Nye bøger

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 01 - side 16-18

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Nye bøger

Træk vejret rigtigt

På Nyt Nordisk Forlag har den forhenværende sanger, nuværende direktør for Den musikdramatiske Skole Immannel Franksen udgivet en bog på 165 sider, hvor han fortæller, hvordan man skal trække vejret. Bogen, som den foreligger, burde anmeldels af gymnastiklærere eller læger, da Franksen kun i en antydning kommer ind på åndredrættets betydning for sangere, men bebuder en senere bog, der skal behandlet dette »interessante spørgsmål«. Bogen er meget veltalende og polemiserer mod alle kendte typer åndedrætsformer, og selv en yogi må stille til klø. Efter Franksens mening er den rigtige måde at trække vejret på en kur imod »stivhed, reumatisme, forkalkning, gigt, ischias, fordøjelsesbesvær, hjertesvækkelse, forkølelsestilbøjeligheder, åndenød, astma og talrige andre mere eller mindre ube~ hagelige skavanker for ikke at tale om de rnere alvorlige sygdomme«.

For at sige det kort: Franksens forskrifter er,sikkert rigtige, men han trækker for letsindige slutninger. Yoga er f. eks. ikke et fysisk åndedrætssystem, men bygger på en åndedrætsrytme, som man tilskriver

psykiske virkninger, og som først og f rem-

mest har psykisk formål. Der advares dog

fra kompetent side meget imod, at ukyn-

dige beskæftiger sig med dens rytmik.

Derfor kan Franksens bog godt få en an-

befaling med på sin vej ud i livet. Den.,,,

øvelser og forskrifter er i sig selv sunde

nok. S. T.

».Vendelssohns breie - i udvalg og på dansk ved Kirsten Lindholm, forord af Torbeii Krogh. 234 s., ill., kr. 10,50. - Skandinai~isk Bogforlag, 1949.

Med »Mendelssohns breve« fortsætter Skandinavisk Bogforlag i dansk oversættelse udgivelser af store komponisters, breve, hvoraf hidtil Mozarts og Beethovens, breve foreligger i samme smukke udstyr*) som nu Mendelssohns. Selvom det ofte er meget vanskeligt ved oversættelse af brevlitteratur at fastholde den charme og duft, der knytter sig til brevskrivningens personlige kunst, kan man ikke se bort fra den betydning en oversættelse har for det store musikinteresserede publikum, der

*) D.M. 1948, side 244.

selvom originalsproget ikke altid betyder ,en hindring - ofte kun ved tilfælde kommer i forbindelse med brevlitteraturen. Kirsten Lindholm har ligesom tidligere -Johannes Weltzer évnet i sin oversættelse ,enkelt og naturligt at fastholde den intime brevtone, og man fryder sig derfor over læsningen af Mendelssohns breve, der ligesom hans musikalske kunst er fuldendte i deres form og i indholdet prærget af den fornemme borgerkultur, fine menneskelighed og det alsidige kunstneriske talent, der dels var en arv, dels en frugt af det miljø, hvori han voksede' op.

Foruden sin store kærlighed til musik ,og litteratur bevarede Mendelssohn livet igennem sin interesse for tegne- og malerkunsten, mange af hans breve var således pr-,,det med sirlige og fine pennetegninger, hvoraf en del er medtaget i denne danske udgave, foruden en del reproduktioner af kendte Mendelssohn-portrætter. Af særlig interesse for Danmark er Mendelssohns forhold til Gade og Thorvald,sen, for hvem han spillede og fantaserede tinder dennes arbejde i atelieret i Rom. Gang på gang glæder man sig over enkeltheder og klart udtrykte tanker og menin,ger, inen først og sidst føler man sig beriget af den kærlighed og trofasthed, natur og kultur, der lyser ud af brevene og giver et utvetydigt, smukt billede af mennesket Felix Mendelssohn.

Torben Kroghs forord giver en god introduktion til læsningen af brevene. Omend ikke bogen er beregnet til egentlig historisk studium, havde det nok alligevel veeret nyttigt, o~~ bogen indeholdt et navneregister og interessant, om f. eks. oversætteren havde givet en enkelt oplysning om kilden til brevsamlingen, der staminer fra Mendelssohns nevø Sebastian Hensel, hvis storværk. »Die Familie Mendelssohn« fra første færd var tænkt som en biografi der kun var skrevet for den interne familie. Senere blev den med enkelte ændringer offentliggjort ined 8 fa~ milieportrætter, tegnet af Sebastian H.s far, maleren Wilhelm Hensel, der var gift med Mendelssohns søster Fanny, og inden århundredskiftet forelå brevbiografien som et ca. 800 sider stort værk. i en halv snes ~oplag.

Newman Flower: »Franz Schubert - The Man and his Cirele« - 262 s., 111. Pris: 22 sh. 6 d. - Forlag: Cassel, London 1949.

Den første udgave af Newman Flotvers Schubert-bog udkom 1928 og har siden hævdet sig som en af de smukkeste bio

grafier om Wiens store søn, der - bortset fra en kreds af Schubertianere, som samlede sig om ham i dyb beundring for hans kunst - blev miskendt eller overset af sin samtid. Denne nye udgave af Schubert-bogen er grundigt revideret af for~ fatteren, som i den mellemliggende tid yderligere har studeret og fremfundet nyt materiale til belysning af mennesket Schubert, de venner, der fulgte ham, hans tid og hans by, og en del hidtil ukendte breve og billeder offentliggøres her for første gang, for brevenes vedkommende dog i engelsk oversættelse som de øvrige breve og optegnelser. Newman Flowers hensigt med sit værk. har været at give et sandt billede af mennesket Schubert og hans kres; han er gået til opgaven med en kærlighed til emnet, som var det et kald for ham at skulle levendegøre den store komponists liv og færden for eftertiden. Hvor musiken svagt berøres, er det ikke udfra forfatterens personlige opfattelse og fortolkning, han lader karakteristiske bemærkninger om Schuberts kunst fremkomme gennem breve og ved citater og replikker nedskrevet af vennerne. Hovedvægten er således lagt på menneske- og miljøtegningen, og man føres ind i den særegne.atmosfære i datidens Wien, selv vennekredsen bliver opridset som personligheder, man nøje lærer at kende, også i forhold, som ikke absolut står i direkte relation til Schubert-skikkelsen, der selvfølgelig er den centrale. Efter Schuberts død opløses kresen, der var holdt sammen af hans pei-sonlighed, og forf. tegner i få rids hver enkelts videre skæbne. Et 10 siders appendix indeholder biografiske data om de af Schuberts venner og bekendte, der på den ene eller anden måde havde betydning for ham, omend de ikke var hovedskikkelser indenfor Schubertianerne. Af uvurderlig betydning for Schubert-studierne er tillige den omfattende 30-siders bibliografi og det store navneregister.

Newman Flowers værk er et af de smukkeste litterære monumenter, der er sat over mennesket Schubert med hans dyder og fejl, og netop fordi forf. undgår enhver idealisering men kun søger at finde det sande menneskelige frem føler man sig i sjælden grad beriget af hans beretning, der - selvom intet rent musikalsk bliver fremdraget - giver Schuberts kunst et perspektiv, som ingen teknisk redegørelse for hans musik ville være i stand til at give et sådant liv.

f'sp-

II. F. Redlich: Monteverdi, 232 s. - Ver Zag Otto ]Valter, Olten, Sfr. 11,60. (6. bd. i serien »Musikeri-eihe«, 1949).

Den smukke svejtsiske serie af musikbiografier på Otto Walters forlag, Olten, er nu nået op på seks bind. Der er tidligere i dette blad anmeldt seriens første bog: prof. A. E. Cherbuliez's Bach-biografi. De følgende bind behandler Schubert, Brahms, Wagner og Händel. 6. bd. er i høj grad et betydningsfuldt og interessant arbejde, idet det kort og godt drejer sig om den første Monteverdi-biografi på tysk. Der gives en klar og ret fyldig beskrivelse af mesterens noget triste liv, og forfatteren, dr. Redlich bygger sin skildring på en udtømmende videnskabelig-dokumentarisk baggrund. En fyldig kildefortegnelse bag i bogen sætter således læseren i stand til at følge en række værdifulde litteraturhenvisninger. Afsnittet om Monteverdis

værker må nærmest betragtes soni en kort f ører. Redlich beskriver samtidigt de mange linier, der stilistisk samler sig i mesterens forskellige værkgrupper. Forfatteren er en betydelig kender af Monteverdis ejendommelige og personlige kunst, således foreligger der talrige artikler, en disputats samt mindre monografier over Monteverdis kunst af samme forfatter,der ligeledes med stor sukees har stillet sig i spidsen for en lang reekke fremførelser både af Monteverdis få bevarede operaer og af hans særprægede madrigaler.

Redlich's betydelige bog henvender sig mere til den faglige læser end til det brede musikpublikum ' og ikke mindst derfor er det af vigtighed at gøre den lille skare af specielt interesserede her i landet opmærksom på bogen, der tillige for de musikstuderende er en gevinst.

Bengt Johizsson.