Musiklivet

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 10 - side 207-212

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

musiklivet

I[Jdlandet

N""led 1,""agn Jensen

// Da Paul Hinden2ith. for 2 år siden for for-ste gang efter den 2. verdenskrig var i Europa, dirigerede han bl. a. i Baden Baden en koncert, hvor den engelske hornist Dennis Brain var solist med en hornkoncert af Mozart. Den engelske musikers spil begejstrede i en sådan grad Hindemith, at han besluttede at skrive en ny hornkoncert til ham, og ved Donaueschinger-musikfesten i sommer mødtes de to kunstnere igen for sammen at uropføre et værk, der vakte den største opmærksomhed ved sin romantisk-koncerterende form, måske inspireret af landskabets karakter, omkranset af digte af Eichendorff. Ved samme lejlighed fik Hindemiths kammerkoncert for fløjte, obo, klarinet, fagot, harpe og orkester sin europæiske førsteopførelse. Dette værk, som - skrevet efter anmodning fra Columbia University - uropførtes i New York forrige år, fortæller også om en rent menneskelig inspiration. Som en overraskelse til sin frue i anledning af ægteparrets sølvbryllup har Hindemith nemlig som tema for rondofinalen benyttet bryllupsmarchen fra Mendelssohns »En skærsommernatsdrøm«, der skal være varieret med meget lune. Foruden disse værker fremførtes Hindemiths »Sinfonietta in E«, skrevet til det idealistiske kammerorkester i Louisville (Kentucky) og koncertmusiken for strygere og messingblæsere fra 1930.

Nu meddeles det, at Hindemith er blevet udnævnt til professor ved universitetet i Zilrich, hvor han i oktober 1952 begynder en forelæsningsræUe over musikhistorie, komposition og pædagogik, idet aftalen er, at han hver andet år forelæser i Schweiz, hvertandet i USA, hvor han som bekendt i længere tid har haft en la,,,restol p A Yale University (Connecticut). Tør man bede rette vedkommende notere i kalenderen, så mulighederne for en Hindemith-aften i næste torsdagskoncertsæson. overvejes, og hvad om konservatoriet og universitetet i fællesskab forsøgte at arrangere nogle gæsteforelæsninger ved samme mulige lejlighed?

// I følge vanlig pålidelig kilde er Igor Strawinsky nu nået til tredie o,,, afsluttende akt på sin nye opera »The Rake's Pro,gress« efter libretto af W. H. Auden. Uropførelsen, der muligvis vil blive foregrebet af en prøvefremførelse i USA, er berammet til november eller december 1951 på Covent Garden. Der forberedes allerede forskellige andre europæiske fremførelser, således kan det nævnes, at Fritz Schroeder, der oversatte teksten til den tyske førsteopførelse af Benjamin Brittens »Albert Herring« i Hannover, har fået overdraget oversættelsesarbejdet.

// A propos Brillen. Hans nye operaforetagende »Billy Bud« skal være så godt som færdigt, at uropførelsen ved Edinburgh-festspillene 1951 er sikret. Operaen indeholder kun mandsroller. Handlin-,en udspilles på et engelsk krigsskib i tiden ved den franske revolution. Til Aldeburghfesten i år havde han iøvrigt komponeret et værk for bratsch og klaver, som uropførtes af William Primrose, hvem det er tilegnet.

// Endelig må det nævnes, at også Salzburger-festspillene vil bringe en uropførelse august 1951. Det drejer sig om Richard Strauss' næstsidste opera »Die Liebe der Danae«.

// Gæstgivergården »Goldener Kranich« i Kbstritz, Heinrich Schiitz' fødehus, skal i følge byens genopbygningsplan nedrives. Det nydannede Schiltzselskab håber imidlertid at kunne beskytte den gamle bygning, ligesom adskillige kunsthistorikere er draget »den tyske musiks fader« til uridseetning.

// Den schweiziske komponist Robert Obussiers opera »Amphitryon«, til hvilken han selv har udarbejdet librettoen efter Moliére og Kleist, uropføres om kort tid på Stådtischen Oper i Berlin. Det nye værk, der udkommer på Bårenreiter- Verlag, vil desuden blive fremført i Dresden.

// Byen ZUrichs musikpris på 5.000 fr. vil d. 12. november blive overrakt komponisten Willy Burkhard. Samtidig vil Ernst Kunz og Robert Obussier hver modtage en hæderspris på 2.000 og Max Kuhn en på 1.000 fr.

// I Dortmund har man med held genoptaget B!-zets halvglemte enakts opera »Djamileh« med rnotiv fra »1001 nat«. Værket blev skrevet umiddelbart før »Carmen«.

// Præsidenten for '.Nffinchener Musikhochschule, komponisten Robert Heger, har fået en opera »Lady Hamilton« placeret blandt uropførelserne i N~Irnberg.

// Operaen i K81n vil i nærmeste fremtid uropføre Friedrich Schmittinanns opera »Kain«. I samme by førsteopførtes for nylig hans koncert for fløjte og orkester.

// Dirigenten Joseph Krips er vendt tilbage til Østrig med uforrettet sag fra New York. Han fløj til Amerika for første gang efter indbydelse fra Chieago Symphony Orchestra, men blev efter en undersøgelse udvist af de amerikanske indvandringsmyndigheder på grund af særlige forhold. Om disses karakter er der endnu ikke oplyst noget.

// Producenten og instruktøren Hans

I

Veumann vil med Hein.- Tietjen som kunstnerisk assistent fremstille en filmudgave af Rich. Wagners »Fliegenden Hollånder«, senere også »Die Meistersinger« og »Tann

n

håuser«. Kontrakten mellem St~dtische Oper i Berlin og Hans Neumann, der er kendt som skaberen af filmene »Friedericus« (1921/22), »INRI«, »Sominernachtstraum«, »Der Fall Deru,..,a« og »Madame Bovary«, går ud på, at førende skuespillere skal udføre filmsrollerne, mens indsyngningen foretages af kendte Wa.,,,nersangere. Den musikalske instruktion varetages af Leo Blech. Når H~ans Tietjn i denne maned sætter »Fliegende Hollånder« op på Covent Garden i London, er det hensigten samtidig at optage et tonebånd til en engelsk udgave af filmene. løvrigt er det meningen at give Wagners operaer en filmisk skikkelse og ikke blot affotografere, en teaterops,,,etning.

// I Berlins Sovjet-sektor har en Bachfilm haft urpremiere, optaget i anledning af Bach-200-året af DEFA. Drejebogen er udarbejdet af professor Geor~1 Knepler i samarbejde med instruktøren Ernst Dahle. I skildringen af Bachs liv og værker medvirker bl. a. Thonianer-koret og Gewandthaus-orkestret fra Leipzig.

// Mens vi herhjemme . . . oplever en stagnation i musiklivet, der giver sig ud

slag i stadig mere historisk anlagte programmer ved orkester- og solistkoncerterne i det Schimmelmann'ske palæ, fortsætter Bagerischer Rundfunk under voksende interesse sine »Musica zyiva«~koncerter i Sophienstrasse. Det skal. godtages den danske statsradiofoni, at der gennemføres en fornem serie torsdagskoncerter, hvor nutidens musik i denne sæson har fået en pæn plads. Men en udsendelsesrække af koncerter udelukkende ined et moderne repertoire, som der gennemføres i MUnchen nogle få år efter en verdenskrigs katastrofer, anlagt efter kunstnerisk kvalitet uden hensyn til koniponistforeninlen o-, dens oldemor . . .

På det jævne var mottoet for en skandinavisk kritik af dansk kultur i radioens sene nattetimer. Dansk åndsliv ,,,ned literaturen og den ])ildende kunst i spidsen udsattes for en kraftig beskydning, som end ikke den radikale forsvarsstab drog i felten mod. Et indlæg i debatten, som ingen gad føre, for musiken, (ler som vanligt i hin forbindelse blev ignoreret, ville have vist en opadgående tendens på r.,,«i»balancen. Men uden kendskab til strømningerne hinsides Valby bakke k,,an den kunstneriske indavl blive farlig, og uden præsentation af samtidskunsten overhovedet vil kontakten mellern producent og modtager aldrig blive genoprettet. Den, der selv har initiativ til mødet, anbefales (let at følge den levende musik over Mililchen eller Nfirnberg-Hof. Orkesterkoncerterne (hver tirsdag) og kammermusikudsendelserne (hveranden torsdag) fra kl. 0,05-1,00 byder fra 24. oktober til. 28. december på:

Pazzl Hindeinith: »Der Schwanendrelier« Werner Egk: »Joan von Zarissa«

A. Rozissel: Trio op. 58

J. Ibert: Harpetrio

Fl. Schmitt: Suite op. 84

M. Ravel: Introduktion og allegro Carl Orff: »Der Mond«

Ernst Kreizek: »Reiset,,-igel)ucli« 31alipiero: Symfoni nr. 6

Ernst Toch: Klaverkoncert

A. Honegger.- »Jeanne ati bucher« - : Concertino

Bela Bartok: Concerto - : 2. violinsonate

Alban Berg: Lyrische suite

K. A. Hartmann: »Siinj)licissimus« A. Katchaturian: Violinkoncert

A. Casella: Klaverkoncert

B. Britten: »Lucretia.«

A. Sch6nberg: »Hiin.""enden Gårten« W. Jakobi: 3. klaversonate

K. A. Hartinann: Symfoni nr. 3

S. Prokof ieff: V. iolinkoncert op. 63

I. Strawinsky: Messe

C. Orff: Catulli Carmina.

Dødsfald

Ralph Haivkes, seniordirektøren for Boosey & Hawkes Limited, døde pludselig i sit hjem i Westport, Connecticut d. 8. september, kun 52 år gammel. Ralph Hawkes var initiativtageren til den sammenslutning af to gamle musikfirmaer, der i dag står som et af verdens førende. Under krigen opretholdt han Royal Opera House, Covent Garden, indtil staten overtog driften i erkendelse af sine forpligtelser. I 1946 bosatte mr. Hawkes sig i USA for personligt at lede filialerne i New York og Toronto, men det hårde vestlige forretningsliv svækkede selv helbredet hos en mand, der ellers besad den traditionelle engelske sportsform. Han var et fremtrædende medlem af Ocean Racing Club og erhvervede Curzon Cup i 1929. Senere blev musiken også en hobby for

ham, og han kunne tælle navne som Rieli. Strauss, Bela Bartok, Strawinsky og Benjamin Britten blandt sine mange venner.

// Professor Toivo Haapanen, Pulkila, er afgået ved døden, 61 år gammel. Foruden ved sin virksomhed som dirigent skabte lian sig navn som pædagog og forsker. 1925 udnævntes han til docent ved universitetet i Helsinki, fire år efter blev han musikchef ved Finlands rundradio. Denne virksomhed forlod han først, da lian i 1946 blev professor i musikvidenskab.

Tids,skrifter

// MUSIKREVY, årgang 5, nr. 4, Stockholm 1950. Clande Debussy: Om niusikens våsen. Arne Lindenbaum: Bernhard S8nnerstedt. Ivar Slare: Lyssnargrupperna och »Musiks,,inili,,'Illet«. Anders Jansson: Jazz, Ungdoni och. seriós musik. Bengt Pleijel: Kråningsmusik i Monaco. Nya noter, bijcker, graniniofonskivor.

// ETUDE, Vol. 68, nr. 8, Philadelphia 1950. Le Roy ~7. Brant: Delius in America. June Pelton: Interlochen Holiday. Marvin Maazel: What to Do About the Child Prodigy. Elsy W. Post: When Chautauqua Hit South Braneli. Joseph Barone: School for Conductors. Sigmund SPaeth: How Schuniann Became A Composer. Gladys Swarthoul: Opportunity Starts in Your ' Home Town. Sister M. Susanne, I.H.M.: Invent Your Own Exercises. August Helmecke: How Sousa Played His Marches. Henri I'eniianka: An Artist's Obligation. Edtvard Harris: Inspire Your Teacher. Depart Inents. music.

SYMPHONIA, 27e Jaargang No. 4, Ostende 1950. A. B. M. Brans: Holland Festival 1950. Henk Stam.- Radio- Rubrik. Een gouden Jubileum: Jac. Bonset. Hans Gruys: Muziekbrief uit Indonesié. Jhr. A. Rappard: Moderne Toonkunst en pseudomoderne Onkunst. Notizen. Besprekingen.

// TEMPO, number 16, London 1950. Music Festivals. Donald Mitchell: British Festivals: Some Comments on their Custonis. Jiirgen Bal--er: The Nordic. Musie Festivals: 1888-1938. Guido M. Galti: Italian Musie Festivals. Walther Harth: Musical Life in Germany since the War. Ralph Hawkes: Tanglewood after Ten Years. -Anthony Gishford: Serge Koussevitzky. Stephen Beinl: Producing Elektra. Notes and News. Book Guide.

// SCHWEIZERISCHENIUSIKZEITUNG, 90. Jahrgang, Nr. 7, Zilrich 1950. Georg Bieri: Die Tonfolge B-A-C-H bei Johann Sebastian Bach (1). Henri Gagnebin.- Les Chorals, d'ourge de J. S.,Bach. Kurt Hilschler: Etude astrologie de Jean-Sebastian Bach. Paul Sacher: Tåtigkeit und Aufgaben des Schweizeriselien Tonk Unstlervereins. Frank Martin: L'expérience créatrice. Philipp Etter: Die Musik, bewegende und befreiende Kunst. - Das Jubileumsfest des Schweizerischen Tonkilnstlervereins. Konzertberichte aus der Schweiz. Oper. Ausland. Neue Schweizer Werke. Besprechungen. Mitteilungen des STV und der SUISA.

Nr. 8/9. Rudolf Hartmann: Letzter Besuch bei Richard Strauss. Willi Schuh: Unvollendete Spiliitwerke von Richard Strauss. Franz Trenner: Richard Strauss und die »Wilde Gung'l«. Pavel Ludikar: Erinnerungen ,in Richard Strauss. 1Villi Reich: Zur Entstehung von »Intermezzo«. Bericliten.

// DAS MUSIKLEBEN, 7/8 und 9, 3. Jahrgang 1950, Mainz. Dobbeltlieft ffir die Monate Juli/August: Hans Engel: Johann Sebastian Bach. l~`alther 17etter: Der' Kapelmeister Bach. Waller Gerstenburg: Bachs geistiges- Erbe in unserer Zeit. Erich Doflein: Bach und wir. 1Villy Gaessler: Bach-Interpretation auf (lem Flilgel. Helmut Walcha: Arbeit fiir (las Werk Bachs. Die Nachwelt sieht Bach. - Filmniusik Heft September: Hans-Joachim Moser: Verfilmte Musikerbiographien. I-lermann Wanderscheck: Die Eigengesetzlielikeit der Filmmusik. Paul Gordon: Gefilinte Musik. Komponisten urteilen dber Filnimusik. Alte Meister: Johann Jacob Walther. Berichte a-aus dem Musikleben. Ausland. Besprechungen. Nachricliten.

Danmark

Ved Sigurd Berg

Forskelligt

Efter konkurrence er violinisten Eyvind Sand Kjeldsen blevet ansat i Det kgl. Kapel.

.// Dirigenten Grethe Kolbe er rejst til USA efter invitation af »Scandinavian Symphony Orchestra«. Grethe Kolbe vil fremføre en række ældre og nyere danske orkesterværker.

. // Operasanger Mogens Wedel er blevet engageret ved operaen i Heidelberg.

.// Til herrekoret »De Danske«s komponistkonkurrence i anledning af korets 10 års beståen blev indsendt 23 værker.

Dommerkomitéen, der bestod af kgl. kapelmester John Frandsen, musikkonsulent Leif Haraldsted samt korets diri- rent ,organist Svend G. Asmussen, har tildelt præmien på 1000 kroner til komponisten Svend Westergaard for kompositionen »Forår« til tekst af Hans Jørgen Lembourn. - Det præmierede arbejde vil blive fremført ved jubilæumskoncerten d. 31. oktober 1950.

// Mandag d. 2. oktober startede Del unge Tonekunstnerselskabs Studieorkester på en provinsturné under ledelse af Eifred Eekart-Hansen.

Som solister medvirkede Tove Anker Sørensen med Bachs violinkoncert i E dur, Mogens og Per Lildolph med Bachs dobbeltkoncert for to violiner i d moll og Thorkild Roland Poulsen med Vivaldis koncert i D dur for violoncel og orkester.

Af programmet kan iøvrigt meddeles: Bach: Brandenburger koncert nr. 3,

Händel: Concerto grosso op. 6 nr. 1 G dur, Mozart: Serenata notturno for to små ork., Tschaikowsky: Serenade for strygeork.,

Dag Wirén: Serenade for strygere,

Carl Nielsen: Bøhmisk dansk folketone og Flemming Weis: Musikantisk ouverture.

Tournéen lagde ud i Holbæk og var derefter i Nykøbing F., Nakskov, Maribo, Assensl Fåborg, Herning, Thisted og Lemvig. - Orkestret er på 20 strygere.

// Samtidig med afholdelsen af den nordiske musikuge i Helsinki i dagene 15. til 20. september fandt også Nordisk Komponistråds årsmøde sted. Dansk Komponist-Forening repraesenteredes ved dette af foreningens næstformand, domorganist N. 0. Raasted. Til rådets præsident for den kommende toårsperiode valgtes Dansk Komponist-Forenings formand Knudåge Riisager i stedet for professor Selim Palm

gren, der fratrådte i overensstemmelse med statutterne.

// Violinfysiologen Anker Garff vil d. 6., 17. og 27. november holde violintekniske forelæsninger i Hornung & Møllers sal. Se omstående annonce.

// Adresseforandring indenfor DM's redaktion: Frede Schandorf Petersens nye adresse er Ewaldsbakken 34, Hellerup.

Telefon Gentofte 1509.

Gymnasiesanglærernes faglige stævne

// I år var den ene af de to ministerielle bevillinger til afholdelse af kortvarige sommerkursus tilfaldet sanglærerne, soni holdt deres faglige stævne på Århus Universitet fra d. 28.-30. juni. Stævnet var tilrettelagt således, at man - udover foredrag, instruktioner og demonstrationer - tog et par hovedemner under behandling, om formiddagen »Sangens og musikkens stilling i gymnasieskolen i dag« og om eftermiddagen »Skolens undervisning i musikkundskab«. Som første indleder ved formiddagens diskussion talte lektor Heerup, der nævnede fagets centrale stilling (»skolens ansigt udadtil«). Anden indleder, adjunkt Torsten Jørgensen, koncentrerede sig om lærerens og elevernes forhold til faget. Som sidste indleder talte rektor Ræbild om forholdet til de bevilgende myndigheder.

Eftermiddagens hovedemne var mere specielt: »Gymnasieskolens undervisning i musikkundskab«. Organist Henrik Schiøtz tog sig af musikken indtil Palæstrina og adjunkt Vagn Andersen viste sin gennemgang af barokkens musik. Lektor Heerups emne var indførelse af moderne musik. Fru Jette Tikjøb gennemgik »Carmen« med sine elever fra Århus Folke-Musikskole. Professor, dr. Knud Jeppesen holdt et udmærket foredrag om »Den italienske monodi i det 17.-18. århundrede« og akkompagnerede selv koncertsangerinderne frk. Gudrun Tuxen og fru Jolanda Rodio, der illustrerede foredraget med arier og duetter fra samlingen »La Flora«. Dr. Herbert Rosenberg gik i sit foredrag »Musik og malerkunst« ud fra den kendsgerning, at enhver stil genspejler en vis udt.ryksbasis, og at musi-k og malerkunst derfor til en vis grad kan sammenlignes. Organist Senstius havde kaldt sit foredrag »Er det danske sprog en halssygdom?« og mente, at danske sangere hovedsagelig har tanken rettet på artikulations- og resonans~ områderne, de fleste udenlandske på det primære. Organist Henrik Schiøtz ledede fællessangen. Sangpædagogen Kristian Riis gav nogle udmærkede sangtimer med både teknisk og kunstnerisk instruktion og cand. mag. Poul Fledelius gennemgik skoleorkestrets problemer og ledede et ensemble af deltagere ved gennemspilning af en del ~egnet orkestermusik.

Afslutningen formede sig som en »konibineret aften«, hvor lektor Karl Clausen i et foredrag om. »Goethe og musikken« omtalte den store digters forhold til flere af tidens komponister. Koncertsangerinden fru Valborg Garde Jørgensen sang meget

I

smukt en række Goethe-digte, sat i musik af Goethes foretrukne komponister Reichardt og Zelter, og aftenen sluttede med Århuskvartettens livfulde udførelse af Mozarts Jagtkvartet.

Tilbage står kun at nævne, at Århus Universitet var den ideelle ramme om et helt igennem vellykket stcævne.

Mindenge for Joh. Seb. Bach

Fra 26. oktober til 2. november afholdes i København en mindeuge for Johan Sebastian Bach. Ved 10 koncerter fremføres en lang række, af Bachs værker, kantater, orkesterv,,ærker, kammermusik, bl.. a. Goldbergvariationerne, orgelværker, Kunst der Fuge og Johannespassionen. - Adgangskort til samtlige 10 koncerter fås hos Wilh. Hansen a. 20 kr.

Mindeugen åbnes på Københavns Universitet, hvor der fortiden opførelser af Bach-kompositioner vil blive foredrag af prof. Jens Peter Larsen.

Mindeugen er for.,,anstaltet af en koniité, bestående af repn.-esentanter fra de betydeligste musikinstitutioner. Mogens Wøldike er komitéens formand.

Dødsfald

// Fhv. kapelmusika, harpenistinden Agnes Dahl døde d. 27. september, 89 år gammel. Agnes Dahl, der var datter af komponisten og niusikdirektøren Balduin Dahl, blev ansat i Kapellet 1886 som dets første kvindelige medlem.

// Sangeren Christian Gjerland døde (1. 27. september, 65 år gammel.

Legater

»Rundskuedagens Kunstnerpris«, der uddeles af Musikanmelder~ringen, blev lar givet til pianistinden Grethe Gylden og operasangerinden Kate Møller med 500 kr. til hver.

// Kgl. kammersanger Helge Nissens mindelegat for året 1950 er tildelt operasanger Hans Frede Andersen.

// I november søges følgende legater:

inden 10/11: British Council Scholarships. Rådhuspladsen 16, Kbh. K.

inden 15/11: Konferensraad, Generaldecisor Carl Ludt~ig Kirsteins Legat (for medleinnier af Det kgl. Kapel). Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

Etatsraad Nicolai Petersen og Ifustru Anna, f. Johannsens Legat. Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

inden 23/11: Kancelliraad Jacob Deichmann og Hustrus Legat (for kvinder). Lrsf. Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

inden 1/12: Komponist Frits Andersens Legat. Magistratens legatkontor, Farvergade 28, Kbh. K.

A. P. Berggreens Legat. Konsistorialkontoret. Universitetet. Kbh. K.

- Robert Henriques' Mindelegat (f or medlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Vendersgade 23, Kbh. K.

- Det Høedtske Legat (for kvinder. Enker el. ugifte). Magistratens legatkontor, Farvergade 28. Kbh. K.

Hans Lunds Legat (for ældre musik(ikke sang-)lærere). Magistratens legatkontor, Farverg. 28, Kbh. K. (Skema). Vendelia Nyelands Legat (for sang- og musiklærerinder over 45 år, ugifte el. enker). Magistratens legatkontor, Farvergade 28, Kbh. K. (Skema).

Charlotte Pingels Legat [?].

Den Raben-Leivet-zauske Fond. Frederiksberggade 11, Kbh. K.

Solistforeningen af 1921's Understøttelsesfond (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Studiestræde 67, Kbh. K. Det Tetzlaff'ske Studielegat. Hrsf. D. G. M. Bache, Studiestræde 57, Kbh. K.

D'M's jubilæum

Eftersom 25 år er en usædvanlig lang levetid, den længste for noget dansk musiktidsskrift, havde DANSK MUSIKTIDSSKRIFT naturligvis ønsket at inarkere dagen for sit jubilæ-um ved en modtagelse, som fandt sted den 20. september. Til dette formål havde KODA stillet sit repræsentationslokale til tidsskriftets rådighed, og da redaktionen havde ønsket, at enhver interesseret ved denne lejlighed skulle kunne komme og personligt frembære sine gratulationer, var der foruden meddelelsen i DM's septernbernummer ikke udsendt særlige invitationer udover deni, der gik til den københavnske presse.

En del af tidsskriftets venner indfandt sig til den obligatoriske vin og kransekage, og glædede redaktionen med deres gode ønsker såvel som med deres gode råd eller velvillige kritik. En sådan tilsyneladende formel reception er dog niere end blot og bar en formalitet, og fra redaktionens side blev den sympati, der qua den ydre anledning strømmede DM imøde, et incitament for det fortsatte arbejde i dansk musiklivs tjeneste. Derfor var det ikke uden en vis skuffelse, redaktionen måtte se DM »glemt« af enkelte institutioner og personer, der iøvrigt, står tidsskriftet nær. Til gengæld. mødte blandt andre en gratulant, der ganske givet ikke var ventet: Yehudi Menuhin. Han havde aftenen i forvejen ved sin koncert bl. a. spillet solosonaten, der er tilegnet ham af Bela Bartok, og direktør I. Blicher-Hansen havde denne fornemme gæst med til receptionen. Da DM næppe er Menuhins månedlige lekture, drejede samtalen med den usædvanlige gratulant sig snart fra dagens anledning til gårsdagens begivenhed - Bartok-sonaten

og parterne syntes i lige grad at have udbytte af dette emneskifte på en jubeldag, der trods sit tvangfri og stille forløb var en milepæl i DM's historie.

Der var breve og telegrammer fra ind.og udland og pengegaver til Unge tonekunstneres Fond, ialt hen-,,ed 600 kr., for hvilke fondet bringer sin hjerteligste tak. Blandt bidragyderne skal nævnes Nordisk Polyphon, Skandinavisk Grammofon A/S, Københavns Orkester-Forening, Koda, Dansk Komponist-Forenin,_ Musikpædagogisk Forening, Skandinavisk Koncertdirektion, Samfundet til Udgivelse af dansk Musik, Akademisk Orkester og Kor, Amat ør- Symfoniorkester-Sanivirket og adskillige privatpersoner. Vi takker alle, der bidrog til at gøre W""U's jubilætimsdag til en virkelig festdag.

Fødselsdage

Oktober

23.: Musikdir. H. Chr. Jensen, 71.

25.: Kapelmester Thomas Jensen, 52.

26.: Komponisten Hakon Andersen, 75.

- : Komponisten Henning Rechnitzer, 61. 29.: Operasangerinde Gerda Goll.

30.: Komponisten Vilfred Kjær, 44. 31.: Operasanger Erik Sjøberg, 44.

November

3.: Komponisten Ella Heiberg. Musikpædagogen C. M. Savery, 53. Koncertmester Leo Hansen, 39.

4.: Forfatteren Niels Friis, 46.

6.: Organist Gerda Nørregaard.

8.: Op-erasanger Immanuel Franksen, 62. - : Korleder Henning Elbirk, 42.

11.: Kgl. kammersangerinde Lilly Lamprecht.

12.: Forfatteren Sv. Møller Kristensen, 41.

13.: Kgl. kapelmester Egisto Tango, 77.

Kapelmester Ejnar Ferslev, 77.

Kgl. kapelmusikus Ingolf Warrier, 58.

Komponisten Carl Hersted, 49.

14.: Organist Kai Kroman, 70.

Komponisten Erling Brene, 54.

Komponisten Carlo Thomsen, 52.

Organist Harry Egediussen, 43.

15.: Prof., dr.phil. Carsten Høeg, 54.

- : Organist Johs. Rasmussen, 50.

17.: Kapelmester Harald Mortensen, 51.

18.: Kapelmester Sigurd Juhl, 51.

19.: Kgl. kammersangerinde Dorothy Larsen.

Musikforlægger Svend Wilhelm Hansen, 60.

Doinorganist Georg Fjelrad, 49.

Violinisten Sverre Forchhammer, 41.

20.: Operasanger Erik Westh, 51.

21.: Solodanserinde Margrethe Schanne.

Kgl. kapelmusikus Kr. Sandby, 82.

Kapelmester Teddy Petersen, 58.

22.: Violinbygger Otto Hjorth, 73.

I : Koncertsanger Aage Thygesen, 58.

t,

23.: Operasangerinde Anna Hagen.

Provinsen

På Det fynske Musikkonservatorium talte magister Chr. Vestergaard Pedersen d. 27. september om festspillene i Edinburgh.

30. oktober taler lederen af Vestjysk Musikkonservatorium, rektor Thure Hastrup om »Kunst for øret og kunst for øjet«; i november taler magister Jørgen Jersild, som endnu ikke har opgivet titel. Efter nytår taler adjunkt Jørgen Hæstrup, Odense: »Musik og milieu«; organist Aksel Andersen, Århus: »Beethoven og hans saintid, kunstnerisk, socialt og politisk«; doniorganist Georg Fjelrad, Odense: »Bach og hans 2-stemmige inventioner«; komponisten Kai Senstius, Odense: »Balance som princip i musikken«; violinpædagogen Martin Andersen, Odense: »Moderne violinpædagogik og anvendt undervisningspsykologi«. Endelig har komponisten Leif Thybo, København, lovet at holde et foredrag i-ned musikdenionstrationer; emnet til dette foredrag er endnu ikke opgivet.

// Det fynske Kammerorkesters koncert (1. 15. september på Industripalæet i Odense var arrangeret som en Joh. Seb. Bach mindekoncert, der opførtes violinkoncert i E-dur ' suite nr. 2 i h-moll og Brandenburgerkoncert nr. 5. Solisterne var koncertmester ved Statsradiofonien Leo Hansen, solofløjtenist Poul Birkelund og pianisten Egon Christiansen, København. Dirigent var konservatoriedirektør Martin Andersen.