Musiklivet

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 06 - side 144-146

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Musiklivet

Udlandet

ved Vagn Jensen

Paa grund af pladsmangel i sommernumrene må desværre en del udenlandsstof udskydes til fordel for det mest aktuelle stof. Nogle betydningsfulde artikler fra engelske og amerikanske tidsskrifter skal senere blive refereret.

I MUSIKVÅRLDEN's majnummer bringer Nils-Olof Franzén, et a propos til den genfundne »ukendte« Rossini- ouverture, jeevnfør Povl Ingerslev-Jensens artikel i DM 1949, nr. 2, som samtidig aftryktes i det svenske tidsskrift. Den danske finder forelagde Odense-ouverturens vigtigste temaer for en ekspertkomité i Pesaro, som ikke kunne placere dem i noget hidtil kendt arbejde, men som også var overbevist om Rossinis fadderskab. Franzen genkender imidlertid et af dem som hidrørende fra orkesterakkompagnementet, til en kvintet fra operaen »Tyrken i Italien« (der for nylig har fået en succesfuld renaissance i USA). Lokaliseringen bekr2efter den danske forskers datering af værket, men de 2 enslydende takter kan naturligvis ikke iøvrigt fortælle noget om den nyfundne ouvertures plads. - Opdagelsen har selvsagt vakt stor interesse i musikverdenen, og adskillige udenlandske tidsskrifter har anmodet om tilladelse til at aftrykke Ingerslev- Jensens klare redegørelse for værket.

/,/ Stockholmsoperaens nyindstudering af W. Peterson-Bergers opera »Arnljot« har fremkaldt 2 interessante artikler om dette værk. Sten Beites »Er Arnljot en romantisk opera?«, hvori forfatteren kritiserer fremførelsen, der tillægger værket en dets stil uvedkommende operaroman

tik, og Slig Ryb,,ants redegørelse for sin revision af Peterson-Bergers partitur. Af musikhistorisk interesse er endelig også Gils Olsson. Nordbergs artikel »Omkring et Berwald-manuskript«, hvor Thomas Boltz' »Sørgesang ved Gustav II Adolfs død« (udgivet af Musikaliska Konstf8reningen 1932 med kommentarer af Nat. Fransén) angives som forbillede for et uudgivet korværk af Berwald fra 1832.

/,/ A propos artiklerne om film om musik. NORSK MUSIKLIV nr. 4 interviewer filmkomponisten Gunnar Sønstevold, som allerede har hen imod en halv snes helaftens- og en snes kortfilm bag sig (herhjemme vistes for nylig »Kampen om det tunge vand«). Sønstevold redegør for sit arbejde og sine principer og efterlyser til slut en egentlig kritik af filmens musik, hvad der ville stimulere komponisterne og v2ekke publikum til større interesse for tonerne i filmen. En filmmusik, der er godt indarbejdet i filmen, lader sig iøvrigt kun vanskeligt løsne fra celluloidstrimlen, lige så lidt som god scenemusik lader sig isolere. I et enkelt tilfælde har Sønstevold været sin egen manuskriptforfatter og instruktør, ved en kortfilm i anledning af Jern- og Metalforbundets jubilæum. - Idéen med en film i stedet for jubilæumsskrift og kantate er værd. at erindre og ved lejlighed gøre rette vedkommende opmærksom på. Også herhjemme vil en sådan fornyelse af brugskunsten være velkommen - og anderledes i pagt med tiden.

// Aceadamia Musicale Chiglana har udskrevet en international kompositionskonkurrence om en kammeropera i 1 - akt, uden kor, med en pris af 500.000 1, til vinderen. Sidste indleveringsdag er 30. maj 1950. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til akademiet, Via di Citta, n: 21, Siena, Italia.

// Internationale Gesellschaft får Musikwissenschaft afholder kongres i Basel 29. juni-3. juli 1949. Hovedtalerne er professor, dr. Jacques Handschin, prof., dr. Paul-Marie Masson og prof., dr. Knud Jeppesen (der taler over emnet »kritik af den klassiske harmonilære«). Foredragene er offentlige. Tilmeldelse og oplysninger ved henvendelse til I. G. M. W.s sekretariat, Månsterplatz 19, Basel.

// The British Council og The Ministry of Education arrangerer i tiden 27. juli--9. august 1949 et kursus i London for musikpædagoger, især musiklærere i folkeskolen. Prisen er 17 £ incl. ophold. --Kursus er beregnet for engelske lærere, men et begrænset antal udlændinge kan deltage; der kræves et grundigt kendskab til engelsk. - Henvendelse til nærmeste British Council.

// Den 5. internationale musikkonkurrence i Genéve for deltagere mellem 15 og 30 år på sang, klaver, cello, oboe, fagot og sonater for klaver og violin finder sted fra 19. september til 2. oktober 1949. Indmeldelsesblanketter fås ved henvendelse til sekretariatet, Conservatorie de musique, Genéve. Tilmeldelse skal ske inden 15. juli. Den samlede præmiesum er 11.000 f rs.suisses.

// Den tyske komponist og dirigent Hans Pfitzner døde den 23. maj i sit hjem i Salzburg, 80 år gammel.

// Den amerikanske filmkomponist. Herbert Stothart døde den 1. februar i Los Angeles, Californien, 46 år gammel. Han skrev musiken til en lang række store filmsukeeser, hvoraf adskillige også har været vist herhjemme. For sin musik til eventyrfilmen »Troldmanden fra Oz« modtog han en »Oscar«.

// I denne måned -afholder »Dienst voor Schone Kunsten« i s'- Gravenhage i Holland en international violinudstilling i forbindelse med en kongres og en konkurrence mellem violinbyggere såvel p-rofessionelle som amatører fra hele verden.

Til den fagmæssige bedømmelse af (le .udstillede instrumenter har man nedsat en jury bestående af fem' kendte violinbyggerfirmaer i Europa: Beare, London, Max Møller fra Amsterdam, Charles Enel fra Paris, Tenucci-fra Zilrich og Emil Hjort & Sønner fra København. Til den anden del af konkurrencen, der omfatter -instrumenternes klang, har man sammensat en jury, der tæller medlemmer fra forskellige lande. Komiteen for udstillingen, hvis formand er direktøren for »Dienst voor Schone Kunsten«, monsieur Poul Balfoort, har opfordret den kendte danske violin

virtuos hr. Emil Telmanyi, til at repræsentere Danmark i bedømmelseskomiteen.

At denne udstilling i forbindelse med kongressen er af stor betydning for violinbyggerne verden over siger sig selv, så meget mere, som den måske kan give stødet til en . genoplivelse af de gamle værkstedstraditioner fra Cremona - violinbyggernes Mekka.

Violinbyggerne i denne by dannede omkring 1700 tallet en slags liga, hvis naturlige overhoved var Antonius Stradivarius, og disse mænd, der omfattede store kapaciteter som Guarnerius, Amati, Rugieri og mange andre, kom ofte på værkstederne hos hinanden. Det var ved disse lejlighe(ler en uskreven lov blandt disse mænd, aldrig at fortie for de andre, hvordan de havde opnået deres resultater, og altid at meddele hvilke nye forbedringer, de havde udtænkt. Der opstod således en værkstedstradition med uskrevne kunstgreb, lakrecepter og andre hemmeligheder; men da det var en ubrydelig lov, ikke at delagtiggøre udenforstående i disse dele, forstår man at det hele lidt efter lidt gik i glemmebogen, for til sidst under den italienske violinbygnings dekadence, at forsvinde helt.

Nu om dage ruger liver violinbygger over sine hemmeligheder, og man må ønske, at den hollandske udstilling må give stødet til større samarbejde mellem violinbyggerne verden over; kan den det, er meget nået.

Bedømmelseskomiteen har nu afsluttet bedømmelsen af de mange instrumenter, der er indkommet fra hele verden. Resultaterne bekendtgøres den 19. ds., på hvilken dato også udstillingen af de indsendte instrumenter vil blive åbnet.

Daimmairk

// Herrekoret De Danske har i maj væi-et på turné i Finland; det er 10 år siden, noget dansk kor har besøgt Finland.

// Konservatoriet holdt d. 11. maj sin første årsfest i den store stil. Under overværelse af kongeparret fremførtes et omfattende koncertprogram med bl.a. en helt ny kantate af Finn Høffding til tekst af Otto Gelsted.

// Pianisten Arne Skjold Rasmussen er blevet akkompagnatør i Tivolis koncertsal efter Herman D. Koppel.

// Kgl. kammersangerinde Elg Hjalinar, der med denne sæson har forladt Det kgl. Teater, blev fejret ved en afskedsforestilling d. 25. maj. Der opførtes »Kirke og Orgel« med Ely Hjalmar som Rachel.

// Til Det kgl. Teaters operaskole blev efter prøven i maj følgende fire antaget: Inger Axholt, elev af Karin Monk, Jytte Byberg, elev af Ingeborg Schleiss, Niels Møller, elev af Annemarie Mortensen og Niels Juul Bondo, elev af Alette Garde.

// D. 29. april forelå de officielle udnævnelser af professorerne ved konservatoriet. Som ventet udnævntes til ordinære professorer: Chr. Christiansen, Emilius Bangert, Thorvald Nielsen, Finn Høffding og Haraldur Sigurdsson; til extraordinære professorer: Holger Lund Christiansen, Anders Rachleiv, Erling Bloch og Bjørn Hjelmborg.

// Organist og pianist Palle Alsfelt er udnævnt til progranisekretær ved Radioens musikafdeling.

/,/ Ved det 4. nordiske kirkemusikerinøde i Oslo 15.-19. juni opførtes ved en dansk koncert d. 17. juni værker af Kai Senstius, Finn Viderø, Leif Kayser, J. L. Emborg, Leif Thybo, Bernhard Leivkovilch, N. 0. Raasted, Emilius Bangert og Svend-Ove Møller. Medvirkende var Georg Fjelrad, Finn Viderø, »Københavns Kamnierkor«, dir. Arne Bertelsen og koncertsangerinden Meta Starvad. Endvidere opførtes d. 20. juni Knud Jeppesen: »Te Deum Danicum«.

// Forlaget »Iniudico«, Sølvgade 10, København, meddeler, at det har overtaget forlagsretten for Danmark til en stor del af den norske komponist Harald Sæveruds værker.

En berigtigelse

Mag. art. Bengt Johnsson skriver i sit sidste indlæg (forrige nummer af DM), at jeg burde have disponeret min klaverskole således, at jeg ikke skulle finde det nødvendigt at »foranstalte specielle kur~ sus i brugen af den« overfor pædagoger.

Jeg har ikke fundet det nødvendigt at foranstalte noget i så henseende, har overhovedet intet som helst initiativ taget til pågældende indføring, som kom i stand ved, at forskellige pædagogkrese henvendte sig til Bente Stoffregen Due om at give (lem en kort orientering i henhold til hendes tidligere tilbud.

Andre mennesker end Bengt Jolinsson er forøvrigt ikke ukendt med, at en mundtlig orientering kan befordre en in~ teresserets tilegnelse af et nyt værk, og da

særligt når dette i sit indhold og udforinning afviger stærkt fra tidligere arbejder af lignende art. Alex. Stoffregen.

Legater

// Kgl. kapelmester John Frandsen niodtog i april måned 10.000 kr. af Frederik Brineli og hustrus legat; det er første gang, dette legat er uddelt.

// Organist P. Skou, Kolding, har fra Dansk Blindesamfund modtaget 500 kr. af Aksel Agerbys Mindelegat.

Provinsen

D. 21. og 22. maj holdtes i Ålborg et kombineret orkester- og sangerstævne, hvor 500 amatørmusikere fra hele landet mødtes med 300 sangere fra Ålborg. Stævnet var arrangeret af Landsforbundet for Danmarks Amatørorkestre (blæ,,seorkestre), væsentligst etats- og bedrif tsorkestre. Steevnet omfattede konkurrence mellem 5 100inands orkestre, der bedømtes af 7homas Jensen, Hjalmar Kofoed og Harald Jensen.

// Da der ikke har kunnet opnås eniglied om vilkårene for Arne Hammelboes fortsatte ledelse af Odense Byorkester, blev kapelmesterstillingen opslået ledig. Der var 11 4nsøgere til stillingen, og Odense byråd har nu besluttet at give den til Martellius Lundquist, der sammen med Lavard Friisholm var favorit.

Danske Amatør-Orkestres Samvirke

Nye medlemmer: Berlingske Musikforening, Taasinge Sang- og Musikforening samt det nystartede Herning Privatorkester.

Da der fra alle dele af landet vises stor interesse for sommerstævnet. i Kerteminde 29.-31. juli, opfordrer Samvirkets styrelse medlemmer, der endnu ikke har meldt sig, til snarest at indtegne sig af hensyn til den begrænsede plads.

Til DM's læsere!

Næste nummer (juli 1949) af DM vil blive en slags særnummer indeholdende en artikel af Arthur Arnholtz »Det sangbares problem« samt med særskilt paginering »Dansk musiklitterær bibliografi for året 1946« af Sigurd Berg. DM's obligatoriske stof og Helga Christensens fortsættelse af artikelrækken »Sangkunst« vil komme i DM's august-nummer. Red.