Musiklivet

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 11 - side 262-265

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet

Udlandet

Ved Vagn Jensen

NORSK MUSIKLIV nr. 7 foreslår i en leder, at Oslo i forbindelse med festlighederne i anledning af byens 900-års jubilæum udvider musikarrangementet til ikke blot at omfatte en symfonisk jubilæumsmusik, men simpelthen foranstalter en stor norsk international musikfest, idet byjubilæet giver en usædvanlig chance til at gøre norsk kunst og kultur kendt ude i verden. Fra Edinburg, Brfissel og Amsterdani har man eksempler på, hvordan musiken kan bruges som national reklame, som ekstra turistattraktion. »Vi har komponister, som kan stilles ved siden af de største«, meddeler lederskribenten og nævner Grieg, Svendsen og Sinding... I en artikel om Händels »Messias« slår Frede Fuglestvedt

til lyd for Mozarts instrumentation af værket. (Wb Idike benytter originalparti~uret, mens f. eks. Malcolm Sargent støtter sig på Mozarts bearbejdelse fra 1788). Værket har adskillige gange være udsat for bearbejdelser af hensyn til det moderne orkestens strygerdominans. På Händels tid benyttedes flere (og dygtigere?) blæsere.

Omkring musiken i anledning af byjubilæet har der netop udvikl~t sig en affære, der mens disse linier skrives ikke har nået til afslutning. Rådhuskomitéen henvendte sig i sommer til 5 Oslo-komponister med opfordring om at skrive en festniusik. Der blev tilbudt 2000 kr. for arbejdet, og. det præmierede veerk ville blive yderligere honoreret med 10.000 kr. Alle 5, Karl Andersen, Bjarne Brustad, Klaus, Egge, Irgens Jensen og Pauline Hall, modtog indbydelsen. Efter et dagbladsindlæg af Arne Eggens, der mente, at konkurrencen burde være åben, henvendte kommunen sig til endnu 3 komponister, Eivind Groven, Knut Nysted o-, Eggens. Sidstenævnte fastholdt imidlertid sin principielle stilling og afslog indbydelsen. Fra kommunal side hævdes det, at man kun ønskede at henvende sig til Oslo-komponister om- musik til byiubilæet, og at man først trode, der kun fandtes 5 af den sort, som komponerede for orkester. Da man blev gjort opmærksorn på 3 til, fik disse straks sendt indbydelse. Eggens aviskampagne siges ikke at have medvirket til dette sidste skridt.. Komitéen begrunder ikke, hvorfor konkurrencen skal være lukket, men udtaler, at man gerne ville undgå »svære kantater med stort opbud av kor og orkester«. Ved redaktionens slutning er der endnu ikke kommet referat fra et møde i sagen, som den norske kompo~ nistforening arrangerer. Der skal derfor ikke knyttes kommentarer til sa-gen i

1:1

denne omgang. Kampen går videre.... - ,// MUSIKV.XRLDEN fejrer Chopinåret med Åke Brandels artikel i oktobernummeret om »Chopin i Stockholms musikliv och press fram till år 1850«, bygget på samtidige avismeddelelser. Göte Carlid hylder -i anledning af 75-årsdagen »Den »degenererade« Schönberg«. Bo Wallner fortsætter sine Stenha Mmer~artikler og Ove Thuelund fortæller om Vladimir Horo Lvitz, der før devalueringen fik 15.000 kr. pr. koncert. Så det har vist lange udsigter med hans besøg! Ella Byström-Båckström har klippet nogle samtidige udtalelser om Chopin, og endelig erindres man om tysk musikliv gennem korrespondancer fra Hamburg, Berlin og det internationale feriekursus i Darm Stadt.

// SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG nr. 10, dateret 1. oktober bringer først en mindeartikel om Richard Strauss af redaktøren, dr. Willi Schuh. Derpå følger et foredrag af Theodore Stratvinsky, »I,e message d'Igor Strawinsky«, holdt på konservatoriet i Lausanne i marts i år. Ernst Wolff påbegynder en grundig indføring i »Tonpsychologie und Musik« på grundlag af en bog af Jaque Handsehin, og endelig gennemgår Walter Bertschinger schweizerkomponisten Walter Langs klaverværker.

// Også ORIENTACION MUSICAL (Mexico) gir den med jubelartikler i sit sidste nummer (92). Bl. a. skriver komponisten Ano Puchs om »Goethe y la Musica«, et foredrag i forbindelse med en festkoncert, Rodolphe Barbacci skriver om Chopin- pianister og endelig har Estanislao

Mejia en nekrolog i anledning af »La Muerte de Ricardo Strauss«.

// Det tyske musiktidsskrift STIMMEN, der er officielt organ for den tyske sektion af Det internationale selskab for ny musik, har nu udsendt numrene 15 og 16, hvormed det håber fremtidig at kunne udkomme planmæssigt. Det er væsentlig den nye musik og den moderne kunsts æstetiske problemer, der behandles - i lettilgængelig akademisk form. indholdsfortegnelsen karakteriserer vist allerbedst de to hæfter: nr. 15 indledes med en artikel af den fransk- amerikanske komponist Edgar Varése: »Musik auf neuen Wegen«, Willi Apel skriver om »Stimme als Instrument«. H. H. Stuckenschmidt har været På »Reise durch Amerikas Musikwelt«, Hellmuth Christian Wolff fortæller om »Eine klingende Musikgeschichte«, den franske grammofon-musikhistorie, der udgives af det til formålet dannede selskab »L'Anthologie sonore« (6 serier på ialt 120 plader udgaves 1934-40, omfattende europas musikhistorie fra den tidlige middelalder til slutningen af det 18. århundrede; fortsat efter krigen), endelig artikler af Josef Rufer (»Salzburg 1949«), Dusan Pandula (»Reform. der Oper«) og Ferrucio Busonis ord »An die Jugend«, genoptrykt i anledning af 25-året for hans død. - Nr. 16 er et særnummer i anledning af Arnold Schönbergs 75-årsdag; foruden to artikler af komponisten himself bringer det bidrag ,if Roger Session, Margot Hinnenberg-Lefébre, Winfried Zilling, Josef Rufer, H. H. Stuckenschmidt, René Leibowitz, Fritz Stiedry, Peter Gradentvitz og Alfred Keller. -- Formatet er en halv gang større end DM, hvert hæfte på 32 sider. STIMMEN kan lettest rekvireres herhjemme gennem fru Hanna Sørensen, Holbergsgade 14, København K, tlf. C. 3510. Prisen er danske kroner 3 pr. nummer eller 36,- pr. årgang.

Internationale musikkonkurrencer

Efter at man i Prag har afholdt internationale musikkonkurrencer om Smetanaprisen for klaver og Kubelik-prisen for violin er turen nu kommet til Wihan-prisen i cello og Czech Quartet-prisen i strygekvartet. (H. Wihan (1855-1920) var en verdensberømt czekisk violoncelvirtuos, professor ved Prager-konservatoriet, Den czekiske kvartet var et internationalt kendt kammermusikensemble, bestående af K. Hoffmann, J. Suk, J. Herold og L. Zelenka.) Cellokonkurrencen finder sted 16.-25. maj 1950; enhver, der ikke den 28. februar dette år er mere end 30 år, kan deltage. Skriftlig anmeldelse inden nævnte dato med oplysninger om uddannelse, repertoire etc. samt 2 fotografier. Tilsvarende gælder strygekvartetensembler, idet kvartettens sammenlagte alder ikke må overstige 130 år. Konkurrencerne afholdes i flere dele med frie og bundne opgaver; til de sidstnævnte hører inden for hver gruppe et czekisk arbejde, hvortil node~ materiale gratis kan stilles til disposition. Hovedpræmierne er henholdsvis 30.000, 20.000, 15.000 og 40.000 og 30.000 czekiske kroner. Herudover har dommerkomitéen adgang til at belønne præstationer med 5.000 og 6.000. For cellisternes vedkommende gælder det, at alle værker skal spilles udenad. Der betales et indtegningsgebyr på 300 Kes. Kandidaterne vil senest 15. april få meddelelse om, hvorvidt de vil kunne deltage. Akcepterede kandidater får alle udgifter under konkurrencen (kost, logi etc.) betalt af den internationale komité. Forespørgsler kan iøvrigt rettes til nærmeste czekiske myndighed.

// Ifølge öSTERREICHISCHE MUSIKZEITSCHRIFT planlægger Salzburg for sommeren 1950 en »musikolympiade«, som skal blive verdens største musikkonkurrence. Efter klassisk mønster skulle der hvert fjerde år indbydes deltagere fra alverdens lande. Der foreligger endnu ikke noget om, hvorvidt man vil konkurrere om musikalsk udholdenhed eller søge at sætte nye hastighedsrekorder, men så snart der kommer nærmere meddelelser, skal de bibringes trofaste leesere.

// Darius Milhaud har for nylig komponeret to strygekvartetter, som i følge hans anvisning først skal spilles hver for sig, derefter samtidig, så de danner en oktet. Keine hexerei?

// Arthur Honegger har afsluttet et symfonisk digt, »La Marchp contre la Mort«.

// Bela Bartöks bratschkoncert, der blev skrevet til Walter Primrose, udgives posthumt i løbet af dette efterår. Den næsten fuldstændige kladde, der var optegnet med komponistens eget højst individuelle stenografisystem, er blevet redigeret af hans nære ven og elev, pianisten Tibor Serly.

// Leon Bernstei~i har fået Mark. M. Horblit-prisen på 1000 dollars for sin nye symfoni for klaver og orkester, der også har fået en meget fin presse. Symfonien er bygget over W. H. Audens digt »The Age og Anxiety«. Prisen uddeles af Bostons Symfoniorkester hvert forår. Komponisten var selv solist ved uropførelsen.

// Repræsentanterne for Edinburg-festspillene meddeler, at ingen af de 35 symfoniske arbejder, der blev indleveret til

konkurrencen ifjor, vil blive præmieret. De samme priser lokker derfor i en ny konkurrence, som slutter 1. december iår.

// Pianisten Robert Levin er engageret til at akkompagnere Yehudi Menuhin på hans kommende europatourne. Menuhin ventes hertil omkring april måned.

// I Los Angeles er der blevet dannet en særlig sektion af Det internationale Selskab for ny Musik under ledelse af Ernst Krenek. Ved en festkoncert i anledning af Arnold Schönbergs 75-årsdag uropførtes dennes sidste værk, en fantasi for violin og klaver.

Danmark

Ved Sigurd Berg

Forskelligt

// På et møde i Stockholm i juni iår, hvor repræsentanter for Dansk Revyforfaller- og Komponistforbund, Norsk Revyforfatterforening og foreningen Svenska komposiffirer av populårmusik var samlet, stiftedes en mellemnordisk sammenslutning Nordisk Revy-Union.

// Kgl. kapelmusikus Peter Mollerup har i oktober været i Paris og h-ar spillet egne værker i den franske radio.

// Fhv. kgl. kapelmusikus, violinisten Charles Senderowitz er efter konkurrence d. 21. okt. ansat som koncertmester i radio-symfoniorkestret.

// Et sjældent opera-jubilæ-um. Hakon Børresens kammeropera »Den kongelige Gæst« blev d. 19. nov. opført for 100. gang. Poul Wiedemann har medvirket'ved alle 100 opførelser.

// Komponisten Leif Thybo er blevet knyttet til dagbladet Børsen som musikanmelder efter Vagn Jensen, der som meddelt er overgået til Socialdemokraten.

// Unge Akademikeres Kor har i slutningen af oktober været på koncertturné til Fyn og Sønderjylland.

// Organist Valdemar Hansen er blevet organist ved Vor Frelsers Kirke efter P. S. Rung-Keller, der i foråret faldt for aldersgrænsen. Valdemar Hansen, der sidst har været knyttet til Hans Tausens Kirke, er oprindelig uddannet også som violinist og har tidligere spillet i Det kgl. Kapel. Han har tillige i en årrække siddet i bestyrelsen for Det fynske Musikkonservatorium.

// Dansk Tidsskrift-Index for 1948, som er en systematisk fortegnelse over indholdet af over 300 danske og en del andre nordiske tidsskrifter er nu udkommet, denne gang i en betydelig større udgave end sædvanlig, idet man nu slutter værket med et forfatterregister, der i høj grad forøger bogens anvendelighed.

Det kgl. danske *nusikkonservatoriums

dirigentkursus

// Indenfor rammerne af konservatoriets studieordning er nu tilrettelagt et dirigent kursus. Dette vil komme til at omfatte to klasser. lste klasse er beregnet på de musikere, der gerne vil tilegne sig et elementært grundlag, og undervisnin en

1-11 ~__1 9

omfatter: instrumentkundskab, partiturlæsning, elementær direktionsteknik, solfége, formlære og analyse. Der bliver ikke her (udover en afsluttende prøve) lejlighed til at arbejde med et orkester. lste klasse afsluttes med en eksamen, ;efter hvilken eleven får en skriftlig udtalelse fra konservatoriet.

2'den klasse er den egentlige kapelmesteruddannels,e~. Foruden en fortsættelse af første års undervisning og deltagelse i musikhistorieundervisningen og instrumentationsundervisningen får eleverne anledning til at dirigere konservatoriets orkester i opgaver af forskellig art. Kursus afsluttes med en eksamen i form af en teoretisk prøve og en koncert.med orkestret.

Der kan hvis pladsen tillader det, optages elever udenfor konservatoriet efter at disse ved en aflagt prøve kan dokumentere en alsidig og god musikeruddannelse. Ansøgninger herom skal fremsendes konservatoriets direktør senest 20. november. Kursus begynder hvert år ca. 1. februar.

// Rettelse: I billedunderskriften på s. 228 i sidste nr. af DM er der indløbet den beklagelige fejl, at midterfiguren er nævnt som Thyge Thygesen. Det skal være Henry Skiær.

]Legater

Wilhelm Hansens legat er d. 27. oktober tildelt Niels Viggo Bentzon med 1900 kr. - Samtidig er Jonas og Alfred Wilhelm Hansens legat givet til den norske komponist Eivind Groven og oboisten, kgl. kapelmusikus Mogens Steen Andreasen med henholdsvis 1220 og 610 kr.

For' den lettere genre har forlaget uddelt en legatportion på 1050 kr. til komponisten Vilfred Kjær.

// British Councils studielegater for 1950-51 må søges inden 26. november. Ansøgere må være mellern 25 og 35 år og beherske det engelske sprog. Ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til British Council, Rådhuspladsen 16, V.

// I december skal følgende legater søges:

Inden 15. december: Jørgen Jensens legat (medlemmer af Det kgl. Kapel). Mette

Katrine Løvtorps legat.

Inden 1. januar 1950: Jacob Deichmanns

og hustrus legat. Anna Ida Malvine Petersens legat. Etatsråd Isac Salomon Sa

lomonsen og hustrus mindelegat. Peter

Schrams legat. Wexschalls legat-. Orga

nist J. M. Zeises legat.

Mærkedage

// Kgl. kammersanger Henry Skjær kunne d. 21. okt. fejre 25 årsdagen for sin ansættelse ved Det kgi. Teater. Han debuterede som Pizarro i »Fidelio«; - på sin jubilæumsaffen sang han titelpartiet i »Rigoletto«.

// Musikkritikeren August Felsing, der d. 4. okt. fyldte 70 år, har været knyttet til Nationaltidende i næsten 30 år. Han har tillige virket som organist i St. Markus Kirken i København i 40 år.

// Dirigenten H. Chr. Jensen, Ringsted, fyldte d. 23. okt. 70 år. Det er tillige iår 40 år siden, H. Chr. Jensen gav sin første koncert i Sorø, hvor han i de forløbne år har afholdt over 100 koncerter. Om 3 år kan han fejre 50 året for sin første offentlige koncert.

70 år: Th. Lumbye, 27. nov. - Jacob Gade, 29. nov.

60 år: Johs. Wolthers, 25. nov.