Musiklivet

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 09 - side 218-221

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

musiklivet

1Udlandet

Ved Vagn Jensen

Kontakt med musiken hedder en pjece, som STOCKHOLMS MUSIKBILDNINGSKOMITÉ har udsendt som en introduktion af planerne for efterårssæsonen. SMK er et kommunalt samarbejdsog kontaktorgan med det formål at fremme det folkelige musikliv i Stockholm og omegn, arbejde for en øget musikinteresse, give større muligheder for praktisk og teoretisk musikuddannelse samt i det hele tage beskæftige sig med musikens menneskeligt udviklende værdier i forskellige sammenhænge. Foruden foredrags- og musikserier omfatter SMK's virksomhed studiegrupper og underholdningsarrangementer på hospitaler og i fængsler, præparandkurser til folkeskoleseminarierne, højskolerne etc., musikoplysende parkkoncerter, skolemusik i alle former, musikpropaganda og studievirksomhed på alle arter arbejdspladser, offentlige diskussioner og rundbordssamtaler omkring aktuelle musikalske emner, ungdomskoncerter o.m.a. Af særlige arrangementer et studieabbonnement på 5 af Koncertforeningens torsdagskoncerter, der indbefatter en kort introduktion i programmet en time før koncertens begyndelse, en serie musikfilmsfremvisninger i biografer i alle bydele, ja, man kunne fylde hele denne rubrik med interessante idéer, som virkeliggøres hist oppe. SMK råder således over et grammofonarkiv, hvorfra plader gratis udlånes til et

hvert musikalsk oplysningsarbejde. Ligeledes må nævnes et musikalsk oplysningsbureau, hvortil alle mulige praktiske forespørgsler kan rettes, skriftligt eller telefonisk.

Værdien af en sådan kontaktorganisation er selvindlysende, og dag for dag bliver skabelsen af tilsvarende herhjemme, ikke blot i København, mere påkrævet. I Stockholm dannedes organisationen på initiativ af en idealistisk og fremsynet kommunalpolitiker, og det må noteres, at kommunen fra første færd stillede 10.000 kr. årligt til rådighed; senere er beløbet endda forhøjet betydeligt. Mon ikke et initiativ udefra skulle kunne få f. eks. Københavns kommune til at interessere sig for tanken? Mest nærliggende var det, om Fællesrådet for musik-, tale- og afspændingspædagogik skitserede et forshag overfor rette vedkommende, ikke mindst (la dette i sin bestyrelse tæller en af medstifterne af den svenske sammenslutning.

// MUSIKREVY er navnet på et nordisk tidsskrift for musik og grammofon, der udkommer med 6 numre om året i Stockholm under redaktion af Bengt Pleijel. Dets artikelstof, der i reglen optager *% af hvert hæfte, beskæftiger sig med alle emner inden for musikverdenen, fortrinsvis i aktuel belysning. Eksempelvis kan fra de 2 hidtil udkomne numre af 4. årgang næevnes Peter Henrik Tórngrens »4 ouverturer til en opera« (Beethovens Leonora- og Fidelio-ouverturer), Jiirgen Balzers »»Le Sacre du Printemps« for en ny generation« (1949, 1) Fingal Strón7s ~artikel, om det folkemusikalske arbejde i Sverige, Pleijels »Klarinetten som koncertinstrument« og Sven Wilsons redegørelse for principperne ved tilrettelæggelsen af den nye serie svensk musik på grammofon, som har vakt opmærksomhed og diskussion. Endelig må nævnes, at tidsskriftet som en slags feuilleton bringer en oversættelse af den tyske digter Eduard Mårikes fortælling »Mozart på rejse til Prag«. Hertil kommer de faste rubriker med anmeldelser af musikbøger og først og fremmest grammofonplader, hvilke sidste be-handles udførligt med lige hensyn til værket som indspilningen, samt den meget værdifulde musikbibliografi (særskilt pagineret), som i hvert nummer bringer en fyldig oversigt over de vigtigste internationale musikpublikationer (bøger, noder og grammofonplader). Artikler og anmeldelser trykkes på forfatterens eget sprog, og efterhånden som tidsskriftet har fundet frem til en stadig selvstændigere form, synes det at fremtræde som internordisk organ uden speciel svensk dominans. Også af den grund skal det hermed stærkt anbefales danske musikinteresserede kredse. (For Danmark C. A. Reitzels forlag.)

// Det tyske månedsblad for musik STIMMEN indeholder af artikler i sit hæfte 13/14 H. H. Stuckenschmidt: Satie und die Folgen, Kurt Westphal: Entwicklungsrytlimen. in der Musikgeschichte, Henry Boys: Der neue »Petruschka« (optryk fra det engelske TEMPO'S Strawinsky-nummer), Marcel Proust: Lob der schlechten Musik, K. L. Schucht: Liebebriefe tiber Musik, Georg Kinsky: Beethoven und das Hammerklavier, Herbert Rosenberg: Musik in Dånemark, Willy Reich: Musik in der Literatur og Jacques de Ricaumont: Musik fiir die Tage nach Fastnacht. Det er meningen, at dr. Rosenberg fremtidig skal sende korrespondancer fra København om dansk musikliv. Den ovennævnte artikel karakteriserer den musikalske situation siden århundredskiftet med en kort placering af Carl Nielsen, Jørgen. Bentzon, Riisager, Høffding, Hamerik, Weis, Tarp, Schulft, Koppel, Holmboe og Niels Viggo Bentzon, med særlig vægt på de 3 sidstnævntes arbejder.

En blind belgisk komponist og organist August Liessens har konstrueret 'en nodeskrivemaskine, som skal gøre det muligt for blinde komponister at nedskrive deres værker uden fremmed hjælp. Opfindelsen er blevet approberet af American.Foundation, for the Blind, N. Y., som har sat en produktion igang.

// Dr. R. S. Thalcher er udnævnt til Di-

rektør for Royal Academy of Music i London efter Sir Stanley Marchant.

// En ny amerikansk opera »Quanga« af negerviolinisten og komponisten Cameron. White uropførtes i sommer i South Bend, Indiana under direktion af G. T. Gaska.

// Eventyret om den danske konge o g musikens kongerige fortælles i det amerikanske musikmagasin THE ETUDE, augustnummeret, af den danske, næppe herboende journalist Eric Erwe, iøvrigt i udmærket, vederhæftig form (ill.).

// Fra Moskva musikkonservatorium meddeles, at man nylig har fundet en hidtil ukendt kantate~ for soli, kor og orkester af Tschaikowsky, komponeret 1872 til minde om Peter den Store.

/,/ Den czekiske komponist 1,1itezlav Novak er den 18. juli død af hjerteslag i sit sommerhus ved Prag, 78 år gammel. Blandt hans værker mærkes 4 operaer, balletter, symfoniske digtninge, en klaverkoncert foruden en r2ekke kammermusik, klaverstykker og sange. I mange år var han direktør for Czekisk Konservatorium. 1945 udnævntes han til nationalkunstner. Episoder af hans liv har været skildret i en stor musikfilm.

/,/ SCHWEIZERISCHE TNIUSIKZEITUNG nr. 7 indeholder artikler af Dorel Handman: La psycholollie dans la musique de Debussy, Kurt von Fischer: Eroica-Variationen und Eroica-Finale, Max Strub: Hans Pfitzner, Hans Rutz: Carl Orff und die Musikbilline (om Orffs nye musikdrama »Antigone«, der uropførtes ved Salzburger Festspillene i år) og Willy Schuhs

z~, anmeldelse af Willy Burkhards første opera »Die schwarze Spinne«.

// Rafael Kubelik har meddelt, at han ikke kan efterkomme den czekiske regerings opfordring til ham om at vende tilbage til sit fødeland. Han er optaget af engagementer flere år fremover.

Danmairk

Ved Sigurd Berg

Forskelligt

Niels Viggo Benizon, der nu er vendt hjem fra koncertrejse til Holland og England, er blevet knyttet til konservatoriet som lærer i formlære.

// Frans Andersson har i sommer v æ-ret på studieophold i Italien.

// Cellistinden Grethe Jespersen. blev d. 11. august efter konkurrence ansat i Det kgl. Kapel. Desuden ansattes bratschisten Knud Aage Larsen, valdhornisten Hans Emil Sørensen, og janitscharen Jørgen Danielsen.

,// Lavard Friisholm rejste d. 12. august til England for at studere filmmusik ved Artur Rank-studierne. Derefter var han af British Council -inviteret til at overvære musikfesten i Edinburgh.

,// Pianisten Frantz Rosenbaun7 er vendt hjem efter to års studieophold i Paris og koncerter i England og Schweiz.

// Cellisten Svend Lense Møller er efter konkurrence d. 20. august blevet ansat i radiosymf oniorkestret.

// Sangpædagogen Kristian Riis er blevet ansat som talelærer ved Det kgl. Teaters dramatiske elevskole.

// Folkeuniversitelet har udsendt sin sæsonplan. Sven Møller Kristensen vil forelæse over Jazzmusikens teori og historie, Torben Krogh over Verdis operaer og Harald Krebs over fflindel. Der begyndes i første uge af oktober. Alle oplysninger fås ved telefonisk henvendelse til Nora 7652 kl. 12-13. Billetter fås på Universitetet, Frue plads og skal helst bestilles inden'23. september. Billetter kan købes ved personlig henvendelse på Universitetet torsdag d. 29. september og fredag cl. 30. september kl. 14-18.

// De Danske Folke-Musikskoler afholdt sommerstævne på Vestbirk højskole ved Horsens d. 7.-14. august. Carl Willum Hansen var leder af fællessangen, Klari Fredborg og Frits Haase af korsang, Asbjørn Meyer og Johs. Nielsen, af orkesterspil; Jette Tikjøb, Jørgen Hundahl, Viggo Pedersen, Hans Erik Knudsen1 Henrik Møller, Arne Bertelsen, Kristian Riis og Herbert Rosenberg ledede forskellige studiekredse; Vibeke Rendsvig ledede folkedansen og endelig var der foredrag af Henrik Schiøtz, E. Dahlerup-Petersen, Alf Henriques, Thure Hastrup og Carl Willum Hansen.

// På De danske Folke-Musikskolers generalforsamling, der afholdtes i tilknytning til sommerstævnet, vedtog man, som afløser for den tidligere formand, afdøde professor Erik Abrahamsen, at vælge lederen af Københavns Folke-Musikskole cand. mag. Vagn Rehling. Til bestyrelse genvalgtes Jette Tikjøb og Johannes Nielsen. Forretningsfører blev f orlagssekretær Vagn Hejlesen.

,// Cellisten Alberto Medici er nu udnævnt til koncertmester i Radiosymfoniorkestret efter afdøde Rudolf Dietzmann.

// Sangeren Eskild Rask Nielsen, som ifjor vandt broncemedaille ved konkurrencen i Scheveningen, vandt iår d. 26. august førstepræmie for koncertsang ved

sangerkonkurrencen i Ostende. Ved konkurrencen i operasang blev Rask Nielsen placeret som nr. 4. - Ved musikkonkurrencen samme sted fik pianisten Anker Blyme tildelt diplom.

// Komponisten og organisten Leif Thybo har på Det danske Selskabs foranledning været på koncertrejse til Skotland og bl.a. spillet orgelværker af Carl Nielsen, Bernhard Christen-sen og Peter Thomsen.

// Musikhistorisk Museum har som gave fra bibliotekar Erling Stensgaard modtaget en guitar, der har tilhørt den nu næsten glemte danske guitarvirtuos Søffren Degen. I den anlednin-, har magister Nils Schiør

,7,

ring i Berlingske Aftenavis 23/8 skrevet en artikel om De-,en og hans livsskæbne.

I

Fødselsdage

80 år: Fhv. organist Thorvald Nielsen,

31. august.

70 år: Musikforfatteren August Felsing,

4. oktober.

50 år: Kapelmester Aage Juhl Thonisen,

22. august.

50 år: Organist Elisabeth Tuxen, 11. ok-

tober.

Legater

Musikanmelderringens legat er iår z,

tildelt Karen Weeke og violinisten Arne Kareeki med 500 kr. til hver.

// I oktober skal følgende legater søges: Det Anckerske Legat.

Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske Musiklærere og Musiklæ

rerinder.

Dansk Solist-Forbunds Legatfond.

Camilla Tacks Legat.

Gudda Behrends Legat (se s. 222).

Dødsfald

Koncertsanger Alfred Steffensen, Aar

hus, døde d. 8. august, 55 år gammel. Alfred Steffensen, der er uddannet ved Det kgl. Musikkonservatorium, har boet i Aarhus i over 20 år og var meget søgt som sangpædagog.

Moder

27/9: Mp F diskussionsmøde om radioens musikopdragende betydning i Hornung & Møllers sal kl. 20. Indledere: programsekretær Vagn Kappel og redaktør Frede Schandorf Petersen. - Gæstekort kr. 1.50.

11/10: Mp F Alexander Stoffregen fremlægger sin k Iaverskole. Konservatoriets sal kl. 20. - Gæstekort kr. 1.50,.

18/10: Dfs P adjunkt Eyvind Holm: Italiensk stemmedannelse; med demonstra tioner. Universitetets musikvidenskabelige laboratorium, Amaliegade 29 A kl. 20. 1 samarbejde med Universitetets musikstuderende. - Gæstekort kr. 1.50.

25/10: Mp F Knud Leopold Nielsen: Indtryk fra Frankrig, Svejts og England. Konservatoriets sal kl. 20. - Gæstekort kr. 1.50.

Provinsen

Den jydske Opera's ledelse har nu besluttet at ud-,,ide sin sæson og spille to operaer i efterårssæsonen og en om sommeren.

// Det jydske Musikkonservatorium har udsendt sin årsberetning for skoleåret 1948-49. 182 elever har fået undervisning på konservatoriet fra 1. sept. 48 til 30. juni 49, deraf 56 i konservatorieklas~ serne, 25 i forberedelsesklasserne, 18 kursussøgende, 7 på musikpædagogisk kursus, 15 universitetsstuderende samt 61 i forskolen. 7 elever har taget afgangseksamen, 3 eksamen som stat~prøvet musikpædagog, 1 solfégelærereksamen og 4 organisteksamen. Konservatoriet modtager steitte bl. a. fra Den kulturelle Fond, Aarhus kommune

og Zeuthens legat og der er uddelt en række stipendier og enkelte hele og halve fripladser. Fra 1. juli er koncertsanger Thøger Rasmussen udnævnt til konservatoriets direktør.

// Den kulturelle Fonds bevillinger til musikinstitutioner i Aarhus belø~er sig iår til over 100.000 kr. Deraf har Aarhus Byorkester fået 60.000 kr., Det jydske Musikkonservatorium 30.000 kr., Den jydske Opera 10.000 kr. og Jydsk Akademisk Kor 500 kr.

// Aalborg By-Orkester har i sæsonen 1948-49 afholdt 36 koncerter; foruden orkestrets faste dirigent, Jens Schrøder, har Fritz Busch, Nikolai Malko, Erik Tuxen og Ove Peters dirigeret som gæster. Der er modtaget økonomisk støtte fra Aalborg kommune, Den kulturelle Fond og Undervisningsministeriet samt tilskud fra statsradiofonien og flere omegnskommuner.

// På given foranledning meddeles, at Musiklivet, Danmark siden DM nr. 3, 1947 er redigeret af Sigurd Berg.