Foreningerne

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 03 - side 81-82

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler.

Repræsentantskab: Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wöldike.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, lørdag 10-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N ' 0 * Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Husikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. (Træffes 12-12-1/2). Povl Fledelius (kasserer), Lygten

59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Billow (sekretær), Knud Leopold Nielsen, overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

Ved Finn Høffdings 50-års fødselsdag vil Mp F.

mindes et stort og betydningsfuldt afsnit - tiåret

1929-39 - af dens historie, det tidsruni, hvor han

som formand ledede Mp F. Det turde være overflø-

digt ved denne lejlighed at opremse hans mange

bedrifter, og skulle, nogen være i tvivl, kan de jo

blot slå op i vort 50-års jubil,-x-unisskrift. Ganske

vist nedlagde Finn Høffding sit hverv for 10 år

siden, men den fremskridtets ånd, som siden da

har været en levende kraftkilde til bestandig for-

nyelse i det daglige arbejde, skyldes for en stor

del hans initiativrige og fremsynede personlighed.

Finn Høffding dannede skole indenfor vor hjem-

lige moderne musikp2cdagogik og endnu står han

med sin fulde manddomskraft midt i arbejdet. Vi

håber og forventer, at de år der kommer, vil gøre

det muligt for ham skriftligt at nedfælde sine er-

faringer og sin omfattende viden, hvoraf fremti-

dens unge kan suge næring og finde et fast ståsted

til yderlig selvstamdig virksomhed. Mp F- bringer

ham sin varmeste tak og hjerteligste lykønskning.

Thorvald Nielsen.

Elevkoncerterne finder sted d. 2., 4., 6. og 7.

april kl. 20 i Hornung & Møllers sal. Billetter fås hos Wilh. Hansens musikforlag.

Professor, dr. phil. Carsten Høeg taler d. 22. marts kl. 20 i Konservatoriets sal om Græsk musik. Gæstekort kr. 1,50 fås ved indgangen.

Legater

Musikpædagogisk Forenings elev-legat, stiftet af Valdemar Esbensen, til fordel for ubemidlede musikelever. Ansøgningsskema fås ved skriftlig henvendelse til Musikp.:3~dagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, København K. Skemaet må i udfyldt stand sendes til kontoret, således at det er foreningen i hænde senest d. 15. maj 1949. Den legatsøgende elev vil komme til at spille for en komité i slutningen af maj eller begyndelsen af juni dette år.

Kun elever i følgende instrumenter: violin, bratsch, cello og klaver kommer i betragtning.

Kun lærere, der har taget den fuldstændige musikpædagogiske eksamen, kan under-krise legatnydende elever.

Musikpædagogisk Forenings medlemslegat, stiftet af Valdemar Esbensen, til fordel for

eller syge, ubemidlede medlemmer. Medlemmer, der ønsker at komme i betragtning ved uddelingen af dette legat, må skrive en motiveret ansøgning (trykte blanketter forefindes ikke) til Mp F.s bestyrelse, kontoret, Frederiksborggade 50, Røbenhavn K., inden 15. maj.

Ansøgeren må have været medlem af foreningen mindst 7 år. I legat-fundatsens § 7 hedder det: »Legatets renter udbetales efter indsendt ansøgning med kr. 200.- til kr. 400.- årligt til ældre eller syge, ubemidlede medlemmer, som har været medlem af foreningen mindst 7 år. Legatet kan bevilges for indtil 5 - fem - år ad gangen, det udbetales halvårsvis bagud og i tilfælde af legatnyderens død ophører retten med sidste forfaldsdag før nyderens død.«

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friis

holin, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Kontor: Kontortid 11-15, lørdag 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, forestillingsdagen kl. 15 -1520. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

Tredie musiktribunal finder sted onsdag d. 6. april kl. 20 i Musikkonservatoriets sal.

Program:

Jens Bjerre: Sonate for solo-violoncel (tilegnet dr.

Arne Brieghel-Mffiler). - Arne Brieghel-Milller. Opponenter: Eivin Andersen, Johan Bentzon. Karl-Birger Blomdahl: Strygekvartet nr. 2.

Niels Simon Christiansen-kvartetten: Niels Simon Christiansen, Åge Knudsen, Poul Erhard Christensen, Børge Hansen.

Opponenter: Flemming Weis, Frede Schandorf Petersen.

Interviewer: Sverre Forchhammer.

Medlemskort giver adgang.

Til »Collegium Musicum«s koncert fredag d. 8. april kl. 20 i Odd Fellow Palæet store sal er et begraenset antal billetter stillet til rådighed for medlemmer af DUT.

Program:

Hindemith: »De fire temperamenter« f. strygeork.

og klaver. - Solist: Bengt Johnsson.

Bartók: Sonate for soloviolin. - Wandy Tworek Holmboe: Concerto nr. 11 f. trompet og lille ork.

(uropf.). - Solist: John Søderberg. Honegger: Symfoni nr. 2 f. strygere og trompet.

»Collegium Musicum«s kammerorkester,

dir. Lavard Friisholm.

Billetter mod forevisning af medlemskort hos Wilh. Hansen, Gothersgade, fra d. 28. marts.