Musiklivet

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 11 - side 230-235

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Musiklivet

Udlandet

Ved Vagn Jensen

De østrigske komponister har på et møde fornylig i Karpenberg med Josef Marx som ordfører fremsat en resolution, der er tilstillet den østrigske regering, hvori det fremholdes, at deres kunstneriske og økonomiske forhold er betydelig vanskeligere, end tilfældet er for kolleger i andre lande.

// Som tidligere meddelt har Peter Bariók då:nnet et grammofonselskab med det formå.1 at optage nye serier af sin fars værker. Den første, som netop er blevet indspillet i London,. omfatter 7 værker, nemlig bratsch-koncerten, de to rapsodier for violin og orkester, samt for orkester 2 »portrætter«, suiten fra »Den vidunderlige mandarin« og Microcosmos-suiten.

// ' Sveriges hidtil eneste musikfestspil finder sted på Gotland: Ruinspillene i Visby, hvor Friedrich Mehlers »Petrus de Dacia«, bygget over den berømte dominicaner'munks liv, opføres hver sommer. Fremførelserne finder sted i Set.Nicolai kirkeruin.og har længe været kendt ude i verden. Men Mehlers navn er ikke alene knyttet til ruinspillene. Hans bearbejdelser af gotlandsk folkemusik foreligger hos Boosey & Hawkes og Southerns; sidstnævnte har tillige publiceret en violinsonate og en strygekvartet af Mehlers.

/,/ Et ubekræftet forlydende meddeler, at Thomaskantoren, professor Giinther Ramin, skal have forlagt residensen til den tyske vest-zone. Ramin skal have rettet en sta~rk kritik mod den øst-tyske præsident Pieck for at have udnyttet de nylig afholdte Bach-festligheder i Leipzig i politisk øjemed.

// Partiturer, grammofonplader, bøger, aviser og tidsskrifter bør kunne sendes frit fra land til land uden toldafgifter, hedder det i en resolution fra UNESCO. Planen er vedtaget på konferencen i Firenze og går nu til ratifikation i de enkelte medlemsstater.

// I Borette i Norditalien skal være fundet en Stradivarius, dateret Cremona 1750. Man synes at have overset, at den berømte instrumentmager døde 1737.

// Gian-Carlo Menottis jerntæppe-opera »The Consul« vil om kort tid få sin europæiske premiére på Zilricher Stadttheater. Samme sted forbereder man en genindstudering af Othmar,Schoecks Holberg-opera »Don Ranudo«. På Berner-operaens spilleplan står bl.a. en ny-indstudering af Alban Bergs »Wozzeck«.

..// Sergei Prokofiev har komponeret et nyt oratorium med titlen »Vagten om freden«. Værket, der er disponeret for soli, bl. kor og orkester, skildrer i 5 satser menneskenes lidelser under den 2. verdenskrig, befrielsen og genopbygningen.

// Ved de tysk-evangeliske kirkedage i Essen uropføres Johannes Driesslers oratorium »Dein Reich komme«.

// Igor Strawinsky har modtaget den internationale Busoni-pris. Denne italienske æresbevisning, der tildeles en ledende personlighed inden for den internationale musikverden, uddeltes hermed for første gang. Prisen kan ikke søges.

// Wilhelm Furtvångler har igen forsonet sig med Wien og fortsætter som dirigent, for Philharmonikerne. Derimod har Hans Knappertsbusch meddelt, at den lidet lykkelige atmosfære i musikbyen tvinger ham til at indskrænke sin optræden i (len østrigske hovedstad.

// Bruno Walter har afslået tilbudet oni at stå som ærespræsident for den internationale musikolympiade i Salzburg. Valget af præsidium. er dermed blevet udskudt til næste års sammentræden.

// ósterreichischen Bundesverwaltung forhandler i disse dage med Fritz Busch om en fast tilknytning til Wiener- operaen.

// Darius Milhaud er efter en 9 måneders tourné i Europa vendt tilbage til sin Iaerestol på Mills College i Californien.

// I sommeren 1951 vil for første gang efter krigen de bekendte Bagreuther Festspiele blive genoptaget. Fra den 29. juli-til den 19. august bliver »Ringen« fremført i 2 serier, ledet af Hans Knappertsbusch og Herbert von Karajan. Disse herrer vil også se at enes om at dele 4 fremførelser af »Meistersinger« i Rudolf Hartmanns regie. Knappertsbuseli skal tillige dirigere »Parsifal«, der ligesom »Ringen« iscenesættes af Wieland Wagner. Ved åbningskoncerten dirigerer Wilhelm Furtw~ingler Beethovens 9. symfoni.

// Vaughan Williams nye opera »The Pilgrim's Progress« uropføres ved Festival of Britain 1951, hvor også nye balletter af Constant Lambert og Richard Arnell vil blive fremført. Også her vil Wagners »Niebelung-ring« og »Parsifal« opføres, blandt andre ny-indstuderinger er Glucks »Alceste«, Verdis »Simone Boceanegra« og Janaceks »Katja Kabanova«.

// Efter førsteopførelsen af Ernst'Kreneks opera »Tarquin« i Kóln følger nu en genindstudering af hans »Orestes liv« på Frankfurter-operaen. I Miinchen sættes Carl Orffs »Antigone« op i denne måned,

mens hans »Carmina. Burana« flytter fra Berlin til Buenos Aires.

// Benjamin Briltens »Diversions on a Therne for Piano (Left Hand) and Orchestra«, op.21, førsteopførtes d. 29. oktober i London med den enarmede pianist Paul Wiltgenstein som solist. Værket er ligesom Ravels venstrehåndskoncert tilegnet Wittgenstein; det komponeredes 1940, men har ikke tidligere været opført i Europa, fordi Wittgenstein, der ejer opførelsesretten, hidtil har været optaget af koncertrejser i USA.

// I en redaktionel artikel i »VÅR SANG beskæ-ftiger Herbert Connor sig med spørgsmålet om en ny melodifornemmelse. »Enhver, der har holdt sig å jour med de sidste års sang- og visebøger, ved, hvor uhyre ringe antallet af nye melodier er, som virkelig holder, når de betragtes fra et kunstnerisk synspunkt,« hedder det. En af hovedårsagerne finder Connor i den konservative musikundervisning, lænket til dur-moll tonalitetens skematiske funktionsharmonik. Den er et udmærket opdragelsesmiddel, hvor det gælder om at skærpe den analytiske iagttagelsesevne, men den har vist sig komplet ude af stand til at skabe musikalsk nydannede mennesker. Han foreslår et studium af folkevisernes melodiske love og de principper, man genfinder hos Bartók, Hindemith og Carl Nielsen (oversætteren må indskyde, at om sidstnævnte gælder det desværre mindst de folkelige sange) for at finde frem til en vurdering af vore musikalske traditioner og et grundlag for en livskraftig sangkomposition. Der findes rigtignok pædagoger, der arbejder efter tilsvarende angelsaksiske principper med at lade eleverne selv skrive små rnelodier efter antikens mønstre, men der savnes en metodisk anvisning. »Skulle ingen af vore fremstående komponister have lyst til at skrive en kortfattet vejledning i kunsten at forme en melodi, en bog, der først og fremmest tog sigte mod musikundervisningen i skolen?« spørger lian. Problemet er vel ikke mindre aktuelt i Danmark, hvorfor vi lader forespørgslen gå videre.

// Claudio Arrau har i sommer givet 8 koncerter for udsolgt hus i sin fødeby Santiago, i Chile. Som en anden nationalhelt har han nu lagt navn til en af byens hovedgader.

// Den 8. oktober fejrede Radio Bern sit 25-års jubilæurn med en række store officielle festligheder. Til selve jubilæumsaftenen havde huskon-lponisten Fritz Brun komponeret et variationsværk over en gammel bernsk folkesang, der uropførtes under ledelse af Lue Balmer. Det vil erindres, at den danske statsradiofoni fyldte et kvart århundrede for et halvt årstid siden, uden at lytterne fik så meget som et nyt pausesignal ...

Internationale iinusikkonkurrence

// Sang. Concours International pour Chanteurs d'Opéra afholdes i Lausanne i tiden 6.-10. januar 1951. Konkurrencen er åben for professionelle sangere af begge køn, ikke over 31 år. Indtegningsgebyr 20 franc sendes sammen med rekvireret anmeldelsesblanket til Conservatoire de Musique de Lausanne, rue du Midi, 6, telephone 22.26.08, inden 15. december. Med præ,mier på 500 franc følger forpligtelse til honoreret engagement ved operaen og radioen i Lausanne.

// Komposition. Concours de Composision pour Chant Choral, arrangeret af La Radiodiffusion Francaise, Régio`n de Lille. Der indsendes utrykte a capella-værker af 5-8 minutters varighed, originalkompositioner eller udsættelser af folkesange, vedføjet orienterende oversættelse til fransk. For originalkompositioner er førsteprisen 200.000 franc, for korudsættelser 25.000. Manuskripter indsendes (åbent eller under mærke) til Radio-Lille, 36 Boulevard de la Liberté, Lille, inden 31. december 1950. Institut Francais i København er iøvrigt behjælpelig med nærmere oplysninger.

Tidsskrifter

MUSIKREVY, Stockholm, Årgang 5, nr. 5. Ledare: Svensk musik och utlåndske 5ron. Tage Lindbom: Musiken och pedagogiken - vånner eller fiender. Bengt Pleijel: Arturo Toscanini. Maxim Stempel: Leipzig firar Bach. Alf Thoor: Ett praktverk om madrigalen. - Nr. 6. Ledare: Vad sker på Operan i Stockholm? Heinz Freudenthal: Bachs sdner. Gils Olsson Nordberg: Franz Berwald och romantikens konstuppfattning. Edvin Kallstenius: Original det enda råtte? Carl Godin: Hugo Alfvéns tredje symfoni. Måliadens debatt: Tycker Ni om modern musik?

// MUSIKLIVET (VAR SANG), Stockholm. Utgiven av Sveriges Kbrfórbund i samverkan med Nationaltemplarorden, Svenska Landsbygdens Ungdomsfårbund och Svenska Pianolårarefórbundet. Årgang 23, nr. 6. Ledare: En ny melodikånsla. Ludwig Schnabel: Bach goes to town. Ernst Emsheimer: Om georgisk folkmusik. Herbert Connor: Carl Nielsen och den folkliga sången. Johannes Nordby och Eric

Ericson: Radi O-instruktion. Gunnar Thyrestam: Kantele. Debatt och kritik.

// SYMPHONIA, Ostende. 27e Jaargang, nr. 5. A. B. M. Brans: Dertig jaar Salzburger Festspiele. Henk Stam: Het algemeen. muziekwetenschappelijk congres te Lilneburg. E. Elsenaar: Het orkestwesen in Nederland. Paul Niessing: De »Symphonia Saera super Passionem« van Ernest W. Mulder.

// DAS MUSIKLEBEN, Mainz. 3. Jahrgang, Heft 10. Rudolf Schulz-Dornburg: Ferrucio Busoni - der Prophet. Gånther Baum: Grundsåtzliches zum Liedvortrag. Gånter Kerh: Kammermusikalische Selbstverståndlichkeiten. Rundfrage: Gibt es ein Mittel gegen Lampenfieber? Otto Osler: Carl Orff - Essay ilber einen Musikstil.

// SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG, ZUlrich. 90. Jahrgang, nr. 10. Willy Tappolet: Emile Jaques-Daleroze. Emile Jacque-Dalcroze: Mesures inégales et temps, i-négaux. Sandor Veress: Einfiihrung in die Streichquartette von Bela Bartók. Georg Bieri: Die Tonfolge B-A-C-H bei Johann Sebastian Bach.

// ETUDE, Philadelphia. Vol. 68, nr. 10. Edward Kilenyi: George Gershwin as I knew him. Ruth Teeple Reid:: What every parent should know. Max Klein: Hov Jean de Reszke taught singing. Hyman Goldstein: Will your students succeed in music? Ljuba Welitsch: Breathing is everything. Picture: Faust and the devil. Blanche F. Whitaker: How to master a troublesome passage. Celia Saunders: Sessions with Sally. Cyril Scott: Fashions in music.

Danmark

Ved Sigurd Berg

Forskelligt

// Direktør Eugen Hartkopp fejrede d. 15. oktober 25 års jubilæum i Skandinavisk Grammophon Aktieselskab. Som chef for His Master's Voice i Danmark har direktør Hartkopp gjort et stort arbejde for dansk musiks udbredelse verden over, især ved indspilninger af Carl Nielsens musik og ved den lange række af Aksel Schiøtz-plader, der er blevet en verdensartikel.

// Ved de stærkt søgte kursus for ny musik i Bayreuth høstede den danske pianist Anker Blyme stor anerkendelse for sin fremførelse af den unge danske komponist Bernhard Lewkovitch' 3. klaversonate, som han tidligere havde indspillet for Paris' radio.

// De unges musikforening Gymnamusa har udsendt generalprogram. for den 10. sæson. Ny dansk musik har en ikke ringe plads i programmerne. Således vil Holmboes 1. strygekvartet, Koppels 1. klaversonate og en klaversonate af Bernhard Lewkovitch foruden værker af Bartók, Britten og Hindemith blive fremført i løbet af sæsonen.

// Kammermusikforeningen af 1911 har til sin 40. jubilæumssæson med en række fornemme solister og ensembler tilrettelagt seks koncerter, der hovedsagelig omfatter klassiske mesterværker med en reverens til vor tid med en strygekvartet af Bartók. Selve jubilæumskoncerten finder sted i januar.

// Komponisten Carljohan Schwenn, hvis fredshymne »Da pacem, Domine« 1946 blev uropført i U. S. A. under prof. G. J. Malmins ledelse, har fået meddelelse om, at værket stadig opføres på »Choir of the West«s turnéer rundt om i staterne og har modtaget indbydelse til selv at komine til Amerika for at dirigere sit værk.

Legater og udmærkelser

Endl Telinanyi, Vielor Schiøler og fhs. musikdirigent B. K. Bentzen er blevet Riddere af Dannebrog.

,// Kapelmester Launy Grøndahl er udnævnt til æresmedlem af Dansk Musiker Forbund.

// Kgl. kammersangerinde Else Brems

vil d. 23. november blive kåret til Studenternes æreskunstner 1950.

// Bestyrelsen for Jonas og Alfred Wil

helm Hansens mindelegat har tildelt komponisten Leif Kayser og operasangerinde Ida Roholm årets legatportioner med henholdsvis 1220 kr. og 610 kr.

// I december søges følgende legater:

Inden 10/12: Oberst, baron Gustav Wedell Wedellsborgs legat (for musikere ved Gardehusarregimentetog disses enker). Gardehusarregimentet, Næstved.

Inden 15/12: Jørgen Jensens legat (for medlemmer af Det kgl. kapel og disses enker). Kgl. koncertmester Peder Lynged, Duevej 44, Kbh. F.

Frøken Mette Katrine Løvtorps legat (for mandlige kunstnere). Ors. Poul Torp, Bredgade 45, Kbh. K.

Inden 31/12: Peder Fyhns mindelegat (for musikstuderende ved U ii iversitetet) . Universitetets økonomiske, forvaltiiiiig. (Skema).

Enkefru Ida Malvine Petersens legal. Det kgl. danske Musikkonservatorium, V. Boulevard, Kbh. V.

Etatsraad Isac Salomon Salonionsen og hustrus mindelegat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, Vestre Boulevard, Kbh. V.

Peter Schrams legat. Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema). Wexschalls legat. Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Organist J. M. Zeises legat (for enker efter organister i Kbh.). Magistratens legatkontor, Farvergade 28, Kbh. K. (Skema).

Fødselsdage

November

24.: Koncertsangerinde Ingeborg Høgstedt.

--- : Organist Anna Liltken.

25.: Komponisten, musikelief Peder Gram, 69.

-- : Organist Johannes Wolthers, 61.

26.: Kgl. kammei~sangerinde Emilie tilrich.

Pianistinden Agda Skjerne.

Lektor Viggo Forchhammer, 74.

Domorganist N. 0. Raasted, 62.

Komponisten Sven Kock, 56.

Musikforlægger F. K. Feldbeck Christiansen, 47.

- : Komponisten Hans Schreiber, 38.

27.: Professorinde Dagmar Bendix.

--- - : Kapelmester Th. Lumbye, 71.

28.: Professor Arthur Arnholtz, 49.

29.: Komponisten Jacob Gade, 71.

December

1.: Operasangerinde Ruth Guldbæk.

2.: Kantor Axel Pedersen, 53.

4.: Kapelmester Jens Warny, 57.

5.: Pianistinden Agda Lhoir.

6.: Koncertsanger Vilh. Michelsen, 71.

-- : Kontrabassist. Erik Hansen, 65.

- : Kgl. kapelmusikus Mogens Heimann, 35.

7.: Komponisten J. Thorvald l,arsen, 57. 8.: Pianistinden Eva Udsen.

-- : Pianisten Folmer Jensen, 48.

11.: Pianofabrikant Knud Møller, 76.

12.: Kapelmester Grethe Kolbe.

Operasanger Aage Fønss, 63.

Komponisten Ax. Damgaard-Rasmussen, 54.

13.: Kgl. kammersangerinde Ebba Wilton. 14.: Operasangerinde Inge Frey.

Kapelmester Walter Meyer-Radon, 64. Operasanger Preben Rovsing, 57.

Kgl. kammersanger Marius Jacobsen, 56.

15.: Dirigenten A. A. H. Kerckhoffs, 63.

- : Komponisten Kai Senstius, 61.

16.: Organist Richard Østerfelt, 56.

17.: Koncertsangerinde Ingeborg Schleiss. 18.: Dr. phil. Børge Friis, 36.

19.: Kapelmester F. Hemme, 79.

- : Organist Arne Plougmann, 52.

20.: Pianisten, direktør, prof. Chr. Christiansen, 66.

-- : Komponisten Vagn Holmboe, 41.

21.: Balletmester Gustav Uhlendorff, 75.

- : Forfatteren Knud Hegermann-Lindencrone,43.

22.: Komponisten J. L. Emborg, 74. --- : Sangeren Max Hansen, 53. 23.: Sangeren Carl Brisson, 57.

Provinsen

// Den 2. oktober blev Bachs Matthæuspassion opført i Fyns Forsamlingshus under Kai Senstius'ledelse. Evangelisten blev sunget af Ejnar Kristjansson og Jesus af Georg Leicht; de øvrige solister var Christine Sørensen, Nelly Holst, Einer Poulsen og Preben Yttesen. Aftenen i forvejen fik Kaj Senstius opført sin kantate,' skrevet i anledning af Fyns Forsamlingshus' 50 års jubilæum.

// Det unge Tonekunstnerselskabs Studieorkester, der som tidligere meddelt har været på turné rundt i Danmark i oktober, har hjembragt en lang række strålende anmeldelser, f. eks.:

Assens d. 11. oktober 1950: Koncerten blev det helt store, en virkelig fint afstemt ol, dejlig frisk strygeklang. Aftenens strålende dirigent Eifred Eckart-Hansen havde den store andel i koncertens vellykkede forløb.

Faaborg d. 12. oktober 1950: Faaborg Musikforening havde samlet fuldt hus til koncerten af Det unge Tonekunstnerselskab's orkester, og det er både glædeligt og forståeligt. Man må sige, at dirigenten Eckart-Hansen ved sin inciterende ledelse fuldtud. forstod at udiiytte det materiale, der stod til hans disposition.

Herning d. 24. oktober 1950: Det unge Tonekunstnerselskab's kammerorkester viste sig at være et fornemt instrument, et strygeorkester med alle karakterer, fylde og varme, strygekvartettens intime følsomhed og det - solistiske præg, som stiller betydelige krav til de enkelte medlemmers tekniske kunnen og musikalske kvalitet. Orkestret prægedes af et perfekt sammen,spil med rytmisk og klanglig præcision, som dirigenten fuldt og helt må have æren for.

Thisted d. 25. oktober 1950: Orkestret, der er på en snes unge musikere, viste et meget fint sammenspil tillige med en grundig indleven i stoffet, således at dets ydelser virkelig placerer det som et af vore fornemste kammermusikensembler, og aftenen var en stor kunstnerisk sukces for orkesteret og dets dirigent. Eifred Eekart Hansen har en tiltalende myndighed og fasthed over direktionen, tilligemed at han besidder en meget inspirerende charme, der kommer såvel orkester som publikum til gode.