Nye musikalier

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 09 - side 216-218

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Nye musikalier

Gammel musik i nyudgaver

Af den store 9-binds udgave af Bachs samlede orgelværker i Griepenkerl og Roitzschs 105 år gamle revision (anmeldt i DM, nr. 6, s. 143), som Wilhelm Hansens musikforlag påbegyndte i maj, er der nu udkommet yderligere fire bind: til og med bd. V. Hvert bind indeholder forord, hvori der gøres historisk rede for de en

kelte værker i det pågældende bind. Bd. II-IV indeholder samtlige 19 »Praeludium et fuga« og bd. V optager »Orgel~ bilchlein«. Desuden indeholder bd. II: »Fantasia et fuga« g-moll; bd. III: »Fantasia et fuga« c-moll. og »Toccata et fuga« C-dur, d-moll. og F-dur; bd. IV: »Canzona« d-moll, »Fantasia« c-moll og G-dur, »Fuga« c-moll, g-moll. og h-moll, »Praeludiuni«z a-moll, »Toccata et fuga« d-moll samt »Trio« d-moll. De resterende fire bind ventes udsendt i løbet af ca. en måned, prisen pr. bind er 11 kr.

// Udover Bachs orgelværker er der ikke i sommermånederneudkommetstørre værker på danske musikforlag. Hos Willielm Hansen har Flemming Weis udgivet »To Sange«: »Den lyse nat« (Seedorf Pedersen) og »Fyldt med blomster« (Ludv. Holstein). Sangene er typiske for danske strofiske sange i tiden efter Laub og Carl Nielsen. Der er dog ikke tale om plagiat, inen den strofiske sang har ligesom fået en standardkarakter; nian mærker kun sjældent hos komponisten forsøg på eller trang til at finde frem til en sangstil, der er i kontakt med vor tids tonesprog. Også Weis holder sig på det jævne, men der er dog i sangen til Holsteins digt en lys, charmerende tone og en bøjelig rytme, som i nogen grad savnes i den mere kantede »Den lyse nat«.

// 14`ilhelm Hansen har udgivet en sonate for klaver op. 2 (1948) af den unge danske komponist Bernhard Lewkovitch, et værk, der kræver den største opniærksomhed, fordi det vidner om sin autors oplagte kompositoriske evner og fantasi. Hans stof er klart o,,, enkelt, og særligt de to første satser viser, hvordan han kan udvikle sit materiale smukt af et lille kim, der vokser op til større og større frodig~ lied, med grundmotivet belyst gennem forskellige klanglige o-, nielodiske aspekter.

r_, zn,

Og så har han en evne til at f astholde en straks i begyndelsen anslået atmosfære gennem hele satsen, et fornemt eksempel lierpå er den klangligt så udtryksfulde langsomme sats. Men når den kompositoriske fantasi render af med ham, har han e~n tendens til at oniforme sit stof så hyppigt og brudstykkevis, at det kan gå noget ud over den organiske sammenhæng. Denne sonate er dog et så betydeligt skridt fremad siden sonatinen (1947), at man nied rette har grund til at imødese værker fra den 21-årige komponists hånd med den største forventning.

// Foruden en genoptrykning af Cesar Franck's »Prélude, Aria et Finale« har Wilhelm Hansens musikforlag udgivet Carl Nielsens lille suite op. 1 i arrangement for klaver af Herm. D. Koppel. Dette værk. har en så stor popularitet, at det ligesom med symfonierne er berettiget at udgive et klaverarrangenient, og Koppel har med stor dygtighed draget omsorg for, at så mange detailler soni muligt er kommet med. Man kan beklage, at Koppel har »kapituleret« overfor muligheden af at ind

arbejde imitationen af valsetemaet fra »Intermezzoet« i arrangementet, det kan nemlig lade sig gøre uden at blive et spor sværere end mange andre episoder i værket. Men til syvende og sidst var det niåske bedst, om arrangementet var foretaget til en firhændig simplificeret og ikke en tohændig konipliceret udgave.

// Forlaget Imudico, der har 'overtaget retten til Harald Sæveruds værker for Danmark, har tilsendt DM en serie af den store norske komponists slåtter, danse og andre inindre klaverstykker, der gennerngående ikke stiller større krav til interpreten, end at de med stort udbytte kan anvendes også i undervisningen. Sæverud viser i disse kompositioner sin enestående evne til nied ganske enkle midler at fastholde en karakteristisk stenining. Uden direkte at anvende foreliggende folkemusikalsk stof er hovedparten af disse stykker dog stærkt præget af den norske folkemusik, hvis elementer og hele væsen Sæverud har i blodet, og det er dens karske atmosfære, der giver Sæveruds musik dens store charme, også fordi han evner at omforme det folkemusikalske og bære det udover de stilistiske begrænsninger, der ellers har tendens til at binde de folkloristiske kompositioner til en svunden tids udtryksform. De omtalte kompositioner er »Småsvein-gangar og Syljetone« op. 14 nr. 1 og 2, »Li-tone og Vindharpeslåtten« op. 14 nr. 5 og 6, »Rondo, amoroso« op. 14 nr. 7, »Småfugl-vals« op. 18 nr. 2, »Slåtter og strev fra Siljustøl« hft. 1 op. 21, hft. 2 op. 22.

// Jac. Boesens musiforlag har udsendt 2. og afsluttende del af elevheftet til Alexander Stoffregens klaverskole; nærmere omtale senere.

// Forlaget Augener Ltd., London, har udgivet studiepartituret til Benjamin Frankels 3. strygekvartet ' ligesom hans 2. kvartet, der vil erindres fra ISCM's musikfest i København (Lund), et velskrevet og musikalsk yderst sympatisk værk, som det vel var værd for et af vore hjemlige ensenibler at fordybe sig i.

// Samme forlag har udgivet en del Schubert-sange i enkeltudgaver med teksten i engelsk oversættelse (!), det må dog - bemærkes, at den originale tyske tekst ikke er udeladt.

// Under redaktion af W. Nornian. Mellalieu, W. Gillies Whittaker og Herbert Wiseman liar Oxford University Press udgivet tre hefter sange »The Clarendon Song Books« specielt beregnet for drengestemmer i overgang. Udgiverne ~ør sig til talsmænd. for lignende synspunkter som dem, Helga Knoblauch Christensen uddybede i sine artikler »Drengestemmen i overgang« (DM, 1948 nr. 6-7). 1 hefterne findes udvalgte en-, to- og trestemmige værker af Purcell, Rameau, Bach, Händel, Gluck og Brahms =fl. samt en del folkemelodier.

// Med titlen »Skramle-Orkester« har den norske musikpædagog Mildred Selmer udgivet en samling melodier fra mange lande, arrangeret for klaver og rytmeinstrumenterne triangel, bækken, tromme og tambourin. Melodierne er udskrevet i rytmisk partitur og heftet er meget anbefalelsesværdigt for børnehaver og skoler eller hjem med mange børn - hvis ellers forældrene kan tåle »støjen«.

F. S. P.

Fra udla,,ndet

Et af den engelske komponist Johiz Irelands kendteste værker, orkesterpræludiet »The For-,otten Rite« (ca. 1918) et for orkestret velskrevet værk nær beslægtet med Rich. Strauss, foreligger nu i studiepartitur på forlaget Augener Ltd., London.

// Samme forlag har udgivet tre af salonromantiken noget inficerede klaverstykker »Capric Ornia«, »Album Leaf« og »Sea Surge« af Bog Agnew.

// Af større interesse er Alan Rawsthorne's »Sonatine for Piano« o-, måske i noget mindre grad Peter Wishart's lidt omstændelige, og klangligt noget tyktflydende »»Four Pieces for Violin and Piano«« (Oxford University Press).