Foreningerne

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 04 - side 89-92

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådliusstræde 1, l. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Peder Lynged.

Repræsentantskab: Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thoinas lensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mofjens W'61d Ike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde I, København Kl. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, lørdag 10-14. Tictgensgade 30, V. Tlf. Pake S405. Postgirokonto :~2;)2.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (næstforinand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, 1'agn Holniboe.

Husikpædagogisk Forenlipg

Kontor og sekrefarial: Mandag, tirsdag, onsd-,ig og fredag kl. 14-16. Frederiksborggade 50, Høbenhavn K. Tlf. Pake 1912.. Ilostgirokonto: -'26 28,1, ~,,Musikp,«,c,,dagogisk Forening«, Røbenhavn NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (w)estforniand), C. F. Richsvej 50, Ebh. F. Tlf. Fa. 5062 (træffes 12-121/2, undt. onsdag og lørdag). Povl Fledelius (kasserer), Lygten 5,9, NV. Tlf. Taga 6772.

Ilse Meyer (sekret,,er), overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Otto Mortensen. Else Printz' Astrid Wodsirup.

GENERALFORSAMLINGEN i Musikpwdagogis~k Forening d. 298. februar 1950.

Formandens årsberetning: .

Inden jeg begynder årsberetningen vil jeg gerne

hede forsamlingen rejse sig og mindes vore i årets

løb afdøde medlemmer, nemlig: Else Helge...Jensep,

R -d Jørgensen og Svend

13'rger Wøllner Gaarii icbai Ove Møller.

Medlemstallet er i årets løb steget.med 26.; 1 1-948

havde v! 4 ekstraordinære, 1 æresmedlen - 1, 14 pas-

sive, 189 aktive medlemmer, 5 hvilende, ialt 513

medleninier. For 1949 fordeler tallene sig på føl-

gende måde: 4 udnieldtv, 5 døde, -9 nye -pas~sivc

medle,ninier, -'23 nye aktive sanit 1 a,resmedlem

(prof. Thorvald Nielsen), cen hvilende blev igen

'Ik H-v. Vi har derfor nu medlemstallene: 4 ekstra-

ordin,,vre medleninier, 2 «a,,resmedleninier, ~6 pas-

s ve, ~

03 ,iktive og 4 hvilende, jalt 529.

Vi har haft 11 bestyrelsesmøder, hvor talrige sager har været. drøftet. Af årets begivenheder skal først og fremmest mevnes kongressen i Oslo, soni (Icr er berettet om i medlenisbladene i september og oktober. Selv om vi ikkv denne gang var det arrangerende land, har kongressen optaget en del af vor arbejdstid. Alt i alt har den almindelige mening været, at Danmark har hæ-vdet sig smukt, og at både meningsudvekslingerne og det kamnieratlige samvær har været yderst berigende for de deltagende pædagoger. Der var 10 danske foredragsholdere og ialt 60 danske deltagere. INæste kongres er planlagt til at finde sted i Stockholm. Vi venter nu på at høre, hvilke emner der fortrinsvis tænkes behandlet ved denne kongres. I denne forbindelse vil jeg gerne komnie !ild på Alex. Stoffregens forslag fra sidste generalforsamling. Stoffregen foreslog nedsat et udvalg repræsenterende musikpædagogikkens vigtigste discipliner og udvalgt mellem medleninierne, så bestyrelsen ikke behøver at tage dette. ansvar. A. S. har senere udarbejdet et skriftligt forslag (se »Musikp.-x-~dagogeii« nr. 4), som bestyrelsen nøje har behandlet, bl. a. også ved et møde, h-v-or A. S. selv var til stede. Vore drøftelsers resultat er følgende: Der opnåedes her flertal for, at bestyrelsen fr~eles bør være ansvarlig for alle arrangementer vedrørende kongresserne; men man fandt det dog rimeligt og fordelagtigt, hvis bestyrelsen med henblik på udvæ-lgelsen af forslag af foredragsholdere supplerede sig med 4 repræsentanter for forskellige fag, nemlig: klaver, strygeinstrumenter, salig og almen pædagogik, teori m. m. Vi har foreløbig rettet forespørgsel herom. til Alex. Stoffregen, Viggo Forchhammer og Jette Tikjøb, som alle har indvilliget i at træde i samarbejde med bestyrelsen vedrørende denne opgave. For at forslag kan blive indgivet fra så mange som muligt, vil der ca. 1 år forinden kongressens afholdelse blive udsendt meddelelse om kongressens afholdelse og hvilke emner der tænkes behandlet. De indsendte forslag vil da blive bedømt af det nævnte udvalg og i tilfælde af manglende forslag vil bestyrelsen i samråd med repræsentanterne eventuelt rette opfordring til andre foredragsholdere. Repræsentanterne i udvalget vælges for en kongresperlode ad gangen (3 år).

I sæsonens forløb har vi haft 10 medlemsmøder,

tildels i samarbejde med Fællesrådet for musik-,

tale- og afspændingspædagogik. I marts talte pro-

fessor Carsten Høeg om »Græsk Musik«, foredraget

var arrangeret i samarbejde med Diskussionsklub-

ben for sanglige problemer. I september havde vi

arrangeret et diskussionsmøde om »Radioens mu-

sikopdragende betydning« med progranisekretær

Vagn Kappel og redaktør Schandorf Petersen soni

indledere. I oktober frenilagde Alex. Stoffregen sin

klaverskole, og den sidste 'tirsdag i måneden talte

Knud Leopold Nielsen om indtryk fra sin rejse i

Frankrig, Schweiz og England. I november fulgte

to foredrag ved dr. H. Lowery fra London: 1) Psy-

kologien i musikundervisningen og 2) Den niusi-

kalske hukommelse. December: I samarbejde med

»Selskabet for Rytmik og Afspænding« fremvis-

ning af forsøgsklassen i rytnilk fra Katrinedals-

skolen. Januar: Birgitta Nordenfelt fra Stockholm:

Nyt undervisningsni . ateriale til børns opdragelse i

moderne musik, og i slutningen af samme måned

i samarbejde med KFM, Tp F, SRA: Nic. Waal:

Muskelspænding og personlighedsstruktur. Endelig

i februar: Paulus Bache: Kammerniusikinstruk-

tion. - Her skal også nævnes de 20 studiekreds-

møder med emnet: Musikpsykologi; studiekredsene

arrangeredes i*forbindelse med dr. Lowerys besøg

og blev ledet af ham. Jeg vil gerne benytte lejlig-

lieden til igen at takke British Council for den

hjælp det har ydet foreningen ved dr. Lowerys

besøg, der formede sig så vellykket. Adskillige

medlemmer har også udtrykt deres glæde over det.

Vi har haft 4 elevkoncerter i april, koncerter, der ved deres fylde næsten virkede overvældende.

Det er måske et fingerpeg niod, at vi må se, at finde en anden forni, uden alligevel at miste det fortim, koncerterne hidtil har været for medlemnierne, hvor de kunne vise deres arbejde. Der har yderligere i propagandatigen for levende musik været afholdt en vellykket koncert i Tivoli, hvor elever fra forskellige hærere optrådte for en ftild sal. Endvidere blev der afholdt 19 elevkoncerter rundt omkring på Københavns skoler, hver koneert arrangeret af en mindre kreds af pædagoger.

Den 14. september havde pædagogerne åbent hus. I propagandaugen fandt der også 2 radioudsendelser sted, d. 15. sept. »De unge spiller« og den 16. sept. »Åbent hus hos niusikpædagogerne«, ved Karl Bjariihof. Det må beklages, at udsendelserne ikke, soni tidligere, er sket med mævnelse af Mp F's navn, og at der yderligere har været vanskeligheder med honorarspørgsmålet - to ting som. har principiel betydning for foreningen og som nian i frenitiden vil have opmærksomheden lienvendt på. - Iøvrigt har radioen ønsket samarbejde med niusikpædagogerne, både til Børnenes Brevkasse og serien »Åbent I-Itis«. Angående denne s.dste serie havde opfordringen, der vistnok lidt tilfældigt var udsendt til pædagogerne, vakt (,il del røre. Men -,,I kali nu ol)lyse, at den oprindelig opgivne aldersgrænse er betydelig udvidet, og at li-,,er medvirkende elev får 3,5 kr. i honorar.

Endelig har der finidet en denionstration af iiloderne undervisning sted på I'tiglevangsskoleii, som Ing~borg Strøyherg har ledet. Da jeg her er ved propagl Mdaen, vil jeg også mevne, at vi i kortere t:d har gjort et forsøg med at engagere en journalist, der niod en aftalt suni skulle sørge.for den fornødne propaganda i pressen vedrørende alt, hvad der kunne have offentlig interesse.

Også provinsudvalget har været virksomt i Århiis, hvor der er blevet afholdt 4 studlekredsmøder om moderne musik under Niels Viggo Bentzons ledelse, endvidere har der v:æret foredrag om »bygning af et moderne orgel« ved Holger Schmidt, foredrag ved Gerda Alexander om. »Organisk bevægelse og afspænding«, der affødte et ekstra kursus om samme elime, og endelig løb den 1. elevkoncert af stabelen iinder medvirkning af 10 pædagoger.

En kreds af medlemmer har lienvendt sig til bestyrelsen med ønsket om nedsættelse af en udtagelseskomité. Denne skulle holde sig å jour med pædagogernes arbejde og så i tilfælde af, at der skal arrangeres en elevkoncert eller denionstration o. I. tidv,,vlge de elever, der skal medvirke. Bestyrelsen har derfor nu nedsat en komité, bestående af to bestyrelsesmedlemmer og to medleninier udenfor bestyrelsen. Vi har foreløbig rettet henvendelse til Frede Enkegaard, som har indvilliget. Udta~elseskoniitéciis. medlemmer væ-lges for to år ad gangen.

Soni bekendt har vi allerede i 1947 indledt forhandling om et samarbt,jde med Staten,-, pædagogl~ ske studlesamling, mærniere betegnet ved oprettelsen af en speciel musikpædagogisk afdeling. Arbejdet er nu skredet så meget freni, at der er udsigt fil -,-ed økonomisk støtte fra undervisningsniinisteriet, studlesamlingen og Mp F at indrette et særligt ~,ærelse til dette formål. Samlingen vil omfatte litteratur om musikpædagogik, teknik, psykologl, afsp:.ending og nyere. eleinentær undervisningsniusik for klaver, strygere og skoleorkester. Da der allei-ede findes en del sangbøger i selve studiesamlin

gen, vil sang også i fremtiden sortere derind under. Der findes allerede i den musikpædagogiske samling en del bøger og noder, delvis har Mp F stillet til rådighed, hvad den ejede af interesse, delvis er forlagene blevet opfordret til at sende samlingen nyudkomne ting, og endelig har inspektør Müller bevilliget 500 kr. til indkøb af bøger og noder. Der er end Videre planer om at anbringe et klaver i lokalet, når dette engang bliver indrettet. Vi må takke undervisningsministeriet, inspektør Mtiller og ikke mindst biblioteksassistent frk. Gad for den interesse, der er lagt for dagen i denne sag.

1 1948 rettede vi på initiativ af Finn Høffding, i anledning af jubilæet, en lien-,,endelse til Koda og forlaget Willielin Hansen om at foranstalte en konkurrence om undervisningsmusik med udsættelse af en samlet pra.,mie på 1000 kr. for kompositioner af teknisk lettere art for klaver, og violin og klaver. Resultatet af denne konkurrence var (log negativ, idet ingen af de indsendte konipos!tioner egnede sig til præmiering. Da præmien ikke er blevet uddelt, og summen stadig står til disposition, står konkurrencen åben endnu, og der vil senere blive udsendt fornyet meddelelse om~ den.

Kontorets oplysninger på forespørgsler om undervisning har va,ret drøftet ma~rniere efter opfordring. Resultatet li.-ir medlemmerne set i de spørgeskemaer, der er blevet udsendt og forhåbentligt også igen indsendt i udfyldt stand.

Vi har drøftet spørgsmålet om tolkningen af Valdeniar Esb(--nsens testamente vedrørende hvem

(ler er berettiget til at modtage legatelever, og jeg lienviser her til februar nummeret af »Musik1),,Y--d~igogen«.

Mp F har i Fællesrådet været repræsenteret af Gerda von Bfflow, med Ingeborg Strøyberg som suppleant. Fæ-llesrådet har hjulpet os til at afholde nogle af vore medlemsmøder i samarbejde med andre foreninger, således at de på denne måde er blevet billigere. Vi har også været med til at indgive et forslag til seminariekommissionen om musikundervisningens omlægning og fornyelse på seminarierne. Forslaget, der var udarbejdet af et udvalg. bestående af Finn Høffding, Aagot Schlederniann, Knud Leopold Nielsen og Gerda von BUlow, blev indsendt i Fællesrådets navn underskrevet af alle foreninger.

Vi har drøftet Astrid Wodstrups forslag om Hj,,elpefonden og der er blevet udarbejdet en fundats, som senere i aften vil blive fremlagt af overretssagfører Fabricius.

Endelig skal nuevnes, at vi har sendt blomster til komponist Poul Schierbecks båre, ligeledes til Wøllner Gaarris bår~, til Finn Høffdings 50 års og Poul Schlfiters 70 års fødselsdag, til Thorvald Nielsens udnævnelse til professor og til Jette Tikjøb, da hun modtog gave fra Århus kommune.

Til slut skal nævnes, at Mp F's korrespondance har været meget omfattende, der er blevet søgt om støtte, anbefalinger, råd o. s. v., så vi til fulde har niærket, at Mp F har en betydende stilling i vort niusikliv.

Til slut vil bestyrelsen takke alle de medlemmer udenfor bestyrelsen, som har gjort et særligt arbejde i foreningens interesse. Det gælder ikke mindst arbejdet omkring Propagandaugen, »Musikp,:aedagogen« og Tidsskriftlæsekredsen.

Det mmge Tonelkunstnersels Ikab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Neestformand: Lavard Friisliolin, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Pake 6221 x. Kasserer: Arne Buchter- Larsen, Ordrupvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-15, lør(Iag 11-13.' Rronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Po Stkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, forestillingsdagen kl. l,5 -15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til korttoret med vedlagt fr'ankeret konvoliit med egen adresse.Husk generalforsamlingen el. 24. april kl. 16 i Odd Fellow Palæet og årsfesten i Borgernes Hus fredag d. 28. kl. 20. Efter Studleorkestrets koncert selskabelig sammenkomst og dans å kr. 10.--pro pers. Tilmeldelse til kontorets senest tørsdag d. 2 7. k 1. 12.

-Ans,øgning om generalprøvekøj-t -til statsradiofonien før sæson 19.50-51 in-it v-w-re kontoret i lia,,nde senest I~). maj.

Uden ansøgning er det iideltik1w1 at få I~ort.