Foreningerne

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 04 - side 102-104

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjeru Zf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler.

Repræsentantskab: Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wóldike.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, lørdag 10-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (næstformand), Firin Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Xusikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næstformand), 'Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. (Træffes 12-121/2). Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Bil Zow (sekretær), Otto Mortensen, overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

Angående referat af professor Carsten Høeg's foredrag om »Græsk musik« se Musikpædagogen.

Tirsdag d. 26. april kl. 20 taler violinisten Olaf Nielsen fra Stockholm i Konservatoriets sal.

Generalforsamlingen i Mp F. d. 7. marts 1949. Formandens årsberetning:

I årets løb døde Frits Egeblad, Fritz Cronie, Aase Thoniasen, Poul Schlerbeck og Erik Abrahamsen.

Medlemstallet 31/12 47 var: 479 aktive, 13 passive, 1 æresmedlem, 4 ekstraordimære og 5 hv!lende, ialt 502. 1 løbet af 1948 22 nye medlemmer (21 aktive, 1 passiv), 7 udnieldte, 4 døde. Medlemstal 31/12 48 var: 489 aktive, 14 passive, 1 æresmedlem, 4 ekstraordinære, 5 hvilende, ialt 513.

Bestyrelsen har haft 9 mødeaflener til drøftelse af foreningens anliggender. Forskellige sager har været behandlet i udvalg, antallet af møder i dette øjemed har været 12. Af planlagte medlemsmøder fandt følgende sted: 9. marts holdt Emil Telmanyi en instruktionsaften for viderekomne i violin, hvor man fik et indtryk af den grundighed, hvormed han går tilværks ved først i de rent elenientære ting og dernæst genneni udviklingen af disse at nå det egentlige mål: det rent kunstneriske. - Lige inden sæsonen sluttede, havde Else Printz inviteret medlemmerne til et møde med to førende musikpædagoger fra New York: Angela Diller og Kate Stearns Page, to af forfatterne til the Diller Quaile-books, en klaverskole, som de på en meget original og underholdende måde selv deniónstrerede. - Ved medlemsmødet d. 28. sept. holdt rektor Thure Hastrup fra Esbjerg et foredrag med titlen »Musik og synlig kunst«. Det ledsagedes af lysbilleder, såvel af arkitektur som skulptur og farvereproducerede malerier. Tilhørerne fik en interessant aften ved den levende og inciterende måde, hvorpå hr. Hastrup gjorde rede for sine synspunkter. - Under stor tilslutning holdt Jørgen Jersild sit længe planlagte foredrag: Om nodelæsningsproblemer i tilknytning til sin lærebog i solfége (12. okt.). Man fik det indtryk, at J.s pædagogiske system var præget af grundighed og systematik og udviklet med fantasi. - 23. nov. var der et meget underholdende causeri af den svenske musikpædagog Kerstin Wall dén: »Et års musikstudier ved amerikanske universiteter«. - 26. okt. fik medlemmerne en anden god belæring ved at lytte til Finn Høffding, der med sin velkendte klarhed og indsigt behandlede »Høre- og formlæreproblemer«.-Endvidere gennemgik Gunnar Heerup 9. nov. Bartoks pædagogiske klaverværk »Mikrokosmos« i uddrag. H. skiftede på velgørende måde sol og vind lige, idet han dog ikke lå næsegrus af beundring for alt i dette omfangsrige værk. En stor del af aftenens bifald delte han med Herman D. Koppel, som var en fremragende interpret af de af H. fremdragne eksempler. - Ligeledes talte H. for anden gang d. 25. jan. for en større kreds af indbudte autoriteter fra presse, radio, rigsdag og andre kulturinstanser om »Aktuelt dansk musikliv«. H.s foredrag affødte en meget interessant o I indholdsrig diskussion med mange indlæg af de tilstedeværende (se DM nr. 3). - 11. jan. gjorde d1hrr. Sigurd Berg og Frede Schandorf Petersen på udmærket måde rede for deres hidtidige og fremtidige arbejde som redaktører af DM.

Der foreligger to beretninger fra formanden for vor, underafdeling i provinsen, pianisten Knud Skytte Birkefeldt. Der har været afholdt.8 medlemsmøder, hvortil også ikke-medlemmer havde adgang. Hans Erik Knudsen holdt et foredrag med demonstrationer om »Hørelære i violinspillet«. Dr. Russel fra London talte to gange om de samme emner som i København. Organist Georg Fjelrad talte om »Orglet og dets virkemidler«, pianistinden Augusta Haugsted om »Hvad er musik« med efterfølgende fremførelse af musik i forskellige stilarter, Kn. Skytte Birkefeldt om »Klaverpedalets rette brug«, koncertsangerinden Else Gottlieb om »Solfége« og koncertsanger Thøger Rasmussen om »Musikopdragelse i børneskolen«. - Denne sæson begyndte med et almindeligt medlemsmøde d. I. okt., hvor man drøftede planerne for sæsonen. Koncertsangerinden Gudrun Tuxen holdt et udmærket foredrag om »Indtryk og betragtninger over musiklivet i Milano« baseret på et studieophold 47/48, pianistinden Johanne Madsen-Mygdal om »Klaverteknik efter Bertrammetoden«, Pianistinden Bente Stoffregen Due afholdt et kursus på 3 hold, hvor hun underviste i brugen af Alexander Stoffregens klaverskole. Organist Axel Andersen holdt et foredrag med demonstrationer over emnet »Frasering i barokmusiken«. I slutningen af februar begyndte en studiekreds over moderne musik med komponisten Niels Viggo Bentzon som leder. Der bliver 4 aftener !alt, een pr. måned i de følgende måneder: I. aften med N. V. Bentzon om klavermusik, 2. aften

med komponisten Leif Thybo om orkestermusik, 3. aften med N. V. Bentzon om kammermusik og 4. aften med magister Johannes Nørgaard om vokalmusik. Endelig vil man arbejde hen på at få arrangeret en fælles elevkoncert, antagelig i april. Som det vil ses ligger man ikke på den lade side i Århus, og man må hilse alle disse ideelle bestræbelser med den største tilfredshed.

Ved forrige års begyndelse modtog vi en indbydelse fra komitéen for udstillingen »Ny Slægt« om at oprette en stand i Forum fra 1.-15. maj. Denne modtog vi med glæde og gik straks i gang med planerne til arrangementet. Disse blev udarbejdet af Gerda v. Bfilow og Kn. Leopold Nielsen ved et møde med »Ny Slægt«s sekretær fru Riisborg Nielsen samt to arkitekter. Derefter blev der udstedt duplikeret meddelelse til alle medlemmerne om at melde sig tl at demonstrere undervisningen i standen. Der blev ydet et stort arbejde af vore medlemmer dels ved overvågelse af stan(len og dels ved at demonstrere.

17. sept. mindedes vi 50-året for Mp F.s. stiftelse

ved den noksom bekendte store festlighed. Denne

er så indgående kommenteret i pressen, i DM og i

»Musikpædagogen«, at det vil være overflødigt

her at gå ind på de nærmere enkeltheder. En

meget betydningsfuld ting vil jeg dog fremhæve i

denne forbindelse, nemlig at det lykke-des at frem-

skaffe midler, hvorved det blev muligt at få skre-

vet foreningens historie. Musikforfatteren Sigurd

Berg bør man nævne for det store og udmærkede

arbejde, han her har præsteret. Der blev også trykt

100 nummererede eksemplarer, hvoraf jeg havde

den cære at overrække Hs. Majestæt Kongen nr. I

i smuk indbinding fra Anker Kyster. I anledning

af jubilæumsfesten forkyndte hr. Asger Wilhelm

Hansen på selve aftenen til vor stor glæde på

forlagets vegne, at det havde stillet et beløb på

1000 kr. til disposition for præmler i en konkur-

rence for kompositioner til musikundervisning.

Konkurrencens betingelser blev herefter bekendt-

gjort og resultatet vil foreligge snarest (se neden-

for). (Fortsættes).

Xp.F.'s konkurrence for undervisn Ingsmusik Til konkurrencen omfattende kompositioner til musikundervisningen, som blev udskrevet i anledning af Mp F.s 50-års jubilæum, modtog dommerkomitéen manuskripter fra 54 deltagere. De indsendte kompositioner var 2-og 4-hændige klaverstykker samt kompositioner for violin/klaver beregnet til den moderne undervisning og overkommelige i teknisk henseende.

Hver enkelt af dommerkomitéens medlemmer gik samtlige manuskripter igennem, før man mødtes til den endelige bedømmelse, der på grund af sygdom fandt sted noget senere end planlagt Desværre fandtes efter dommerkomitéens, skøn ikke eet manuskript egnet til prærniering. De få værker, der måtte siges at hæve sig op over flertallet af de indsendte arbejder, fandtes enten svage i pædagogisk henseende, eller - hvor der ikke var noget at udsætte på det pædagogiske - svage kompositorisk.

Dommerkomitéen kan kun beklage, at det ikke var muligt at proemlere noget af de indsendte manuskripter, men kan ikke se bort fra, at det ville være uansvarligt at præmiere et wrrk, der ikke opfyldte såvel de pædagogiske som de kompositoriske krav.

Man har derfor i overensstemmelse med Wilhelm Hansens Musikforlag besluttet sig til at lade konkurrencen stå åben, og de nærmere bestemmelser angående denne vil blive bekendtgjort i næste nummer af DM.

Det unge Tonekunistnernelskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Neestformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Kontor: Kontortid 11-15, lørdag 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, forestillingsdagen kl. 15 -1520. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

Vi minder om, at ansøgning om adgangskort til torsdagskoncerternes generalprøver må være indsendt inden 15. maj. Kortet tildeles kun efter ansøgning.

Nye kompositioner, som ønskes bragt i forslag nied henblik på opførelse i den kommende sæson, må være indsendt inden 1. juni.

Årgang 24/1949, nr. 04