Foreningerne

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 01 - side 28-29

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal, K. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Hakon Børresen (formand), Torben Krogh (næstformand), Axel Kjerulf (kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahamsen, Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knuddge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wåldike.

Sekretær og juridisk konsulent: Højesteretssagfører Eiv. Helsted, Rådhusstr,,gede 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, lørdag 10 -14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

-)K

Nu skal der betales årskontingent for 1949. Beløbet bedes reguleret snarest enten kontant ved check, eller ved indbetaling på postgirokonto nr. 3252. Medlemmer, der ønsker indbetalingskort tilsendt, kan ringe til kontoret herom. Gyldigt medlemskort for 1949 er betingelsen for adgang til generalforsamlingen og for udbetaling af honorarer.

--IK

I overensstemmelse med Dansk Komponist Forenings loves § 18 vil der af understøttelsesfonden være at uddele:

1) Enkefondsandele til enker eller forældreløse børn under 18 år efter komponister, der har været aktive medlemmer af Dansk Komponist Forening, og

2) Understøttelse til økonomisk vanskeligt stillede aktive medlemmer.

Ansøgninger (for enker med angivelse af eventuelle børn under 18 år) bedes indsendt til Dansk Komponist Forening inden den 20. februar d. å.

De ansøgere, der kommer i betragtning, vil senest den 15. marts få brev herom fra rådet. Anden bekendtgørelse bliver ikke udsendt. Iøvrigt henvises til overgangsbestemmelsen i lovenes § 18.

-4K

I overensstemmelse med lovenes § 19 c kan foreningens medlemmer - dog ikke arvingers repræsentanter - indgive an- søgning om rejse- og studielegater. Ansøgninger af denne art kan indsendes i årets, løb, når anledning gives, og må indeholde, oplysninger om rejsens eller studiernes. formål eller anden begrundelse.

4K

Af hensyn til revisionen af foreningens årsregnskab, bedes medlemmerne omgående indsende kvitteringer for de ultimo, december 1948 udbetalte honorarer m.v.,, ligesom de tilsendte checks bedes hævet. snarest.

_4(

Til medlemmerne.

Da der nu fra U.S.A. er indgået diverse opgørelser over opførelser, der har fundet sted siden krigens begyndelse, men der til disse ikke er knyttet tilstrækkelige oplysninger, skal foreningen henstille til de komponister, der på en eller anden måde måtte have bragt i erfaring, at deres kompositioner er blevet opført på koncerter eller i radio i U. S. A., snarest hertil fremsender dokumentation herfor i form af programmer, avisudklip, breve fra navngivne ørenvidner eller anden bevislighed, der måtte kunne begrunde opstået krav, herunder også f. eks. erklæringer fra musikforlag orn solgt eller udlejet nodemateriale etc.

Medlemmer, der mener sig berettigede til at gøre krav gældende, bedes derfor i egen interesse straks foretage de fornødne skridt til at fremskaffe og hertil indsende dokumenteret redegørelse herfor, for at man kan have materialet liggende klart, når pengene indgår, om hvilket tidspunkt man dog endnu intet kan sige.

P. f. v. Knudåge Riisager, formand.

Husikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: . 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (formand), Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Kristian Riis (næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. (Træffes 12-12:1/~,,). Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf.Taga 6772. Gerdav.Biilow (sekretær), Knud Leopold Nielsen, overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

4K

Møder i januar og februar.

Tirsdag d. 25. januar kl. 20 taler magister Gunnar Heerup om »Aktuelt dansk musikliv« i Musikkonservatoriets sal.

Tirsdag d. 8. februar kl. 20 holder violinisten Ejnar Sigfusson en undervisningsdemonstration i Hornung & Møllers sal.

Tirsdag d. 22. februar afholdes generalforsamling i Musikkonservatoriets sal.

4(

Som tidligere meddelt er indleveringsfristen for jubilæumskonkurrencen om undervisningsmusik udsat til 15. februar.

Musikpædagogisk eksamen, nov. 1948.

Hovedfag klaver: Agnethe Christensen, Ingeborg Dalby, Ingeborg Daub, Erna Hansen, Inge Bruun Hansen, Tinna Hansen, Kjeld Meyersahm, Betty Nielsen, Grethe-Bodil Nielsen, Margit Raae og Inge~ borg Ravn.

Violin: Bellis Christiansen, Kjeld Søren Overgaard og Tove Anker Sørensen (udmærkelse).

Sang: Lise Allin Erichsen og Elly Margrethe Petersen.

Musikteori og musikhistorie (som hovedfag): Ragnar V. Bonnichsen, Bengt Johnsson og Erik Jørgensen (udmærkelse) -

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Odrdup 1812. Næ-stformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer. Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Kontor: Kontortid 11-15, lørdag 11

13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, forestillingsdagen kl. 15-1520. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

4(

3die ung aften finder sted onsdag d.

26. januar kl. 20 i Hornung & Møllers sal.

P r o g r a in:

I. S. Bach: Fantasi og fuga a-moll. for

piano. - Else Sehultz.

J. S. Bach: Quia fecit mihi magna.

Haydn: Recitativ og arie af »Skabelsen«. Bjørn Nielsen, v. fl.: Georg Lebel.

Carlo Breitenbach Christoffersen: 2 pezzi for obo og klaver op. 28.

Waldemar Wolsing og Herm. D. Koppel.

Bela Bartok: 10 rumænske julesange.

Domenico Scarlatti: Sonate d-moll og Sonate D-dur.

Else Schultz.

Carl Loewe: SUsses Begråbnis og Meeresleuchten.

P. Heise: Kong Haddings vise. Bergmanden. - Bjørn Nielsen.

I anledning af Ebbe Hameriks nylig

stedfundne og Finn Høffdings forestående

50 års fødselsdag afholdes fredag d. 11. fe-

bruar kl. 20 i Hornung & Møllers sal en

koncert med

Program:

Ebbe Hamerik: Kvintet for fløjte, obo, klarinet, horn og fagot (1941).

Blæserkvintetten af 1932: Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Poul Allin Erichsen, Ingbert Mikkelsen og Carl Bloch.

Ebbe Hamerik: Strygekvintet (1932).

Erling Bloch-kvartetten: Erling Bloch, Lavard Friisholm, Hans Kassow, Jørgen Friisholm samt kontrabas, Johs. Poulsen.

Ebbe Hamerik: Dialog for obo og klarinet (1945).

Waldemar Wolsing og Poul Allin Erichsen.

Finn Høffding: Strygekvartet op. 6 (1925). Erling Bloch-kvartetten.

Finn Høffding: Kvartet for obo, sangstemme og tostemmigt klaver.

Waldemar Wolsing, Inga Graae og Herman D. Koppel.

Medlemskort giver adgang til begge koncerter.