Godt begyndt - ?

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Godt begyndt - ?

Årsskiftet 1948-49 blev af stor betydning for dansk musikliv; i det gamle år blev det endelig på Rigsdagen vedtaget, at DET KGL. DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM skulle overgå til staten, og på det nye års første dag overtog staten officielt konservatoriebygningen med inventar imod at forpligte sig til at afholde de for konservatoriets fortsatte og tidssvarende drift nødvendige økonomiske forpligtigelser. I sandhed en begivenhed, der vil blive af skelsættende betydning for dansk musikliv. Men nu, hvor ansvaret hviler på staten, må man blot håbe, at den må være sig dette bevidst og ikke tro, at man tjener åndslivets eller statskassens interesser ved at spare på de - i forhold til det store samfundsmaskineris kæmpemæssige forbrug - småbeløb, der skal til for at føre vor største musikalske læreanstalt op på det høje pædagogiske og kunstneriske niveau, hvorden har sin rette plads.

Begyndelsen er dog ikke gjort særlig lovende; for på trods af, at samtlige partier har stillet sig bag tanken om et fornuftigt tilskud, så har ministerielle embedsmænd - hvilket fremgår af den betænkning, der fulgte lovforslaget - gang på gang skåret det foreslåede budget ned. Som den kraftigste protest herimod har samtlige partiformænd på Rigsdagen beklaget denne nedskæring og yderligere henstillet til undervisningsministeren, at studiet bliver gjort afgiftsfri eller, hvis det af formelle grunde ikke lader sig gøre, betalingen sat så lavt, at det ikke bliver en økonomisk byrde for de musikstuderende.

Men hvad vil nu følgen blive? Dette spørgsmål er næppe svært at svare på, for medens ministeriet af »sparehensyn« måske tror at have handlet med salomonisk visdom i rationaliseringens interesse ved hårdhændet at skære ned, så vil sandheden utvivlsomt blive den, at det kommende undervisningsråd straks må begynde sin gerning med' at søge ministeriet om tilskud til det utilstrækkelige grundbeløb. Undervisningsrådet, der i forvejen vil blive stærkt belastet med administrativt og praktisk pædagogisk arbejde, får her et unødigt pres at arbejde under: forhandlinger, redegørelser og nye nedskæringsforslag m. m. vil beslaglægge dets sparsomme tid; papirer, a nsøgninger og skriftlige forklaringer vil dynge sig op hos embedsmændene i Frederiksholms Kanal, og disse vil få et ganske unødvendigt ekstraarbejde. Er det fornuftigt at lave spareforanstaltninger på denne måde?

Da den anordning, hvorefter musikkonservatoriets undervisningsplan fra den 1. januar skal tilrettelægges, endnu ikke foreligger, er det ikke muligt at danne sig et skøn over undervisningsplanens effektivitet og tilstrækkelighed. Vil det mon blive muligt nu på konservatoriet at få en grundig komponist- og dirigentuddannelse? Bliver der endelig tale om formlæreundervisning på små hold? Vil der blive tilkaldt gæsteforelæsere? Vil sprog som italiensk, fransk og tysk blive obligatoriske fag for sangere? Vil der blive oprettet et for et konservatorium uundværligt og stort diskotek - og mange flere spørgsmål melder sig, men derom senere, når anordningen er en kendsgerning.

Foreløbig vil DM gratulere Det kgl. danske Musikkonservatorium til denne trods alle mangler betydningsfulde omvæltning og udtrykke ønsket om et godt nytår og en lykkelig fremtid for den læreanstalt, der i kommende decennier skal være samlingssted for den opvoksende musikalske ungdom til gavn for dansk musikkultur.