Foreningerne

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 02 - side 50-52

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal, K. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahamsen, Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens W,51dike.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, lørdag 10 -14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokont.o, 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. O. Raasted (næstformand), Finn Høff~ ding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Husikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Mandag, tirsdag, o.nsdag og fredag kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (formand), Aniagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Kristian Riis (næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. (Træffes 12-121/,2). Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Bålow (sekretær), Knud Leopold Nielsen, overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Else Printz, Ingeborg S1røyberg.

Elevkoncerterne

Censuren til Mp F.s elevkoncerter finder sted fredag d. 11. marts i Hornung & Møllers sal. Og man opfordrer endnu engang strygere og blæsere til at indsende elever.

Koncerterne finder sted som tidligere meddelt d. 2., 4., 6. og 7. april.

Skriftlig tilmeldelse, med oplysninger om elevens navn, alder, undervisningstid samt varigheden af hver komposition, må være tilsendt: Ingeborg Strøyberg, Heiirik Rungsgade 14, N., inden 15. februar.

Z!,

4~

Generalforsamlingen finder sted tirsdag (1. 22. kl. 20 i restaurant Grønningens selskabslokaler.

Syv af Mp F.s medlemmer er koniniet i 1)etragtning ved uddelingen af legater fra Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske Musiklærere og Musiklærerinder.

4(

Møder i marts og april.

Tirsdag d. 22. marts kl. 20 taler prof., dr. phil. Carsten Høeg i Konservatoriets sal om »Græsk musik«. Gæstekort kr. 1.50.

Tirsdag d. 26. april kl. 20 taler violinisten Olaf Nielsen fra Stockholm i Konservatoriets sal.

_4(

Den 11. januar afholdtes der medlemsmøde, hvor d'hrr. Sigurd Berg og Frede Schandorf Petersen gjorde rede for deres hidtidige og fremtidige arbejde som redaktører for DM. Begge redaktører ydede deres bedste for at gøre fremstillingen så levende som muligt. Man blev overbevist om, at begge redaktører arbejder uhyre energisk på at føre det nu allei-ede 24- årige musiktidsskrift videre på* en måde, der skal tilfredsstille alle danske musikkredses forskelligartede krav.

Mødet i Konservatoriets sal d. 25. jan vil først blive refereret i næste nr. af DM.

3. interskandinaviske musikpædagogiske

i Oslo.

På kongressen 1946 i København blev det besluttet, at det nyoprettede samarbejde mellem de nordiske musikpædagogiske foreninger skulde fortsætte. Der blev derfor nedsat en komité med repræsentanter fra hvert land, der skulle påtage sig den

opgave at øge kontakten mellem landene og hvert 3. år arrangere en musikpædagogisk kongres. Iår finder denne sted i Oslo i dagene fra 26. juni-2. juli. Programmet er meget omfangsrigt endskønt timeantallet i forhold til kongressen 1946 efter almindeligt ønske er neø.skåret, således at der levnes rigelig tid til kollegialt samvær. Blandt foredragsholdere og instruktører kan nævnes:

Fra Norge: Øystein Baukstad, Siri Bjerke Arntzen, Sine Butenschiøn, Amalie Christie, Mary Barrat Due, Liv Greni, Olav Gurvin, Backer-Grøndahl, Nicolai Dirdal, Trygve Lindeman, Elisabeth Munthe-Kaas, Gunvor Mjelva, Gudrun Grave Nordlund, Inge Rolf Ringnes, Ole M. Sandvik, Mildred Selmer, Magda Sverenus.

Fra Sverige: Wni. Ahlén, Bjarne Brustad, Yngve Flyckt, C. E. Dramstad, Oluf Nielsen, Birgitta Nordenfelt, Folke Salstråm, Folke H. T8rnblom.

Fra Danmark: Erik Abrahamsen, Gerda Alexan der ' Gerda v. Billow, Povl Fledelius, Egil Forchhammer, Finn Høffding, Jørgen Jersild, Else Printz, Kristian Riis, Herbert Rosenberg, Ingeborg Strøyberg, Emil Telmanyi.

Prisen for deltagelse i kongressen foreligger desværre ikke endnu (sidst var det 75 danske kr., heri ikke indbefattet kost og logi). Nordmændene vil så vidt muligt skaffe privat indkvartering.

Vi håber snarest muligt at kunne udsende brochurer. Vi beder Dem allerede nu notere dagene.

Bestyrelsen for Mp F.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. 0 drdup 1812. Næ-stformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Kontor: Kontortid 11-15, lørdag 1113. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, forestillings~

dagen kl. 15-1520. Anmodning om legi

timationskort til Det kgl. teater må sen-

des til kontoret med vedlagt frankeret

konvolut med egen adresse.

_4(

4. ung aften finder sted fredag d. 4.

marts 1949 kl. 20 i Hornung .& Møllers sal.

P r o g r a m: .

Gamle franske sange. - Kirsten Rehlffig. Bernhard Lewkovitch: Sonate i 3 tempi.

Anker Blyme.

Poul Hindemith: Sonate for cello og kla-

ver op. 11 nr. 3.

Pråludium. - langsam - sehr langsam.

Hans E. Deckert og Kjeld Hansen.

Sange af Debussy og Duparc.

Kirsten Rehling. - Ved fl.: Kjell Olsson.

Strawinsky: 2 etuder op. 7.

Anker Blyme. .

Medlemskort giver adgang.

Årgang 24/1949, nr. 02