Musiklivet

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 03 - side 63-66

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Musiklivet

Udlandet

Ved Vagn Jensen

//ARS VIVA, der før krigen havde sæ-de i Bruxelles, har nu genoptaget sin virksomhed med hjemsted i ZUrich. Det første nummer af forlagets informationsblad indeholder foruden meddelelser om nyudkomne værker en redegørelse af komponisten Rolf Liebermann. (f. 1910) for hans egen symfoni nr. 1, der nu foreligger i partitur. Desuden fremsa4ter den schweiziske radioleder A. W. Glogg nogle be-tragtninger over indstiftelsen og den før~ ste uddeling af »Prix d'Ilalia«. I september 1948 indbød den italienske radiofoni de europæiske radioselskaber til en konference på Capri med det formål at stifte en inlernational europæisk radiopris for betydelige musikalske eller literære radiofoniske kunstværker. Ved et nyt møde det følgende år i Venedig fast Iggdes rammerne med enkelte ændringer:. Den til ære for initiativtageren benævnte hæderspris Prix d Italia, uddeles årligt med et samlet beløb på mellem 20.000 og 35.000 schw.fres. til et eller flere musikalske eller literære radiokunstværker. Hvert radioselskab, der er tilsluttet institutionen, kan indlevere 2 værker uden hensyn til komponistens eller forfatterens nationalitet. Hertil medregnes værker, der endnu ikke har været offentliggjort eller som højst 2 år før prisuddelingen har været. udsendt. Også musikalske værker med tidligere offentliggjort tekst kan indleveres, såfremt der foreligger en virkelig radioversion. Prissekretariatet er overdraget den italienske radiofoni. Doinmerkomiteen. består af 7 medlemmer, der vælges efter tur af de deltagende radiofonier blandt kompetente musikere og literater. De indsendte værker må have en spilletid på mellem 30 og 90 minuter. Tillige må de være af en sådan art, at de vil

kunne udsendes af alle deltagende selskaber. Prisuddelingen, der finder sted i den sidste uge af september, transmitteres af de tilsluttede radiofonier, der ligeledes så vidt muligt skal udsende de præmlerede værker inden. for årsfristen. Følgende lande deltager foreløbig: Belgien, Finland, Frankrig, England, Italien, Monaco, Holland, Østrig, Portugal, Sverige, Schweiz, Tschechoslovakiet, Triest, Vatikanstaden og Ægypten. Ved den første uddeling for ,året 1949 valgtes blandt, 21 værker, ind~ sendt af 12 lande, som nr. 1 »Frederic General«, komedie af Jacques Conslant med musik af Claude Arrieu (Radio Diffusion Francaise), til 2. pris »Die alte und wahre Geschichte vom Rumpelstilzchen«, teksten af Francis Dillon, musik Francis Collinson, (BBC, London) og som nr. 3 »Chanson perdue«, en radiofilm. af Pierre Rocher med musik af Lewinek (Radio Monte Carlo). Desuden anbefalede komiteen bl. a. værker som Malipieros »Mondes Celesles et Infernaux«, Martinus »Comédie sur le Ponft med tekst af Klicpera, Honeggers nye oratorium »St. Francoise d'Assise«, teksten af Aguet, som Ansermet for nylig uropførte i Radio Geneve, Sonninens radioopera »Dyndkongens datter« med tekst af Apo efter H. C. Andersens eventyr, Goldschmidts »Serenade in, F-Dur fiir 9 instrumen.te« i-n. v. Skønt artiklens forfatter kritiserer præmieringen, må uddelingen af den internationale radiopris kalde på opmærksomhed blandt alle kunstnerisk interesserede foruden i Rosenørns Allé. Det internationale samarbejde skulle i høj grad stimulere de skabende radiokunstnere -- og deres publikum. Et dansk initiativ efterlyses!

// Fra den 22.-27. muj afholdes i Bayreuth det 3. feriekursus på »Institut får Neue Musik und Musikerziehung«. Hovedvægten lægges iår på det musikpædagogiske arbejde i videst betydning gennem foredrag, demonstrationer og koncerter, samlet under fællesnævneren »Ungdom og ny musik«. Over 40 nulevende komponister vil få værker fremført. Og i tilslutning til mødet arrangeres en international udstilling af musikalier og musikliteratur.

// Richard Strauss' sidste værk, 4 sange for sopran og orkester (komp. 1948) efter tekster af Eichendorff og Hesse fremføres for første gang den 22. maj af Kirsten Flagstad sammen med Furtwångler og The Philharmonia Orchestra i London. Hans sidste opera »Capriecio«, komp. 1941, med hvilken han ønskede at afslutte sit livsværk - de senere kompositioner betegnede han som eksperimenter - vil få sin første fremførelse i Salzburg ved festspillene til sommer med Ljuba Welitsch i det førende parti. Karl Bøhn2 dirigerer, iscenesætter bliver Rudolf Hartmann.

// Genåbningen af Bayreuth Festspiel er af de nye ledere Wieland og Wolfgang Wagner udsat til 1951.

// Den franske komponist Henri Sauguet har skrevet en ny synifoni, »Les Saisons«, for orkester,, blandet kor, børnekor og sopransolo, der ved sin spilletid af over 90 minuter slår Olivier Messians hidtidige rekord med monsterværket »Turangalila«.

// Den amerikaniserede violinist Tossy Spivakovsky, der som vidunderbarn i årene efter den første verdenskrig hensatte det ganske København i en formelig Pierino-feber, ventes om kort tid hertil igen. En instruktionsbog, »The Spivakovsky Way of Bowing«, af dr. Gaylord Yost ,er netop udkommet på det amerikanske forlag Volkwein's Pittsburgh. Der skal være tale om både nye og frugtbare teo-, rier. Vi f år se.

// Den 35-årige tjekkiske dirigent Rafael Kubelik er blevet udnævnt til dirigent for Chicago Symphony Orchestra efter Tauno ZIannikainen, der vender tilbage til Europa. Kubelik kan dog først tiltræde ved begyndelsen af næste sæson på grund af en række engagementer i Vesteuropa.

// Metro-Goldwyn-Mayer har købt rettighederne til en film over Carusos liv og levned. Mario Lanza er engageret til titelrollen.

// TEMPO har udsendt 2. del af sit særnummer om Bela Bartok med artikler af Gustav Olah (B. og teatret), John Weissmann. (B.s klavermusik), Bartoks egen artikel om folkemusikens indflydelse på den moderne musik og afslutningen af Sandor Veress gennemgang af operaen »Hertug Blåskægs slot« - foruden bibliografisk stof.

// J. S. Bach er emnet for MUSIKREVY sidste (sær)nummer. Heinz Freuden.thal skriver om Bach i Norrk8ping, Hans Joakim Moser om Den 5. evangelist og J. A. Westru om Bach i England - foruden p

bibliografisk stof.

// Professor, dr. Karl Bóhm fra Wien er for resten af dette år udnævnt til Erich Kleibers efterfølger ved Teatro Colon i Buenos Aires.

// William Walton. arbejder nu med en opera »Troilus og Cressida«.

]Dainmark

Ved Sigurd Berg

Som bekendt er radioorkestrets rejse til Edinburghfestlighederne nu sikret. De nødvendige 100.000 kr. fremkom på følgende måde: Festspillene betaler 36.000 kr. i honorar; Statsradiofonien yder 40.000, Carlsbergs mindelegat 25.000, Det danske Petroleums-Aktieselskab 5.000 o,,, grosserer Bue Bjørner 500 kr. - Det giver ialt 106.500 kr.

// Vagn Holmboe er blevet ansat ved Det kgl. danske Musikkonservatorium som lærer i teori og instrumentation.

// Sangeren Eskild Rask Nielsen, violinisten Jørgen, Larsen. og pianisten Anker Blyn7e, der alle for tiden studerer i Paris, gav i februar i fællesskab en koncert i »Ecole Normale de Musique« og fik efter sigende en smuk sukces med mange fremkaldelser og ekstranumre.

// Den danske sangerinde Dora Palludan havde i februar sin debut på Wieneroperaen som Saffi i »Zigøjnerbaronen«. Sukces'en var så stor, at Dora Palludan omgående blev engageret til et nyt gæstespil i marts.

// Vagn Holmboes Notturno op. 19 blev i »Blæserkvintetten af 1932«s indspilning udsendt i den engelske radio den 13. februar.

// Danmarks Sanglærerforenings musikstævne vil blive afholdt i dagene 29. juli til 2. august på Folkungskolen i Graasten. - Blandt de instruktører, der har givet tilsagn om medvirken, kan nævnes violinvirtuosen Emil Telmånyi, der vil lede orkestret og give en Bach-koncert (ined Bach-bue). - Øvrige oplysninger om instruktører og foredragsholdere vil i en brochure blive tilsendt foreningens medlemmer o. 1. april.

Waldemar Talvi 70 Aur

Sangpædagogen og Stemmefysiologen Waldemar Talvi fyldte d. 17. Marts 70 Aar.

Talvi er født i Bjørneborg i Finland, men rejste som ung Student til Stockholm, hvor han tilskyndet af Stockholmoperaens populære Førstekraft Carl Frederik Lundqvist optog Sangstudiet og blev Elev hos John Forsell. Talvi debuterede i Helsingfors og kom i 1907 her til Landet. Hans Interesse for Sangteknikkens Fysiologi førte ham hurtigt ind paa Undersøgelser og Arbejde med Laryngoskopet, og han indførte vel som den første Autolaryngoskopet i Sangundervisningen. - Senere lykkedes det ham at konstruere et Projektionsappa~rat, der gjorde det muligt at fremvise arbejdende Glottis for et helt Auditorium. - Hans Forsøg med Glottisfotografering bør ogsaa nævnes - paa sin Tid noget ganske enestaaende. Under et Ophold i Stockholm 1930-31 udgav han Bogen »Huru r8storganen behårskas« - en Terapi for fonasteniske Stemmer. Bogen var en Eksplosion, - skrev Svend Turning i DMT i 1941, - og den blev af den lægevidenskabelige Sagkundskab anerkendt som noget ganske enestaaende. - Utallige Elever har i de 43 Aar, Talvi har virket her i Landet, høstet Gavn af hans rige Viden og store pædagogiske Talent. Blandt de mere kendte maa nævnes Emilie Ulrich, Nanny Larsen-Todsén, de to svenske Operasangerinder Gurli Lemon-Bernhard og Benna Lemon-Breinden, Gunder Knudsen samt Finnen Yrjó Ikonen, - ligesom Talvi har været Lærer for adskillige af den unge Sanggenerations Talenter.

Talvi's Force som Pædagog er hans al-

drig svigtende Interesse for Stemmeklan-

gens fysiologiske Fakta; - han gaar al-

drig paa Akkord, men forsøger altid at

indskærpe sine Elever: Tonens Klangskøn-

hed fremfor alt; -- hans voix-mixte-Be-

handling er enestaaende i Norden. -

Uhyre streng som han er i Kravene til sig

,selv og sine Elever, bliver hans Undervis-

ning en Kæde af straalende Arbejdsople-

velser, - nye Teorier gennemprøves, --

det aldrig svigtende, usandsynligt skarpe

Øre overvaager med Nidkærhed hver ene-

ste Tones Placering. - Vi, der har haft

den Lykke at arbejde sammen med denne

geniale Mand, ønsker, at han endnu i

mange Aar maa f aa Lov til at virke paa

sin egen stilfærdige og uselviske Maade --

og kender vi ham ret, skal det slet ikke

undre, om ikke denne Stilfærdighed og

Tilbagetrukkethed kommer til at afføde en

ny »Eksplosion«, endnu stærkere end den

i 1931. Niels Rosendal-Hansen.

7.5 år

Den 7. februar fyldte musikforeningen Euphrosyne 75 år. Ligefra 1875, da

denne, vistnok ældste danske amatørmusikforening blev stiftet, har Euphrosyne på den smukkeste måde hævdet sin plads i dansk musikliv. I foreningens første leveår, da musiklivet i København ikke var så righoldigt, som det senere blev, kunde Euphrosyrze~ selvsagt gøre sig stærkere gældende overfor offentligheden end i de se~ nere år. Alt i alt har foreningen nu givet henved 150 selvstændige koncerter, d.v.s. i gennemsnit to om året, --- men har desuden medvirket ved et stort antal koncerter i velgørende øjemed. Euphrosynes første dirigent var Carl Lumbye, og den efterfølgende række af dirigenter var: Georg Lumbye, C. C. Møller, Johs. Petersen, Louis Glass, Thorv. Hansen, Nikolaj Hansen, Anton Bloch, Ludolf Nielsen, Johs. Andersen, Svend Chr. Felumb, Thomas Jensen, Poul Schierbeck og (fra 1925) Gunna Breuning Storm, der således kan fejre sit 25 års jubilæum samtidig med foreningens 75-års jubilæum. -- Som vikar- dirigenter har Martellius Lundqvist og Erik Thomsen fungeret i årene 1939-42, - og som gæstedirigenter Paulus Bache, H. Seeber v. d. Floe, Berlin, Cai Wendelboe Jensen, Carl Nielsen og Erik Thomsen. En lang række af vore fineste solister har tillige medvirket i årenes løb, - og af foreningens aktive medlemmer er henved 50 senere havnet i Det kgl. kapel og radioorkestret. Denne sidste omstændighed viser tydeligt de gode amatørorkestres store betydning som forskole til det professionelle musikliv.

// Efter forhandling med Engstrøm og Sødrings musikforlag, har »Edition Peters« (Hinrichsen), London besluttet at optage danske kompositioner i Peters-kataloget fra I. april. Foreløbig drejer det sig om værker af Knudåge Riisager, Sv. E. Tarp og Flemming Weis samt musikpædagogi~ ske værker af Henrik Glahn, Søren Sørensen og Povl Hamburger hvortil kommer Finn Viderø's og Finn Ditlevsen's »Orgelmusik« og enkelte andre udgivelser.

Jubilæum i Skandinavisk Musikforlag

// Den 19. marts iår er det 40 år siden de to unge nordmænd Herman Christiansen og Mads Oluf Rickfelt startede Skan~ dinavisk Musikforlag i Vimmelskaftet 39. 1930 optoges Borups Musikforlag i firmaet, som flyttede til Bredgade 31; her var Chr. Sødring en overgang meddirektør; - og 1945 flyttede forlaget til sine nuværende lokaler i Borgergade 2.

I anledning af jubilæet har Skandinavisk Musikforlag udarbejdet et omfattende katalog »Musie from Denmark«, der foreløbig er udsendt til 5000 adresser i 105 lande foruden samtlige 49 stater i USA. Som indledning fortælles ganske kort om de 70 danske komponister, hvis værker er optaget i kataloget, der foruden forlagets egne publikationer bringer fortegnelse over værker udgivet af »Samfundet til Udgivelse af dansk Musik« og »Dania« *

Det er et katalog, soni nok. skal gøre sin nytte ude i verden.

Legater

// Pianisten Arne Skjold Rasinusseiz har modtaget 500 kr. ,tf Gudrun Wilhelin Hansens legal.

// Thorvald Thrane og hustru's legat er tildelt pianistinden Else Schiøler Aagaard med 600 kr.

// Sangerinden Jolanda Rodio har fået en portion af det Raben-Leivet-zauske legat.

I april søges følgende legater:

z,

Inden 15. april:

Einnia Bærent.,,zens Legat. Ors. J. H. Berner, Amaliegade 4, Kbh. K (skema).

Musikpædagogisk Forenings Elev-Legat, stiftet af Valdeniar Esbensen (skeina).

Musikpædagogisk Forenings Medlemslegat, stiftet af Valdemar Esbensen.

Glashandler Johan Franz. Ronges Fond. Ors. v. Prangen, Baadhuspladsen 59, Kbh. V (skema).

Inden 26. april:

Nicolai Lachmann og Hustrus Legat. Ny Vestergade 13', Kbli. K (skema).

Inden 1. maj:

Dansk- Solistforbunds Legatfond (kun for medlemmer). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

Johal,i Haiinover-Cohns Mindelegat (kun for medleminer af Dansk Solistforbund). Grundtvigsvej 34, Kbli. V.

Egniont Frederik Lindstedts Legat. Uddeles liv. 3. år. Det kgl. danske Musikkonservatorium, V. Boulevard 36, Kbh. V.

Musikerforeningeiz i København. Pensions

fond (kun for medlemmer). Vendersgade 25, Kbh. K (skema).

Fødselsdage

Marts

24.: Kgl. kamniersangerinde Else Sehøtt.

Komponisten Knud Vad Thoniscii, 45.

26.: Operasangerinde Inger Lis Hassing.

- Komponisten Viggo Brodersen, 71.

- Kgl. koncertmester Fritz Dietzmann,

52.

29.: Kgl. kapelmusikus Georg Mortensen,

67.

Kantor Louis Clausen, 65.

Pianisten Elof Nielsen, 52.

Koncertsanger Vagn Hedeniann, 49.

30.: Operasangerinde Sylvia Schierbeck.

31.: Komponisten Knud Harder, 65.

April

3.: Kaniniersanger Poul Hansen, 64. Violinisten Mogens Hansen, 57. Komponisten Axel Thingsted, 54.

4.: Magister Jfirgen Balzer, 44.

5.: Koniponisten Hans Fiedler, 66. Magister Gunnar Heerup, 47. Organist Olav Segalt, 45.

7.: Fliv. operasanger Lars Boe, 66.

--- Pianisten Victor Schiøler, 51.

-- Kapelniester Winstrup Olesen, 43.

8.: Magister Nils Schiørring, li.O.

9.: Kgl. kammersanger Poul Wiedemann,

60.

10.: Kapelniester Kai EN,ans, 44.

11.: Komponisten Walther Schrøder, 55.

- Komponisten Kai Normann Ander-

sen, 50.

12.: Organist Johannes- Wårt Z, 70.

13.: Orkesterregissør Hans Madsen, 66.

- Musikdirigent Aage V. Beyer, -52.

14.: Komponisten Georg Lebel, 55.

15.: Koniponisten Kai Bosenberg, 52.

-- Komponisten Flemniing Weis, 52.

18.: Kapelmester Kai Kilian, 45.

21.: Organist Julius Foss, 71.

- . Dr.pliil. Torben Krogli, 55.

-- Komponisten Sven Gyldniark, 46.

Ded-.fald

Den 10. februar døde organist ved

Jacobskirken Richard IL Jørgeizsen, kun

45 år gammel. Foruden sin organistgerning

har lian været leder af Københavns kirke-

lige mandskor. Han har tillige udgivet for-

skellige konipositioner, især mindre kla-

verstykker, og var konsulent for. grammofonselskabet Felix.