Nye bøger

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 02 - side 34-35

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Nye bøger

Robert Elkin: »The Sjorles Behind Music«, 152 s., ill., pris: 716. - Forlag: Rider & Co. London 1949.

Titlen på denne lille populære bog fortæller mæsten alt, livad der kan siges oni den: forf. refererer historien som ligger bag ca. 130 udvalgte musikværker fra Mozart til Stravinsky, nærmere bestemt værker med niere eller mindre programmatiske tendenser - tonedigte, balletniusik, ouverturer o. I. - o,,, hans beretninger er ganske klare og nøgterne beskrivelser af handlingsmomenterne eller citater af de digte e. 1., der har ligget til grund for værkerne. Det har ikke været formålet at give nogen vurdering af eller med nodeeksempler musikalsk redegørelse for kompositionerne, forf. har blot ønsket at samle Aiistorien bag inusiken« i ét lille værk - tilgængelig for den interesserede lægniand men i lige grad anvendelig for musikeren - bl. a. udfra den betragtning, at selvom z~,

»programmet« ikke giver os hele værkets musikalske fundanient, så er det dog en ikke uvæsentlig bestanddel af det.

»Handbooks of European National Dances« Published under the Auspices af Ilw Royal Academy of Dancing and the Ling Physical Education Association. - Forlag: Parrish, London.

De fire små håndbøger i denne serie - »Dances, of Czechoslovakia« af Mila Lubi.nova, »Dances of the Netherlands« af E. va.n der Ven-Ten Bensel, »Dances of Sweden« af Erik Salvén og »Dances of Switzerland« af Louise IVitzig (pris pr. stk. 3/6) - er alle skåret efter et standardmønster: de er hver på ca. 40 sider i oktav-forniat og indeholder en introduktion, fortællende om de forskellige folkedanseskikke i landet, musiken, dragterne og opførelsespraksis. Foruden et kort over det pågældende land, som viser fra hvilke egne visse danse stammer, og en bibliografi over hvert lands folkedanselitteratur

gøres der nøje rede for fire forskellig-re danse med kolorerede kostunieskitser o-,

~1

musik. Her er altså ikke tale om værker, der udtømmende behandler et lands folkedansekultur, men hver håndbog giver et snitikt. indtryk af den brogede mangfoldiglied, der åbenbarer sig gennem de forskellige 'landes nationale danse. Enhver interesseret i dette emne vil glæde sig over de små fornemme håndbøger.

Thomas Russell: »The Proins«, 772 s., ill., pris 716. - Forlag: Parrish, London 1949.

»The Proms« er den almindelige og populære betegnelse for -Queens Hall-promenadekoncerterne i London, som sir Henry Wood i samarbejde med sin ven og manager Robert Newman gennem et halvt århundrede førte freni til en ledende og værdifuldt, musikopdragende faktor i engelsk musikliv. Med usvigelig tro på promenadekoncerternes mission soni middel til at føre et stort publikum i kontakt med musikens kunst nedlagde sir Henry et enornit idealistisk arbejde som deres leder, og ofte under de vanskeligste vilkår. Så stor var hans tro på o-, kærlighed til denne institution, at han for at videreføre sit arbejde her afslog et ærefuldt. og utvivlsomt langt behageligere tilbud oni efter Karl Mucks tilbagetræden at indtage hans plads som leder af Boston Symphony Orchestra. En anden og meget stor indsats gjorde Wood ved stadig at spille værker af de tinge komponister såvel engelske som. udenlandske, og forf., der gennem sin lille smukt udstyrede bog giver et levende indtryk af »The Pronis«' udvikling og af sir Henry hiniself, slutter bogen med en formaning til Woods efterfølgere om netop på dette punkt at holde sig sir Henrys indsats for øje, om ikke »The Pronis«' programmer skal stagnere i konventioner og koncerterne miste deres uvurderlige betydning for engelsk musikliv. f ,,,9 p -

Mar.rnadul~e P. Conway: Playing A Church

Or an. 144 s., ill. - Latimer House lim. 9

Det for den danske læser interessante i denne lille engelske håndbog for organister, er forfatterens bemærkning om, at det på en måde er beklageligt, at man ikke niere (altså i England) bygger mekaniske orgler, da de, hvad levende spillemåde og toneskønhed angår, er overlegne overfor instrumenter bygget efter andre principper. Imidlertid bliver det ikke til inere end dette lille suk, og sidenhen deltager forfatteren højlydt i den almindelige jubel over de mange »muligheder« der findes på de elektriske instrumenter, »som man jo nu er gået over til at bygge overalt«.

Og så er det vist i forbifarten lige værd at sætte et NB ved »the electronie organ«, det pibeløse orgel, som amerikanske fabrike~- nu spyr ud i tusindvis. Tbo.

Forskelligt

Under titlen »Music« har det engelske »Arts Inquiry« publiceret »En rapport om det musikalske liv i England«. Det er blevet til en bog på 224 sider, som »The Dartington Hall Trustees« har ansvaret for. Der er bogstavelig talt ikke det område indenfor et stort lands musikliv, der ikke behandles indgående i værket. Hvert ernne - orkestermusik, opera, koncertog kammermusik, komposition, kritik osv. - redegøres der for, dels historisk og nationalt og dels i forhold til det nutidige musikliv; hvilken stilling det indtager her, o,,, liv-ad der pøres for dets udbredelse ni.m. Det er en kortlægning af musiklivet, og den officielle institution, der samler trådene i sin hånd såvel indenfor musiklivet som indenfor det øvrige nationale kunstliv, blev oprettet under krigen i Englands værste trængselstider, og nu

høster man frugterne af dette affiejde.

Danske kulturmyndigheder kunne lære uhyre meget til gavn for dansk kulturliv af det engelske »Arts Enquiry«s virksomhed. En tilsvarende kortlægning af-dansk musikliv ville have en enorm værdi. Svenskerne har indset nødvendigheden af en sådan officiciel undersøgelse, hvornår følger også vi dette eksempel?

// Forlaget Hinrichsen (Peters), Lon

don, har udgivet VI. bind af »Musical

Year Book«, et digert værk, på godt 400

sider. Indholdet er ligeså interessant, som

det er broget, og det ville fylde henved en

spalte blot at citere artiklernes titler og

forfattere. Af det righoldige indhold skal

nævnes F. E. Loewensteins artikel om »Ber-

nard. Shaw, musikkritikeren«, D.Watts' af-

handling om en ny og simplificeret »Musie

Notation« og en række artikler og over-

sigter om musikliv og komponister i for-

skellige lande, nekrologer og bibliografier

ni. m. m. fsp-

]Bibliografi

// Bøger, der ventes udsendt i England i den

mærmeste fremtid:

W. R. Anderson: »Brahms - An Introduction. to the Gomposer's Musie«, 3 sli. 6 d. (Dobson, Løndon).

1V. R. Anderson: »Elgar - An Introduction to the Composer's Musie«, 3 sb. 6 d. (Dobson, London).

Percy M. Young: »Mendelssohn - An Introduetion to the Composer's Musle«, 3 sh. 6 d. (Dobson, London).

Otto E. Deutsch: »Schubert - Thematie Catalogiie«, 45 sh. (Dent, London).

// Nyudkomne bøger i England:

Desmond Mac Malion: »Brass, Wood-Wind and Strings«, 12 sh. 6 d. (IN'elson, London).

Reginald Nettel: »While the Orelie-stra Assembles«, .9 sb. 6 d. (J. Cape).

Curt Sachs: »A short History of World -Musle«, 18 sh. (Dobson, London).

J. 1V. N. Sulffipan: »Béethoven«, 1 sli. 6 d. (Penguin Books).