Foreningerne

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 05 - side 125-126

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler.

Repræsentantskab: Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wóldike.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Kompomist Foreining

Kontor. Kontortid: 10-16, lørdag 10-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Husik Pædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. (Træffes 12-121/2). Povl Fledelius (kasserer), Lygten

59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Billow (sekretær), Otto Mortensen, overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

Årsberetningen afsluttet

Vort ønske om at få oprettet et bibliotek er resulteret i, at vi har opnået samarbejde med Statens pædagogiske studiesamling. På læsesalen er fremlagt musiktidsskrifter m. m. og adressen er: Frederiksbergallé 22. Der er åbent daglig mellem 10-17, lørdag 10-14. - Som tidligere var vi sammen med Danmarks Sanglærerforening indbyder til sommerstævnet på Ry, hvor en del af vore medlemmer virker som instruktører.

Ligeledes fortsatte vi i år vort samarbejde med musikhandlerforeningen i propagandaugen for levende musik fra 5.-12. sept. Fælleselevkoncerten var et nyt led i propandaugens arrangementer, og der blev afholdt ikke mindre end 9 koncerter på forskellige skoler rundt omkring i byen. Som sædvanlig indledtes musikugen med en elevkoncert i Tivolis koncertsal for fuldt hus. Radioen bød på 5 udsendelser, hvor bl. a. Bodil Friis gentog sit fortræffelige foredrag fra Forum »Gode elevfor.ældre« og der blev opført en musikalsk sketch af Christy Bentzon og Inger Loudrup-Jensen »Fra spillelærerinde til musikpædagog«. Et andet nyt arrangement var Det kgl. danske Musikkonservatoriums store matinée og det åbne hus hos musikpædagogerne landet over.

På indbydelse af Mp F. blev der fredag d. 28.

maj afholdt et møde mellem bestyrelserne for føl-

gende foreninger: Musikpædagogisk Forening, Sel-

skabet for Rytmik og Afspæending, Diskussions-

klubben for sanglige Problemer, Solfégelærerfor-

eningen, Københavns Folkemusikskole og De dan-

ske Folkeinusikskoler. Formålet var at danne en

sammenslutning af de nævnte foreninger til en

slags »ring« til varetagelse af fælles interesser og

til løsning af fælles opgaver. Der blev fra alle

foreningers side udtalt tilslutning til en sådan

»ring«. Som formand for sammenslutningen har

man valgt lektor Viggo Forchhammer. Mp F. bliver

repræsenteret af Gerda v. BUlow og Ingeborg

Strøyberg. - Så har vi haft en studiekreds i psy-

kologi, som fuldførtes på 10 aftener. - I pinsen

rejste Gerda v. Billow og Kristian Riis til Oslo

for i samråd med vore norske kolleger at drøfte

planerne for den kommende 3. interskandinaviske

musikp,ædagogiske kongres i Oslo fra 26. juni til

2. juli. Allerede på kongressen i København 1946

blev det besluttet, at det nyoprettede samarbejde

mellem de nordiske lande skulle fortsætte. Vi må

da hilse det med særlig glæde, at disse bestræ--

belser har båret frugt. Vore medlemmer vil få

tilsendt brochurer og nærmere oplysninger, og

listen over de medvirkende vil man finde i DM

nr. 2, 1949. - Vore elevkoncerter, hvoraf vi havde

4, fandt sted 2., 4., 6. og 7. april. - Musikpæda-

gogisk eksamen i maj blev bestået af følgende:

klaver: I.,isbeth Knudsen, Inge Rfitzou og Ruth

Savery; klarinet: Aage Bonde Larsen; orgel-.

Svend Aage Spange. 7. nov.: klaver: Agnete Chri-

stensen, Ingeborg Dalby, Ingeborg Daub, Erna

Hansen, Inge Bruun Hansen, Tinna Hansen, Kjeld

Meyersahm, Betty Nielsen, Grethe Bodil Nielsen,

Margit Raae, Ingeborg Ravn; violin: Bellis Chri-

stiansen, Kjeld Søren Overgaard og Tove Anker

Sørensen (udmærkelse); sang: Lise Allin Erich-

sen og Elly Margrethe Petersen; musikteori og

inusikhistorie: Ragnar V. Bonnichsen, Bengt

Johnsson og Erik Jørgensen (udmærkelse). - Fra

Pensions- og Understøttelsesforeningen for dan-

ske Musikkerere og Musiklærerinder har følgende

modtaget legatet, der ikke kan søges: Ellen Jar-

bæk, Emma Schmidt, Jenny Schrøder, Laura

Thune, Astrid Thorsen, Julie Baumgarten og Maud

Salomon. Thorvald Nielsen.

Det unge Tonekunstnerselskalb

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næsfformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Kontor: Kontortid 11-15, lørdag 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, E.

Teatertelefon: Byen 726, forestillingsdagen kl. 15 -1520. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

Generalforsamlingen

den 12. april 1949 kl. 16 i Odd Fellow-Palæet.

Formanden bød velkommen, og dirigenthvervet óverdroges i henhold til lovene selskabets juridiske konsulent, højesteretssagfører Eiv. Helsted, der konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Formanden aflagde beretning:

Det unge Tonekunstnerselskab har i den forløbne sæson, afholdt en koncert med kammerorkester, 4 kammermusikkoncerter og 4 unge aftener. En del af disse koncerter har formet sig som et forsøg på i dansk koncertliv at indføre de principer efter hvilke den franske organisation »Tribune des jeunes, compositeurs« arbejder, hvilket nærmere betegnet vil sige, at de ved disse lejligheder fremførte værker efter deres fremførelse bliver gjort til genstand for aktorat og defensorat, hvorefter ordet er frit, således at enhver, der måtte ønske det, kan stå frem og præ-cisere sit standpunkt for eller imod.

Ved den første af disse »musiktribunaler« (27/10 48) uropførtes Niels Viggo Bentzons sonate for 29 klaverer, hvor Finn Høffding var aktor og Leif Thybo defensor - samt Hindemiths sonate for 2 klaverer med henholdsvis Jørgen Bentzon og Niels Viggo Bentzon som aktor og defensor. Det næste musiktribunal (18/1 49) var den førnævnte koncert med kammerorkester, hvor der først uropførtes en oktet for blæsere, klaver og slagtøj af Svend Westergård med Jørgen Jersild som aktor og Herbert Rosenberg som defensor. Derefter fulgte en ballade for fløjte og strygeorkester af Frank Martin med Poul Birkelund som solist samt en uropførelse af Erling Brenes concerto for blæserkwintet og strygeorkester. Aktor var Vagn Kappel og Bengt Johnsson defensor. Orkesteret bestod af medlemnier af unge topekunstneres orkester under ledelse af Lavard Friisholm. Ved den tredie tribunal-koncert (6/4 49) opførtes en sonate for solovioloncel af Jens Bjerre. Solist var Arne Brieghel~Milller, samt en strygekvartet af Karl-Birger Blomdahl udført af Niels Simon Christiansen-kvartetten.

Denne sidste tribunal-koncert fik en noget anden form end de forrige, idet man' forsøgsvis var gået bort fra aktorat contra defensorat til fordel for to opponenter, henholdsvis Svend Nielsen og Johan Bentzon samt Flemming Weis og Frede Schandorf Petersen.

(Fortsættes) -