Foreningerne

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 06 - side 147-148

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler.

Repræsenfaniskab: Emilius Bangert, Ellen Beek, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wóldike.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, lørdag 10-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse ' : Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasled (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe. -

Husikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næstformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. (Træffes 12-12%). Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 67,72. Gerda v. Billow (sekretær), Otto Mortensen, overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Kontor: Kontortid 11-15, lørdag 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, forestillingsdagen kl. 15 -1520. Anmodning om. legitimationskort til Det kgl. teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

Anmodning om medvirken ved Ung Aften i sæson 1949-1950 må være indgivet til kontoret inden 1. september. - Antagelsesprøve vil finde sted i første halvdel af september.

Kontoret er lukket i juli og første uge i august.

Generalforsamlingen

(fortsat)

I december afholdtes for første gang i Det unge Tonekunstnerselskabs historie en orgelkoncert, som

fandt sted i den svenske kirke (14/12 48), hvor Leif Thybo fremførte ældre og nyere orgelmusik. Såfremt der stadig kan findes egnet literatur, er det vor hensigt at fortsætte med også at dyrke denne side af musiklivet.

I december havde selskabet besøg af redaktøren for La Revue musicale, komponisten Robert Bernard som ved en matine (18/12 48) i Hornung & Møllers sal holdt et foredrag om Gabriel Fauré og hans betydning for den nyere franske musik. Foredraget blev resumeret på dansk ved Vagn Kappel, hvorefter Bernard fremførte en række franske klaverværker og Inger Råsløff sang et udvalg franske sange.

Den 10. februar havde DUT den store ære og glæde at få lejlighed til at introducere den italienske strygekvartet »Nuovo quartetto italiano« for det danske musikpublikum. Denne koncert tør nok siges at have været noget af en begivenhed, hvilket ikke mindst fremgik af den ovenud begejstrede modtagelse som kvartetten fik i den samlede dagspresse.

Den 11. februar afholdtes i anledning af Ebbe Hameriks og Finn. Høffdings 50 års fødselsdage en kammermusikkoncert med et udvalg af d'herrers værker.

Ved de unge aftener (5/11, 7/12 48 og 26/1, 4/3 49) har en række af selskabets medlemmer fået deres første offentlige optræden. Den anden af disse aftener har i lighed med forrig sæson været lagt i hænderne på Ålborg kammermusiksammenslutningen »Pro musica«.

I samarbejde med det kommunale fortsættelseskursus for sprog og handelsfag har der været afholdt en række foredrag og kammermusikforanstaltninger samt en enkelt orkesterkoncert, og vi takker Københavns kommune for den sum, kr. 6000,00, der har været stillet til vor rådighed.

Efter anmodning fra Thorvaldsens museum har selskabet (17/9 48) arrangeret en orkesterkoncert på museet i anledning af dette 100 års jubilæum.

Desuden har man indledet et samarbejde med collegium musicum, hvorved vi har opnået et antal billetter stillet til disposition for medlemmerne ved colleglets aften med moderne værker den 8. april.

Selskabet har ved formanden været repræsenteret i forskellige udvalg indenfor Musikrådet.

Der har siden forrige sæsons afslutning været en medlemsafgang på 68 og en tilgang på 56, således at medlemstallet for tiden er 703.

Den af sagfører Knud Atlung mod Dansk Musiktidsskrifts redaktører Sigurd Berg og Frede Schandorf Petersen anlagte injuriesag på grund af artiklen »Efter de forhåndenværende søms princip« blev procederet ved nordre birks civilret den 23. sept. 48 og resulterede i frifindelse af de sagsøgte redaktører. Et uddrag af domsprotokollen har været offentliggjort i Dansk Musiktidsskrift nr. 10, årg. 23, pag. 243.

Den af mag. art. Søren Sørensen mod DUT anlagte sag ang. uberettiget opsigelse som redaktør af DM blev procederet i landsretten den 22. okt. 48 og resulterede i et forlig, hvis nærmere enkeltheder har været offentliggjort i DM nr. 11, årg. 23, pag. 247.

I dagene 5.-13. juni alholdtes i Amsterdam den 22. internationale musikfest, ved hvilken lejlighed Firm Høffdings blæserkvintet: som eneste danske værk blev fremført af Blæserkvintetten af 1932. Kvintettens rejse blev muliggjort ved støtte fra Den kulturelle fond, Koda og Wilhelm Hansens musikforlag, og vi beder hermed disse tre institutioner modtage vor hjertelige tak for den ydede hjælp.

I tilslutning til denne musikfest og i samarbejde med det danske gesandtskab i Holland havde DUT arrangeret en eftermiddagskoncert med påfølgende reception, hvor den danske gesandt, minister Wassard og frue elskværdigst havde overtaget værtsskabet.

Programmet bestod af nyere dansk musik, som fremførtes af Blæserkvintetten af 1932 og pianisten Niels Viggo Bentzon. Koncerten overværedes af et interesseret publikum, og erfaringen viser, at den propaganda, der ved sådanne lejligheder kan gøres for dansk musik, er af den allerstørste betydning.

Musikfesten 1949 finder sted i tiden 22.-30. april i Palermo, og vi har atter i år haft den glæde at se et dansk værk. på programmet, idet Knudåge Riisagers ballet »Qarrtsiltini« blandt de indsendte værker blev antaget til opførelse.

Som følge af det tilbageblik, der altid ligger til grund for en årsberetning, vil vi desuden udtale vor hjerteligste tak til undervisningsministeriet og til Den kulturelle'fonds bestyrelse for ydet tilskud til' selskabets drift. Vi takker Koda både for tilskud og for de overordentlig fordelagtige vilkår, der altid bydes os ved arrangement af vore kon

certer. Vi takker direktionen for Det kgl. Teater for adgang på lempelige vilkår til opera- og balletforestillinger. Vi takker Statsradiofonien for adgang til torsdagskoncerternes generalpre~ver, og vi takker fru Foberg Petersen for udmærket hjælp med tilrettelægningen af vore koncerter. Vi takker statsaut. revisor Steen Hansen for revision af regnskabet, - og tilsidst beder vi alle - dirigen~ ter, ensembler og solister modtage var hjerteligste tak for hver enkelts bidrag til den forløbne sæson.

Kassereren fremlagde regnskab. Dette godkendtes og der blev givet decharge.

Flemming Weis genvalgtes som formand med aklamation.

Af bestyrelsen afgik Karl Clausen og Vagn Holmboe efter eget Ønske. Johan Bentzon og Ragnhild Nielsen, der afgik efter tur, genvalgtes. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer blev Frede Schandorf Petersen og Leif Thyboe. Til suppleanter valgtes Elfred Eckart Hansen, Poul Birkelund og Arne Buchter Larsen.

Formanden rettede en tak til de afgåede bestyi-elsesmedlemmer og bød de nye velkommen.

Under eventuelt fremkom Jens Bjerre med forslag om at udgive et årligt særnummer af DM på engelsk til propaganda i udlandet. Eiv. Helsted mente, at dette er en opgave, som udvalget for udbredelse af dansk kultur i udlandet muligvis vil finde anledning til at løse.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for hævet.