Musiklivet

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 08 - side 191-194

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Musikilivet

Udlandet

ved Vagn Jensen

I dagene fra den 29. juni til den 2. juli afholdt Det internationale musikvidenskabelige selskab sin 4. kongres - den første efter krigen. Kongressen fandt sted i Basel og der var mødt et stort antal deltagere fra de fleste europæiske lande og fra U.S.A. Fra dansk side deltog organist Chr. Geisler, mag. art. H. Glahn og professorerne Knud Jeppesen og Jens Peter Larsen. Der blev afholdt 3 offentlige foredrag (af prof. Handschin, Basel, prof. Lang, New York, og prof. Jeppesen, Århus, hvis emne hed: Zur Kritik der klassischen Harmonielehre). Desuden blev der givet ca. 50 referater med efterfølgende diskussion, hvoriblandt fra dansk side ,et af prof. Larsen, der omhandlede originalskikkelsen af Håndels Messias.

Som præsident for selskabet nyvalgtes prof. Jeppesen, efter at selskabets mangeårige præsident professor Edward J. Dent (.Cambridge) på grund af svigtende hørelse havde ønsket at trække sig tilbage.

Selskabets næste kongres vil efter bestemmelse blive afholdt i Amsterdam eller Utrecht i 1952.

/,/ I dagene fra 12. til 27. september afholdes der i Bozen en international Pianist-Konkurrence med en førstepris på 200.000 lire. I juryen sidder bl. a. Clemens Kraus. Indmeldelse skal ske til Bolzano international Fair.

// Fordelingen af statsstipendier til svenske komponister vakte i år større opstandelse end sædvanlig. Den yngste generation harcellerede over, at der af de til rådighed stående 20.000 kr. kun tildeltes 1 portion på 500 kr. til komponistgruppen under 30 år, mens den ældre komponistgeneration, der sidder inde med endda betydelige indkomster, modtog store beløb »til opmuntring«. Fordelingskommissionen betegnedes af angriberne som senil og beskyldtes iøvrigt for gammeldags musikalsk smag og fuldstændig manglende forståelse af de nye musikalske bestræbelser. Medlemmer af den nævnte komité, som udpeges af Musikaliska, Akademien, svarede hertil bl. a., at den nye musik ikke adskilte sig meget fra 20'ernes, på hvilket tidspunkt disse allerede sad i rådet (!), og at stipendierne først og fremmest skal tildeles komponister, som skriver »god« musik - samt at den nye musik ikke er »god«. »Komitéens

svar kan ikke anses for tilfredsstillende, men angriberne har heller ikke helt ret,« skriver MUSIKVARLDEN i en kommenterende leder. »Dermed være ikke sagt, at angrebet ikke er berettiget. Men dets største kraft skal ikke rettes mod komitéen, som nok gør det så godt den kan (!), men højere op og mod de principer, der ligger til grund for uddelingen. Naturligvis skal i første række de unge have stipendier

,-;~e,ldre fortjenstfulde komponister bør have statspension af andre midler end stipendiernes - og de unge skal have det, enten deres musik er »god« eller ikke. Man må vove at holde på de unge, blot deres stræben er mærket af ægte og god kunstnerisk vilje, man må give dem muligheder for at søge sig f rem. Noget af det man sår, falder naturligvis på klippegrund og noget giver mangfold frugt, men man, må under alle omstændigheder så. Sammensætningen af fordelingskomitéen må ændres. Musikaliska Akademien og Tonsåttarfóreningen - skal givetvis være repræsenteret i den, men musikfolk fra andre lejre kunne gerne komme med, f.eks. repræsentanter for de udøvende musikere og - hvorfor ikke - musikkritiken. Og medlemmerne af komitéen skal udskiftes - ofte - så at stipendiaterne kan veksle.«

En jævnføring med danske forhold trænger sig naturligt på. Der bevilliges på finansloven 21.600 kr. til danske komponister i portioner fra 900 til 4.800 kr. Fordelingen og dens principer kan vel med lige så stor ret som hinsidan diskuteres; kun 1 af de 14 hjemlige stipendiemodtagere er således under 50 år! Men hidtil har alle parter gået meget stille med dørene.

,// MUSIKVXRLDEN nr. 6 indeholder første afsnit af Bo Wallners artikel om Vilh. Stenhammar, et indlæg fra Arne Bergstrand i diskussionen om Schuberts romancer, Tórnbloms interview med Adolf Wiklund i anledning af komponistens 70årsdag, samt 7. afsnit af Harald Gbranssons Harmonilære for alle. Som et svensk a propos til DM's artikelserie om film og musik bringes Bo Roséns Om filmmusik, der udgør et meget læseværdigt supplement ved at fremlægge den musikinteresserede (men ikke uddannede) biografgængers synspunkter. Hovedsynspunktet er, at musiken ikke må fortrænge originallydene, men samtidig er så godt som uundværlig, hvor den placeres,rigtigt. Der fremsættes nogle interessante kommentarer til musiken i film af Hampe Fautman, Rosellini-brødrene (instruktør og komponist), Kdutner o. a. Det påpeges, at filmkomponisten ofte må arbejde forhastet, ligesom beklageligvis indspilningen af musiken ofte er utilfredsstillende. Bedst menes også Rosén det ville være, om komponisten på et så tidligt stadium kom i kon~ takt med forfatter og instruktør, at han kunne få lejlighed til at anlægge synspunkter på udarbejdelsen af enkelte scener, fordi musiken undertiden har mulig~ hed for at forteelle mere og bedre, end hvad billeder og ord formår.

/,/ NORSK MUSIKLIV nr. 5 bringer afslutningen på Arne Østveds artikel om »Tilfellet Furtwångler«, jævnfør Riisagers »Musik i galehuset« (DM 1948, nr. 3). Efter en gennemgang af Berta Geissmars bog konkluderer den tidligere speaker fra krigsårenes norske udsendelser i svensk radio: Kompromislinien har ingen udsigt til at føre fremad, hvis hensigten i-ned kompromiset er, at kunstens frihed skal reddes. Det er nødvendigt fra første færd at indtage en fast holdning, uden splittelsestendenser. En genoptagelse af det udslidte argument, at musik og politik ikke må sammenblandes, at musiklivet må gå sin gang, er nytteløs. Devisen »I'art pour l'art« har ingen gyldighed, når ikke begge parter respekterer den.

// SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG har udsendt sit nr. 6 som særnummer på Richard Strauss' 85-årsdag den 11. juni. Rudolf Hartmann skriver om komponistens sidste operaer »Daphne«, »Die Liebe der Danae« og »Capriecio«, Willi Schuh beskæftiger sig med Strauss' udvikling i harmonisk og melodisk henseende, og Willi Reich beretter om komponisten som musikf orf atter.

// TEMPO nr. 11 er helliget Sergei Prokofieff. Serge Moreux --har skrevet en kort biografi, Hans Swarsenski skriver om orkesterværkerne, Franck Merrick om klaverkomponisterne og Iris Morley om balletterne. Hæftet slutter med en så fuldstændig værkfortegnelse og diskografi, som kontakten med USSR har muliggjort. - Samme tidsskrifts nr. 12 er ligesom Schweizerische, Musikzeitung, 6, et særnummer i anledning af Rich. Strauss' 85årsdag. Det indeholder artikler om Strauss af Willi Schuh (In honour of R. S.), Elena Gerhardt - (.S. and his Lieder), Rich. Strauss (Reflections and Recollections), Gustave Samazeuilh (R. S. and France) og Otto, Erhardt (The later Operatic Works of R. S.) -

// To nye amerikanske operetter på

Broadway har fået stor sukees. Det drejer sig om Rodgers & Hammersteins »South, Pacific« og Cole Porters »Kiss me, Kate«. Især anmeldelserne af Porters nye værk lader absolute kvaliteter ane, forfatterkomponisten skal således med stort held have ladet sig inspirere af Shakespeare og Mozart!

// Arthur Schnabel og Paul Hindemith er blevet indbudt til at forelæse på Harvard. University i semestret 1949-50. Hindemith, der iøvrigt bevarer sin tilknytning til Yale, har for nylig fået uropført en koncert for klaver, blæsere og harper.

// Fra Turin rapporteres om 2 interessante manuskriptfund. Det drejer sig dels om en opera »Volodimiro« af Cimarosa, antageligt komponeret 1787, dels om en messe, der tilskrives den 12-årige Mozart.

// Efter norsk forlydende har den czekkiske violinist Vasa Prihoda efter en tourné i Tyskland besluttet ikke at ville vende tilbage til sit fødeland under det nuværende regime. Han skal have søgt opholdstilladelse i Tyrkiet.

// Charles Måneh, der fik sit navn som

dirigent for Paris' konservatorieorkeste ' r,

er blevet engageret til Boston Symphony

Orchestra.

// Edinburgh International Festival og Music and Drania finder iår sted i dagene 21. august til 11. september. Førende europæiske orkestre, ensembler og solister vil medvirke, og blandt verdenspremiererne mærkes Ernest Blochs klaverkoncert, som under komponistens ledelse vil blive spillet af pianistinden Corinne Lacomblé med BBC Scottisch Orchestra, og nobelpristageren T. S.' Eliots moderne komedie »The cocktail party«. Blandt solisterne er Aksel Schiøtz, der sammen med Gerald Moore giver en Schubert-koncert.

1Dain.mark

Mærkedage

// Violinisten, prof. Henry Holst fyldte d. 25. juli 50 år.

// D. 1. juli fejrede Frantz Klæbel sit 25 års jubilæum som organist ved Lutherkirken og samtidig sit 40 års jubilæum som organist.

Dødsfald

Kammersanger Albert Høeberg døde d. 21. juli, 70 år gammel. Albert Høeberg trak sig for nogle år siden tilbage fra teatret, men optrådte senere hyppigt som gæst, især i de to operaer, hvor han havde gjort sig seerlig uundværlig, »Den kongelige Gæst« og »Kirke og Orgel«. Endnu i forårssæsonens sidste måneder stod han på sin gamle scene, som han havde tilhørt i 45 år. - Høeberg debuterede d. 8/4 1904 i en nu ganske glemt 1 akts opera af d'Albert »Kain«, men fik sit egentlige gennembrud kort efter som Telramund i »Lohengrin«. Den sceniske alsidighed, som han efterhånden udviklede, gjorde ham til en af teatrets uundværligste støtter.

Organist og kantor Birger Wøllnei Gaarn døde d. 10. august, 68 år gammel. Wøllner Gaarn, der var ansat ved Christianskirken fra 1907, var fra 1912 tillige leerer ved konservatoriet.

Legater og understøttelser

// Pianisten Arne Skjold Rasmussen har modtaget 4000 kr. af kontorchef Andersens og hustrus legat.

// Undervisningsministeriets sommerunderstøttelser blev iår givet til følgende indenfor musiklivet: Harpenistinden Minnet Borre, operasangerinden Agnete Bremerstent, cembalistinden Edith Hansen, pianistinderne Karen Lund- Chrisliansen og Lilian Madsen, pianisterne Ole Børge Jacobsen og Eyvind Møller, komponisterne' og pianisterne Niels Viggo Bentzon, Einar Sark og Viggo Synnestvedf, komponisten Leif Thybo, organisterne Aksel Munk og Richard Sennels, operasangerne Otte Sve.ndsen og Frode Jørgensen, koncertsangerinden Ingeborg Høgstedt, kapelmester Johan Hye- Knudsen og dirigenten Grethe Kolbe.

Forskelligt

/,/ Professor Knud Jeppesen er valgt til præsident for Det Internationale Selskab for Musikvidenskab. (Se musiklivet, udlandet) -

/,/ Ebbe Hanierik har indleveret en ny opera til Det kgl. Teater. Den er bygget over novellen »Drømmerne« fra Karen Blixens »Syv fantastiske Fortællinger« og får samme navn som novellen.

/,/ Komponisten Leif Kayser blev d. 31 juli præsteviet i den katolske St. Ansgars kirke i København.

/,/ Pianisten Bengt Johnsson har i august spillet i Oslo, Frankfurt a.M. og Zilrich, alle tre steder i radioen og fremført værker af Niels Viggo Bentzon, Jørgen Jersild og Leif Kayser.

/,/ Organisten Ejnar Engelbrecht er i august på koncertrejse i udlandet, hvor han bl.a. skal spille i Holland, Belgien og Schweiz. Programmet omfatter foruden barokværker også nye danske orgelvær

ker af Viderø, Svend Ove Møller og Leif Thybo.

// Også Niels Viggo Bentzon. har i sommer optrådt i udlandet. Foruden egne kompositioner har han spillet værker af Svend S. Schultz og Flemming Weis bl. a. i Hilversum radio (4/7) og B.B.C1 (21/7).

// Mogens Wóldike og Svend S. Schultz er nu fast ansat som ledere af statsradiofoniens kor, henholdsvis som dirigent og repetitør.

// Indenfor dagbladenes musikmedarbejderstillinger er der sket de forskydninger, at mag. art. Niels Schiørring er overgået til Berlingske Tidende. Hans stilling ved Nationaltidende er overtaget af Sverre Forchhammer, hvis tidligere stilling ved Information nu beklædes af Povl Rovsing Olsen.

// Sv. Erik Tarp er i gang med at skrive musik til Leck Fischers og Svend Methlings grundlovsfiln1 »For frihed og ret«, som får premiere i Palads Teatret til efteråret.

// I »Børsen« 17/7 har vor medarbejder Vagn Jensen redegjort for dannelsen af et Internationalt Couhcil for Music (IC M), som fandt sted i Paris for nogle måneder siden. Der var mødt 15 amerikanske og europæiske komponister, dirigenter og musikvidenskabsmænd. Formålet med denne sammenslutning skal i første række være at koordinere allerede eksisterende musikorganisationers arbejde og i det hele taget lette det internationale musiksamarbejde, - men mange andre opgaver er på programmet. Vagn Jensen påpeger den store betydning, det ville have for Danmark at være repræsenteret i I CM og efterlyser en kommission til varetagelse af de danske interesser i dette anliggende.

Prøvlusen

// I Universitetsparken i Århus vil der nu blive bygget et særligt hus til det musikvidenskabelige institut. Undervisningen i musikvidenskab i Århus har hidtil savnet egne lokaler, og der har været forskellige planer om, hvorledes man bedst kunne afhjælpe dette savn. Det har således været på tale at søge det anbragt i det kommende - »kulturhus«, hvor også Det jydske Musikkonservatorium skulle have sæde. Man har imidlertid foretrukket at få det placeret så nær ved den øvrige universitetsundervisning som muligt og, for at give det den mest effektive lydlige isolation, at anbringe det i en selvstændig bygning. Denne plan er blevet muliggjort ved en gave fra Århus kommune på 75.000 kr., medens der fra privat side er blevet indsamlet et tilsvarende beløb.

// Odense Motetkor, der dirigeres af Chr. Vestergaard Pedersen, har i juli været på koncertrejse i Norge.

// I Odense er der i sommer lanceret en ny idé, nemlig kammermusikkoncerter

i fri luft: »Serenadekoncerter«. Der er planlagt 5 sådanne koncerter, hvoraf den første fandt sted d. 24. juli foran havehuset ved Riisingsminde. Byens kammermusiksammenslutning Pro musica, stod for arrangementet og opførte ved denne lejlighed Beethovens strygersextet,Mozarts klarinetkvintet og Haydns serenade.