Foreningerne

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 05 - side 114-116

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf «næstførmand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Peder Lynged.

Repræsentantskab: Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hilding.sen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jen.sen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wåldike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekrefær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København Kl. Tlf. Central 2270 og Pake 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, lørdag 10-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 3252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Den I. maj havde fru Marie Munkholm været ansat 25 år i Dansk Komponist-Forening, og blev ved denne lejlighed hyldet ved overrækkelsen af en gave. Fru Munkholm, der trådte til som sekretær i foreningen netop ved den tid, da denne, takket være KODAs oprettelse og den praktiske udnyttelse af forfatterlovens beskyttelse af musik, fik virkelig betydning for komponisternes økonomiske interesser, har i sit højt betroede hverv gjort hele den betydningsfulde udvikling med og er afholdt af alle medlemmerne for sin hjælpsomhed, sin store dygtighed og sin indsigt i det omfattende arbejde hun bestrider. Desværre trækker fru Munkholm sig nu tilbage fra foreningens kontor, hvor hun vil blive savnet af både ledelsen og de mange medlemmer, som igennem årene har lært hende at kende.

Musikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Mandag, tirsdag, onsdag ,og fredag kl. 14-16. Frederikshorggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912.. Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næstformand), G. F. Richsvej 50, Kbh. F. Tlf. Fa. 5062 (træffes 12-121/_., undt. onsdag og lørdag). Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Ilse Meyer (sekretær), overretssagfører Otto Fabrtciz~s (juridisk konsulent), Otto Mortensen, Else Printz, Astrid l Vodstrup.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Arne Buchter-Larsen, Ordrupvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Palæ 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

Nye kompositioner, som ønskes bragt i forslag med henblik på opførelse i den kommende sæson, må være indsendt inden 15. juni. (Værker for stort orkester kan ikke komme i betragtning).

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag d. 24. April kl. 16 i Odd Fellow-Palæet.

Formanden byder velkommen.

Ifølge lovenes § 13 overtages dirigentlivervet af selskabets juridiske konsulent, højesteretssagfører Helsted, der konstaterer generalforsamlingens lovlighed.

Formandens beretning:

Det unge Tonekunstnerselskab har i den forløbne sæson afholdt fem kammermusikkoncerter, hvoraf de to formede sig som en videreføring af de éfter fransk forbillede i forrige sa-son påbegyndte musiktribunaler. .

Ved den første af disse aftener (1/11 49) opførtes André Jolivets Cinq dances rituelles for piano, spillet af Elvi Henriksen, med Vagn Jensen og Poul Rovsing Olsen som henholdsvis aktor o,, defensor, samt Ernst Tochs Poems to Martha for baryton og strygekvartet, udført af Eskild Rask Nielsen og Leo Hansen Kvartetten. Aktor var her Sverre Forchhammer og Vagn Holmboe tog sig af defensoratet. Ved andet musiktribunal (7/3 50) uropførtes Leif Thybos sonate for violoncel og klaver med Niels Viggo Bentzon som aktor og Sverre. Forchhammer som defensor, samt Aram Khatchaturians trio for violin, klarinet og klaver, angrebet af Harald Krebs og forsvaret af Svend Westergaard. Værkernes udførelse var lagt i hænderne på Alberto Medie!, Eyvind Møller og trioen Herm. Holm Andersen, Tage Scharff og Eyvind Møller.

De tre øvrige kammermusikkoncerters programnier har for den første koncerts vedkommende (19/10 49) været sammensat af værker af Theodore Holland, Ravel, Strawinsky, Hindemith, Werner Glaser og Philip Jarnach. Den anden koncert (31/1 50) indeholdt to danske uropførelser, nemlig Svend Wester-,aards klaversonate og Vagn Holmboes første strygekvartet samt en sonatine for violin og klaver af Boris Blacher og en række folkesange i arrangement af Benjamin Britten. Den tredie koncert bestod udelukkende af nyheder af yngre danske komponister - Eivin Andersen, Ib Nørholm, Poul Nørlit, Jan Maegaard og Poul Rovsing Olsen. Desuden har der i anledning af Arnold Schønbergs 75 års fødselsda I v.-i E!ret afholdt en koncert, hvor udviklingen i Sehønbergs virksomhed blev belyst af Niels Viggo Bentzon gennem en orienterende indledning og ved fremførelse af en række af hans klaverværker. Yderligere opførtes værker af forskellige komponister, som arbejder efter-de Schønbergske kompositionsprincipper (Hans Holewa, Fartelin Valen, Hans Erich Apostel og Paul Pisk).

Ved de unge aftener (28/10, 9/12 49, 24/2, 31/3

50) har en række af selskabets medlemmer fået, deres første offentlige optræden. Den sidste af disse aftener har i lighed med tidligere været lagt i hænderne på Kammermusiksammenslutningen ~Pro musica« fra Odense.

Der har været afholdt en koncert i den svenske kirke under medvirken af Mogens Bang og Københavns Kammerkor, dirigeret af Arne Bertelsen. Man mindedes Svend Ove Møller ved opførelse af et par af hans motetter, og programmet bestod desuden af et nyt svensk korværk af Svend Eric Båch. og ny dansk o,, fransk orgelmusik - et værk af Mogens Bang og af Messiaen og Alain.

Da en stor del af de førende kræ-fter indenfor Unge Tonekunstneres Orkester efterhånden har opnået fast ansættelse dels i det kgl. kapel og dels i statsradiofonlens symfoniorkester, og da' udgifterne ved en afholdelse af en enkelt orkesterkoncert var blevet helt uoverkommelige for selskabets budget (den sidste koncert gav et underskud på ca. 7000 kr.), har man efter overenskomst med orkesterets bestyrelse besluttet sig til dettes ophævelse. Det var selvfølgelig med stor beklagelse, at man tog dette afgørende skridt, men på den anden side måtte man se i øjnene, at som forholdene havde

udviklet sjig, var der ikke andet at gøre. Thi kun at opretholde orkestret som en nominel institution, således som tilfældet, nærmest har været de sidste år, var ganske uholdbart i længden og tjente ikke noget fornuftigt formål.

En 19 år gammel faktor i dansk musikliv er hermed ophørt at eksistere, og der skal derfor rettes en hjertelig tak til alle de niange, der gennem årene har været medlemmer af orkesteret - til dets skiftende dirigenter, bestyrelser og formænd for det fortræffelige arbejde, der er blevet udført gennem disse år. At det ikke har været gjort forgæves, synes bevist alene ud fra den kendsgerning, at medlemmer fra orkesteret gang på gang ved konku ' rrencer har placeret sig på den smukkeste måde, og man må derfor have lov til at gå ud fra, at deres deltagelse i orkesterarbejdet har givet et bidrag til deres udvikling, som har været af væsentlig betydning for deres senere karrlére. For Det unge Tonekunstnerselskab har orkesteret været af uvurderlig betydning, eftersom det gennem en længere årrække har sat selskabet i stand til at bringe førsteopførelser af store symfoniske orkesterværker af både dansk og udenlandsk oprindelse.

Imidlertid har det vist sig, at det behov, som i sin tid betingede dannelsen af orkesteret, stadig er tilstede. Når de unge musikere, der har lagt deres uddannelse an på orkesterspil som erhverv,' er færdige på konservatoriet, mangler de stadig et sted, hvor de ].:an holde sig i tnæning og videreudvikle deres evner - og denne omstændighed førte i løbet af sommeren til dannelsen af Unge Tonekunstneres Studleorkester, et ensemble d~r består af ca. 20 unge musikere - hidtil kun strygere - som på idealistisk grundlag har afholdt ugentlige prøver under ledelse af Eifred Eckart Hansen for at dygtiggøre sig i orkesterspil. Den 29. november afholdt studieorkesteret en præsentationskoncert, som fik et særdeles smukt forløb, og det har i løbet af foråret koncerteret i Næstved og Helsingør musikforeninger med overvældende succes. Inden sæsonen slutter afholder det sin anden koncert her i byen i forbindelse med Det unge Tonekunstnerselskabs årsfest. Der er derfor al mulig grund til allerede nu at ønske det,nye ensemble velkommen i vort musikliv. Der er de ,bedste betingelser tilstede til, at det vil kunne hævde sig på smukkeste ' måde, både ved løsning af. de opgaver der vil fremkomme gennem dets tilknytning til Det unge Tonekunstnerselskab, og også ved anden, selvstændig virksomhed.

I dagene 22.-30. april 1949 afholdtes i Palermo den 23. internationale Musikfest, hvor Riisagers ballet »Qarrtsiluni« fik en succesfuld opførelse. Johan Bentzon deltog som Det unge Tonekunstnerselskabs delegerede i festens forskellige foranstaltninger og møder og udførte i samarbejde med forskellige andre af de mindre nationers repræsentanter et meget værdifuldt arbejde ved udarbejdelse af forslag til t Ilrettelæggelse af Det internationale Selskabs fremtidige interne administration.

Ved et ekstraordinært. delegeretmode i januar i Bryssel havde formanden for den svenske sektion, dr. Sten Broman - efter forudgående samråd med formanden for den norske sektion Paul ine Hall og repræsentanter for Det unge Tonekunstnerselskabs bestyrelse -- fuldmagt til at forhandle på disse to sektioners, vegne.

Ved den forestående musikfest i Bryssel fra 23. til 30. juni 1950 har dansk musik atter opnået at blive repræsenteret, idet Niels Viggo Bentzons koncert for tre flygeler og kammerorkester er blevet udvalgt blandt de indsendte værker. Vi takker undervisningsministeriet og Wilhelm Hansen for tilsagn om støtte, som muliggør at sende dansk dirigent og danske solister derned. Det bliver Lavard Friisholm, Niels Viggo Bentzon, Georg Vasarhely! og Herman Roppel.

I samarbejde med det kommunale fortsættelseskursus for sprog og handelsfag har der været afholdt en række foredrag, kammermusikforanstaltninger samt en enkelt orkesterkoncert under ledelse af Erik Tuxen.

Vi takker Københavns kommune for den sum, kr. 6000, der har weret stillet til vor rådighed til disse formål.

Dansk Musiktidsskrift er udkommet med et månedligt nummer med afvekslende og alsidig aktuelt stof, og der er al mulig grund til at ud tale en anerkendelse af den så smukt og proecist gennemførte årgang.

Selskabet har ved formanden fortsat været repræsenteret i forskellige udvalg indenfor musikrådet.

Der har siden forrige sæson været en medlemsafgang på 55 og en tilgang på 72, således at medlemstallet for tiden er 7290 mod !fjor 703.

Som følge af det tilbageblik, der altid ligger til grund for en årsberetning, vil vi desuden udtale vor hjerteligste tak til undervisningsministeriet og til Den kulturelle Fonds bestyrelse for ydet tilskud til selskabets drift. Vi takker Koda både for tilskud og for de overordentlig fordelagtige vilkår, der altid bydes os ved arrangement af vore koncerter. Vi takker direktionen for Det kgl. Teater for adgang på lempelige vilkår til opera- og balletforestillinger. Vi takker statsradiofonien for adgang til torsdagskoncerternes generalprøver, og vi takker fru Foberg Petersen for udmærket hjælp, med tilrettelægningen af vore koncerter. Vi takker statsautoriseret revisor Steen Hansen for revision af regnskabet - og tilsidst beder vi alle, der har medvirket -,,ed vore koncerter, modtage vor hjerteligste tak for hver enkelts bidrag til den forløbne sæson.

Beretningen godkendes.

l~assereren frenila--gger regnskab.

Højesteretssagfører' Helsted gør opmærksom på nogle indløbne fejl i regnskabet, idet det anførte: Andel i sagføreromkostninger skal forstås som: andel i de med en retssag mellem D.u.T. og organist Søren Sørensen forbundne udgifter. Endvidere skal ordet: »Dansk Tonekunstnerforbund« rettes til »Dansk Tonekunstnerforening«.

Til formand genvælges Flemming Weis med akklamation.

De tre efter tur afgåede, bestyrelsesmedlemmer, Sverre Forchhammer, Leif Thybo og Holger Valbjørn genvælges og til suppleanter vælges Buchter Larsen, Eckert-Hansen og Paul Birkelund.

Da ingen ønsker ordet til eventuelt h2eves generalforsamlingen.