Foreningerne

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 08 - side 169-170

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse. Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Peder Lynged.

Repræsentantskab: Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Erik Tuxen, Finn Høffding, Thonias Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wóldike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København Kl. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

På Dansk Tonekunstner Forenings ordinære generalforsamling, der afholdtes torsdag d. 27. april 1950 kl. 16 i Odd-Fellow Palæets lokaler, aflagde formanden sålydende beretning:

Foreningens medlemstal er ved udgangen af 1949 omtrent uforandret.

Jeg vil gerne mindes følgende medlemmer, der er afgået ved døden i det forløbne år: Organist Birger Wøllner Gaarn, violinistinde fru Ingeborg Amsbye, kgl. kammersanger Albert Høeberg, koncertsangerinde frk. Otta Brønnum, komponisten fru Nancy Dalberg, kommunelærer, musiker Lars Johansen, kapelmester Alf Telling, musikdirigent 0. R. ~- Fjeldhoff og pianistinde frk. Hilde Plesner.

Foreningens tilskud fra staten er fortsat uforandret, medens justitsministeriet til musikrådets kontorhold har tilskudt 900 kr.

Foreningen er endvidere Den kulturelle Fond tak skyldig for et fortsat tilskud til dens almindelige virksomhed på 2.000 kr.

Af Understøttelsesfondens midler er der i februar 1949 uddelt 1.500 kr., takket være et fortsat betydeligt tilskud fra journalistforbundets rundskuedag og tilskud fra Det Warburgske Legat.

Musikrådet har i det forløbne år haft en lang række sager til behandling:

Rådets udvalg for musikudøvelse har med enkelte undtagelser holdt møde hver uge og har ialt behandlet 405 sager vedrørende arbejdstilladelse til udenlandske kunstnere og tilladelse til transferering til udlandet, samt 92 sager vedrørende danske kunstneres indkøb af udenlandske valuta.

Udvalget for almindelige sager har behandlet ialt 57 sager, hvoraf en stor del er oversendt rådet til høring fra undervisningsministeriet. Også udvalg for musikundervisning har i det forløbne år været samlet til møder.

Landsdelsorkestersagen har ikke haft fremgang i det forløbne år. Der er fra regeringens side tilsyneladende fortsat interesse for planens gennemførelse, men det må anses for givet, at dette ikke vil ske i overensstemmelse med de i den afgivne betænkning indeholdte retningslinier.

Foreningen har også i 1949 deltaget i propagandaugen for den levende musik og har fortsat kunnet lade Dansk Musiktidsskrift udsende til medlemmerne som medlemsblad. I forbindelse med omtalen af medlemsbladet gør jeg opmærksom på, at bestyrelsen af økonomiske grunde ikke i fremtiden agter at indkalde ansøgninger til Understøttelsesfonden, og anmodning om adgangskort til generalprøverne på radiofoniens torsdagskoncerter ved udsendelse af brevkort til hvert enkelt medlem, men derimod ved indrykkelse af en annonce herom i Dansk Musik- tidsskrift.

Også i 1949 har foreningen som sæ-dvanlig varetaget sine repræsentative forpligtelser ved afsendelse af lykønskninger og blonisterdekorationer til jubilæer og runde fødselsdage, og den har hædret afdøde venner med kranse.

Det er bestyrelsens opfattelse, at foreningens-nuværende struktur ikke er tidssvarende. En meget stor del af foreningens medlemmer er tillige inedlemmer af andre foreninger, hvor de kan opnå de samme eller flere fordele end ved deres medlemsskab i tonekunstnerforeningen. Bestyrelsen er derfor kommet på den tanke at forsøge foreningen rekonstrueret, således at den fremtidig bliver en sammenslutning af danske musikforeninger og institutioner. Forslag herom vil snarest blive forelagt på en ekstraordimær generalforsamling efter forinden at være blevet forelagt repræsentantskabet. Nyordningen vil blive søgt gennemført således, at der vil blive indført en overgangsperiode, hvori foreningens nuværende medlemmer, såfremt de måtte ønske det, kan bevare deres medlemsskab i foreningen.

Jeg kan ikke slutte denne beretning uden at

bringe Det kgl. Teater og Statsradiofonien en varm tak for, at der er givet foreningens medlemmer adgang til teatrets musikforestillinger og til de afsluttende prøver på Statsradiofoniens torsdagskon

t,

certer.

Jeg takker medlemmerne for den bestyrelsen i det forløbne år udvist tillid og bestyrelsen og sekretæren for godt samarbejde.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, lørdag 10-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 3252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Husikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912.. Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næstformand), C. F. Richsvej 50, Kbh. F. Tlf. Fa. 5062 (træffes 12-121/2, undt. onsdag og lørdag). Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Ilse Meger (sekretær), overretssagfører Otto Fabrfcius (juridisk konsulent), Otto Mortensen, Else Printz, Astrid Wodstrup.

Følgende kandidater har taget musikpæ-dagogisk eksamen i maj 1950:

Hovedfag klaver: Kirsten Grau, Ejnar Kampp, Aage Rasmussen, Sofie Agerskov, Peder Holm og Edith Nielsen. - Violin: Peder Holm (udmærkelse) og Inger Næhr. - Violoncel: Hans Erik Deckert. - Hørelære: Poul Rovsing Olsen og Svend Westergaard (udmærkelse).

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Arne Buchter-Larsen, Ordrupvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Palæ 693-9 x, forestillingsdagen kl.

15-15 ' 20. Anmodning om legitimationskort til Det

kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt

frankeret konvolut med egen adresse.

Tilmelding til Ung Aften må være indgivet til kontoret inden 1. september.