Nye musikalier

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 03 - side 59-60

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Nye musikalier

// Wilhelm Hansens niusikforlag har forøget studiepartiturudgaverne med en del nye publikationer. Af danske værker foreligger dennegang Knudåge Riisagers »For the Children's Party -«, bedre kendt tinder titlen »I anledning af -«. Johan Svendsens fire norske rhapsodier, hvoraf tidligere den fjerde op. 22 er udgivet, foreligger nu allesamnien, foruden Jean Sibelitis' »Suite champétre« for strygeorkester op. 98 b.

// Komponisten, koniniunelærer Hans Overgaard har i arrangement for strygere og slaginstrumenter ad. lib. udgivet nogle danske folkedanse (Wilh. Hansen). Arrangementerne er tænkt anvendt for amatørog skoleorkestre, og melodierne er hentet fra forskellige samlinger som f. eks. Rasi-nus Storms nodebog (kgl. bibl.) og Christian Olsens gamle danse fra Nordvest

sjælland o. I. Folkedansene er anvendelige selv for skoleelever, der ikke har andre forudsætninger end at kunne læ-se rytmer.

t-n

Sammen med strygere kan disse betjene slaginstrumenterne, og man får herved mulighed for at få alle interesserede i at være med og kan således stimulere den vågnende musik "" læde hos alle skoleelever.

// Den 11. december uropførte óivind Fjeldslad i Norsk Rikskringkasting Knudåge Rlisagers orkesterværk »Torgutisk (laii.s«, og den blev senere genopført ved en orkesterkoncert i Oslo d. 15. januar, hvor v,,~erket blev hilst i-ned stor begejstring af publikum og presse. »Stykket er en fuldtræffer - knagende godt gjort«, »dennegang havde han lavet en Torgutisk dans, hvis mage vi aldrig har oplevet«, »et virtuosnummer, som har chance for at slå både polovetserdaiisene og 'Bojarernes igdtogsmarch' ud«, »det (temaet) turer frem sig selv nok men under opbud af R.-'s overskudshumør og frodigste lydfantasi« - sådan lød de norske kommentarer til dette artistisk elegante partitur, der er udkommet i orkesterforinat på Lyches musikforlag, Oslo. Komponistens kommentarer til værket lyder: »Torguterne er et asiatisk nomadefolk, hos hveni hesten er et helligt dyr. Temaet er en hestesang, meddelt af den danske niongolforsker Henning Haslund- Christensen. Stykket skildrer et ridt.« Værket fik sin danske førsteopførelse ved søndagskoncerten i statsradiofonien under Ernst Hye Knudsens ledelse d. 5. februar.

En klaverskole

Organist Harry Egediusen har på Mørks Musikforlag udgivet en klaverskole, (ter desværre intet nyt bringer endsige stof, der kan have nogensomhelst nyliedsinteresse for pædagogen.

Skolen inddeles i fire kapitler, nien om nogen egentlig pædagogisk tilrettekeggelse af stoffet er der ikke tale. Chokerende virker kap. A, der udelukkende er baseret på »elever, der i begyndelsen spiller med diskantnoder i begge hænder«, et princip, inan forlængst. har forladt. I nyere klaverpædagogi~ gælder det jo netop om, at eleven hurtigst muligt får det fulde overblik over begge systemer samtidigt (jfr. Jacobsens og Mortensens klaverskole eller Else Printz' og Knud Leop. Nielsens dito) .

Den mest skæbnesvangre tendens i Ege-

diusens skole er den totale forsømmelse af elevens aktive medvirken. Alt stof præsenteres, blot for eleven på papiret, uden at der gennem anvisninger og eksempler gives denne lejlighed til selv at arbejde med problemerne. Hørelæren er således forbigået soni det bærende led i selve stoffets opbygning. »Anhangs«-af snittet: Angående hørelære og musikkundskab får ingen relation til selve musikstoffet, og forfatterens'bemærkning, at alt dette (d.v.s. selve det fundamentale musikopdragende stof) skal »selvfølgelig anvendes med varsomhed efter den enkeltes behov«, vidner kun om et kedeligt tilbagefald til en forni for klaverpædagogik, som man forlængst har reageret imod. For fuldstændigheds .skyld skal blot bemærkes, at de tre hovedperioder i musikens historie vel næppe er »Klassicisme - Wienerklassicisme --Roinantik, men Barok - Wienerklassik (i stedet for det misvisende begreb klassicisine) --- Romantik.

// »Skinnebussen« er titlen på en lille

samling underholdende småstykker for

børn. Det er Gerd Gøssel, der foruden

egne klaverstykker bringer tre nydelige

småmelodier lavet af børneelever og ar-

rangeret i en let klaverudsættelse. Styk-

kerne bærer små karakteristiske titler led-

saget af Egon Mathiesens illustrationer.

Heftet er anbefalelsesværdigt for alle, der

beskæftiger sig med børneundervisning,

og som ønsker at give sine el ' ever muntert

og originalt stof til supplering af klaverskolen. Bengt Johnsson.