Musiklivet

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 06 - side 136-140

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

musiklivet

Udlandet

Ved Vagn Jensen

Til minde om den nylig afdøde tyske sceneinstruktør Paul Strecker forbereder Berliner Stådtischen Oper en ballettrilogi, skrevet af Strecker i samarbejde med komponisterne Werner Egk og Boris Blacher. Første delen er komponeret for blæserorkester af Egk over temaer af Kuhlau og Clemei2ti, de to andre dele består af Blachers netop uropførte satiriske balletkomedie »Chiarina«, der foregår på det tyske badestéd kort før århundredskiftet, samt den knapt fuldførte »Quadrille«. Koreografien udformes af Jens Keilli.

// Den 26-årige tyske komponist Herbert Fries, der er elev af K. A. Hartmaiiii og Carl Orff, har på Landestheater i Darnistadt fået uropført en ballet »Der gefangene Tod«, skrevet i samarbejde med forfatterinden Ingeburg Niederberger over en legende af Fjodor Sollogub.

// Violinisten Tibor Varga, der har specialiseret sig i moderne værkerl vil i denne måned uropføre Conrad Becks violinkoncert ved en musikfest i Wuppertal. Varga, der på sit repertoire bl. a. har violinkoncerter af Bela Barffik, Alban Berg, Boris Blacher og Ar-riold Sch6nberg, afholder desuden i sommeren løb interpretationskursus i moderne violinmusik.

// Hermann. Reutler har skrevet en koncert for to klaverer og orkester. Uropførelsen vil finde sted ved Musica-viva- koncerterne i Milnehen til oktober under ledelse af Eugen Jochum. I anledning af konipoiii.stens 50-årsdag d. 17. juni vil Das Hess. Statstheater Wiesbaden fremføre Reutters nye opera »Don Juan und Faust«.

// Erich Kleiber er engageret som gæstedirigent ved Royal Opera House i London for perioden november-februar i den koinniende sæson.

// Richard Strauss-stipendiet (U.N,1 1500) er tildelt komponisten Rudolf Mors, Miiiichen. Byens musikpris tilfaldt iår Werner Egk, der for nylig udnævntes til leder af I-lochschule får Musik i Berlin.

// Thomaskantoren, professor Gånther Ramffi er blevet æresdoktor ved universitetet i Leipzig.

// Firmaet Rodger & Hammerstein. har for den kommende sæson planlagt en operette, baseret på historien oni""Ami,,,,t og kongen af Siam.

// Pablo Casals har skrevet kontrakt med Columbia om en ny serie gramniofonoptagelser.

Endelig foreligger resultatet af Edlizburgh Festival-konkurreneen om en synifoni, til hvilken der var indleveret 61 arhejder fra 13 lande. Første pris tildeltes den engelske komponist l~`illiam Wordsworth, en ætling af digteren. Andenprisen fik amerikaneren Karel Jirak.

// Et nyt forsøg på at konstruere en skrivemaskine for komponister er foretaget af Jcunes Reno. Det drejer sig om et slags klaver med indbygget nodestikkeri, der efter usikkert forlydende skal være i stand til at reproducere de mest indviklede partiturer. Man må give hr. Reno ret i, at realiseringen af et sådant apparat vil betyde en revolution inden for kompositionstekniken - lykke på rejsen! Hr. Reno er naturligvis i færd med at drage til staterne.

// Lukas Foss (Boston) og Gail Kubik (New York) har fået den amerikanske Prix de Rome for 1950, der omfatter et års

tudieophold på det amerikanske akademi i Rom, begyndende til oktober.

// Darius Milhauds 4. klaverkoncert uropførtes i Boston af pianisten Zadel Skolovsky med Boston Symphony Orchestra under ledelse af Charles Munch.

// Jacques Ibert vil forelæse i komposition ved Berkshire Festival, hvis sæson begynder d. 3. juli.

// Gershwin-prisen, ($ 1.000) er iår tildelt Bryan Dority for hans »Allegro and Pastorale« for orkester. Den unge kompo~ nist studerer ved Chicago Musical College.

// Mr. and Mrs.'Rudolf Serkin har fået en (latter.

Tids-skrifter

// SLóJD OCH TON, Hågersten (Stockholm). 20:e årgången, nr. 1--2. Specialnummer, tilågnat Sven Kjellstróm. Innehåll: Carl Nordberger: Sven Kjellstr~5m - parisaren. Johann Sebastian Bach -- til 200-årsminnet. Rainer Maria Rilke: Musik. Georg Wagner: Fiollackets problem. - 1950 års fiolvårdering. En jubileumsfond. Dansk stortillverkning af violinstråkar. I stråkvågen.

// OPERA, London. Vol 1, no. I. Published by Ballet. Publications Ltd. Editor: The Earl of Harewood. Assistant editor: Harold D. Rosenthal. Art editor: Richard Buckle. Contents: Introduction. The Earl of Harewood: »Salome« at Covent Garden. Neville Cardus, Harold D. Rosenthal, Arthur Notcutt and Richard Buckle: Four oppinions on »»The Olympians««. Erwin Stein: Benjamin Britten's operas. Channel Hardjy: Joan Cross. Stewart IVilson: »Hugh the Drover«. Edward Renton: Ibert's »Angelique«. Erich Alport: The Accamedia Chiagiana. Grarnmophone records. Opera news. Opera diary. Books reviews. Photos. Drawings by Keith Vaughan.

// SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG, Zilrich. 90. Jahrgang, Nr. 5. Offizielles Program und Textheft zum Jubilåuinsfest des Schweizerischen Tonkfinstlervereins 2. bis 5. Juni 1950 in Zilrich. Biographien und Texte der Werke von den teilnehmenden Komponisten. Peter Otto Schneider: Zilricher Musikleben. Rudolf Wittelsbach: Filnfzehn Jahre »Pro Musica«. Peter Mieg: Blick auf das neuere kompositorische Schaffen in ZUrich. Hans Corrodi: Othmar Schoeck. IVilly Tappolet: Quelques récentes, æuvres d'Arthur Honegger. Samuel Baud-Bovy: Sur le »Golgatha« de Frank Martin. Ernst Mohr: Werk und Pers5hnlichkeit Willy Burkhards. Armin. Schibler: Zur Urauffiihrung meiner Oper »Der spanische Rosenstock«..

// DAS MUSIKLEBEN, Mainz. 3. Jahrgang, Heft 5. Helmut A. Fiechtner: Neugefundene Wagnerbriefe. Giinther Baum: Wort und Ton im, romantischen Kunstlied. Hans Rutz: Objektive und relative Musik. Alte Meister: Josquin des Prés. Zuni 500. Geburtstag von Helmuth Osthoff.

Danmark

Ved Sigurd Berg

Forske-lligt

Pianisten Herluf Aurvig er iår ansat som akkompagnatør i Tivolis koncertsal.

// Fløjtenisten Johan Bentzon er énstemmigt valgt til formand for statsradiofoniens symfoniorkester efter Waldemar Wolsing, som ikke ønskede genvalg.

// Konservatoriet har iår søgt om en ekstrabevilling til oprettelse af en særlig »erhvervsmusikerklasse«, der skal uddanne unge musikere i den særlige teknik, som kræves for at spille lettere underholdningsmusik. Man håber herved at bidrage til at »højne udførelsen af den lettere mu'sik til gavn for hele vort musikliv«.

// »Haydn Society« i Boston vil nu i samarbejde med Breitkopf &- Härtel og Haydn-Mozart-Presse i Salzburg foranstalte en revideret nyudgave af Haydns, samlede værker. Professor Jens Peter Larsen er blevet tilknyttet som musikvidenskabelig

-I

konsulent og skal især varetage udgivelsen af symfonierne.

// Komponisten Henning Wellejus har skrevet musik til en ny H. C. Andersenballet i samarbejde med balletinstruktrice Dagmar Seldorf. Balletten vil blive uropført i Odense ved turistforeningens og H. C. Andersen- samfundets festspilarrangementer i slutningen af juni iår.

// Tivolis Harmoniorkester fyldte d. 14. maj 75 år. Siden starten i 1875 har orkestret kun haft 7 dirigenter: C. C. Møller, Georg ol,, Carl Lumbye, Carl Gottschalksen, Ferd. Hemnie, Jean Dupont og Hjalmar Koef oed.

// Herman Sandby's 3. strygekvartet og hans klaverkvintet blev d. 15. maj spillet i Amsterdarn af Amsterdams strygekvartet under medvirken af fløjtenisten Johan Feltkamp og pianistinden Alice Hekseli.

// Landsforbundet af Danmarks Amalør[blæse]orkestre afholdt d. 19.-21. maj et internationalt musikstævne i Aarhus. Der delto,,r 300 aniatørmusikere fra Holland, Sverige, Norge og Danmark.

// Den 8. juli skal magister Nils Schiørring forsvare sin doktordisputats om »Det 16. og 17. århundredes verdslige danske visesang«. De officielle opponenter bliver professorerne Jens Peter Larsen og Arthur Arnholiz.

. // Niels Viggo Bentzon har nylig afsluttet arbejdet på sin 5. symfoni og Vagn Holmboe er ved at lægge den sidste hånd på sin 7.

// Ved optagelsesprøven til Det kgl. teaters operaskole var der tilmeldt 12 damer og 8 herrer. Heraf blev kun én lierre antaget, nemlig Alf Andersen (elev af Hertha Bjørvig) og tre damer: Ellen Margrethe Edlers (ligeledes elev af Hertha Bjørvig), Bente Kirstein-Christensen (elev af Ingeborg Steffensen) og Jytte Sponholtz (elev af Kristian Riis).

// Sv. S. Schultz- har afsluttet indspilningen af sin musik til Palladiums nye kriminalfilm »Huset i Smedestræde« og er rejst på studie- og koncertrejse til Schweiz og Italien.

// Operasangerinden Ruth Guldbæk rejste d. l. juni til Paris for at syn-ge i den franske radio. Derefter går turen til Wien, hvor Ruth Guldbæk en tid skal studere hos kammersangerinde Editha Fleischer Engel.

// Pianistinden Ellen Gilberg liar i juni givet koncerter i England.

// Waldemar Wolsing har d. 15. juni ,spillet ol)o-værker af Carl Nielsen, Peder Gram og Niels Viggo Bentzon i Hilversuin radio. Han blev akkonipa,,neret af den hollandske pianist Marinus Voorberg

De danske Folke-Husikskoler

Der afholdes sommerstævne på Danebod'Højskole, Als, d. 6.-13. august. Programmet er righoldigt. 18 foredragsholdere og lærere medvirker, deriblandt alle folkeffiii~ikskolernes førende ledere. Dertil konimer Niels Viggo Bentzon, Karl Bjarnhof, z,

Gerhard Schepelern, Broby-Johansen m. fl.. Prisen for deltagelse er for medlemmer af D. D. F. M. 90 kr. (2-4 sen-,s værelser) og 75 kr. (sovesal); - for ikke medlemmer 10 kr. mere. Indtegning, der er bindende, må ske snarest til forretningsfører Vagn Heilesen, Ordrupvej 114, Charlottenlund. Betalin-:,,en sker inden 5. juli til post

1:1

konto nr. 2910 (D. D. F. M.s forretningsfører). Stævnet ledes af Va-n Relilin-,

Dansk Musik-Lytterforenixig

Der afholdtes ordinær generalforsam-

ling d. 31. maj. Bestyrelsen bragte et for-

slag frem oni, rekonstruktion af - forenin-

gen, hvorefter bestyrelsen skulle sammen-

sættes af en repræsentant fra hver af føl-

gende musikkulturelle foreninger, h-vis be-

st- givet deres

yrelser alle på forhånd havde tilslutning:. Det unge Tonekunstnerselskab (repræsenteret ved Jens Bjerre), Musikpædagogisk Foreningen (sang- og talepædagog Kristian Riis), Dansk Organistog Kantorsanifund af 1905 (organist Harry Enig), De Danske Folke-Musikskoler (cand. mag. Vagn Reliling), Danmarks Sanglærerforening (cand. mag. Povl Fledelius), Gyninasiesanglærerforeningen dektor Carl Haahr), Dansk Blindesamfund (organist N. B. Møller- Nielsen), Dansk Discophilforening (bogholder Borch Nielsen), Dansk Korforening (kontorchef Bj. Ganiborg), Danske Amatør-Symfoniorkestres Sanivirke (fuldniægtig Arne Buchter-Larsen); sekretær: landsretssagfører T. Mollerup og kasserer: modelsnedker Rie. Hansen. Generalforsamlin,-,en godkendte eensteninii-,t bestyrelsens forslag og bemyndigede den nye bestyrelse til at supplere sig med an-, dre foreningsrepræsentanter, idet man diskuterede om eventuel lienvendelse til andre musikkulturelle sanimenslutnin,,,er. Der nedsættes arbejdsudvalg.

Denne rekonstruktion er af stor betydning for foreningen, idet der derigennem skabes direkte kontakt med en meget stor kreds af -musikvenner. Bag de repræsentanter bestyrelsen nu er sammensat af står i de respektive forenin-,er ca. 10.000 medlemmer, hvoraf vel størsteparten kan forventes tilsluttet. I et senere nummer af DM vil foreningens program blive meddelt bladets læsere.

Legater

Sang-eren Eskild Rask Nielsen har z,

fået tildelt Orsf. Rigenstrup og hustrus legat.

// Altsangerinden Riginor Alsted, de'r liar modtaget en portion af Glashandler Ronges fond, er rejst til Wien for at studere hos professor Marianne Mettner.

// Sangerinderne Agnete Oblffig Bremerstent, der nylig er vendt hjem fra et studieophold i Milano og Ellen Stryg Jensen har modtaget Egmont H. Petersens Fonds legat til fortsat uddannelse.

// Pianistinden Ebba Fischer har af Grosserer Sally Behrens legat fået tildelt en portion på 600 kr.

// Pianistinden Karen Lund Christiansen, operasangerinden Kate Møller og violinisten Erik Vedel Petersen har hver fået 1.000 kr. af Emma Bærentzens legat.

I juli og august søges følgende legater: inden 1. august: Legatet til Minde om Ud

stillingen i København 1888. (For musikere ved 1., 3. og 4. Regiment og disses Enker eller uforsørgede Børn). Kommandanten i København. inden 15. august: Andreas Arenholtz Dæn

kes Arvingers Legat. (For unge fra Odense og Omegn). Byrådet i Odense (Skema).

Ingeborg født Schølts Legat. (For Gymnasielærere og -lærerinder over 55 år, der fortrinsvis underviser i Sprog og Musik i København og Frederiksberg, samt Musiklærerinder, der har nydt højere faglig Uddannelse i Musik). Hrsf. Ejv. Møller, Højbro Plads (Skema).

Dødsfald

Operasangerinden Julie Winding døde d. 23. maj, kun 56 år gammel. Hun debuterede på Det kgl. Teater i Tjaikofskv.s opera »Jolanthe«.

// Visekomponisten Niels Clemmensen, »Niels Gammeldreng«, døde efter nogen tids sygdom d. 25. maj, 3 måneder efter sin 50 års fødselsdag.

Provinsen

// Det jydske Musikkonservatorium har i anledning af 200 året for Bach's død afholdt 2 koncerter i Vor Frue kirke i Aarhus. Konservatoriets kammerorkester dirigeredes af Emil Telmanyi. Programmerne omfattede 6 af Bachs' klaverkoncerter (for et, to, tre og fire klaverer), dobbeltkoncerten for to violiner samt arier og sange. Anmeldelserne betegnede disse koncerter som enestående i Aarhus' musikliv.

Det meddeles yderligere, at der til Musikpædagogisk eksamen på Det jydske 'IN1usikkonservatorium i Aarhus d. 26.- 28. juni er indnieldt 15 kandidater, 10 med klaver, 2 violin, 1 sang, 1 orgel og 1 korledelse og hørelære.

// Aalborg By-Orkester har udsendt sin beretning om sæsonen 1949-50. Nicolai Malko, Tor '~Nlann og Johan Hye- Knudsen

har gæstedirigeret, men iøvrigt har Jens Schrøder trukket det store læs. Der har gennemsnitlig været afholdt 5 koncerter om måneden og sæsonregnskabet er afsluttet uden underskud takket være de betydelige tilskud fra Den kulturelle Fond, Undervisningsministeriet og Aalborg Kommune. Regnskabet balancerede pr. 30. april med omtrent 300.000 kr. Sæsonen kulminerede med opførelsen af Händels »Messias« d. 24. april med Ruth Guldbæk, Else Brems, Einar Kristjansson o-, Ejnar Nørby som solister. løvrigt har der været danske uropførelser (Niels Viggo Bentzon, Sv. S. Schultz og Sv. Erik Tarp) og af anden ny musik er der opført værker af Siostakovitsj, Samuel Barber, Riisager og Prokof ieff.

// Lavard Friisholm er fra næste sæson blevet ansat som dirigent ved Randers Byorkester. Det kan endnu ikke overses, om han vil kunne fortsætte også som leder -af Collegium musieum.

Fødselsdage

Juni

24.: Kapelmester Arne Hammelboe, 34.

25.: Marguerite Viby.

- Violinisten Wandy Tworek, 37.

26.: Komponisten Adolf Riis-Magnussen,

67.

27.: Operasangerinde Ellen Nielsen.

- Organist C. H. Debois, 68.

- Kgl. kapelmusikus Hans Fulling, 38. 28.: Violinistinden Karen Falck.

- Komponisten Hugo Gyldmark, 51. 30.: Kapelmester Launy Grøndahl, 64.

juli

1.: Organist Arne Berthelsen, 39.

3.: Organist Franz Klæbel, 55.

- Organist Carl Johan Gruni, 53.

4.: Organist Aage Dyrholm, 56.

- Kapelmester Erik Tuxen, 48.

5.: Operasangerinde Hansa Lundqvist.

- Magister Mogens Wóldike, 53.

- Kgl. kammersanger Henry Skjær, 51.

- Komponisten, organist Franz Syberg

-t, -1,

46.

8.: Koncertsangerinde Lis Mogensen-

t,

Witte.

- Kgl. kapelmusikus V. M. Aarkrogh, 57.

9.: Solodanserinde Gerda Karstens.

10.: Kgl. kapelmester John Frandsen, 32.

11.: Koncertmester Carl Rydahl, 62.

12.: Organist ~lillian7 H. Hansen, 60.

14.: Fhv. operasanger Carl Madsen, 72.

- Visesangeren Osvald Helmuth ' 56.

16.: Kgl. kammersangerinde Else Brems.

- Organist Paul Nicolet, 48.

22.: Organist Johanne Dahlberg.

-

Kgl. kapelmusikus Edv. Nielsen, 76.

25.: Violinisten, professor Henry Holst, 51.

26.: Organist J. N. Sand Lauridsen, 66.

- Solodanser Børge Ralov, 42.

27.: Hofsanger Jørgen Bendix, 58.

28.: Domorganist Rued Langgaard, 57.

- Organist Kaj Rosendal, 52.

29.: Komponisten, sangeren J. Saxtorph-

Mikkelsen, 72.

August

3.: Kgl. kapelmusikus Siegfried Salonioii,

65.

- Organist K. V. Marcussen, 61.

5.: Pianisten. Helge Nørgaard, 50.

- Kapelmester Otto Lington, 47.

6.: Operasangerinde Else Trepiele.

- Komponisten Sv. Erik Tarp, 42.

9.: Organist Joseph Hammermilller, 93.

12.: Koncertsanger Anders Brems, 73.

13.: Kgl. kapelmusika Else Marie Bruun.

-- Klaverpædagogen Alexander Stoffre-

gen, 66.

15.: Professor, dr.phil.Knud Jeppesen, 58.

Organist Holger Schmidt, 47.

- Lektor Karl Clausen, 46.

Organist, mag. art. Finn Viderø, 44.

18.: Organist Hans P. Sørensen, 59.

- Komponisten Otto Mortensen, 43.

19.: Domkantor, professor Einilius Ban-

gert, 67.

g

- Kantor 1.'iggo Bilsch, 60.