Foreningerne

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 01 - side 23-24

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Foreningerne

Dansk 'ronek Unstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstruede 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Peder Lynged.

Repræsentantskab: Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens W,bldike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulént: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16,- lørdag 10-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4254.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0, Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Nit skal (ler betales årskontingent for 1950. Beløbet bedes reguleret snarest enten kontant ved elieck, eller ved indbetaling på postgirokonto ni-. 3252'. Medlemmer, der ønsker indbetalingskort tilsendt, kan ring(,, til kontoret herom. Gyldigt medleniskort for 1950 er betingelsen for adgang til generalfor~amlingen. og for udbetaling af honorarer.

I overensstemmelse. med Dansk Komponist Forcning,s loves § 18 vil dc-r af understøttelsesfonden va,re at uddele:

1) I~nkefondsandele til enker eller forældreløse bø 1,11 tinder 18 år efter komponister, der har været :aktiv~, medleninicr af Dansk Koniponist Forening,

og 2) Understøttelse til økonomisk vanskeligt stillede aktive medlemmer.

Ansøgninger (for enker med angivelse af eventuelle børn under 18 år) bedes indsendt til Dansk Komponist Forening inden den 20. februar d. å.

De ansøgere, der kommer i betragtning, vil sew,st den 15. marts få brev herom fra rådet. Anden bekendtgørelse bliver ikke udsendt. løvrigt henvises til overgangsbestemmelsens § 18.

I overensstemmelse med lovenes § 19 c kan foreningens medlemmer - dog ikke arvingers repræsentanter - indgive ansøgning om rejse- og studie~ legatet-. Ansøgning af denne art kan indsendes i årets ]øb, når anledning gives, og må indeholde oplysninger om rejsens eller studlernes formål eller anden begrundelse.

Af hensyn til revisionen af foreningens årsregnskab hedes medlemmerne omgående indsende kvitteringer for de ultimo december 19-19 udbetalte lionorarer ni. v., ligesom (le tilsendte elieeks hedes

11

b,w~,vl snarest.

Husikpæ-dagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København, K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næstformand), C. F. Richsvej 50, Kbh. F. Tlf. Fa 5062 (tra,,ffes 12-121/~,,, undt. onsd. og lørd.). Poul Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Billow (sekretær), Otto Mortensen, overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

MØDER

Tirsdag d. 31. januar kl. 20: Psykiater dr. Nie

NNI'aal: Muskelspænding og personlighedsstruktur. Mindre anatoiniske auditorium, Nørre Allé 63. Arrangeret af SAR i samarbejde med Mp F, KFM og TPF. Tirsdag (1. 14. februar kl. 20: Kainmermusikin

struktion ved Paulus Baelie. (Elever fra konservatoriet.) Konservatoriet C 2. Tirsdag d. 28. februar. Generalforsamling. Gl. Mønt

1 (Kvindelig Læseforening). Nærniere oplysninger i mæste nr. Tirsdag cl. 7. marts kl. 20: Ingeborg Høgstedt og

Simone Tilliard: Nyere fransk inusik med klaver- og sangdemonstrationer. Arrangeret af DSP i samarbejde ined Mp F og KFM. Hornung & Møllers sal.

Tirsdag d. 11. april: Aksel Andersen: Frasering i

Bachs orgel- og klaverværker.

Endvidere vil elevkoncerterne finde sted d. 20. og 21. april og optagelsesprøven dertil d. 29. marts.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Arne Buchter-Larsen, Ordrupvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-15, lørdag 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, forestillingsdagen kl. 15 -15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

Det indprentes medlemmerne, at de ad denne vej rekvirerede billetter er strengt personlige og ikke under nogen form må overlades til andre. Overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre øjeblikkelig eksklusion af D.u.T.

2deit. kammermusikkoncert finder sted deii 31. Januar kl. 290 i flornung & Møllers sal.

11

P r o g r a ni:

1) Arnold van Wyk: Fem elegier for strygekvartet

Erling Bloch-kvartetten

(Erling Bloch, Lavard Friisliolin, Hans Kassotv og Jørgen Friisholni).

9) Boris Blacher: Sonate for violin og klaver op.18

Richard Hansen og Arne Skjold Rasinusseii. 3) Britiske og franske folkesange, arrangeret af

Benjamin Britten.

Kirsten Aarskov og Boris Linderud.

4) Vagn liolinboe: Strygekvartet nr. 1 op. 46

(Uropr.).