000 frs. suisses. Fra midten af december vil prospecter på fire sprog kunne rekvireres af interesserede ved henvendelse til Conservatoire du musique de Geneve, Schweiz.

// For nogle år siden grundlagdes i Budapest en organisation kaldet »Goldmark Music-School« med det formål at virke for udbredelsen af kendskabet til gammeleuropæisk, orientalsk og fremfor alt jødisk musik. Selskabet har ikke blot arrangeret koncerter og radioudsendelser, men er nu også begyndt en serie af publikationer inden for det nævnte område under titlen »The Library of the Goldmark- Musie School«, udgivet af professor Bence Szabolesi, medlem af Royal Asiatic Society,

,og dr. Szigmond Laszlo, direktør for »Goldmark Music-School«. Første bind indeholder 32 choraler af den ældste jø- diske musik, andet bind vil blive et udvalg af klaverværker (arrangementer) fra forskellige kulturer, mens tredie bind indeholder 100 gamle jødiske liturgiske melodier. Man håber, at offentliggørelsen af (lette autentiske materiale vil kalde på de skabende kunstneres opmærksomhed ved -den inspirerende kraft og de rige kunstneriske muligheder, det indeholder.

En lang række specialister medvirker ved udarbejdelsen af dette store værk. Tex-ten vil foreligge i engelsk oversættelse.

Apropos Nusiklesten

F5r Flemming Weis' i DM nr 11/1948 publicerade tillråttalågganden av mina påståenden angående valet i Amsterdam. av jurymedlemmar fór ISSM:s kommande musikfest, i Palermo och angående den fórsvunne tjeckiske kompositdren och hans, likaledes fårsvunna symfoni ber jag att få tacka. Det år alltid gott når sanningen kommer fram. Jag vill dock tala om att mina påståenden visst inte var avmig gripna ur luften. Jag hade uppgifterna från en kålla, vilken jag inte hade anledning att misstro. Kållan var en kollega till Flemming Weis, dvs en delegat och president i ISSM.

Folke H. T6rnblom.

Danmark

Det kgl. teater

Den islandske tenor Einar Kristians,son, er fra 1. jan. engageret ved Det kgl. teater.

Mærkedage

// Lederen af Den musikdramatiske skole, Immanuel Franksen, fyldte d. 8. nov. 60 år.

// Dansk Solist-Forbund fejrede d. 30. -okt. sin 30 års fødselsdag ved en koncert med påfølgende selskabelig sammenkomst i Fuglevangsvejens skole, hvor de komniunale solistkoncerter plejer at finde .sted.

// Violinisten P. E. Johannesen. fyldte d. 13. november 70 år. Han har i en menneskealder spillet i Tivolis koncertsals orkester og i Københavns filharmoniske orkestei,. Han er navnlig kendt som tegner af utallige karikaturtegninger af musiklivets personligheder.

// Pianistinden fru Dagmar Bendix, enke efter komponisten Victor Bendix, fyldte d. 27. nov. 80 år.

Legater og udmærkelser

Kgl. kapelmester Egisto Tango har modtaget professor Ove Christensens ærespris, der ikke kan søges, men uddeles af prof. Knud Jeppesen, Chr. Christiansen, Mogens W31dike og landsretssagf. Jørgen Michaelsen.

,// Lektor Viggo Forchhammers legat, der blev oprettet i anledning af hans 70års fødselsdag, blev forleden uddelt for første gang til en ung sangstuderende, nemlig frøken Lisbeth Knudsen, datter af det kendte sanger- og sangpædagogpar Benedicte og Poul Knudsen.

// Kgl. kammersanger Einar Nørby er af Studenterforeningens seniorat udnævnt til at være studenternes æreskunstner.

G-::~ofon

// »Discophilen«s tidligere redaktør, Knud Thage Petersen, har udarbejdet en diskografi over Aksel Schiøtz's samtlige grammofonindspilninger. Fortegnelsen, der kun foreligger i 1 00 eksemplarer, kan muligvis endnu fås ved henvendelse til Dansk discophil-forening. Den koster 3 kr.

Forskelligt

// »Discophilen« har skiftet redaktør, idet Bent Klovborg Jakobsen har afløst Knud Thage Petersen.

// Klaverpædagogen Knud Leopold Nielsen. har af UNESCO modtaget indbydelse til et 6 måneders studieophold i udlandet, som det er hans plan at fordele med 3 måneder i England og 3 måneder i Schweitz. Det er fortrinsvis studiet af undervisningspsykologi, det gælder.

// Efter Thomas Jensens fratrædelse som kapelmester i Tivoli har man besluttet i næste sæson. at engagere en række gæstedirigenter i samarbejde med Felumb. Der er truffet aftale med John, Frandsen, Arne Hammelboe, Johan Hye- Knudsen, Thomas Jensen, Emil Reesen, og Erik Tuxen.

// I Tivoli koncertsals orkester er der sket betydelige forandringer. Følgende musikere er nyengageret: Violinisten Ejnar Jensen, hornisten Alfred Ehlers, trompettisterne Søren Johansen. og Edvard Thomsen samt harpenistinden Kålhe Hiesiger. I december vil der blive afholdt konkurrence for to violinister, een å to cellister, to hornister, en oboist og en fagottist.

// Justitsministeriets udvalg for større færdselssikkerhed meddeler:

Overbetjent Ricard Lindebros komposition »Skolevejens sang« er nu blevet udsendt på grammofonplade af TONO.

z~,

På pladens ene side fortæller »Onkel færdselsbetjent« om skolevejens farer

som en optakt til selve sangen.

TONO har fremstillet pladen uden at påregne sig nogen indtægt.

// Victor Schiøler skal i januar på tourné til England og Amerika. D. 16. januar skal han spille i Albert Hall i London og d. 28. januar i selveste Carnegie Hall i New York. Han regner med at f å anledning til at spille Niels Viggo Bentzons klaversonate, som han spillede herhjemme ved sin koncert i begyndelsen af november.

Koncerter og Møder 11/l: Mp F. Progr., se s. 291.

18/l: DUT.: Musiktribunal. Progr., se s. 292. 25/1: Mp F. Progr., se s. 291.

Dødsfald

t

D. 4. oktober døde fhv. doinorganis

Camillo Carlsen efter leengere tids svaghed. Han blev 72 år gammel. Camillo Carlsen havde været organist i Roskilde fra 1911 indtil han for et par år siden tog sin afsked efter 35 års tjeneste. Han var en søgt lærer i orgelspil, underviste også i sang og var tillige en meget produktiv komponist.

Forlagene, Danmark

Lærerbog i Solfége

Jørgen Jersild: Lærebog i solfége, I øvelser i tonetræfning. Forlag: Wilh. Hansen 1948, 44 s. og nodetillæg.

Jørge,tz Jersilds lærebog i solfége, I. Øvelser i tonetræfning kunne friste en i hørelæreundervisningens problemer i al almindelighed og i Tonika-Do metodens anvendelighed specielt interesseret anmelder til en del principielle drøftelser, som der desværre ikke kan blive plads til i denne sammenhæng, hvorfor jeg skal begrænse mig til at fastslå:

1) at Jersilds lærebog i solfége er aldeles

fortræff elig,

2) at Jersilds fremgangsmåde har nogle

tr,eek iælles med To-Do,

3) at den skarpe frontstilling, der plejer at præge diskussioner mellem solfége og To-Do lærere, er meningsløs og vist kun forårsaget af gensidig mangel på kendskab til hinandens metoder og mål.

Ad 1 og 2) skal jeg fremhæve, at Jersild -stort set følger den for solfége almindelige fremgangsmåde at bygge elevens evne til

inelodilæsning op ved at lære ham intervallerne et efter et fra de mindste til de største. Denne fremgangsmåde-er forbundet med faren for, at eleven bliver hængende i at »stave« sig gennem en nodetekst. Jersilds tilrettelæggelse af stoffet forebygger denne fare bl. a. ved allerede~ på et meget tidligt tidspunkt at indføre. treklangene og deres omvendinger, hvilke. burde åbne muligheden for, at eleverne hurtigt kan lære at overskue en følge af endda ret mange noder ad gangen og opfatte dem som repræsenterende små melodiske helheder, der ikke kræver »stavning« fra tone til tone.

Allerede det lige omtalte træk fra Jersilds lærebog viser, at springet fra solfége i alt fald i den her foreliggende tilrettelæggelse - til To-Do ikke er særlig stort. Et andet bindeled mellem Jersilds øvelsesbog og To-Do er behandlingen af problemet »funktionsvendinger«. Jersild er fuldtud klar over den betydning, som opfattelsen af meloditonernes funktionskvaliteter har for den hurtige og sikre melodilæsning. Han helliger derfor et specielt kapitel dette problem og henviser i de andre kapitler gang på gang til funktionsvendingerne som en støtte for den rette og sikre løsning af de stillede opgaver. Jersild har her fælles basis med To-Do; men da hans lærebog ikke tager sigte på den elementære hørelæreundervisning - han regner med et elevmateriale, hvis standpunkt svarer til kravene ved optagelsen til Det kgl. danske Musikkonservatoriums hovedskole - udelader han fornuftigvis To-Do's, solmisationsteknik.

Jersilds øvelsesopgaver er fortræffelige. Med stor behændighed undgår han den fare, at eleverne lærer øvelsesstoffet udenad og derved snyder sig til den rette løsning - en fare, der truer visse dele af Høffdings ellers så udmærkede hørelæreøvelser - ved at kræve melodierne sunget med et fra gang til gang, ja ev. fra afsnit til afsnit vekslende antal fortegn. Øvelserne suppleres ved 114 nodecitater fra værker af Bach, Händel, Gluck, Mozart og Grieg m. fl., der kulminerer i ganske svære melodifragmenter. Kan eleverne Iaese dem fejlfrit og uhæmmet, så kan de betragte sig som temmelig sikre bladlæsere.

Facit: Jersilds lærebog er en overordentlig værdifuld berigelse af den danske litteratur på hørelærens område. Undervisningen i viderekommen hørelære vil fremtidigt dårligt kunne undvære, denne bog, hvis udgivelse hilses af anmelderen med største glæde.

Herbert Rosenberg.