Musiklivet

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 01 - side 26-27

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet

Danmark

Legater og udmærkelser

Dansk Komponistforening har på foreningens stiftelsesdag d. 5. december tildelt komponisten Svend S. Schultz årets jubilæumslegat på 1000 kr.

// Det Anckerske legat blev d. 10. december tildelt komponist og skoleinspektør Ejnar Jacobsen. Det kan måske i den forbindelse have interesse at se, hvem der indenfor musiklivet har modtaget legatet i f. ex. de sidste 15 år: Ebbe Hamerik, Kaj* Senstius, Johan Hye-Knudsen, Finn Høffding, C. H. Debois, Otto Mortensen, Sv. Erik Tarp, Paul v. Klenau, Leif Kayser, Flemming Weis, Sv. S. Schultz, Vagn Holmboe, Herm. D. Koppel, Knud Jeppesen og Niels Viggo Bentzon.

// Den kulturelle Fonds hæderspris på 2000 kr. blev den 20. december tildelt kgl. kapelmester Egisto Tango.

// Det kgl. danske Musikkonservatorium har tildelt pianisten Fritz Rasmussen et legat på 2400 kr. Det er et af de legater, der ikke kan søges.

// Kapelmester Thomas Jensen har modtaget Århus by's hæderstipendium på 1000 kr.

// Egfsto Tango er blevet Ridder af St. Olavsordenen.

// Xgl. operasangerinde Dorothy Lar~ sen er udnævnt til kgl. kammersangerinde.

// Kgl. koncertmester Carlo Andersen blev d. 1. december udn2evnt til Ridder af Dannebrog.

Hærkedage,

// Den 11. december fejrede Udsens musikkonservatorium sin 60 års fødselsdag ved en omfangsrig elevkoncert.

// Fhv. balletdanserinde fru Ellen Tegner fyldte d. 19. december 70 år.

// Den 31. december fyldte violinisten kgl. kapelmusikus William Andersen 75 år.

Han blev ansat i kapellet for næsten 50 år siden og var tillige medlem af Fini Henriques-kvartetten og senere af Peder Møllerkvartetten. Hans søn er kgl. koncertmester Carlo Andersen.

// Magister Kai Aage Bruun fylder 50~ år d. 23. januar. Kai Aage Bruun, der tog sin magisterkonferens i 1926, har fra 1927 været knyttet til Statsradiofonien som programsekretær. Hans indsats her har væsentlig haft til formål at arbejde på det store publikums musikopdragelse. Man må håbe, at det vil lykkes ham at finde frem til en heldig løsning af denne opgave, der er så vanskelig og så betydningsfuld. Kai Aage Bruun har komponeret en række sange og er forfatter til flere bøger, hvoraf kan nævnes: Tre Komponister (1932), Musikkens Grundbegreber (1942) og Musikordbog (1943).

// Fhv. organist ved Trinitatiskirke, Edgar Henrichsen, fyldte 70 år d. 19. jan.

// Klaverpædagogen Poul Schlilter fyldte d. 19. januar 70 år. Poul Schlilter er oprindelig elev af Otto Malling og Leschetitzky. Han debuterede som klaverspiller i 1908, men har gennem årene overvejende helliget sig pædagogikken.

Dødsfald

Den danske sanger Louis de la Cruz Frølich er død i sit hjem i Kent, 76 år gammel. Den danske maler Lorenz Frølich var hans grandonkel, og opdagede i sin tid hans sangtalent. Den første uddannelse fik hans hos Lincke og var derefter en tid elev på Det kgl. Teater. Han kom senere til London, hvor han fortsatte sine studier. Siden har han virl~æt som oratoriesanger og sangpædagog i England og Schweitz, hvor han nød stor anseelse og stadig kaldte sig dansk sanger.

// Operasanger Max Måller døde d. 11. december, 82 år gammel. Max Milller studerede oprindelig teologi, men blev i slutningen af firserne elev af Algot Lange og debuterede i 1892 som Hunding i »Valky

*) Se DM 1948, nr. li, s. 251-52.

rien«. Han var gennein årene en meget benyttet Wagner-sanger og havde studeret Wagner-stilen i Bayreuth hos Cosima - Wagner. Iøvrigt overtog han de fleste af Peter Schrams partier og virkede tillige -som opera-instruktør. Han tog initiativet -til stiftelsen af Operaens private pensionskasse, hvis formand han var gennem :mange år.

// »Folkesangeren« Peter Jensen døde ,,d. 15. december, 86 år gammel. Han be.gyndte som provinsskuespiller, men spe,cialiserede sig tidligt som folkelig sanger -og var populær over hele landet.

// Valdhornisten, kgl. kapelmusikus

Hans Erik Hass døde d. 5. januar, kun .56 år gammel. Hass har haft plads i kapellet fra 1922.

// Den 5. januar døde fhv. solodanserinde Valborg Borchsenins, 76 år gammel. Fru Borchsenius debuterede i 1891 i »Sylfiden«, men tog sin afsked i 1918, ved hvilken lejlighed hun fik tildelt Ingenio et Årti. I en årrække var hun derefter lærerinde ved balletskolen, og lige til,det sidste bistod hun teatret med 'råd og dåd, når det gjaldt Bournonville'ske balletter. Endnu dagen før sin død havde hun del-taget i en prøve på teatret.

// Janitschar i radioorkestret Holger Thorvil er afgået ved døden, 64 år gl.

Forskelligt

// Ved en konkurrence d. 28. december blev den 21-årige Jørgen Danielsen ansat ,,,om janitschar i radio-orkestret.

// »Dansk Musikforlæggerråd« har tag.et navneforandring til »Dansk Musikfor~ læggerforening«.

// Ved konkurrencerne midt i december blev følgende nye musikere ansat i Tivolis koncertsals orkester: Violin: Eyvind Sand-Kjeldsen, Hans Hansen; -cello: Asger Lund Christiansen, Jarl Han.sen, Helge Ramsøe; obo: Axel Simonsen; fagot: Poul Andersen; horn: Hans Goetzog Bjarne Låders.

// Blandt Folkeuniversitetets forelæsningsserier i foråret 1944 henleder vi opmærksomheden på 2 serier for musikinteresserede: Mag. art. Harald Krebs' forelæsninger om engelsk musik fra Shakespeares tid til Henry Purcell (begynder onsdag d. 9. februar kl. 1915-21) - og kapelmester Gerhard Schepelerns forelæsninger om Richard Wagner (begynder fredag d. 11. februar kl. 191-5-21). Begge rækker fortsætter i 6 uger, henholdsvis hver onsdag og fredag og ledsages af kla~ ver- og grammofondemonstrationer samt for Wagner-forelæsningernes vedkommende med lysbilleder. Billet til hver serie koster 3 kr., der skal indsendes på et girokort, som rekvireres hos Folkeuniversitetet, Juliane Mariesvej 30, Kbh. Ø. Tlf. Nora 7652, hver dag kl. 12-13. Postgironummer 4265. Billetter kan også købes ved personlig henvendelse på Universitetet, Frue Plads, torsdag d. 27. januar kl. 14-18 og fredag d. 28. januar kl. 14-18. - Forelæsningerne holdes i Studiegården, Studiestræde 6.

,// Ved I. S. G. M.s musikfest. i Palermo d. 22.-30. april iår vil Knudåge Riisagers ballet »Qarrtsiluni« blive opført d. 24. april. Det fuldstændige program for musikfesten vil blive bragt i næste nr. af DM.

Koncerter og moder 25/1 Mp F: Program se s. 29.

26/1 DUT: 3.ung aften; program se s.29. 8/2 Mp F: Program se s. 29.

11/2 DUT: Koncert; program se s. 29.

15/2 Diskussionsklubben, for sanglige pro-

blemer: »Operetteinstruktion« ved

operasanger Magnus Andersen. Kl. 20

i Hindsbergs sal. Ingen gæstekort.

22/2 Mp F: Generalforsamling, se s. 29.

I løbet af februar Selskabet for rytmik og

afspænding: Foredrag på engelsk af

Mr. Charles A. Neil om Alexander-

skolens (London)system. Oplysnin-

ger om tid og sted: Palæ 5564 eller

Eva 6639. Gæstekort kr. 2. .