Nye bøger

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 01 - side 15-17

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Nye bøger

Musikens Hvem-Hvad-Hvor. Politikens nzusikleksikon. Udarbejdet af Nelly Backhausen og Axel Kjerulf. - Politikens forlag. Pris: kr. 20,00- 26,00-329,00.

I (le serier af nyttige opslagsbøger, som Politikens forlag gennem en årrække har udgivet, er man nu nået til »Musikens 11vem-Hvad-Hvor«, som må siges at være et højdepunkt indenfor disse publikationer. Der liar ligget et kæmpearbejde bag udgivelsen af dette stof, som for en stor del er ganske n

yt og ikke har kunnet byg-es på andres arbejder. I første bind, der omfatter musikkens historie, li-ar man anvendt (len usædvanlige fremgangsmåde at opstille stoffet strengt kronolo gisk år for år, en nietode, (ler giver hurtige og ofte overraskende overblik over sanitidiglieder i musikliistorien, nien som til gengæld vanskeliggør tilegnelsen af de enkelte musikhistoriske elementers fremadskridende udvikling. Denne musikhistoriske del afsluttes med et navneregister, der dog kun henviser til det årstal, hvor den pågældende første g,,ing findes omtalt. Man må derefter selv søge videre i de følgende år. Ifølge værkets plan skulle dette bind altså omfatte musikfolk, livis væsentligste virksomhed falder inden 1900, mens andet og en del af tredie bind former sig som et leksikon over vor tids musikere, d. v. s. (ifølge forordet) over koffiponister, musikere o-,, sangere, hvis væsentligste virksomhed falder efler 1900. Under (lette synspunkt havde det måske været rimeligst at anbringe f. eks. Louis Glass, Gustav Helsted, Fini Henriques og Carl Nielsen m.fl. i værkets anden del. (Om Gustav Helsted gælder det iøvrigt, at han kun findes nævnt under året 1889 og at man ikke kan finde, når lian er (lød eller nogetsomhelst om hans virksomhed efter 1W; han døde først 1926). Værkets anden del, den leksikalske, er en sand guldgrube af viden om nutidens

musikfolk. Man tor næsten sige, at bunden er skrabet. Det er ikke mange af vor tid.,, blot nogenlunde kendte navne, der man,ler. Men mon ikke Gerda Alexander, Dagmar Borup, Lilian Ellis, Inpe Frey o Astrid Gøssel f. eks. burde have været med? Dog er det måske ikke udgivernes fejl, at de mangler, - men efterladenhed fra de pågældende. - Man savner i og for sig også de vigtigste danske instrumentbyggere, men de h.-ir altså ligget udenfor værkets plan.

Det meste af tredie bind omfatter et register over »15.000 titler på musikværker. udvalgt under særligt, hensyn til vore dages repertoire«. Her kan man finde fra »Dukke Lise« til »Nilarcellus-messen«, alt i-ned henvisninger til håndbogens første o,, anden del.

Man må lykønske forlag og redaktører til denne udgivelse, som er frugten*af årelange forarbejder og som er blevet en af de mest vellykkede opslagsbøger, vi længe liar set. Har man haft, den i sit eje blot i få måneder, begriber man ikke, at man nogensinde har kunnet undvære den.

B.

C. ~Veingartner-Studer: »Franz Sehubert - Sein Leben und sein Werk«. 230 s., ill. 2. bd. i serien »Musikerreihe«. - Verlag Otto Ivalter, &hiveiz.

I mods:,aetning til Newman Flowers objektivt klare Schubert-bog, ud af hvis facts der danner sig et smukt billede af Schubert-skikkelsen o,,,r en fin miljøtegning (se DM 1950, nr. 1, s. 17), er denne ,Schubert-skildring et højst subjektivt bidrag til belysning af liedens mester og hans kunst. Man kan egentlig ikke sige, at det er en skildring, der egner sig for den læge musikdyrker, for det kræver et temmelig grundigt kendskab til Schuberts værker, hvis man skal f å udbytte af for-

fatterindens lyriske, næsten religiøse og

moderlige sværmeri for komponisten og

deraf følgende »åndfulde« karakteristik

eller tolkning af hans værker. Bogen le-

der ikke læseren ind på de musikalske

spor, der ville føre til dybere forståelse

af mesterens kunst på musikalsk grund,

snarere luller forfatterinden sin læser ind

i en drømmende stemningsverden, hvori

der kun eksisterer Gott, Geist, Seelen,

Himmel und. Heiligtum. Men bag sværme-

riet og forelskelsen brænder der en varm

og inderlig kærlighed til Schuberts kunstl*

kan man blive smittet af den, vil studiet

af -denne litterære apoteose ikke være for-

geeves. fsp.

Komponisten C. E. F. Weyse og Roskilde. 36 s., ill. - Bruuns Boghandel, Roskilde.

Lokket af den lovende omslagstitel giver man sig i lag med dette lille hefte i håb om at finde nye oplysninger om Weyse. Men straks ved titelbladet foruroliges man over, at skriftet hedder: »F(uzny Fang: Skolegade 13. Et Rids af Odd-Fellow Ejendoinniens Historie geni2en2 300 Aar«. Det viser sig at være et foredrag, holdt d. 5. marts 1949 ved afsløringen af en mindeplade for Weyse. Men af 31 tekstsider findes der kun 2 sider, der svarer til omslagstillen, og disse 2 sider bringer intetsomhelst interessant til belysning af Weyse. Mon det ikke er den slags titler, som falder ind under begrebet: falsk re~ klanie?

Otto Vackeprang: Pietro .11ingottis Operaopførelser i København 1747-56. Særtryk af »Historiske Meddelelser om København« 1949. 52 s., i I I.

I denne afhandling har den grundige byhistoriker Otto Mackeprang samlet alle de vidtspredte oplysninger om de teaterhistorisk interessante italienske operaopførelser på Charlottenborg og teatret på Kongens Nytorv omkring midten af det 18. århundrede. Det var som bekendt ved disse gæstespil, at Gluck optrådte i København og Sarti og Scalabrini kom ind i dansk musikliv. Litteraturlisten bag i afhandlingen er meget omfattende, men viser tillige, at forfatteren har gjort nye arkivstudier til belysning af visse enkeltheder. Mackeprangs arbejde vil stå som en udmærket samlet fremstilling af alt, hvad vi idag véd om dette operagæstespil, der fik så indgribende betydning for operaen herhjemme. B.

,Edwin Fiseher: Musikalske betragtninger. 56s. Wilhelm Hansens Musik-Bibliotek Nr. I.

Det interessante ved E. F.s lille værk er ikke dybsindigheden, der nærmer sig en religion og er så tysk, når tysk er allerbedst. Det venter man sig på forhånd at en ånd som Edwin Fischer. Det er derimod hans små hentydninger og godtagen af moderne psykologi, gestaltlæren og visse typologiske antydninger hos de omtalte fortolkere af musiklitteraturen, der virker overraskende i disse høje omgivelser af Goethe- og Lao-Tse-citater. Og dog smeltes disse spredte enkeltheder sammen og lader ane en stor sammenhæng mellem arbejdet og sjælen i værket.

Den lille polemik, der gemmer sig i Fischers opfattelse af fortolkningens kunst, er så urbant fremført og med en sådan respekt for det oprindelige tekstniateriale, at Strawinsky ikke behøver at føle sin poetik truet på livet. Der er ingen virkelig forskel på deres opfattelser, kun en forskel i type mellem dem - for at blive i Fischers ånd.

Betragtningerne er, som det så ofte sker med halvfagligt filosofisk materiale, blevet til som forelæsninger med henblik på tilhørere. Det har kun givet dem yderligere varme.

Værdifuld i en materialistisk, teknikpreeget tidsalder som vor. Borgsmidt.

I den fornemme Serie af smaa Musikbøger »The world of musie« (Max Parrish & Co., Ltd., London) er som Nr. 12 udkommet et Bind om Militærmusikken. Det er skrevet af den udmærkede Kender, Dr. Henry G. Farmer, og dermed er egentlig alt sagt. Faa eller ingen ved mere om Emnet end han. Han har - ved Siden af sine egentlige Specialer orientalsk og skotsk Musik - dyrket det gennem mange Aar, i Specialskrifter som det berømmelige Royal Artillery Bands Historie, og i Værker af bredere Orientering, til hvilke det nu udkomne hører. Det tager Sigte paa Militærmusikkens almindelige Udvikling i historisk Tid, men denne er dog i Bogen overvejende set gennem engelske Briller og fra engelske Traditioners Grund. Alle væsentlige Faser i Udviklingen er stort set fælles, men Tidspunktet for deres Indtræden varierer fra Hær til Hær, ja fra Regiment til Regiment, og det bl. a. i saa Henseende, man tydeligt mærker Bogens engelske Oprindelse. Tager man imidlertid dette Forhold i Betragtning, og indregner man de Differencer, der bliver paa denne Konto, er den en udmærket baade interes-

sant og underholdende Vejleder gennem

Emnet. Dens Værdi forøges stærkt af et

levende og smukt Billedstof, faktisk helt

igennem historisk. Fandtes der tilsvarende

Materiale af dansk Oprindelse - det her

gengivne er naturligvis overvejende en-

gelsk - vilde vi være bedre orienteret om

mange Detailler i dansk Militærmusiks Hi-

storie end vi er nu. Men det gør der des-

værre ikke, og den interesserede danske

Læser maa nøjes med at misunde Dr.

Farmer det gode Materiale, han har haft

til sin Raadighed ved Tilrettelæggelsen af

sin smukke lille bog. N. F.

Forskelligt

Nyudkommen engelsk musiklitteratur

A. L. Bacharach: »The Music Masters« bd. II. (Cassell, London) .

Harriet Cohen: »Music's Handmald«. (Faber, London).

Winton Dean: »Introduction to the Music of Bizet«. (Dobson, London).

Norman Demuth: »Introduction to the Musle of Gounod«. (Dobson, London).

Winfred Douglas: »»Church Music in History and Practice««. (Scribners).

Donald N. Ferguson: »»Piano Interpretations««. (Williams & Norgate).

A. H. Franks: »»Ballet for Films and Television««. (Pitman).

Richard Harwell: »»Confederate Music««. (Oxford University Press).

John Horion: »»Some Ninetenth-Century Composers««. (Oxford University Press).

Robert Illing: »»A Dictionary of Music««. (Penguin Books) .

Franklyn Kelsey: »»The Foundation of Singing««. (Williams & Norgate).

Louis P. Lochner: »»Fritz Kreisler««. (Mae Millan, New York).

Rosemary Manning: »»From Holst to Britten««. (Workers Music Associat).

Francis Marshall: »»Sketching at the Balle U. (Studio).

»»Music in Village Churches««. (Oxford Univ. Press).

Lionel Salter: »»Going to a Concert««. (Phoenix House).

Percy A. Scholes: »»The Oxford Companion to Music««, 8. edition. (Oxford University Press).

Henry W. Simon: »»A Treasure of Grand Opera««. (Eyre & Son).

Douglas Turnell: »»Harmony for Listeners««. (Cassell).

Egon Wellesz: »»Fssay on Opera««, overs. fra tysk. (Dobson).