Nye bøger

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 06 - side 168-140

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Nye bøger

Ji Irgen Balzer: »Claude Debussy - En kritisk studie«. 207 s. m. nodeeks. Kr. 9,75. Jespersen og Pios Forlag, 1949.

»For mig er harmonien inusikens sjæl og den dybeste drivkraft i al musik. Selv den atonale musik, mener jeg, får først sin fulde udtrykskraft, når den ses i spændingsforhold til kadencens polaritet. Jeg betragter Debussy som den største inusi~ kalske pioner i vor tid. Vi har endnu kun løftet en flig ind til det vidunderland af nye musikalske muligheder, som han har vist vej til!« - Således citerede Erik Tuxen.en udtalelse af den kendte schweiziske komponist Frank Martin ved DM's enquéte om ISCM's musikfest i København. 1947. At Debussy har haft en overordentlig betydning for musikens tidvikling fra senromantikens kolorisme til vor tid er hævet over enhver tvivl, inen mærkelig nok har ingen dansker førend Jårgen Ba Izer følt sig foranlediget til ad litterær vej at klargøre dette vigtige skel i den nyere tids musikhistorie. Grunden til, at der herhjemme ikke er skrevet noget videre om det 20. årh.'s musik, kan til en vis grad netop skyldes, at man som baggrund for sådanne publikationer har savnet et litterært værk, der indsætter det manglende led i keeden, som binder vor tids tonekunst til det 19. århundredes; Ba Izers Debussy-bog afbøder dette store savn.

Forf. kalder sit værk. »en kritisk studie« og understreger dermed bogens karakter. )et er ikle nogen egentlig biografi, men der tages hensyn til biografiske detailler,

i den udstrækning disse kan belyse og forklare forudsætningerne for det væsentlige: en besteminelse af Debussy's stil. Dermed gives der tillige direkte og indirekte et levende billede af kunstneren og mennesket Debussy. Almindeligvis karakteriseres Debussy's kunst som »impressionisme«, men denne generalisering tilbageviser Ba Izer og ser det som sin opgave at gøre rede for, på hvilken musik inan med nogen i-et kan hefte betegnelsen impressionistisk, o-, hvor i Debussy's kunst man finder (len i-eneste form for musikalsk impressionisme. Udtrykket »impressionisme« anvendt på musik er lånt fra malerkunsten, o,--I Ba Izer søger da også i et af bogens værdifuldeste kapitler at forklare impressionisinens væsen ved at beskrive såvel den inaleriske som den litterære impressionisine for derfra i det åndsbeslægtede at føre begrebet over på inusiken, der i lighed med de andre kunst~ arter bliver karakteristisk ved sin passi-,,,itet og fine nuancering i det monotone. Dette frenikommer bl. a. ved, at kraften i den musikalske bevægelsesenergi (melodi og rytme), uden hvilken mdsik er utænkelig, nedsættes til et minimum, og det er da naturligt at basere en sådan musikstil på det mest statiske element: klangen.

Det er klangens selvstændiggørelse, dens løsriven fra energifaktoren: kadencen eller funktionen, der er det betydelige skridt bort fra de traditionelle veje frem mod en ny stil. Forf. helliger et kapitel en kort redegørelse for klangelementets udvikling frem til slutningen af det 19. årh. med særlig henblik på en belysning af den af Debussy selvstændiggjorte, højtopbyggede klang; men her har bogen sit eneste lidt svage punkt. Fremstillingen er dog meget klar, omend Ba Izer vælger at anskueliggøre harmonikens udviklingsmuligheder ad akustisk vej ved at begrunde klangkompleksets opbygning med tilføjelse af fjerntliggende overtoner til grundtreklangen. Den læge, men interesserede læser, til hvem bogen er*meget anbefalelsesværdig, er næppe fortrolig med denne praksis, og på ham vil fremstillingen af dette fænomen, hvis forståelse er en betingelse for den følgende gennemgang af Debussy's værker, sandsynligvis virke meget koncentreret og noget vanskelig. Men der er ingen -vej udenom; spørgsmålet er blot, om det ikke kunne gøres enklere. Et begreb som »simultan modalitet« (samtidig brug af dur- og molf-terts i en akkord) bliver første gang (s. 55) forklaret i en indskudt sætning, og det må læseren så holde - fast På til han næste gang (s. 133) præsenteres for fænomenet. Det undrer mig, at Ba Izer ikke i langt højere grad (som f. eks. ved gennemgangen af »Le Martyre ... « nodeeks. 49 og 50) forsøger at forklare en akkord som et simpelt udsnit af en heltoneklang (- en harmonisk frugt af den melodiske heltoneskala, der heller ikke lader sig bestemme tonalt), hvorved han lettere ville kunne give læseren indtryk af klangens Passivitet, (ler nemlig kun vanskeligt Ia(ler sig forklare ved den fiktive forestilling om en stærkt altereret og senere udtyndet grundklang, der netop i kraft af alterationen må give indtryk af en aktivitet, som ikke er tilstede i klangen, og som man derefter må bortforklare.

Pen tekniske redegørelse-for nyere musik er nu også et problem, som pædagogisk er vanskeligt at løse, derimod er den psykologiske Gitterære) beskrivelse af Debussy's kunst og miljø, fortidsætninger og påvirkninger en mesterlig præstation, man ikke kan prise for højt i Ba Izers værk. Hans karakteristik er kort og utroligt rammende; gang på gang stiller lian med en overlegen artistisk præcision begreberne på plads, sådan at man får et slående indtryk af kunstneren, hans tid og hans værk. »Claude Debussy«, (ler til slut indeholder en udmærket værkfortegnelse med diskografi, er et i sin art enestående og stærkt, personligt værk, som man fra Ba Izers hånd må ønske fulgt af andre, der ikke alene som dette giver »en introduktion til forståelsen af hele den moderne musik«I men tillige behandler selve vor tids tonekunst.

Om komponisten Rudolph Simonsen - Et mindeskrift. 152 s., ill. og in. nodeeks. - Rasmus Navers Forlag, 1949.

Den 30. april iår ville konservatoriets nu afdøde direktør, pianisten og komponisten Rudolph Simonsen, være fyldt 60 år. I den anledning har en kreds af venner på fødselsdagen rejst »et mindesmærke i skrift for den personlighed, der både musikalsk og kulturelt så vel som i rent menneskelig henseende har betydet så meget for dansk musikliv.« Det smukke værk. er udsendt indbundet å kr. 16,00 til subskribenter og en del uindbundne eksemplarer er kommet i handelen. Ti mennesker, hovedsagelig personligheder indenfor dansk musikliv, der har stået Rudolph Simonsen nær, har hver givet sit bidrag til værket, som er redigeret af komponisten Finn Høffding. Det kan selvfølgelig ikke nægtes, at der på denne måde er fremkommet adskillige lidt tyngende gentagelser, nien stort set giver det et fortræffeligt billede af Rudolph Simonsen som menneske, skabende personlighed og pædagog.

To vægtige kapitler er skrevet henholdsvis af konservatoriets nuværende direktør Chr. Christiansen, der gør rede for Simonsens. store uselviske arbejde i konservatoriets tjeneste, et arbejde, der foruden mange betydelige forbedringer i undervisningen førte til den endelige statsovertagelse iår, og Finn Høffding, der meget sympatisk og med sund kritik gennemgår Simonsens kompositoriske produktion. -Her udenom grupperer sig nogle kapitler, der alle er værdifulde, forsåvidt som de på en levende måde lader Simonsens alsidige personlighed træde frem i mindet. Men som Simonsen selv var en stor menneskekender og humorist, således er for eks. Anders Rachlews og Elisabeth Bergh Swings bidrag præget af en fin menneskelighed og humor, det sidste ikke mindst i beskrivelsen af Simonsens rørende frieri til den unge henrivende Kåthe L6wentalil (hans senere hustru) i en park i Berlin, hvor den knælende Simonsen bliver afbrudt af en bister Schupo med ordene: »Das ist ja unsittliches Benehmen in einem 8ffentlichen Park, Namen und Adressen!«, hvorpå Kåthe kommer den forbløffede frier i forkøbet med repliken: »Entschuldigen Sie, Herr Polizeibeamter, der Herr ist Auslånder und. weiss nicht, so genau Bescheid, aber wir werden es nie wieder thun.« Men også billedet af Simonsen som danser ved et konservatoriebal. er ubetaleligt i sin humor. Bogen slutter i-ned en komplet fortegnelse over Simonsens kompositoriske og litterære produktion.

Det er smukt og helt i Simonsens ånd, at udgiverkredsen har besluttet at lade evt. overskud ved salget af mindeskriftet komme unge musikstuderende ved Det kgl. dansk Musikkonservatorium tilgode.

F. S. P.

Noter

Verlag Bri Mer Hollinek (Wien) forbereder udgivelse af E. Krenek: »Amerikas neue Musik« og R. Tenschert: »Richard Strauss und Wien«.

// En række populære musikbøger er udgivet på svenske forlag: Jul. Rabe: »Beethovens symfonier« *I) (Gebers), Folke H. Tdrnblonz: »Symfoniboken« (Forum) samt Gereon Brodfn: »Musikordbok« (Forum).

1) * angiver, at værket, der er tilsendt redaktionen, vil blive nærmere omtalt senere.

// Atlantis Verlag (Zfirich) har udgivet Jacques Handschin: »Der Toncharakter - Eine Effiffihrung in die Tonpsycholog!« *.

// På Munksgaards forlag har Chr. Gelsler på sin 80-årsdag udgivet »Vokalnotation - Die verschledenen Gesang-Schriftsprachen. und ihre Beziehungen zu den Naturtónen« *.

// På forlaget Pellegrini & Cudahy (New York) har Minna Lederman i egen redaktion udgivet et værk »Stravinsky in the theatre« indeholdende en række artikler om dette emne skrevet af 12 forfattere og musikere, deriblandt Ernest Ansermet (»Stravinsky's gift to the West«), Aaron Copland (»Influence, Problem, Tone«) og Jean Cocteau (»Le Saere du Printemps«).

// Den norske organist og koniponist John Thorkildsen fuldendte, før sin død (1947) en lærebog i »Kontrapunkt, kanon og fuga« *.; den er nu udkommet hos H. Aschehoug & Co. (Oslo).

// På forlaget Gullanez (England) kommer i nær fremtid et pædagogisk værk »Counterpoint« af Walter Piston og en samling »Oecasional Essays and Lectures on Musie« af Donald Francis Tovey. Rudi Blesh vil udsende et 402 siders værk »Shining Trumpets«, en historisk redegørelse for amerikanske negres folkemusik (Cassel, London).

Årgang 24/1949, nr. 06