Musiklivet

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 10 - side 239-242

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

musiklivet

1Udlandet

Ved Vagn Jensen

MUSIKVARLDEN nr. 7 indeholder artikler af Bertil Allander: »Tyst, jag lyssnar!«, et musikpsykologisk causeri, Richard Englånder: »Goethe och. musiken«, Fingal Ström: »Militårmusik och, musikkultur«, Arne Lindebaum: »Lyrisk konst i svensk landsort omkring sekelskiftet« og Paul Pateras indlæg »Mera om filmmusik«. Desuden må fremhæves en række rejsebreve, soin under titlen »Europeisk niusik

sommer« bringer skildringer fra m Usikfester og kongresser i Palermo, Praha, Wien, Bayreuth, Llangollen (i Wales, hvor der hvert år i juni måned afholdes en international musikkonkurrence, omfattende violin, cello og klaver (for børn under 16 år og for voksne), kammermusik, folkemusik på et instrument, karakteristisk for hjemlandet, folkedans, solosang (børn under 16 samt voksne stemmer), pige-, drenge-, barne-, dame- og mandskor samt hovedkonkurrencen i blandet korsang!), Oslo, samt fra de store italienske operaer.

// MUSIKREVY nr. 3 indeholder foruden omfattende grammofon- og boganmeldelser og den fortræffelige musikbibliografi artikler af Gunnar Söderbåck, der skriver om Walter Gieseking, Bengt Pleijels afsluttende 2. del af »Klarinetten som konsertinstrument« og samme forfatters »Den 14-årige Beethoven, som komponist« i anledning af den rekonstruktion af en »Concert pour clavecin. ou le fortepiano composé par Louis van Beethoven«, foretaget af den schweitziske musikolog Willy Hess. Pianisten Orazio Frugioni har vakt opmærksomhed med værket, som nu foreligger på plader, indspillet sammen med »Pro musica«-orkestret under Paul. Paray (fransk Polydor). Koncerten er ikke nogen sensation, for så vidt som den kan findes i de kronologiske værkfortegnelser, hvor.for det altså må formodes, at komponisten ikke har ønsket sit meget ungdommelige værk erindret af andre end historiske .grunde. Det er jo kendt, at Beethoven udvikledes meget langsommere end Mozart, 'hvorfor det nok er sandsynligt, at han med tanke på dennes tidlige klaverkoncer-ter har lagt sit eget førsteværk i skrive.bordsskuffen. Men det må indrømmes, at ,en fremførelse er af en ganske kuriøs interesse.

/,/ SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG =. 8/9 omfatter Edgar Refardi: »Ein Mu.sikbericht an Goethe«, Alfred Orel: »Ein Bruekner-Fund: Die Endfassung der IV Sinfonie«, René Leffikowitz: Besuch bei Arnold Schönberg, en artikel i anledning af komponistens 75-årsdag, hvori der gives ,et ualmindeligt smukt billede *af musikeren og mennesket på grundlag af et studie~ophold hos den næsten blinde mester i Los Angeles. Desuden Max Deutchs introduktion til sin fremførelse af Alban Bergs kammerkoncert i Geneve Radio i foråret, .en artikel, der får læseren til at føle savnet af tilsvarende indføringer ved de i øv-rigt ikke alt for hyppige fremførelser af ,ny musik herhjemme. Det er jo ganske naturligt at lade dirigenten redegøre for ,det værk, han fremfører. Var det måske noget for Tuxen, der iøvrigt har vist initiativ i retning af moderne orkesterkon-certer? Men sikkert vil andre fagfolk også -være villige til at medvirke under fornuftige arbejdsforhold. Det vil jo nok blive i .et noget højere plan end de jævneste introduktioner til torsdagskoncerterne, men lykkeligvis er radioen nu begyndt også at lave udsendelser for viderekomne. Dette være sagt med al mulig fare for misforståelse.

,// Et nyt engelsk musikmagasin, THE

SCORE, der vil udkomme 3 gange om året, præsenterer sig som et meget fornemt tidsskrift i indhold som udstyr, tryk som et rigtigt kunsttidsskrift! Og se indholdet: Henry Boys påbegynder en afhandling om Strawinsky med afsnittet »Critical categories needed for a study of his music««, Douglas Newton skriver om »The composer and the musie of poetry«, endvidere artikler af Edmond Appia: »The aestetics of ornamentation in French classical musie«, G. F. Konuszek: »Boris Blacher«, J. A. Westru P: »Monteverdi and the madrigal« samt Paul Hindemith: »Introduction to »The Craft of Musical Composition««. Det smukke nye tidsskrift udgives af William Glock hos I. T. Publications Ltd., London. Naturligvis bringer det også boganmeldelser og grammofonnoter - og det er venligst udlånt os af Ejnar Munksgaards boghandel.

/,/ Den berømte sopransangerinde Lotte Lehmann er udnævnt til æresdoktor i musik ved Portland-universitet i Oregon.

/,/ Marion Andersson, den sorte alt, har fået tildelt Finlands Hvide Rose og Mannerheim-medaillen.

/-/ Fra sin koncertrejse til Skotland medbringer komponisten Leif Thybo nogle interessante presseudtalelser om den danske orgelmusik. Følgende komponister var repræsenteret: Bernhard Christensen, Peter Thomsen, Carl Nielsen, Buxtehude og Thybo himself. Alle undtagen Nielsen får en smuk modtagelse; om sidstnævntes »Commotio« hedder det, at værket er for længe om at sige, hvad det har at sige. » (det) vil ikke øge komponistens anseelse i dette land. Det er et langt og vidtløftigt værk i mange afdelinger ... som viser, at komponisten ikke har lært at beherske sine ideer og udtrykke dem præcist.. .«

/,/ Set. Michaels dag uropførtes på Covent Garden i London en ny engelsk opera, »The Olympians«, af Arthur Bliss med libretto af J. D. Priestley. Der fortælles om en formidabel sukces, omend det menes, at det muntre sujet (om et gudebesøg på jorden) havde passet bedre til en kortere buffo-opera end til et helaftens lyrisk musikdrama.

// Forfatteren, skuespilleren, producenten og komponisten Noel Coward skriver i disse dage på musiken til sin nye film »Det forbavsede hjerte«. Et specielt musikværelse i Pinewood-studierne er stillet til rådighed for den alsidige kunstner, så han kan arbejde i pauserne mellem optagelserne. Danske komponister vil muligvis misunde ham denne for en filmkomponist usædvanlige service, men man må jo erindre, at Coward ikke alene leverer manuskript og drejebog, men også spiller den mandlige hovedrolle. Hvem gør ham det efter? '

1Danmairk

Ved Sigurd Berg

Forskelligt

Solohornist i radioorkestret Ingbert Mikkelsen har forandret sit efternavn til Michelsen.

/,/ Dansk Kulturfilm og Ministeriernes Filmudvalg har udsendt en række nye kortfilm med musik: »Vejen til søen« og »Palle alene i verden« (Herman D. Koppel), »Spar på vandet« og »They guide you across« (Kai Rosenberg), »Fire Forsøg« (Sv. Erik Tarp) og Filmen om Storstrømsbroen (Svend S. Schultz).

// Finn Viderø er vendt hjem fra Finland, hvor han ved den finske organistforenings årsmøde i Lapua efter indbydelse gav en koncert med klassisk orgelmusik og på finsk holdt tre foredrag om den klassiske orgelmusik med særligt henblik på Bachs værker. I dagene efter årsmødet gav han et kursus i orgelmusik bl. a. med Carl Nielsens Commotio på repertoiret.

/,/ Pianistinden Agda Skjerne har trukket sig tilbage fra sin stilling som balletrepetitrice ved Det kgl. Teater.

// Redaktør Frede Schandorf Petersen er fra 1. okt. ansat som musikmedarbejder ved Politiken. Hans stilling ved Socialdemokraten er overtaget af pianisten Vagn Jensen.

Tivolis koncertsal 1950

Der er fra forskellig side rejst en - tildels berettiget - kritik af, at Tivolis koncertprogrammer i den forløbne sæson. ikke har haft tilstrækkeligt islæt. af (len unge generation både med hensyn til komponister og solister.

Man har fremhævet, at koncertsalens repertoire af nye danske symfonier indskrænker sig til allerede fastslåede navne som Niels Viggo Bentzon, Vagn Holmboe, Herm. D. Koppel, Knudåge Riisager, Svend S. Schultz, Svend Erik Tarp m. fl. I denne forbindelse vil jeg dog fastslå, at alle disse navne også blev opført, da de var pur unge, og at f. eks. både Bentzon, Holmboe, Koppel, Schultz og Tarp har haft uropførelse af deres allerførste værker netop i Tivoli.

Med henblik på den kommende sæson er Tivoli selv meget interesseret i - hvis

kvaliteten af værkerne er tilfredsstillende - at fremføre kompositioner af endnu ikke fastslåede navne både på symfonikoncerter og i det daglige repertoire.

Til det formål vil Tivolis musikafdeling i løbet af december måned gennemgå en række partiturer af unge, danske komponister. Jeg foreslår, at de komponister, der kunne ønske at komme i betragtning, inden 1. december afleverer deres partitur på Tivolis kontor. Såvel for komponisten som for mig (og den »opmand«, som jeg har tænkt. mig at tage med i bedømmelsen) vil det betyde et yderligere incitationsnioment, hvis komponisten sætter et pseudonym eller et mærke på partituret og vedlæ-gger en kuvert med samme mærke udenpå og en seddel med navn og adresse indeni. Komponisten kan da udenpå kuverten bemærke, om han ønsker, den åbnes, og partituret tilbagesendes, eller om han ønsker at bevare sin anonymitet og selv afhente partituret og ved den lejlighed få nærmere besked.

Det drejer sig altså ikke om nogen konkurrence, men kun om en vis opmuntring til de unge komponister om i god tid at fremkomme med deres værker.

Hvad solisterne angår, er det meningen i løbet af december måned at træffe bestemmelse om, hvilke danske solister der kan komme i betragtning. Forslag bedes derfor sendt inden 1. december, og for de kunstnere, jeg ikke kender, vil der blive anledning til at aflægge en prøve i løbet af december måned.

Svend Chr. Felim2b.

Husikpædagogisk begivenhed

I dagene fra d. 7.-21. november får Danmark besøg af den kendte engelske videnskabsmand og musiker, musik.psykologen Dr. H. Lowery fra London. Det er Musikpædagogisk Forening i samarbejde i-ned British Council der har udvirket, at (lette besøg er kommet i stand. Dr. Lowery, der fornylig er vendt hjem fra en stor turné gennem Amerika, Canada og New Zealand, er en fremragende og vidt omkring anerkendt videnskabsmand på det musikpsykologiske område. Da han sanitidig er organist, er lian en af de ganske få, der med virkelig faglig begrundelse kan tale om psykologi i musikundervisningen, ,såvel som psykologi i forskellige relationer til musik eller musikudøvelse. Ydermere er Dr. Lowery, der er forstander for South Essex Technical College and School of Arts, en meget fremstående pædagog. Det er derfor en enestående chance, der her bydes de danske musikpædagoger, musikudøvende og hvem der ellers måtte være interesseret, at indhøste viden, man ellers kun kan få udenlands, ved de foredrag og studiekredse, Musikpædagogisk Forening arrangerer i anledning af Dr. Lower Y's komme. Foredragene finder sted tirsdag d. 8. november kl. 20 (emne: Psychology and the musie teacher) og mandag d. 14. november kl. 20 (emne: Musical memory and its cultivation) i Kunstindustrimuseets foredragssal. Til begge foredrag findes tolk.

Emnet for studiekredsarbejdet er: Undervisningsps~ykologiens anvendelse i musikundervisningen.

Studiekredsene vil finde sted daglig om formiddagen fra 8.-18. november kl. 910 og 10-11. Hvis der er tilstrækkelig tilslutning, arrangeres ydermere en studiekreds om aftenen d. 10., 11., 12., 14., 16. og 17. noveniber, der dog ikke som formiddagsholdene omfatter 10 lektioner, men kun' 6. 1 hver studiekreds vil der være en særlig engelskkyndig, der om fornødent kan oversætte det ikke-forståede eller igennem hvem der evt. kan stilles spørgsmål.

I tilfælde af, at et antal deltagere ønsker tolk ved en studiekreds, kan en sådan tilsluttes en speciel studiekreds. Det bemærkes dog, at Dr. Lowery taler både meget tydeligt og klart, så at han ikke er vanskelig at forstå.

Alle er velkomne til at deltage i studiekredsarbejdet.

Deltagelse bedes anmeldt til Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, palæ, 1912.

Honorar for studiekreds om formiddagene kr. 25.-, om aftenen kr. 20.-, med tolk kr. 30. *

Ved indmeldelsen betales et depositum af kr. 10.-, restbeløbet ved den endelige f astlæggelse.

Ved indmeldelsen angives hvilken studiekreds man ønsker at deltage i. I tilfælde af at en af studiekredsene ikke gennemføres, tilbagebetales depositumet. Statens pædagogiske Studiesamling, Frederiksberg Allé, har velvilligst stillet lokale til rådighed.

Indmeldelsesfristen slutter d. 25. okt.

Musikpædagogisk Forening er British Council taknemmelig for deres hjælpsomhed med at skaffe en kapacitet som dr. Lowery til landet, ikke mindst fordi der ved dette 10-dages kursus virkelig vil

være, mulighed for at trænge så meget ind i stoffet, at man kan få udbytte deraf.

Efter sit besøg i København vil dr. Lowery holde to foredrag i Århus, for derefter at fortsætte i Sverige og Norge.

Rærkedage

80 år: Fhv. operasanger Otto Høy, 16. sep-

ternber.

70 år: Koncertsangerinden. Ellen Månter

Jessen.

50 år: Pianisten Victor Fischer, 15. sep-

ternber.

50 år: Dirigent ved Livgarden Kai Niel-

sen, 14. september.

Legater

Kammersanger Helge Nissens Mindelegat er iår tildelt Aksel Schffitz med 700 kroner.

// I november skal flg. legater søges: Inden""/,,: C. L.- Kirsteins Legat

Inden V~:!: A. P. Berggreens Legat Fritz Andersens Lega~ Rob. Henriques' Legat Det Høedt'ske Legat

Hans Lunds Legat

Deri Raben-Le Lvetzauske Fond Solistforeningen. af 1921's

Understøttelsesfond.

]""dsfald

// Komponisten Nancy Dalberg døde d. 28. september, 68 år gammel. Nancy Dalberg studerede oprindelig klaver hos Ove Christensen, men måtte paa grund af en armlidelse opgive klaverspillet og begyndte at studere teori og komposition hos Jolian Svendsen, senere hos Carl Nielsen. Hun har bl.a. komponeret en del sange, klaversonate, strygekvartetter og mindre værker for violin og violoncel. Ca. 20 af hendes sange er udkommet paa Skandinavisk Musikforlag.

Koncerter og moder

Se prograninier s. 244

25/10: Mp F., foredrag. 28/10: D.u.T., un'g aften.

1/11: D.u.T., tribunal.

8./11: Mp F., foredrag.

9711: D.u.T., Sch8nberg-aften. 14/11: Mp F., foredrag.

3/12: Mp F., demonstration.