Foreningerne

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 09 - side 221-222

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Peder Lynged.

Repræsentantskab: Emillus Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knudåge Riisager, Godifr. Skjerne, Mogens Wóldike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ, 7576.

Paa Dansk Tonekunstner Forenings ordinære Generalforsamling, der afholdtes Fredag den 29. April 1949 Kl. 16 i Odd-Fellow Palæets Lokaler, aflagde Formanden saalydende Beretning:

»Formanden oplyste, at Foreningens Medlemstal omtrent var uforandret.

Han mindedes de i Aarets Løb afdøde Medlemmer:

Komponisten Poul Schierbeek. Professor, Dr. phil. Erik Abrahamsen. Kgl. Operasanger Max MWler. Koncertmester Rud. Dietzmann. Pianistinde, Fru B. Schnedler-Petersen. Musiklærerinde, Frk. Anna Christensen. Violinistinde, Frk. Elna Arlaud. Sanglærerinde, Frk. Margretlie Ussing.

Foreningens Tilskud fra Staten -,,ar fortsat uforandret, medens Justitsministeriet t Il Musikraadets Kontorhold t Ilskød 900 Kr.

Foreningen N,ar endvidere Den kulturelle Fond

Tak skyldig for et fortsat Tilskud til dens alniindelige Virksomhed paa 2.000 Kr., et Tilskud, som der var grundet Haab om at bevare.

Af Understøttelsesfondens Midler var der i Februar 1949 uddelt 1.500 Kr., takket være et fortsat betydeligt Tilskud fra Journalistforbundets Rundskuedag, og Tilskud fra Det Warburgske Legat.

Samarbejdet indenfor Musikraadet havde i det forløbne Aar fortsat været præget af stor Travlhed. Som omtalt paa Generalforsamlingen ifjor var der fra 1. September 1947 indført en Nyordning, hvorefter Raadets Virksomhedsomraade var udvidet til ogsaa at omfatte Ansvaret for Meddelelse af Tilladelse til Overførsel til Udlandet af her arbejdende udenlandske Kunstneres Resthonorarer. Det hermed forbundne Arbejde var stadig meget betydeligt,,og da Antallet af Ansøgninger om Arbejdstilladelse til udenlandske Kunstnere ogsaa havde været ,,.if et antageligt Omfang, blev der lagt stærkt Beslag paa en-Del af Raadsmedlemmernes Arbejdskraft.

Den ligeledes tidligere omtalte Nyordning, ifølge hvilken Raadet virkede som konsultativt Organ for Danmarks Nationalbank i Sager angaaende Bevilling af udenlandsk Valuta til danske Musikkunstnere, der vilde paa Rejse i Udlandet, var fremdeles gældende og medførte ogsaa et betydeligt administrativt Arbejde.

Samarbejdet indenfor Raadet var forløbet overordentligt tilfredsstillende, og der knyttede sig særlige Forventninger til den Virksomhed, som Fællesraadet for dansk Kulturs Udbredelse i Udlandet forhaabentlig vilde blive i Stand til at udfolde.

Tanken om en Samling af alle de Kræfter, der arbejdede for Udbredelse af Kendskabet i Udlandet til dansk Kulturliv, var opstaaet hos Radioraadets Formand Julius Bomholt, der her havde vist et Klarsyn, som var paaskønnelsesværdigt. (I""'0 rts.)

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, lørdag 10-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4254.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (næstformand), Finn Høffding, Si,. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Medlemmer, der måtte ønske at få nærmere oplysning om de nye regler vedrørende copyright'ing i U.S.A., kan ved henvendelse på foreningens kontor få lejlighed til at blive gjort bekendt med disse, der især er af interesse for komponister, som f. eks. selv har ladet deres arbejder trykke, men ikke har ladet disse copyrighte på behørig måde., hvorved beskyttelse ikke opnås i U.S.A.

Kusikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 14-16. Frederiksborggade, 50, København K. Tlf. Pak.:c 1912. Postgirokonto: 26284, »Musikpæ-dagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næestformand), Falkonerallé 62, F. Tlf. Nora 2516. (Træffes 12-12%». Pot»1 Fledelizis (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda i). Billow (sekretær), Otto Mortensen, overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konslent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

Frii Giidda Behrends legat under

Ålusikpædagogisk Forening

Le*gatets renter skal anvendes til understøttelse af trængende ,eldre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af Musikpædagogisk Forening og/eller til understøttelse af tr,,ilmgende ældre kvindelige musikere, der er aktive medlemmer af mevnte forening.

Enhver, der ønsker at komme i betragtning ved uddelingen af dette legat, må skrive en mot!,,,eret ansøgning (trykte blanketter forefindes ikke) til Mp F.s bestyrelse, kontoret, Frederiksborggade 5Ø, København K., inden I. november.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Latyard Friis

holm, St. Kongensgade 63,K. Tlf. Palæ 62921 x.

Kasserer: Johan Bent-zon, Emdrup Banke 1-59, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Kontor: Kontortid 11-15, lørdag 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 7,26.

Post,,Onto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, forestillingsdagen kl. 15 -15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

Det indprentes medlemmerne, at de ad denne vej rekvirerede billetter er strengt personlige og ikke under nogen form må overlades til andre. Overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre øjeblikkelig eksklusion af D.u.T.

11

I samarbejde med Berlingske Tidende afholdes

den 27. sept. kl. 19,30 i Berlingske Tidendes foredragssal en Arnold Schønberg-aften i anledning n

af komponistens 75 års føldselsdag den 13. sept.

Program:

Arnold Schønberg: 3 klaverstykker op. 11 (1908) 6 små klaverstykker op. 19 (1911) Suite for klaver op. 23 (192,5) - : Klaverstykker op. 33-9 (1932)

Hans Holewa: 4 klaverstykker (1945)

Arthur Lourie: Former i Luften (tilegnet Pablo Picasso)

Fartein Valen: Præludium op. 29 nr. 2

H. E. Apostel: Af »Kubiniana« (klaverstykker ]-:omponeret over træsnit af Alfred Kubin)

Orienterende indledning og fremførelse af værkerne ved Niels Viggo Bentzon

Billetter kan afhentes på Det unge Tonekunstner

selskabs kontor, Kronprinsessegade 26, 3. sal, niellem kl. 11 og 15 (lørdag 11-13).

Onsdag den 19. okt. kl. 20 afholdes i Hornung

& Møllers sal en moderne kanimermusikaften med følgende p r o g r a ni:

Theodore Holland: Suite for viola og klaver.

Rat,el: Tre sange.

Hindemith: Sonate for trompet og klaver (førsteopførelse).

Hindernith: Tre sange.

Philip Jarnach: To sange.

Werner Wolf Glaser: Af 8 klaverstykker (1949). do.: Vuggesang.

Igor Strawinsky: 4-hændige klaverstykker.

Medvirkende: Irene Skovgaard, Vikfor Brandt Jensen, Kniid Åge Larsen og John Søderberg.

Medlemskort giver adgang.