Musiklivet

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 01 - side 20-23

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Musiklivet

Udlandet

Ved Vagn Jensen

// CISAC - Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs, (institution til beskyttelse af kunstnerretten på ca. 60 selskaber, tilhørende 30 nationer, opdelt i 4 federationer har for nylig afholdt sin årlige generalforsamling i Paris. Man undersøgte en nække nye loves betydning for beskyttelsen af de skabende kunstneres rettigheder og beskæftigede sig særligt med de problemer, som fjernsynet og andre nye former for reproduktion af åndsværker har rejst. Fra dansk side deltog Kodas formand N. O. Raasted og næstformand Asger Wilhelm Hansen.

// SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG nr. 12 (1949) indeholder en efterladt ar

tikel af Georg Kulenkampff, en grundig gennemgang af interpretationsspørgsmål i forbindelse med Bachs Chaconne for soloviolin, illustreret med flere instruktive nodeeksempler.

// NORSK MUSIKLIVs julenummer bringer afslutningen af Birgitta Nordenfelts artikel om barnet og den moderne musik. Den fortæller bl. a. om nogle forsøgsklasser på en musikskole i Stockholm, hvor man lod et hold 5-6-årige elever begynde musikuddannelsen med moderne musik (som grundskole benyttedes Bela Bartoks Mikrokosmos), mens et parallelhold undervistes på gammeldags klassisk-romantisk vis. Det viste sig, at det hold, der var opdraget i »fri« musik, opnåede et hurtigere og smidigere musiknemme end »funktionsmusik«-holdet.De moderne indstillede elever opfattede langt hurtigere den klassiske musik end de ganinieldags opdragede fik fat i deres egen tids tonekunst. Forsøgene, der endnu har for ringe omfang til at man kan drage vidtrækkende konklusioner, harmonerer smukt med bl. a. Strawinskys teorier i erindringsbogen. Men danske musikpædagoger bør ins-pireres!

// MUSIKREVY nr. 6 er et særmunmer om dansk musik med artikler af Max Hansen om kongen på dirigentpodiet, Leif Thyl»o om Carl Nielsen og Alf Thoor om Niels Viggo Bentzon. P. TI. Tårngren beretter om lurerne og musikbibliografien. omfatter dennegang dansk musik på no(ler og plader samt danske niusikbøger.

Fra nytår 1950 vil M blive omlagt og ud~ videt, idet formatet øges og (ler fremtidig udsendes 8 numre årlig å 40 sider. Blandt løfterne for den nye årgang mærkes specialnumre om f. S. Bach, Arn. Sch6nberg og Hilding Rosenberg.

// Det engelske TEMPO har udsendt sit iir. 13 som det første af 2 Bela Bartoknumre. Fortiden breve og selvbiografiske optegnelser indeholder det artikler af Ralph Hawkes (A recollection by his publisher), Malyas Seiber (B.B.s chamber music) og Sandor Veress (»Bluebards castle«). Hæftet slutter med cii meget væ,rdifuld discografi.

// Det amerikanske tidsskrift ETUDE, (ler iøvrigt har fikset sit udseende lidt ol) og nti freintr,-eder på pænt glittet papir med 64 sider pr. nuninier, heraf 22 sider musiktillæg (væsentlig undervisningsinusik for klaver, harmonium, men også salo,nkompositioiier for sang, violin og kor), bringer i sit novembernuninier et interview med den danske klavervirtuos 171ctor Scholer (A psychologist looks at niusic). Blaiidt «indre underholdende og 1)elæi-eiide finder man Laurift Melehiors »What is your vocal problem« (kursiveringen af red.).

~xormsk nusikatissi£rift går in(]

NMUSIKV,~~RLDEN har udsendt sidste munnier (1949, nr. 10). Det er med største beklagelse man erfarer, at det lødige -tidsskrift skal gå ind, så meget mere som grunden hertil ikke har kunnet oplyses. I denne rubrik skal der ved bortgangen rettes en varm tak for et frugtbart saniarbejde, som har været til gavn og glæde i rigt inål. Den kompensation i form af friabonnement på All Vårldens Beråttere, der tilbydes prenummeranter tilgået i årets løb, kan selvsagt ikke erstatte læseren tabet af Nordens bedst redigerede mu

siktidsskrift. 1Med vemod betragter inaii (let smukke udstyr og erindrer sig Alf Thoors artikel om Bartoks Mikrokosmos og Einar Sundstrånis klarlæggelse af tilfældet Perqolesi foruden Bence Szabolesis 4-siders Ilivaldi- biografi med en fragnientarisk opusfortegnelse.

International musikkonkurrence

Det Schweiziske Gesandtskab meddeler, at inan efter den store succes, som blev den 5. internationale musikkonktirrence i Geneve i 1949 til del, ved hvilken der deltog 250 kandidater fra 24 forskellige laiide, fra organisationskomiteens, side har besluttet sig til i dagene fra den 25. septeniber til den 8. oktober 1950 at lade afholde en ny musikkonkurrence i sang, piano, violin, orgel, klarinet og trompet med .adgang for tinge tonekunstnere mellem 15 og 30 år fra alle lande. Nærmere oplysninger vil kunne erholdes ved henvendelse til konkurrencens sekretariat, Conservaloire (le Musique, Genéve.

Dødsfald

Deii etibans-ke komponist Joaquin Nin y Castellanos er død i sit hjem i Havaima, 65 år gammel. Efter nogle års koncertrejser soni vidunderbarn på klaver uddaiinedes lian i koniposition af Moszkowsk! og nåede hurtigt at få placeret en del sange på det internationale kwicertrepertoire. Foruden klaver- og orkesterværker har haii udgivet nitisikteoretiske arbejder og samlet gainniel spansk folkemusik.

Forskelligt

Den internationale Chopin-klaverkonkurrence i Warszawa blev vundet af 3 pianistinder. Førsteprisen deltes rnelleiii Bella Dawidotvies (USSR) og Halina G-zerny-Stefanska (Polen). Ntininier 2 blev Barbara Hesse-Bubowska.

// Lotte Lehmann, der for tideii er p-å koncerttourne i USA afholder samtidig u(]stilling i kunstniuseerne af egne malerier med motiver fra sit hovednumm(~r, Sehuberts Winterreise.

// Wanda Landowska har for n-,~,~lig indspillet hele Bachs Das wohltemperierte Klavler på amerikanske plader, der snarl ventes publiceret.

// I løbet af denne måned får Henri Kaminski uropført sin opera »Das Spiel von Kónig Aphelius« på operaen i Gbttinlen.

// Góteborgs Symfoniorkester og Issall Dobrowen flyver til foråret til Island, indbudt til gæstespil.

Danmark

Forskelligt

// Kgl. kanimersangerinde Ebba Willon fejrede d. 14. dec. sit 25-års jubik-neuni soin Susanne i »Figaros Bryllup«. Forestillingen var saintidig Ebba Wiltons afskedsforestilling.

// Professor Erik Abrahamsens professorat vil øjensynlig ikke blive besat foreløbig. Efter et fakultetsmøde (1. 19. dec. blev (let besluttet at indstille dr. phil. Torben Krogh til et nyt professorat ined opera-historie som speciale.

// I anledning af den danske revys 100 års jubilæum, d. 31. dee. 1949 har Dansk Revyforfatter- og Koniponistforbund udsendt et smukt festnuminer af »Ord og Toner« med bidrag af Mogens Dam, I. C. Norniann og bladets redaktør Kay Rostgaard Frøhne samt en mængde andre »gratulanter«, lige fra Hans Brix til Liva Weel. Nummeret er overdådig udstyret med en inængde fornøjelige billeder fra ældre og nyere tid.

// Københavns Folkemusikskoler påbegynder 1. febr. tre nye kursus:

Gerhard Schepelern: Brahms (hver tirsdag) - Bengt Johnsson: Chopin (hver onsdag) og Herbert Rosenberg: Musik og malerkunst i vor tid (hver fredag). Deltagere kan henvende sig til K. F.-S.s sekretariat, tlf. PÅ 1912, kl. 10-14.

Den danske sukces i Holland

Kapelmester Lavard Friisholins g,,--cste,spil i-ned Rotterdam Filharmonikerne i november blev en stor sukees. De hollandske anmeldelser er ladet med lovord om den danske dirigent for hans opførelse af Tschaikowskys 5. symfoni og Vagn Holmboes Concerto nr. 10. Også Holmboe får (len største anerkendelse, således skriver Het Rotterdamsch Nieuvsblad (14. nov.) orn Friisholms opførelse af Tschaikowsky . - . man kunne tydeligt fastslå, at det var en dirigent af format, der førte staven. Et tydeligt, nøjagtigt taktslag, tvingende o

11 9

inspirerende enhver . . . som lod musiker

ne spille med glæde under sig, og som for~

inåede at frembringe et meget smukt pia-

nissimo.

Hel Parool skriver om Holmboes Concerto . - . Holmboe er utvivlsonit en komponist som har noget på hjerte. Han.,, klangideal. indebærer et særligt udtryk, og denne Concerto vidner oi-ri udpræget konipositorisk opfindsomhed. Det er interessant skrevet, gennemsigtigt instrumenteret og tvinger een til at lytte. Friisholm. viste sig at være en dirigent, som behersker sin metier, han har evnen til at få musikerne

sig, ~l,,les at orkestret musicerede Illed ' på en meget musikalsk må(Je og gav Holmboes værk en interpretation som, lykkedes i enhver henseende.

Nienve Rotterdamseffi-, Courant skriver ... Holniboe giver i denne Concerto cii fornem, frisk og original niusik, som i liver takt viser stor behenskelse af midlerne, Holinboe er en eruptiv kompoiiist. Friisholni præsenterede dette afvekslende og sobert instrumenterede værk i en udse-igt indstudering og havde efter den nieget hjertelige modtagelse bos publieurii æ,re af sit værk.

Hel I,""rije Ilolk skriver . - - det er mærkværdigt at denne Vagn Holniboe ikke allerede er os bekendt. Hvilken forneni og fængslende inusik giver lian os ikke i denne Concerto. Fremførelsen under Lavard Friisholm, var på højde hermed, så at man gerne havde hørt værket engang endnu og derefter flere af Holmboes -,indre værker.

Diskussionsklubben for sangli~le probleiner

Mødeplan for forårssemestret 1,950

1. Tirsdag den 21. februar 1950 kl. 20 i Det kgl. musikkonservatorium, Vestre boulevard 36. Medlemsinøde. Svend Turning og Viggo Forchhammer drøfter førstnævntes artikler om sangkunsl i »Dansk niusiktidsskrift« 1949 ni-. 5/6. (Medlemskort ved indgangen, ingen gæstekort) .

2. Tirsdag den 7. marts 1950 kl. 20 i Hornung & Møllers sal. Tendenser i nilere fransk musik, causeri med denionstrationer ved Ingeborg Høgstedt og pianistinden Sinione Tilliard, Paris.

Mødet afholdes sammen med Musikpædagogisk forening (Mp F) og Københavns Folke-Musikskole (KFM). Gæstekort å kr. 1,50 ved indgangen.

3. Tirsdag den 25. april 1950 kl. 19,30 pr. i Det kgl. musikkonservatorium, Vestre boulevard 36. Generalforsamling. Kl. 20 medlenismøde. Mag. art. Helga Knoblauch. Christensen vil demonstrere og belyse de i hendes artikel »Sangpwda(logik set under en ny synsvinkel« i »Dansk i-nusiktidsskrift« 1949, nr. 9, fremsatte synspunkter. (Kun inedleinskort giver adgang, ingen gæstekort).

Til DM.s hæsere

Efter oprydning på bladets kontor er der fremlagt en del, numre af DM 1937--48, som kan afhentes på kontoret til en pris af 25 øre pr. nummer., Se efter ' om De mangler numre af de nævnte årgange og kik herop (kl. 11-15, lørdag 11-13).

Legater og udnuerkelser

Af Victor Andræs Legat er der i december uddelt portioner bl. a. til pianistinden Else Schultz, organist Gudrun Thrane og sangerinden Iris Bom.

// Viggo Forchhainmers legat fol- saligog talestuderende er tildelt koncertsangerinde, stud. mag. Randi Teglbjærg.

// »Politiken«s kunstnerpris på 10.000 kr. blev d. 1. jan. tildelt violinisten 1,11andy Tivorek.

// Kontorchef Bjørn Gamborg, Akademisk Orkesters administrator er blevet Ridder i anledning af orkestrets 50 års jul)ilætlill.

// INIusikkonservatoriets direktør, prof. Chr. Christiansen, der i forvejen var rid(ler, er blevet Dannebrogsmand.

I februar skal følende le,ater søctes.

-1 t-, .n

Inden 15/2: Einanuela Selirøders legat. A. Arenlioltz D,-enkes Arviiigers leg-at (Odense).

lifflen 1/3: Sopluis ,Indersens legat. Entreprenør Clir. Nielsens legat. Kbli.s Orkesterforenings U,mlerstøttelsesfond. Muria Seliiii-rs Musikerlegat. Aage Landaus legat. Det Tet--laffske Studielegat. Albert Meyers og Hustrus legat. Effieselffitz og Hustrns legat.

Fødselsdage

Januar

21.: Organist Inga Graae. Kgl. kapelmusikus Hans Kassow, 48. Pianisten Gunnar Johan ' sen, 44.

23.: Magister Kai Aage Bruun, 51. Koncertsangerinde Ellen Palle Andersen.

25.: Hofviolinistinde Gunna Breuning Storm.

-- Professor Bjørn Hjelmborg, 39.

27.: Komponisten Amdi Riis, 39.

28.: Redaktør Karl Bjarnhof, 52.

30.: Fhv. domorganist Gunnar Foss, 73.

31.: Koncertsangerinde Hertha Bjørvig.

Februar

1.: Fløjtenisten Johan Bentzon, 41.

2.: Kapelinester Holger Prehn, 59.

7'

5.: Organist Jens Laumann, 60.

6.: Violinisten 1,ouis Preil, 4,9.

Musikforfatteren Richard Hove, 58.

9.: ~lusikfork--egger Christen Sødring, 53.

10.: Klarinettisten Poul Allin Eriksen, 1t0.

13.: Kammersanger Emil Holml 83.

14.: Komponisten Jørgen Bentzon, 53.

18.: Kapelinester Jean Dupont, 55.

---- ~`iolin.1)ygger Knud Hjorth, 70.

Koncerter ovr niloder

31/1 : Ni1p F ni. fl., progr. s. 24.

n

31/1: Du T, koncert, protgr. s. 24.

14/2: Mp F, møde, progr. s. 24.

21/2: Diskuss.klubl)en,' progr. s. 22.

28/2: MIÆ, generalforsaniling, se s. 24.

Provinsen

Arlius bys -ærespris blev (1. 31. dec. tildelt lederen af Århus Folke-musikskole Jette Tikjøb med 1000 kr.

// Odense Byorkester er nu begyndt at regne sig for landsdelsorkester og har planlagt en række koncerter rundt på Fyn.

Randers Byorkester uropførte d. 30. nov. Poul Rovsing Olsens »Miniaturer« for ard Friisholm, som diri

orkester med 1_-av, gent.