Foreningerne

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 10 - side 243-244

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Peder Lynged.

Repræsentanis~ab: Eniilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, 'Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jen' sen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens 1Viildike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Årsberetning, fortsat

Fællesraadet havde konstitueret sig i Foraaret 1948 omfattende Repræsentanter for praktisk talt alle kulturfremmende Organisationer og Institutioner i Danmark, derunder Musikraadet, og der var 1 den forløbne, Tid gennem to af Fællesraadet nedsatte Underudvalg, henholdsvis for Litteratur og Musik, udført et forberedende Arbejde, som forhaabentlig vilde vise sig nyttigt. Særlig Interesse knyttede der sig til det Samarbejde, som var indledet mellem Fællesraadets Musikudvalg og Det Danske Selskab, et Samarbejde som, havde resulteret i en omfattende Plan om meget betydelige Grammofonindspilninger af danske Musikværker. De Drøftelser, som var afsluttet herom, havde fundet fremragende Støtte hos de herværende Grammofonselskaber, som med levende Interesse og betydelig økonomisk Offervilje var gaaet ind i Samarbejdet.

Siden ifjor havde der været ret stille om Landsdelsorkestersagen, der stadig havde været Genstand for Overvejelse i Undervisningsministeriet, og Interessen for Planens Gennemførelse var Landet over fortsat betydelig. Det var glædeligt, at Byorkestrene i de større Provinsbyer fortsat syntes at trives og være i glvedelig kunstnerisk Fremgang, og der var Grund til at paaskønne, at vedkommende Kommuner fremdeles viste deres Virksomhed betydelig Interesse. Det kunde ikke anses for udelukket, at Kominissionsbetænkningen vilde føre til yderligere Overvejelser paa et bredere Grundlag angaaende Skoleungdommens Musikopdragelse.

Det var meget glædeligt, at det ogsaa i den forløbne Sæson havde været muligt at fortsætte de saakaldte Beskæftigelseskoncerter, for Storkøbenhavns og Sj,,-ellands, Lolland-Falsters Vedkommende med et offentligt Tilskud paa ca. 165.000 Kr. Ogsaa forskellige jyske Byer havde paa samme Maade nydt godt af Beskueftigelsesfondens Midler.

Foreningen havde i Lighed med tidligere Aar deltaget i Arrangementet af Propagandaugen for den levende Musik, som i 1948 afholdtes for 15. Gang og paa forskellig Maade havde vakt megen Opmærksomhed, og man maatte glæde sig over, at det var lykkedes fortsat at lade Dansk Musiktidsskrift tilgaa Medlemmerne som Medlemsblad.

Paa den aarlige internationale Musikfest, arrangeret af I.S.C.M. og fundet Sted i Holland, blev blandt andet opført et Værk af Finn Høffding, og netop i disse Dage afholdtes Aarets internationale

Musikfest i Palermo paa Sicilien, hvor Knudåge Riisagers grønlandske Balletværk »Qarrtsiluni« blev opført.

Med Udgangen af 1948 var Foreningens mangeaarige Sekretær, Højesteretssagfører Helsted paa Grund af Overtagelse af en omfattende Stilling indenfor det danske Erhvervsliv fratraadt som Foreningens Sekretær. Som bekendt var det i Foreningens Love og Musikraadets Statutter fastsat, at Foreningen og Raadet skulde have fælles Sekretær, og Raadets og Bestyrelsens Overvejelser havde ført til Antagelse af Højesteretssagfører Helsteds Medarbejder, Landsretssagfører Steffen Heering som Sekretuer. Herved havde man opnaaet den efter Bestyrelsens Formening formaalstjenlige Løsning, at Sekretærarbejdet fortsat kunde udføres under de. gængse Former. Formanden takkede Højesteretssagfører Helsted for hans store Arbejde for det ~ske Musikliv.

Efter det stedfundne. Sekretærskifte havde Foreningens Formand, Komponisten Hakon Børresen, ønsket at trække sig tilbage, og Bestyrelsen havde derefter konstitueret sig med Dr. phil. Torben Krogh som Formand, Redaktør Axel Kjerulf som Næstformand og Suppleanten, Redaktør Kai Flor, der var indtraadt i Bestyrelsen, som Kasserer. Efter Komponisten Poul Schierbecks Død var Suppleanten kgl. Koncertmester Peder Lynged indtraadt. i Bestyrelsen. Formanden bragte paa Foreningens Vegne Hakon Børresen en varm Tak for hans store Arbejde som Foreningens Formand i knapt 25 Aar.

Foreningen var fortsat Det kgl. Teater og Statsradiofonien Tak skyldig for Medlemmernes Adgangsniuligheder til Teatrets Musikforestillinger og de afsluttende Prøver paa Statsradiofoniens Torsdagskoncerter.

Sine repræsentative Forpligtelser havde Foreningen varetaget i det sædvanlige Omfang, saaledes at der til en Række Institutioner og Enkeltpersoner, som. Foreningen havde staaet i Venskabsforliold eller Taknemmelighedsgæld til, var sendt Lykønskninger og Blonisterhilsener i Anledning af Jubilæer eller runde Fødselsdage, ligesom en Række Afdøde var hædret'nied Kranse.

Formanden sluttede med en Tak til Medlemmerne for udvist Tillid, ligesom lian takkede Bestyrelsen og Sekretæren for godt Samarbejde.

Paa Generalforsamlingen blev kgl. Koncertmester Peder Lynged og Redaktør Kai Flor valgt til Medlemmer af Bestyrelsen, og Komponisten Knudåge Rlisager og Komponisten, Organist Flemming Weis valgt til Suppleanter for Bestyrelsen.

Til Repræsentantskabet nyvalgtes kgl. Kapelmu

l Nielsen og kgl. Kammersanger

s.kus Thorvald Henry Skjær.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, lørdag 10-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4254.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarpl Vagn Holmboe.

Husikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, Røbenhavn NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerød,,,ej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næstforniand), Falkonerallé 62, F. TI-f. Nora 2516. (Træffes 12-121/:Z). Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Billow (sekretær), Otto Alortensen, overretssagfører Otto Fabricius (juridis,k konsulent), Else Print--, Ingeborg Strøyberg.

Tirsdag d. 25. oktober kl. 20: Knud Leopold Nielsen: Indtryk fra Frankrig, Schweiz og England. - Musikkonservatoriets festsal.

Tirsdag d. 8. november kl. 20: Dr. H. Lotvery.Psychology and the music teacher.

Mandag d. 14. noveniber kl. 20: Dr. H. Loivery: Musical memory and its cultivation. - Kunstindustrimuseets sal.

Til begge foredrag findes tolk.

Gæstekort: 1,50 kr. fås hos Wilh. Hansen og ved indgangen.

Lørdag d. 3. deceniber: Samarbejde med Selskabet for Rytmik og Afspænding. Demonstration af forsøgsklasse i- Kathrinedalsskolen.

I dagene fra d. 8.-18. november kl. 9-10 og 10-11 samt evt. 6 aftner vil dr. Lou,ery lede studiekredse med emnet: Undervisningspsykologlens anvendelse i musikundervisningen.

Indmeldelse senest d. 25. oktober til Mp F.s, kontor, Frederiksborggade 50, Palæ 1912. Kontingent 25-30 kr., hvoraf 10 kr. betales ved indmeldelsen. Adgang også for ikke- medlemmer af Mp F.

Dette sidste står mærmere oplyst i »Musikpædagogen«, ligesom oplysninger kan fås på kontoret.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ. 6221 x. Kasserer: Arne Buchter- Larsen, Ordrupvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-15, lørdag 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 36, 3. sal, K.

Tealertelefon: Byen 726, forestillingsdagen kl. 15

-15,20. Anmodning om legitimationskort til bet kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

Det indprentes medlemmerne, at de ad denne vej rekvirerede billetter er strengt personlige og ikke under nogen form må overlades til andre. Overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre øjeblikkelig eksklusion af D.u.T.

lste ung aften finder sted fredag den 28. okt. kl. 20 i Hornung & Møllers sal.

Program:

J. B. Senaille: Sonate for violin og klaver.

Leif Thybo: Tenia med variationer for violin og

klaver.

Jens Sørensen og Frantz Rosenbaum.

Arier af Händel, sange af Otto Mortensen og Sv. S.

Schultz.

Henny Birkelund. Akk.: Niels Prahl. Schubert: Forellekvintet, op. 114.

Klaver: Karen Levinsen, violin: Tutter Givskov, viola: Verner Skovlund Jensen, cello: Birgit Nordby Svendsen, bas: Jan Maegård. '

Iste musiktribunal finder sted tirsdag den 1. november kl. 20 i konservatoriets sal.

P r o g r a ni:

Andre Jolivet: Cinq danses rituelles for klaver.

Elvi Henriksen.

Aktor: Poul Rovsing Olsen.

Defensor: Leif Thybo.

Ernst Toch: »Poems to Martha« for baryton og

strygekvartet.

Eskild Rask Nielsen og Leo Hansen kvartetten: Leo Hansen, Niels Borre, Gunnar Frederiksen og Volmer Norup.

Aktor: Harald Krebs.

Defensor: Vagn Holmboe.

Interviewer: Sverre Forchhammer.

Onsdag den 9. november kl. 20 afholdes i Hornung & Møllers sal en Sch,5nberg aften i anledning af komponistens 75 års fødselsdag. Orienterende indledning oll fremførelse af værker ved Niels Viggo Bentzon.

Foruden klaverværker af Schönberg fremføres kompositioner af Hans Holewa, Fartein Valen, Paul Pisk og Hans Erich Apostel.

Medlemskort giver adgang til samtlige koncerter.