Dansk musiklitterær bibliografi for året 1947

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 05 - side 159-159

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Sigurd Berg

DANSK MUSIKLITTERÆR BIBLIOGRAFI

FOR ÅRET 1947

This bibliography comprises all the literary works printed in Denmark concerning musical life and its personalia as well as corresponding works printed in other countries as far as they deal with Danish musical life or are written by Danish authors.

In this list are included all special publications as well as articles in periodicals and papers for the year 1947, and furthermore it references to music-historical sections in works not exclusively dealing with music. The bibliography is paginated apart and may be separated from the periodical.

Indholdsoversigt

BIBLIOGRAFI, MUSIKFØRERE III

TIDSSKRIFTER, ÅRBØGER III

ALMINDELIG MUSIKHISTORIE III

DANSK MUSIKHISTORIE III

Folkelig musik . Kirkelig musik . Dramatisk musik . Sange . Korsang . Militærmusik .
Koncertlivet . Radio . Grammofon . Forlystelseslivet . Faglig organisation .
Staten og musikken . Musikforlag . Undervisning . Musikinstrumenter .
Personalia . Provinsens musikliv.

SKANDINAVIEN VII

FREMMEDE LANDES MUSIKHISTORIE VII

TEORI OG TEKNIK . ÆSTETIK o. I . VIII


DANSK MUSIKLITTERÆR BIBLIOGRAFI

FOR ÅRET 1947

I. Bibliografi, musikførere

Sigurd Berg: Dansk musiklitterær Bibliografi for
Aaret 1944. / Da. Musiktidss. 1947, s. 81-84, 141-44, 164-69. [1]

Dansk Musikfortegnelse. 1943-44-45. 74 s. Kbh.1947. [2]

Kai Flor: Symfonibogen 1. 2. oplag. 376 s. Kbh. 1947. [3]

II. Tidsskrifter, årbøger

ACTA MUSICOLOGICA. Dansk red. Knud Jeppesen.
Vol. XX. [1946-147. [4]

ARBEJDERSANGEREN. Medlemsbl. for Arbejdersangkorenes Landsforbund. Red. L. Mouning. 10. årg. 1947. [5]

DANMARKS SANGLÆRERFORENINGS AARSSKRIFT. 4. årg. 1947. [6]

DANSK KIRKEMUSIKER TIDENDE. Medl.bl. f. Da.Org. o. Kantorforening, Dansk Kirkemusikerforening. Red. Frantz Klæbel og Viggo Bitsch. 44. årg. 1947. [7]

DANSK KIRKESANGS AARSSKRIFT. Udg. af Samfundet Dansk Kirkesang. Red.: Jens Peter Larsen
og Mogens Wö1dike. 7. årg. 1947. [8]

DANSK MUSIKER TIDENDE. Medlemsbl. f. Dansk
Musiker-Forbund. Red. Johs. Andreasen. 37. årg.
1947. [9]

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT. Udg. af Dansk Tonekunstner Forening, Dansk Komponist Forening,
Musikpædagogisk Forening og Det unge Tonekunstnerselskab. Red.: Gunnar Heerup og Søren Sørensen. Fra nr. 3: Sigurd Berg og Frede Schandorf Petersen. 292. årg. 1947. [l0]

DISCOPHILEN. Meddelelser fra Dansk Discophil
Forening. Red. Knud Tliage Petersen. 3. årg.
[1946]-47; 4. årg. 19.47E-48]. [11]

GRAMMOFON-BRANCHEN. Udg. af Dansk Grammofonhandler-Forbund. Red. Mogens Kaarøe. 9. årg. 1947. [12]

MEDDELELSER FIIA DANSK KORFORENING.
Red. Bjørn Gamborg. Tvangfri hefter. [13]

MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORGANIST-OG
KANTORSAMFUND AF 1905. Red. Peter Thomsen
og Emillius, Bangert. 13. årg. 1947. [14]

MEDLEMSBLAD FOR KIRKEKORFORENINGEN.
Red. Carl Andreasen Nordstrøni. 24. årg. 1947. [151

MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGENAF
KRISTELIGE SANGKOR. Red. Viggo Baneke. 39. årg. 1947. [16]

MUSIK OG HANDEL. Medlemsblad for Dansk Musikhandlerforening. Red. Ditlev Sehmoll. 18. årg.
1947. (Her en fortløbende Fortegnelse over nyudkomne danske Musikalier.) [17]

MUSIKPÆDAGOGEN. Medlenisblad for Musikpædagogisk Forening. Red. Inger Loudrup-Jensen. 2. årg. 1947. [18]

NORDISK TIDSSKRIFT FOR TALE OG STE.UME. Red. A. Tainni, A. Dahl, E. Jacobson-Lilius, H.
Bering Liisberg. 11. årg. 1947. [19]

OPTAKTEN. Udg. af Akademisk Ork. og Kor. Red.
Bj. Gamborg. Nr. 24-26, 1947. [20]

ORD OG TONER. Udg. af Dansk Revyforfatter- og
Komponistforbund. Red. Kay Rostgaard-Frøhne.
12. årg. 1947. [21]

SOLISTEN. Medlemsblad for Dansk So Iist-Forbund. Red. Vagn Hedemann. 27. årg. 1947. [22]

TONER OG RYTME [Fortsættelse af Musik-Amatørenl. Red. H. C. Larsen og M. Holmegaard-Nielsen. 6. årg. Århus. 1947. [23]

III. Almindelig musikhistorie

Gunnar Jeanson og Juluis Rabe:Musikken gennem Tiderne. Fra Bach til vore Dage. Overs. af
H. Rolff. 648 s. 111. Kbh. 1947. [24]

Henrik Juul Hansen: Fra Rørfløjten til Radioen.
[Musikkens opståen og udvikling]. / Samvirke, 1947, nr. 16, s. 1-2. [25]

Er let Musik en døende Kunstart? / Tidss. f. Radio, 1947, s. 129-32. [26]

Børge Friis: Musiken og Romantiken. / Fyns Stiftstid. 92. aug. 1947. [27]

Henrik Glahn: Om Reforniationstidens Salmemelodier og deres Rytme. / Da. Kirkesangs Aarsskr.
19-17, s. 51-68. [28]

B. Husson: Lidt om den gamle katolske Kirkemusik. / Katolsk Ugebl. 19.17, s. 429-31. [29]

IV. Dansk musikhistorie

Ejnar Jacobsen og Vagn Kappel: Musikkens Mestre, II, Danske Komponister. 580 s. Ill. Kbh.1947. [30]

Oscar Gommetant: Dansk musikliv i 1864. / Da. Musiktidss. 1947, s. 1-5, 38-40, 70-75. [31]

Svend Ove Mortensen: Krigen og Musikken. / Aalb. Amtstid. Till. 30. marts 1947. - Også i Da. Musiker-Tid. 1947, s. 82-84. [32]


Folkeligmusik

Kr. Weinholt Petersen: Lidt om vore gamle Folkeviser. / Da. Kirkemus. Tid. 1947, s. 5-9, 16-18,
33-34. [33]

Ralph Holm og Klavs Vedel: Folkedansen i Danmark. 2. opl. 1-2. Hft. 32 s. + I tvl. + 32 s.
Århus 1947. [34]

Viggo Bitsch: Folkesang og Opdragelse. / Aalb. Amtstid. 5. marts 1947. [35]

Kirkelig musik

tc.: Kirken maa ikke mode Folk med Forbud. [Interview med pastor Egede Schack og organist
Georg Krarup om kirkemusik.] / Berl. Aft. 14. aug. 1947. [36]

V. B.: Omkring Salmebogsudvalget. / Da. Kirkemus. Tid. , 947, s. 40, 45. [37]

Orglet skaber Julens Toner. / Samvirke, 1947 nr. 20, s. 18-9. [38]

Danske Kirkekoncertprogrammer. / Medl-bl. f. Da. Org. o. Kantorsamf. af 1905, 1947, s. 22-24, 40
44, 67-72, 86-92. [39]

Dramatisk musik

Niels Friis: Godt Musik-Efteraar paa. Det kgl. Teater. / Fyns Stiftstid. 14. dec. 1947. [40]

k. h.: Det kgl. Kapel. [I anl. af formandsskifte]. /
Da. Musiker-Tid. 1947, s. 56. [41]

Eivind Helsted: Inspiration og Instrument. [Om
Det kgl. Kapels instrumenter3. / D. kgl. Tea.s
progr. nov. 1947. [423

Alf Henriques: Den danske Operascenes Fremtid. /
Jyll.posten 11. febr. 1947. [431

- : Europas Ballet paa Danmarksbesøg. / Jyll.posten 16. juni 1947. [44]

[Om københavnske Revyer]. / Viggo Schiørring:
»København, Mindernes By«. Kbh. 1947. S. 56-66.
[45]

Scalas gyldne Dage. / Viggo Schiørring: »København, Mindernes By«. Kbh. 1947. S. 100-07. [46]

Jacob Paludan: Folkelig Revy. / Aarh. Stiftstid.
10. aug. 1947. [471

Sange

Sejer Kühle: Melodien til »Kong Christian«. / Berl.
Aft. 26. sept. 1947. [48]

Korsang

ARBEJDERSANGKORENES LANDSFORB. Se nr. 5.

DANSK KORFORENING. Se nr. 13.

KIRKEKORFORENINGEN. Se nr. 15.

LANDSFORENINGEN AF KRISTELIGE SANGKOR. Se nr. 16.

PALESTRINAKORET. En af dem, der var med: Et Tilbageblik over »Palestrinakoret«s Virksomhed. / Da. Musiktidss. 1947, s. 249-54. [49]

Militærmusik

Niels Friis: Det danske Hoftrompeterkorps. 128 s.
Il L Kbh. 1947. [501

k. h.: Hærens kontraktansatte Musikere. / Da. Musiker-Tid. 1947, s. 19-21. [51]

- : Militærmusiken. / Da. Musiker-Tid. 1947, s.
50-51. [521

- : Militærmusikerne. / Da. Musiker-Tid. 1947, s.
102, 133-34. [531

C. Simonsen: Militærmusikens Ansættelsesforhold '
/ Da. Musiker-Tid. 1947, s. 99-100. [54]

Se også nr. 164.

Koncertlivet

Alma Heiberg: Københavns Musikliv. / Da. Kirkemus. Tid. 1947, s. 21-22. [55]

Søren Sørensen: Opførelser af moderne musik i
København i efteråret 1946. / Da. Musiktidss.
1947, s. 20-21, 49. [56]

Frede Schandorf Petersen: Forsømmer vi vort Musikliv. / Socialdem. 7. febr. 1947. [57]

Mogens Garved: Stjerne-Parade. / Fyns Stiftstid.
16. juli 1947. [58]

Niels Schiørring: Musikliv contra Honcertliv. /
Nationaltid. 1. okt. 1947. [59]

Niels Friis: Symfoni-Orkestrets Udvikling i Danmark. / Aarh. Stiftstid. 4. okt. 1947. [60]

Ivan Malinovski: Koncerten. [Indtryk fra Brailowsky's Koncert]. / Socialdem. 10. okt. 1947. [62]

Povl Hamburger: Klang og Rum. [Om for store Koncertsalel. / Da. Musiktidss. 1947, s. 209-13. [63]
Se også nr. 39 og 86-89.

I. S. C. M.s 21. Musikfest i København 29. Maj-4.
Juni 1947. / Da. Musiktidss. 1947, Særnummer,
s. 91-119. [64]

Niels Viggo Bentzon: Den store Musikfest. / Aarh.
Stiftstid. 10. juni 1947. [65]

Børge Friis: [Den internationale Musikfest i Kbh.]
/ Aalb. Stiftstid. 10. juni 1947. [66]

Folke H. Törnblom: Samtida musik i Köpenhamn.
[Om I. S. G. M.s musikfest i Kbh. 1947]. / Musikvärlden, Sth. 1947, s. 206-09. [67]

Walter Zacharias: Den internationale Musikfest
[1. S. C. M.] i København./ Musikpædagogen, 1947, nr. 7 og 8. [68]

Radio

Radiomusik. / Discophilen 1947[-48] nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. [69]

E. Helsted: Radioens Musiksæson 1946-47. / Tidss.
f. Radio, 1947, s. 31-35. [70]

Vagn Andersen: Radio. / Da. Musiktidss. 1947, s. 40-42. - Tilføjelse af Svend Erik Tarp s. 42. En redegørelse af Gunnar Heerup s. 46-47. [71]

Holger C. Dahl: Svigter Statsradiofonien den lødige Musik? / Aarh. Stiftstid. 27. marts 1947. [72]

Helge Gad: Radioen maa sørge for bedre Musik-udsendelser. / København 11. juli 1947. [73]

Paul Gjesdal: Musik og Skuespil i Radioen. /
Tidss. f. Radio, 1947, s. 136-41. [74]

Knudåge Riisager: Kulørt musik i radioen. / Pol.
10. aug. 1947. Også i Folkung-Bl. 1947, s. 166-67. [75]

Grammofon

Flemming Hvidberg: [Om dansk musikeksport på
grammofonplader]. / Da. Musiktidss. 1947, s. 17-18. [76]

Søren Sørensen: Grammofon [nyere danske indpi n ngerl. / Da. Musiktidss. 1947, s. 42-43. [77]

K. T. P.., Danske Grammofon-Optagelser. [Om Optagelsesteknikken1. / Discoplillen 1947[-48] nr. 4. [781

Børge Friis: Grammofonplader og Valutavanskeligheder. / Aalb. Stiftstid. 14. juli 1947. [79]
se også nr. 11-12 og 69.

Forlystelseslivet [Om københavnske Forlystelsesstederl. / Viggo

Schiørring: »København, Mindernes By«. Kbh.1947, passim. [80]

[Om gamle københavnske Varietéer]. / Viggo
Schiørring. »København, Mindernes By«. Kbh. 1947. 8. 91-94. [81]
Se også nr. 45-47.

Faglig organisation

DANMARKS SANGLÆRERFORENING. Se nr. 6.

DANSK DISCOPHIL FORENING. Se nr. 11.

DANSK GRAMMOFONHANDLERFORB. Se nr. 12.

DANSK KIRKEMUSIKER FORENING. Se nr. 7.

DANSK KIRKESANG. Jens Peter Larsen og Mogens Wöldike: Dansk Kirkesang 1922-1947. / Da.
Kirkesangs Aarsskr. 1947, s. 3-12. [82]

- : Jacob Videbæk: Erindringer fra Sommermøderne gennem 25 Aar i
Samfundet Dansk Kirke sang. / Da. Kirkesangs Aarsskr. 1947, s. 69-77.
Se også 8. 79-81. [83]
- : Se også nr. 8.

DANSK KOMPONISTFORENING. Se nr. 10.

DANSK MUSIKER-FORBUND. Se nr. 9.

DANSK MUSIKHANDLERFORENING. Se nr. 17.

DANSK ORGANIST- OG KANTORFOREN. Se nr. 7.

DANSK ORGANIST- OG KANTORSAMFUND AF 1905. Se nr. 14.

DANSK REVYFORFATTER- OG KOMPONISTFORBUND. Se nr. 21.

DANSK SOLIST-FORBUND. Se nr. 22.

DANSK TONEKUNSTNERFORENING. Se nr. 10.

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING. Se nr. 10 og 18.

Staten og musikken

k. h.: Dansk Musik til Udlandet. / Da. Musiker- Tid. 1947, s. 84-86. [85]

Knudåge Riisager: Landsdelsorkestersagen. / Da. Musiktidss. 1947, s. 129-34. - Bemærkn. af Knud Christensen s. 204. Se også 1948, s. 62-63. [86]

k.h.: Landsdelsorkestrene. [Om Betænkningen af 29. maj 1947]. / Da. Musiker-Tid. 1947, s. 221-

29, 237-39, 245-52. [87]

H. Chr. Jensen: Apropos Landsdelsorkestrene. / Da. Musiktidss. 1947, s. 200-03. Se også 1948, s. 62-63. [88]

Waldemar Wolsing: [Om Landsdelsorkestrene]. / Land og Folk, 22. nov. 1947. [89]

Se også nr. 166, 174.

Musikforlag

Gunnar Heerup: Sagadrøm. [Om manglende Carl Nielsen-udgivelser]. / Da. Musiktidss. 1947, s.
18-19. Bemærkn. af Wilh. Hansens musikforlag m.fl. s. 79. Emnet fortsat behandlet af
Frede Schandorf Petersen: Nu må der gøres noget! s. 198-99. Bemærkn. af Bengt Johnsson
s. 232-33. Se også 1948, s. 42. [90]

Musikundervisning

Jürgen Balzer: Er dansk Musikundervisning tids-svarende? / Ekstrabl. 9., 10., 11., 13. og IS. jan.
1947. [91]

Musiker af den gamle Skole fortæller [Anders C. Hjorth om Musikeruddannelse omkring 1900]. /
Da. Musiker-Tid. 1947, s. 68, 70-71. [92]

Erling Winkel: Moderne, Musikopdragelse. / Jyll.- post. 20. aug. 1947. [93]

Se også nr. 6, 10, 18, 160, 165.

DE DANSKE FOLKE-MUSIKSKOLER.

Irene Skovgaard: Sommerstævnet 10.-17. August. / Da.Musiktidss. 1947, s. 139-41. [94]

: Jette Tikjøb: Fra Somnierstævnet paa By. /

Musikpædagogen 1947, nr. 6. [951
: -drup: [Om Stævnet i København]. / Musikpædagogen 1947, nr. 9. [96j

Se også nr. 157.

TEATERMUSEET. Robert Neiiendam: Theatermuseet ved Christiansborg i Ord og Billeder gennem 25 Aar. 5. forøg. udg. 128 s. Ill. Kbh. 1947. [97]

Musikinstrumenter

Sven Møller Kristensen: Et nyt Hawaii-instrument.
[Guitar med elektrisk forstærkning]. / Toner og
Rytme 1947, nr. 2, s. 7-8. [981
Se også nr. 42, 163-64, 169.

Instrumentbyggere

SCHNITGER, ARP. Niels Friis: Arp Schnitger,
Christian den Femtes og Frederik den Fjerdes priviligerede Orgelbygger. / Da. Musiktidss. 1947,
s. 151-59. [99]

WORM, AMDIE. Niels Friis: Orgelbyggeren i Engum. / Vejle Amts Folkebl. 20. marts 1947. [100]

PERSONALIA

AARSKOV,GEORG.

/ Da. Musiker-Tid. 1947, s. 3-4. [101]

ALLIN, ARTHUR.
Svend Roland i Aarh. Stiftstid. 3. dec. 1947. [102]

BECK, HANS.
Viggo Schiørring: Livsglædens kaarne Danser.
S. forf.s »København, Mindernes By«. Kbh. 1947.
S. 82-86. [103]

BENTZON, NIELS VIGGO.
Leif Thybo: Ett utvecklingsdrag i Niels Viggo
Bentzons musik. / Musikvårlden, Sth. 1947, s.
139-42. [104]

BILLESBØLLE, JOHS. E.
Laur. Hansen i Da.Musiker-Tid. 1947, s.222 [105]

BORUP,DAGMAR.
Misse Worm Jørgensen i Musikpædagogen, 1947,
nr. 5. [106]

BREMS, ANDERS.
Viggo Forchhammer i Musikpædagogen,1947,
nr. 6 [107]

BUXTEHUDE, DIDERIK.
Carl Riess: Buxtehudes Orgelkoraler. / Medl.bl.
f. Da. Org. o. Rantorsamf. af 1905, 1947, s. 2-7.
[108]
- : Se også nr. 162.

CHRISTOPHERSEN, GERDA.
Knud VOeler i So Cialdem. 14. marts 1947. [109]
Nemo i Sorø Amtstid. 14. marts 1,947. [110]
Sven Gundel i Jyl-post. 16. marts 1947. [111]

EDITH.
Axel Kjerülf: Drachmanns Edith-Breve sikrede det kgl. Bibliotek. / Pol. 7. juli 1947. [112]

FORCHHAMNIER, VIGGO.
H. Bering Liisberg i Nord. Tidss. f. Tale o. Stemme,, 1947, s. 1-2. [113]

FØNSS, JOHANNES.
Holger Christensen: Elnterviewi. / Jyll.post. 4.maj 1947. [114]

HAMMERMÜLLER, JOSEF.
Frants Siegler: Ved en 90 Aars Dag. / Katolsk
Ugebl. 1947, s. 220-21. [1151

HANSEN,ANTON.
/ Da. Musiker-Tid. 1947, s. 88-89. [116]

HEINEMANN, DAGMAR.

Viggo Schiørring: En Debut. / S. forf.s »København, Mindernes By«. Kbh. 1947. S. 49-53. [117]

HOLMBOE,VAGN.
Frede Schandorf Petersen: Vagn Holmboes femte.
symfoni. / Musikvärlden, Sth. 1947, s. 270-72.
[118]

HYE-RNUDSEN, JOHAN.
Kai Flor i D. kgl. Tea.s progr. nov. 1947. [119]
. - : Sigurd Berg: »Kirke og Orgel«. / Da. Musiktidss. 1947, s. 225-29. [120]

HØEBERG, GEORG.
J. A. i Da. Musiker-Tid. 1947, s. 311-12. [121]
- : Hakon Børresen i Da. Musiktidss. 1947, s.. 229-32. [ 122 ]

IVERSEN, FREDERIK.
Frederik Iversen fortæller. / Jul i Vejle, 1947, s. 35-40. [123]

JEPPESEN, KNUD.
Søren Sørensen i Musikpædagogen, 1947, nr. I. [124]
- : Søren Sørensen i Da. Musiktidss. 1947, s. 5-9. [125]
- : Kr. Weinholt Petersen i Da. Kirkenius-Tid. 1947, s. 9-10. [126]

JØRGENSEN, AXEL.
/ Da. Musiker-Tid. 1947, s. 4. [127]

KJELLERUP, CHRISTIAN.
Karl Bjarnhof: En Livskunstner. / Socialdem.
13. nov. 1947. [1281

KOPPEL, HERMAN D.
Gunnar Heerup: Herman D. Koppel: Symfoni nr. 4 op. 42. / Da. Musiktidss. 1947, s. 12-17.
Se også rettelsen s. 47. [129]

KRARUP, GEORG. Se nr. 36 og 197.

LANDER,MARGOT.

Kjeld Abell i Pol. 28. nov. 1947. [130]

LANGE-MÜLLER, P. E.

Henrik Juul Hansen: P. E. Lange-Müller som Menneske og som Komponist. /GrammofonBranchen, 1947, nr. 5. [131]

LAUB, THOMAS.

Et Brev til en Ven. / Da. Kirkesangs Aarsskr.
1947, s. 13-19. [132]

LYNGED,PEDER.
/ Da. Musiker-Tid. 1947, s. 26. [133]

MEYER-RADON, WALTER.
Bj. Gamborg i Optakten, 1947, nr. 24. Se også
nr. 25. [134]

MØLLER, IDA.
Axel Kjerulf i Pol. 11. aug. 1947. [135]

NEERGAARD, BODIL.
Jul. Róntgen jun.: Musiklivet om Sommeren paa
Fuglsang. / Bodil Neergaard, hendes Slægt og
Virke. Kbh. 1947, s. 127-36. [136]

NEUMANN,GERDA.
Svend Kragh-Jacobsen: [Om Gerda Neumann og
Jens Dennow]. / Berl. Tid. 27. jan. 1947. [137]

NIELSEN, CARL.
Gunnar lleerup: Carl Nielsen. (Ledetraad ved
folkelig Universitetsundervisning, Nr. 214) 4 s.
Kbh. 1947. [138]
: Torben Meyer og Frede Schandorf Petersen:
Carl Nielsen. Kunstneren og Mennesket. 1. 316 s.
+ 8 tvl. Kbh. 1947. [139]
: Se også nr. go.

RAVN-JONSEN, J.
Afsløringen af Mindestenen paa Ravn-Jonsens
Grav. Mogens Danis Mindetale. / Ord og Toner,
1947, nr. 6. [140]

REESEN, EMIL.
Carl Jørgensen: [Interview]. / Fredericia Socialdem. 29. maj 1947. [141]

RIISAGER, KNUDÅGE.
Castor: [Interview21. / Nationaltid. 25. febr. 1947.
[142]
Czerny-balletten. / D. kgl. Tea.s progr. dec. 1947. [143]

RING, OLUF.
A. B. Lund i Da. Seminariebl. 1947, nr. 3, s. 10. [144]

ISALOMON, SIEGFRIED.
/ Da. Musiker-Tid. 1947, s. 25-26. [145]

SCHNITGER, ARP. Se nr. 99.

SCHULZ, J. A. P.
Richard Sennels i Jyll-post. 29. marts 1947.[146]
- : Olaf Andersen i Fyns Venstrebl. 31. marts
1947. [1479

SELIGMANN, HUGO.
Kai Flor i Berl. Aft. 8. juli 1947. [148]
- : Kai Flor i Journalisten, 1947, nr. 3. s. 12-13. [149]
- : / Pol. 9. juli 1947. [1501

SIMONSEN, RUDOLPH.
Frede Schandorf Petersen i Da. Musiktidss. 1947, s. 63-64. [1519
- : Chr. Christiansen i Musikpædagogen, 1947, nr. 5. [152]

TELLING, SØREN. Se nr. 92.

WIEHE-BERÉNY, CHARLOTTE.
Christen Fribert i København, 5. sept. 1947. [153]
Axel Kjerulf i Pol. 5. sept. 1947. [154]
Svend Kragh-Jacobsen i Berl. Tid. 5. sept. 1947. [155]

WORM, AMDI. Se nr. 100.

WÖLDIKE, MOGENS. Se nr. 49.
Provinsens musikliv

ÅLBORG
k. h.: Aalborg Byorkester. / Da. Musiker-Tid.
1947, s. 5-7. [156]

ÅRHUS
E. P.: Folkemusikskolens Arbejde i Provinsen.
Musikpædagogen, 1947, nr. 1. [1571
- : Richardt Gandrup: I Operakoret [i Århus]. /
Aarh. Stiftstid. 9. marts 1947. [1581
- : Emanuel Sejr: Vaarvisen og Tappenstregen.

Vaarvisemelodien til Raadhusklokkerne i Aarhus]. / Aarh. Stiftstid. 11. aug. 1947. [159]

ESBJERG
k. h.: Nyt Da. Musiker-Tid. 1947, s. 86-87. [160]

FUGLSANG. Se nr. 136.

FREDERICIA
k. h.: Fredericia Byorkester. / Da. Musiker-Tid.
1947, s. 197. [161]

FREDERIKSBORG, se HILLERØD

HELSINGØR

Hanna Lund: Det ukendte Buxtehude-Hus i Helsingør. / Da. Musiktidss. 1947, s. 233-34. [162]

HILLERØD
Jens Launzann: Orglerne i Frederiksborg Slotskirke. 40 s. 111. Hillerød 1947. [163]

KOLDING
Sigvard Skov: Militære musikinstrumenter på
Koldinghus. 16 s. 111. Kolding 1947. [164]

ODENSE
k. h.: Det fyenske Musikkonservatorium. / Da.
Musiker-Tid. 1947, s. 282. [1651
- : Chr. l Veslergaard Pedersen: Landsdelsorkestrene og Odense. / Fyns Stiftstid. 17. juli 1947.
[166]

RANDERS
Randers Byorkester. / Da. Musiker-Tid. 1947, s. 35-36. [167]
- : Se n r.92.

RIBE
K. H. Rosenstand: Lidt om Ribe Vægtere. / Vest-kysten, 18. april 1947. [168]

: K. H. Rosenstand: Ribe Domkirkes Orgel i ældre Tid. / Vestkysten, 23. maj 1947. [169]
- : K. H. Rosenstand: Spillemand spiller paa Strenge. / Vestkysten, 30. maj 1947. [170]

VEJLE.
Vejle Koncertforening. / Da. Musiker-Tid. 1947, s. 35. [171]

VIBORG
Musikfesten d. 6. August 1947. / Da. Musiker-Tid. 1947, s. 184, 190, 206-10. [172]

SALLING
I. G. Krogh: Gamle Sallingdanse. Udg. af Foreningen til Folkedansens Fremme. 2. opl. 48 s.
ni. noder. Kolding 1947. [173]

SØNDERJYLLAND
Johan Bentzon: Sønderjyllands Orkesterbehov.
Da. Musiktidss. 1947, s. 203-04. [174]
V. -Skandinavien
Emilius Bangert: Nordiske [Kirkemusiker-]Møder.
/ M(~d1.bl. f. Da. Org.- o. Kantorsamf. af 1905,
194-,, s. 74-80. [175]

9. NORDISKE MUSIKFEST (1947, Stockholm).
Frede Schandorf Petersen: Nordiske Musikdage i Stockholm, 25. Sept.-1. Okt. 1947. / Da. Musiktidss. 1947, s. 175-80. [176]
- : Niels Viggo Beritzon: Den nordiske Musikfest i Stockholm. / Aarh. Stiftstid. 10. okt. 1947. [177]

Axel Kjerulf: Musikalsk Inflation? / Pol. 10. okt. 1947. [177]

Jürgen Balzer: De nordiske Musikfester. / Ekstrabl. 14. okt. 1947. - Bernærkn. af Knudåge Riisager, Flemming Weis, Vagn Holmboe og Finn Høffding 15. okt., af Eivind Helsted 16. okt. [178]

Frede Schandorf Pelersen: Det yngste Kuld. [Unge komponister ved de nordiske konservatorieelevers stævne i København d. 297.-29. okt.]. / Da. Mus;.ktidss. 1947, s. 213-15. [179]

NORDISK MUSIKER UNION. J. A.: Mødet i Stockholm. / Da. Musiker-Tid. 1947, s. 52-53. [180]

VI. Fremmede landes musikhistoire

ENGLAND
P. Jeppesen: Til Festspil i Edinburgh. / Discophilen 1947E-481 nr. 3. [181]
- : Knudåge Riisager: Nationernes Sangkamp

[E,steddfod - Musikfest i Wales]. / Nationaltid. 24. juli 1947 [182]
- : Rudolf Grytter: Musikopdragelse i Londons Skoler. / Da. Musiktidss. 1947, s. 215-16. [183]
- : Helga Knoblauch Chrislensen: Drengekorsang i England. / Da.Musiktidss.19i7, s.254-59. [184]

FINLAND
k. li.: Finlands Musiker Forbund 1917-1947. Da. Musiker-Tid. 1947, s. 125-26.
- : Finlands Musikliv i Øjeblikket. / FolkungBl. 1947, s. 149. [186]
- : Se også nr. 17,5.

FRANKRIG
Palle Nehammer: Et Besøg paa Rørbladsfabriken. »Vandoren« [i Paris]. / Da. Musiker-Tid.
1947, s. 282-83. [187]

RUSLAND
Allan Fridericia: Sorteper i Rusland. [Russisk
Ballet 1717-271. / Land og Folk 16. aug. 1947.
[188]

SCHWEIZ
Jürgen Balzer: Til Musikfest i Luzern. / Ekstra-bl. 2. sept. 1947. [189]

SVERIGE
Johannes Norgaard: Stockholmske Musikindtryk.
/ Aarh. Stiftstid. 7. febr. 1947. [190]

Harry Nilsson: De svenska, discofilklubbarna.
Discophilen [1946-]47, nr. 8. [191]
Frede Schandorf Petersen: Slotsteatret på
Drottningholm. / Da. Musiktidss. 1947, s. 180-183. [192]
- : Se også nr. 176-78.

TJEKOSLOVAKIET

k. h.: [International Musikfest i Prag d. 8.-28.maj]. / Da. Mus.ker-Tid. 1947, s. 202-03. [193]

TYSKLAND
Helmut Selimil-Garre: Musikberetning, Tyskland.
/ Da. 'Musiktidss. 1947, s. 77-78. [194]

ØSTRIG
Johan Bentzon: Musikundervisningen i østrigske
Skoler. / Da. Musiktidss. 19-17, s. 260-61. [195]

Personalia

BACH, JOH. SEB.

P. S. Rung-Keller: Lidt om Bach's »Orgel«- Sonater. / Medl.bl. f. Da. Org. o. Kantorsanif. af
1905, 1947, s. C,0-63. [196]
- : Poul Hamburger: Bachs Orgelværker. / Da.Musiktidss. 1947, s. 183-84. [197]

BARRIENTOS, MARIA,
/ Discophilen 1947[--18] nr. 5. [198]

BEETHOVEN, L. VON.

Knud Flagstad: Beethovens sidste Aar. / Discophilen [194(~-]47, ni-. 8 og 9. [199]

BELLMAN, C. NM.
Christian Elling: Bellmaniana,. 40 s. Kbh. 1947. [200]

BONINSEGNA, CELESTINA.
/ Discophilen 1947[-48] nr. [201]

BRAILOWSKY, ALEXANDER. Se nr. (32. 0-')

BRITTEN, BENJAMIN.

Erik Tuxen: Foran (En Opera-Premiere [»Peter Grimes«]. / Berl. Aft. 1. okt. 1947. [203]
: Erik Tuxen: »Peter Grimes«. / D. kgl. Tea.s progr. okt. 1947. [204]
: Herbert Rosenberg: Peter Grimes. / Da. Musiktidss. 1947, s. 193-98. [205]
- : Jürgen Balzer: Benjainin Britten som Operakomponist. / Ekstrabl. I. okt. 1947. [206]

FURTWÄNGLER, WILHELM. Se nr. 207.

GEISSMAR, BERTA.
To Verdeners Musik. Erindringer. Overs. af Kai Flor. 282 s. + ~ tvl. Kbh. 1947. [207]

GERSHWIN, GEORGE.
Gregers Ganiborg i Optakten, 1947, nr. 25. [2'081

GRIEG, EDVARD.
Nogle Breve fra Edvard Grieg til Niels Ravnkilde. Ved Sigurd Berg. / Ord och. Bild, 1947, s. 181-91.

GULBRANSON, ELLEN.
Carl Johan Buchwald i Discophilen, E194C)-]47,
nr. 7. [210]

HÄNDEL, G. F.
Kai Aage Bruun: Operakomponisten Händel.
D. kgl. Tea.s progr. marts 1947. [211]

MENDELSSOHN-BARTHOLDY, FELIX.
Kaj H. Funch: Oratoriets Mester. / Aalb. Amtstid. 4. nov. 1947. [212]
- : Erling Winkel i Jyll-post. 4. nov. 1947. [2131

MENGELBERG, WILLEM.
Bent Klovborg Jakobsen i Discophilen r1946-47 nr. 11-12. [214]

MOORE, GRACE.
Svend Kragh-Jacobsen i Berl. Tid. 27. jan. 1947. [215]
- : Nils Schiørring i Nationaltid. 27. jan. 1947. [216]
- : Man lever kun een Gang. Erindringer. Overs.
af Erling Mortensen og Adam Nygaard. 272 s. +
8 tvl. Kbh. 1947. [217]

MOZART, W. A.
Christian Elling: Den italienske Nat. 328 s. + 40 tvl. Kbh. 1947. [218]

PAVLOVA, ANNA.
Edith Rode og Kis Pallis: Store Kvinder. Kbh. 1947. [219]

RANGSTRÖM, TURE.
Poul Schierbeck i Da. ""Musiktidss. 1947, s. 75. [220]

ROSENBERG, HILDING.
Kajsa Rootzén: Hilding Rosenberg och, »Lycksalighetens ö«. / Da. Musiktidss. 1947, s. 245 -49. [221]

SCHUBERT,FRANZ.
Henrik Juul Hansen i Grammofon-Branchen, 1947 nr. 2. [222]
- : Hugo Seligmann: En Smule Schubertiade. / Pol. 11. febr. 1947. [223]

SCHUMANN, ROBERT.
Børge Friis: Schumann paa Grammofon. / Aalb.
Stiftstid. 20. aug. 1947. [224]

SÆVERUD,HARALD.
Georg Wiinblad: [Interview med Teaterchef Hans Jacob Nielsen om den nye »Peer Gynt«-opførelse]. / Socialdem. 19. sept. 1947. [225]

TEYTE, MAGGIE.
/ Discophilen, 1947[48] nr. 2. [226]

TJAIKOVSEY, PETER ILJITSJ.
Carl Rasting i Jyll.post. 18. maj 1947. [227]

VERDI, G.
Chabir: Don Carlos. [Om grammofonoptagelserl.
/ Discophilen 1947[48] nr. 2. [228]

WEBER ' G. M.
Knud Jeppesen: »Jægerbruden« og dens Komponist. / Aarh. Stiftstid. 12. marts 1947. [229]
Otto Foss: [Om »Jægerbruden'«]. / Jyll-post. 13. marts 1947. [230]

VII. Teori og teknik. Æstetik o. I.
Herbert Rosenberg: Find Melodien. Hvordan man lytter til Musik. 102 s. + 2 løse bilag. Kbh. 1947. [231]

James Jeans: Musik og Fysik. Overs. af Iver Gudme. 218 s. + 6 tvl. Kbh. 1947. [232]

Peder Gram: Analytisk Harmonilære. 84 s. + 37 tvl. Kbh. 1947- [233]

Knut Vikrot: Stemmen, dens Skoling og Pleje.
Overs. o. bearb. af Egil Forchhammer. 126 s. + 3 tvl. Odense 1947. [234]

N. R. Blegvad: Fonasteni [Bemærkn. til Egil Forchhammer]. / Nord. Tidss. f. Tale o. Stemme, 1947,

s. 20-25. Bemærkn. af E. Forchhammer s. 25 -29. [235]

Frode Andersen: Rytmisk Gymnastik. / Tidss. f. Legemsøvelser, 1947, s. 33-40. [236]

k. h.: Oasen i Eksaniensterperiet. [Om Musikunder- visning i Skolerne~. / Da. Musiker-Tid. 1947, s.191-92. Bemærkn. af Rob. Jensen s. 231; af k. h.

s. 231-32. [237]

Else Printz: Moderne Musik-Undervisning. / Børn, 19,17, sept., s. 12-13, 18. [238]

Hanne Hahne: Sang i Børnehaven. / Pæd-psyk. Tidss. 1947. Særnummer. [239]
Thomas Laub: Liturgisk sang og vise-sang. / Da. Kirkesangs Aarsskr. 1947, s. 20-25. [240]

C. J.: Hvad er Be-Bop? / Toner og Rytme 1947, nr. 3, s. 7-8. [241]

Kaj Krätz Andersen: Filmmusik komponeres efter Stopur. / Fyns Stiftstid. 27. febr. 1947. [242]

KTP: Grammofonmotoren. / Discophilen [1946-] 47, nr. 10 og 11-12. [243]

Igor Stravinsky: Musikalsk Poetik. Overs. af Børge Rudbeck. 136 s. Kbh. 1947. [244]

Povl Hamburger: Kunst og Etik. / Da. Musiktidss. 1947, s. 159-64. [245]

Leif Kayser: Kunst og Krav. '/ Da. Musiktidss. 1947, s. 76-77. [246]

Johan Bentzon: Om Indholdsproblemet i Nutidens Musik. / Da. Musiktidss. 1947, s. 31-35. [247]

Finn Viderø: Barokmusikkens fortolkning. / Da. Musiktidss. 1947, s. 9-12, 35-37, 64-69. [248]

Vagn Holmboe: De er musikalsk. / Pol. 11. juli 1947. - Bemærkn. af Johs. Fønss 30. okt., af Holmboe 2. nov., Fønss 5. nov., Holmboe 9. nov. [249]

Johannes Smith: Høre og se paa Musik. / Pol. 3. dec. 1947. [250]