Nye musikalier

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 05 - side 117-119

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Nye musikalter

// Edition Hinrichsen i London, der foruden egne publikationer også har forhandlingen og siden 1945 fremstillingen af Edition Peters, meddeler, at alle Hinrichsens og en stor del af Peters' publika

tioner, som tidligere blev trykt i Leipzig, nu fremstilles i England. I det følgende bringer vi en liste over en del af de musikalier, omfattende såvel gammel som ny musik, der udkommer i England:

Edition Peters (London)

Grieg: Humoresques op. 6.

- Lyric Pieces op. 12.

- Lyric Pieces op. 12.

op. 38.

op. 54 (nr. 3 og 4 separat)

- Butterfly op. 43, nr. I.

- To the Spring op. 43, nr. 6.

- Anitra's Dance.

- Wedding day at Troldhaugen.

- Solvejgls Song.

Sinding: Serenade op. 33,4.

Endvidere foreligger en lang række nyudgivelser af gammel musik, særlig barokværker af engelske komponister. Af speciel interesse er dog Bachs »Wohltemperiertes Klavier« i den berømte »Krolludgave« hos Peters, som ikke har været til at få i mange år. De øvrige værker i nedenstående liste er alle fra

Hinrichsen Edition (London)

John Blow (1649-1708): »Seleeted Organ Music«« (Edited by A. V. Butcher).

Conlemporaries of -Purcell: (Indeholder 16 mindre stykker f. klaver, cembalo el. orgel af H. og D. Purcell, Blow, Jeremiah, Eccles, Croft, Barret og Loillet).

11. Purcell (1658-95): »First Suite from

»King Arthur« (arr. f. orgel).

Th. Roseingrave (1690-1766): »Fifteen Vo-

luntaries & Fugues for the Organ««

(Edited by A. V. Butcher).

J. M. Leclair (1697-1764): »Three original Sonates«« for two Violins.

T. A. Arne (1710-78): »Trio, Sonata No. 2 in G« (Herbert Murrill).

G. F. Abel (1725-87): »Two Sonatinas« for

Violin and Piano (Vel. ad lib.).

J. Chr. Bach (1735-82).- »Sonatas 1-3« for Violin and Piano.

Mozart: »Quartetto K. 285 a« (fl. (el. vl.), vl. Y1a., vel.) First Authentic Edition (Alfre~ Einstein).

Beethoven: »»The easiest original pieces for the Piano«.

Orkesierpartiturer

Antonio Vivaldi: Concerto, op. 3, No. 10, hmoll (den samme concert, som Bach arr f. 4 cembali).

Joseph Haydn: Symfoni No. 45 (Farewell), fis-moll.

- Symfoni No. 46, H-dur. (Begge m. besætningen 2 ob., 2 fag., 2 cor. og str.; glimrende egnet f. amatørork.).

Nyere musik

Desuden foreligger en del udgivelser hovedsagelig af nyere engelske komponi~ sters værker, men af de tilsendte kompositioner er der ikke meget af virkelig interesse. Hovedparten er præget af ganske godt eller ihvertfald pertentlig »håndværksarbejde« med en yderst konservativ

hældning til senromantiske idealer. Et værk som Alec Rowley's (f. 1892) »Concerto, in D« op.49 for klaver, strygere og slagværk. har en smule musikantisk friskhed over sig. Fra Alexandre Tcherepnine's hånd foreligger en »Fantaisie« for klaver og ork. (trykt 1949, udg. f. 2 klaverer), der i lighed med hans »5 klaverstykker« (se DM 1949, s. 76) er et stykke let moderniseret programmusik, inspireret af en kinesersalon i Paris og »skildrende« den panik en tigers tilsynekomst hfstedkommer i en kinesisk landsby samt en legendarisk kejserlig kinesisk kærlighedshistorie m. m. (!). Leipziger- komponisten S. Karg-Elert's (1879-1933) Passacaglia, variationer og Fuga over B-AC-H er interessante, forsåvidt som de viser Reger-stilen ført til sin yderste konsekvens på et tildels dur-moll-tonalt grundlag.

De øvrige værker er: S. Karg-Elerl: »Fourteen Interludes« for orgel, Theodore Holland: »Ellingham Marshes« f. viola og ork. samt »Cortége« f. cello (el. fag.) -kvartet eller cello-ork., Norman Demuth: »Two Piano Pieces«, Alec Rowley: »Choral Preludes« f. orgel, Lamont Kennaway: »Contemplation« f. orgel, Percival Garralt: »Three London Monologues« f. klaver, Richard Hall: »Toccata, Intermezzo and Fugue« f. orgel, Eric H. Thiinan: »Pastorale« f. orgel samt på forlaget AUGENER Ltd. (London) Havergal Brian: »Prelude and Fugue« og »Double Fugue« f. klaver og Thomas B. Pitfield: »Sonatina in C« f. klaver.

// Norsk Musikforlag AIS har udgivet den unge norske komponist Arne Dørumsgaards sangeyklus »Skumingi Tusseskog«. Digtene er hentet fra Hans-Henrik Holms »Jonsok-natt«, der, da værket udkom i 1933, vakte stor opsigt ikke mindst i Danmark, hvor Bertel Budtz Milller skrev om Holms digtning: »Han slæber frem i dagslyset hele det skjulte liv, der myldrer på bunden af det norske almueliv, som dette ytrer sig gennem sagn, folkeviser og overtro.« Dørumgaard, der ikke er fyldt 30 endnu, viser med disse romancer, hvor fint han har evnet at lytte sig ind til digtenes rigt facetterede stemningsverden og givet dem udtryk i et poetisk og lyrisk tonesprog. Digtene er skrevet på norsk landsmål men findes samtidig i tysk og engelsk oversættelse.

Oxford University Press - London

1 1931 udgav ovenstående forlag »Preparatory Exercises in Score-Reading«

(forberedende øvelser i partiturlæsning) af R. 0. Morris og Howard Ferguson. Dette fortræffelige værk foreligger nu i nyoptryk (pris 10 sh. 6 d.), det er derfor nærliggende at gøre interesserede op~ mærksom på dets eksistens. I det 110 s. omfattende liefte er øvelserne ordnet i fire hovedkapiller: I) 2-st., II) 3-st., III) 4-st. opr IV) orkestertransposition. Gen

n

nem 1. kapitels tre underafsnit gøres man successive fortrolig med de tre c-nøgler - alt-, tenor- og soprannøgle (de alm. nøgler, og f-nøglen, forudsættes bekendt) derefter blandes nøglerne efter tonehøjdens behov, og det samme princip gennemføres i de 3- og 4-st. kapitler, sådan at man inden de til tre og fire systemer sammenskrevne partitureks. har erhvervet ikke alene teoretisk inen fuld praktisk fortrolighed med oversigten over et almindeligt korpartitur på indtil fire systemer. I partitureks. får man så brug for nøglerne på en anden måde til hjælp, ved transposition af orkesterssteninier i a og b, og i stedet for at indføre øvelser med (len sjældnere anvendte niezzo-soprannøgle gives der en række eks. med transposition i f, livilket fører til samme resultat. Der savnes for at hære belierskelse af alle syv nøgler transp. i g (= barytonnøglen), inen har man opnået beherskelse af disse øvelser, løses dette problem af sig selv, og vejen ind til (len fulde belierskelse af partituret ligger én åben. Bortset fra enkelte til dette formål, komponerede småstykker er alle øvelser enten liele satser eller brudstykker af sådanne lientet fra forsk. værker fra Pureell til Bralirns. Heftet kan anbefales på (let varmeste også til amatører, og på konservatoriet burde (let for alle være obligatorisk stof. Da enliver konservatorieelev skal have klaver som bifag, var (let nærliggende at anven(le disse ofte ganske lette klaverstk. i undervisningen, man ville da tillige komme de på node- og partiturkaesningens område analfabetiske »violinniennesker« til livs. Men hvad siger konservatoriets og andre musiklærere?

Boosey & Hawkes - London

Den tjekkiske komponist Bohuslav Martinu (f. 1890) har udgivet et værk, (ler sikkert vil blive modtaget med kyshånd af cellister: »Variations on. a Thenie of Rossini« for cello og klaver. Martinu har lier taget et af Rossinis capriciøse indfald og lagt til grund for fire elegante og fantasifulde variationer. Han bruger selvfølgelig ikke (len store italieners stof til sær

lig personlige meditationer men leger blot med tonerne og idéerne på en yderst charmerende måde.

// Af mere alvorlig karakter er den samme komponists, »Three Madrigals« for violin og viola. Begrebet madrigal har i denne forbindelse ingen tilknytning til madrigalkunsten som sådan men betegner blot en fri, fantaserende form, hvori Martinu. arbejder med udpræget sans for disse to instrumenters klanglige og tekniske muligheder ofte med et resultat af let pastoral karakter. Begge værker er - hver i sin art - oplagte emner for vore hjemlige kammermusikensembler.

Forskelligt

Ejnar Munksgaards Forlag har udgi-

vet et lille hefte franske chansons popu-

laires »La doulee France« indeholdende

29 populære viser og sange af de i Frank-

rig mest kendte og skattede, deriblandt en

sangleg »Joyeux enfants de la Bourgogne«

med beskrivelse af dens udførelse samt

foruden naturligvis »La Marseillaise« fem

kanons. Alle sange - opskrevet én- eller

to-stemmigt -- er forsynede med den

franske tekst og indsamlingen er foretaget

af Mady Quidort. Dette nydelige lille hefte

er specielt beregnet for danskere, idet der

bagest i bogen er oversættelser af de svæ-

reste gloser. Således bliver det muligt

med lield at anvende »La doulce France«

i franskundervisningen, men samlingen

ville have vundet betydeligt i værdi, livis

(ler tillige havde været oplysende noter

til hver af viserne. F. S. P.

// En dansemusikskole af (len svenske pianist Stig 11olin foreligger på musikforlaget Iniudieo nu i dansk udgave ved Leo Mathisen uden nærmere specifikation af samarbejdet. Fra pædagogisk hold må det beklages, at den foreliggende form af værket er så usammenhængende og overfladisk, for der er et udniærket stof at arbejde med. Det synes, som om forfatterne ikke rigtig har gjort sig klart, livem værket skal henvende sig til, elevens modenhed, etc. Værdifuldt er imidlertid de soli af Art Tatum, Count Basie, Earl Hines og Nat »King« Cole, som nedskrevet fra grammofonplader af (len amerikanske pianist Frank- Paparelli bringes til slut i skolen. Man kan derfor ikke andet end ærgre sig over, at dette stof er blevet så tilfældigt behandlet. En pædagogisk medvirken kunne have givet os (len virkelige jazzskole i stedet for denne sjuskede publikation. v. i.