Musiklivet

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 02 - side 36-40

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

musiklivet

Danmark

Ved Sigurd Berg

Forskelligt

Kgl. kapelmusikus Mogens Heimann. har ved Aarhus Universitet taget sin magisterkonferens i musikvidenskab med Bachs violinsonater som speciale.

// Efter 1:1/2 års lange og besværlige forhandlinger er det nu endeligt lykkedes Eng~trøm &- Sødrings musikforlag at overtage'Carl Nielsens berømte værk »Sinfonia Espansiva«, der i 1913 udkom på C. F. Kahnts forlag i Leipzig. De nuværende indehavere af det tyske forlag, der er beliggende i den russiske zone, har med stor forståelse akcepteret de forslag, som fra dansk side blev gjort dem, da distributionsforholdene nu måtte anses for meget vanskelige. Værket bliver nu geno Ptrykt i Danmark, som også har fået overdraget de eksisterende orkestermaterialer. En række opførelser ude i verden er allerede bebudet, således høres Es~siva i New York Radio i januar, i London i marts og i Sverige i april. Herhjemme opføres symfonien i slutningen af- februar af kapelmester Jens Schrøder med-Aalborg by-orkester.

// Kapelmester Lavard Friisholn2 er stadig foregangsmand med hensyn til opførelse af nye værker. Den 21. november uropførte han i »Collegium Musicum« Knuddge Riisagers »Sinfonia serena« for strygere og pauke; den 8. januar dirigerede han i radioen Roman Palesters serenade for 2 fløjter og strygeorkester og den 5. februar uropførte han med Randers byorkester Niels Viggo Bentzons 6. symfoni »Sinfonia Piccola«, der er tilegnet dette orkester.

// Erling Bloch-kvartetten har på en koncertrejse i Sverige bl. a. opført Vagn Holmboes I. og Herman D. Koppels 2. strygekvartet. »Svenska Dagbladet« for d. 28. januar skriver herom bl. a.: ». - . just kontakten med Danmark kan vi ha åtskilligt utbyte av. Dess tonkonst verkar nåmligen påfallande livfull, rik på ideer, impulser och individuella temperament. Hur fångslande år inte t. ex. denne Vagn Holmboe . - . Som mogen konstnår, behårskande det tekniska med en måstars såkerhet, utvecklar han en kraft, en brinnande lidelse i tonspråket ... Hans musik tycks inte långre veta af några håmningar, den f1,5dar på friskt och naturligt ... buren av en vital melodisk och rytmisk fantasi ... Aven till Herman Koppels stråkkvartett lyssnade man med ... otvunget interesse, ty åven den pråglades av artistisk fantasi och håndighet ... Den f8rsta (satsen) fångslade omedelbart genom intensiteten och. den rytmiska spånsten i ståmf6r!ngen, den andra med en mera språd ståMning, med en på en gång utstuderad och osåkt injukhet och finess ... « Anmeldelsen er skrevet af Kajsa Rootzén.

// Organistudnævnelser: Elna Hauenschildt, Sct. Thomas Kirke. - Leif Kyndal, Bavnehøj Kirke.

// Kapelmester Jens Warny er ansat som leder og instruktør ved den nyoprettede »Erhvervsmusikerklasse« på Det kgl. danske Musikkonservatorium.

// Radio-symfoniorkestret er af Londons byråd indbudt til at give to koncerter ved »Festival of Britain« d. 21. og 24. september 1951.

// Emil Telmangi og frue rejste d. 4. februar til USA på en koncertturné, der vil strække sig over tre måneder.

,// Efter violinbygger Otto Hjorths død har Undervisningsministeriet beskikket violinbygger Arne Hjorth til medlem af bestyrelsen for Musikhistorisk Museum og dr.phil Nils Schiørring til medlem af bestyrelsen for Carl. Claudius' musikinstrumentsamling, der efter en gennemgribende nyordning snart vil blive genåbnet.

~/ Kammermusikforeningen »Fylkingen« .i Stockholm modtager værker af unge danske komponister til eventuel opførelse i næste sæson. Manuskripter bedes inden 15. maj indsendt til adressen: Lidk8pingsvågen 40, Johanneshov, Stockholm.

// Selskabet for Rytmik og Afspænding har * foranlediget, at professor Elfriede Feudel kommer til København i ugen fra den 12.-17. marts for at holde foredrag og lede studiekredse om rytmik. Foredraget finder sted mandag d. 12. marts kl. 20 i Konservatoriets sal. Billetter å kr. 1,50 hos Wilhelm Hansen. Nærmere oplysninger fås telefon VE 2276y.

. // Til juryen for ISCM's musikfest i Frankfurt iår var følgende 6 danske værker indsendt: Vagn Holmboe: strygekvartet nr. 1, Bernhard Leivkovitch: klaversonate nr. 3, Leif Thybo: Prélude, pastorale og fugato for orgel, Herman D. Koppel: Davids salmer for kor og orkester, Flemming Weis: Det forjættede Land for kor og orkester og Svend S. Schultz: ouverture til »Kaffehuset«. Johan Bentzon er nu hjemkommet fra juryens møde med den glædelige meddelelse, at Holmboes og Koppels værker er antaget til opførelse ved musikf esten.

// Vi har modtaget:

Selskabet for Rytinik og Afspænding havde d. 16. januar indbudt til møde med bevæ-gelsespæ-dagog Else Hamburger som ydende faktor ved en spørgeaften angående afspænding under bevægelse. E.H. viste til at begynde med en del af sine grundlæggende øvelser med et udvalgt hold af særdeles dygtige og velskolede damer. Øvelsernes karakter må nærmest betegnes som gymnastisk danseprægede. Tilsyneladende var de ret krævende, og det tjener derfor både til lærerindens og elevernes ros, at øvelserne blev udført legende let uden mindste tegn på anstrengelse. Den øvrige aften formede sig efter programmet som en spørgeaften, hvor E.H. viste og improviserede øvelser, der skulle belyse afspænding under enhver form for

bevægelse, der måtte blive forespurgt oni. Man må dog betvivle, om de fremførte øvelser virkelig var hensigtsmæssige og naturlige,. som E. H. fremhævede det *

Princippet om afspænding under bevægelse har E. H. tilfælles med Gerda Alexander, men i modsætning til sidstnævnte er E. H.s udformning gymnastisk præget og ret fjern fra dagligdags bevægelse. Således må både hendes fremførelse af øvelser for violinister og sangere betegnes som unaturlige, bl. a. kan vist ingen under musikudøvelsen teenke sig at støtte kun på det ene ben, selvom dette er nok så fjedrende. Ligesådan må E. H.s besvarelse -.om, hvorledes m-an bedst løfter tunge bankbøger siges at være virkelighedsfjern, når hun former en øvelse med imaginære bøger, der løftes fra gulvet (!) mellem knæene i hugstilling!

Konservatoriets sal var fyldt til randen

med et årvågent publikum, der af Fælles-

rådet for musik-,, tale- og afspændings-

pædagogik var indkaldt til denne lejlig-

hed, der kunne samle alle under en fælles

interesse. Publikum fulgte dels med inter-

esse dels under morskab E. H.s fremførel-

ser og hendes til tider meget fagligt beto-

nede og derfor for mange tilhørere ufor-

ståelige forklaringer om bevægelsernes

»basis«. Carol.

]Legater

Rundskuedagens studielegater er tildelt følgende indenfor musiklivet: Dirigenten Eifred Eckart-Hansen, 750 kr., Karen Levinsen, 500 kr. og Inger Kathrine Vestergaard, 500 kr.

// Ved Musikkonservatoriets sidste legatuddeling har pianisten Viggo Synnestved fået 2500 kr. af Dr. med. Villiam Richard Christiansen og Hustrus Legat. Violoncellisten Asger Lund Christiansen, violinistinden Ellen Margrethe Givskov og pjanistinden Elisabeth Sigurdsson har hver fået stipendier til videre uddannelse, og desuden er der uddelt en række mindre legatportioner af de private midler, der administreres af konservatoriets bestyrelse.

// Kapelmester Lavard Fpiisholm har modtaget 1000 kr. af V era og' Carl Johan Michaelsens legat. Dette legat kan ikke søges.

// I marts søges følgende legater:

Inden 6/3: Fondet for Dansk-Norsk samarbejde (studieophold i Norge). Overgaden oven Vandet 60, Kbh. K. (Skema). Inden 15/3: C. W. Strandes legatfond. Lrs. Kuhn, Gl. Torv 6, Kbh. K. (Ikke enkeltpersoner).

Inden.19/3: Unge mænds og kvinders uddannelseshj,,,elp. Lrs. Ingeborg Hansen, Nicolaj Plads 26', Kbh. K.

Inden 1/4: Marie Illums legat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

- Den kulturelle fond. (Ikke enkeltper-

soner).Frederiksholm.s Kanal 21,Kbh.K.

- Nicolai Lachmann og Hustrus legat. Ny Vestergade 13', Kbh. K. (Skema).

- Det Munthe-Brun'ske legat. (For blæsere i det kgl. Kapel). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

- Undervisningsministeriets forårsunderstøt.telser. - Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

Runde fødselsdage

Marts

1.: Komponisten, musikhandler Gustav Thomsen, 60.

5.: Organist Georg Becker, 75.

7.: Organist Leo Rechnagel, 60.

10.: Fhv. kgl. kapelmusikus Olaf Bjørvig, 75.

14.: Fhv. musikdirigent Th. Dyring, 70.

19.: Organist, koncertsanger Frederik Otto, 70.

21.: Komponisten og cellisten Herman Sandby, 70.

26.: Organist Nelly Warming Schinidt ' 70.

29.: Koncertsanger Hilmar Biehe, 60.

Koncertsanger Vagn Hedemann, 50.

April

6.: Koncertsangerinde Helga Weeke, 60.

18.: Organist Georg Krarup, 50.

Dødsfald

Kgl. koncertmester Johannes Schiør

ring, 16/1_82 år gammel.

// Formand for Aarhus byorkester, pro

sektor Fr. Gregersen, 31/1, 79 år gammel.

Musiker C. N. Thelsen, 27/1.

Violinist C. V. Wassilefsky, 21/1.

Fhv. pianofabrikant Lauritz Lange.

Provinsen

Basunisten Willy Hansen fra den

kgl. livgardes musikkorps er efter konkur~

rence blevet ansat som musikdirigent ved

3. regiments musikkorps i Randers. Den

tidligere dirigent i Randers, Aage Beyer

er efter ansøgning forflyttet til 4. regi-

ments musikkorps i Holbæk efter Carl Si

monsen, der er fratrådt på grund af alder.

// Ved Det Fynske Musikkonservatorium havde i december 3 elever indstillet sig til afgangseksamen, nemlig violinisterne Børge Mortensen, Carl Nielsen og Jens Ludvigsen, der alle bestod. Censorer var prof. Chr. Christiansen, kapelmester Martellius Lundquist og organist Valdemar Hansen.

// J. L. Emborgs »Agnete og Havmanden« for soli, kor og orkester blev d. 30. oktober opført i Svendborg under ledelse af seminarielærer Arne Ebbesen. Værket har for over 30 år siden været opført nogle gange i København og senere flere gange i provinsen. Solister ved denne sidste opførelse var Nelly Holst og pastor Køster.

I[Jdlandet

Ved Vagn Jensen

Sydsvenska Dagbladets kulturpris, der indstiftedes ved bladet 100-årsjubilæum i 1948, er tildelt komponisten Hilding Rosenberg qua »skaber af musikalske arbejder, præget af dyb inspiration og originalitet, banebrydende for nye strømninger i svensk tonekunst«. Til lykønskningen med guldmedaillen og de 5.000 kr. kan hæftes glæden over, at en skabende kunstner udmærkes, tillige at musiken regnes med til åndslivet. Det var i Sverige . - .

// Musikaliska Konstf5rening har besluttet at udgive Gunnar de Frumeries 2. sonate for violin og klaver som årstryk for 1950.

/,/ En concerto for strygeorkester, som er sammenstillet af Kurt Atterberg fra Bachs sonater for viola da gamba og cembalo, har fået sin tyske førsteopførelse i Nordwestdeutsche Rundfunk under ledelse af Hans Schmidt-Isserstedt. Andre tyske

opførelser f orestår.

1/ Som den første tyske dirigent er professor Hermann Abendroth inviteret på gæstespil i Sovjetunionen.

// Sir John Barbirolli har fået tildelt Royal Philharmonic Associations guld., medaille, den -fornemste engelske udmærkelse. Foruden Sir John er Toscanini og Sibelius de eneste, der har nydt den sjældne gunst.

,// Den unge Berner-komponist Arthur Furer fik i december uropført sin concertino for strygeorkester, pauke og obligat solo-violin, hans opus 11.

' // En A-dur sonate for violin og klaver af Richard Flury, komponeret 1950 i Solothurn, uropførtes for nylig af det parisiske søskendepar Gabriella og Attila Lengyel.

// Oswald Jaeggis »Kleine Marien-Kantate« for blandet kor, orgel, messingblæsere og pauker uropførtes 19. november i Gries-Bozen. Andre fremførelser er ansat i østrigske og italienske byer.

// Gottfried von Eineml med hvis hymnus efter A. Lernet-Holenia Karl Bóhm åbner den internationale musikfest i Wien, har netop afsluttet arbejdet på en ballet med titlen »Rondo vom Goldenen Kalb«.

// To tyske radio-symfoniorkestre har for nylig givet koncerter i Paris. Det drejer sig om SIVF-orkestret, der lededes af Hans Rosbaud, og NWDR-orkestret, dirigeret af Hans Schmidt-Isserstedt.

// Joseph Krips er blevet knyttet til London Symphony Orchestra for et år. På hans koncertplaner står seriefremførelser af samtlige Beethovens og Brahms' symf onier.

// Herbert von Karajan er af Wiener Gesellschaft der Musikfreunde udnævnt til koncertleder på livstid.

// Den internationale Bach-pris 1950 blev i Leipzig fordelt mellem 6 russere, 3 polakker, 3 ungarere, 1 østriger, 11 øst-og 6 vesttyskere.

// Aron Copland befinder sig for tiden på en halvårsvisit i Europa, formidlet gennem et amerikansk statsstipendium. Han er bosat i Rom på det derværende amerikanske musikakademi, men ventes bl. a. til England i sidste halvdel af maj. Ved sin 50-årsdag i november fejredes han af The

1,1

American League of Composers med en æreskoncert. I denne forbindelse uropførte Benny Goodman hans klarinetkoncert sammen med National Broadcasting Gorporation-orchestra under ledelse af Fritz Reiner.

// Arthur Benjamin er nu vendt tilbage til England fra en koncertrejse til Australien, hvor han i Sydney sammen med Eugene Goossens uropførte sin concerto quasi una fantasia. Værket blev gentaget 3 gange i Sydney og nåede derefter flere fremførelser i andre australske byer.

// Bohuslav Martinus violinkoncert (1943) fik i december sin engelske førsteopførelse ved en »New Era«-koncert i Royal Albert Hall. Richard Austin dirigerede London Symphony Orchestra, og solisten var Henry Holst. Martinus' »Comedy on. the Bridge« har vist sig som en succesfuld radio-opera ved fremførelser i Toronto, Rom og Stockholm, og der -planlægges nu studiefremførelser i London og Køln. Mon den heller. ikke er noget for statsradiofonien? Endvidere er Martinu's 4. symfoni udgivet i

studlepartitur af Boosey & Hawkes, London.

// Den amerikanske Curtis-quartet foretager i denne måned et interessant eksperiment ved sin koncert i Free Library of Philadelphia. Partitursiderne til de fremførte værker vil blive projiceret op på et filmslærred bag tribunen, således at tilhørerne under opførelserne kan følge med i noderne.

Dødsfald

Komponisten Francesco Cileå er død i Varazze, 84 år gammel. Hans kendteste værk blev operaen »Adrienne Lecouvreur« (1902), der uropførtes med Caruso, Cavalieri, Scotti og Journet i hovedrollerhe (Milano; Metropolitan 1907). Foruden fire andre operaer har han skrevet kor- og orkesterværker samt sange og enkelte kammermusikværker. Cilea knyttedes som lærer til -forskellige italienske konservatorier; 1913-36 var han direktør for San Pietro a Majellaakademiet i Napoli.

/ I / Dirigenten og komponisten Walter

Damrosch døde i New York d. 22. decem-

ber 1950, 88 år gammel. Han blev født i

Breslau, hvorfra familien udvandrede til

Amerika, da han var 9 år. Som dirigent og

operaleder vandt han sig et betydeligt

navn i USA, hvor han bl.a. grundlagde

New York Symphony Orchestra (1903). 1

forskellige perioder dirigerede han på

Metropolitan; desuden var Damrosch en af

pionererne i arbejdet på at bruge radioen

til musikoplysning. Hans kompositioner

omfatter 6 operaer, den sidste »Elephants

in Congress« er skrevet så sent som 1944,

forskellig scenemusik, korvæ.rker og sange.

// Den rumænske pianist Dinu Lipatli døde d. 2. december i Genéve, 33 år gammel. Efter afgangseksamen fra konservatoriet i Bukarest studerede han i Paris hos Cortot, Dukas og Boulanger. Med sin usædvanlige kunstneriske og artistiske begavelse vakte han hurtigt stor opmærksomhed som koncertpianist og grammofonsolist og foretog talrige rejser i Europa, kun afbrudt af stadig hyppigere sygdomsanfald. Også som komponist gjorde han sig gældende, men nåede næppe, fuldt at realisere sit talent på dette område, inden kræfterne tog af.

// Fransk musiklivs grand old man komponisten Charles Koechlin, er død ved Rivieraen i en alder af 82 år. Oprindelig studerede han til ingeniør, men brød af undervejs for at gå på Pariser-konservatoriet hos bl. a. Massenet og Fauré. Hans talrige kompositioner, der omfatter balletter, symfoniske værker og kammermusik, er næppe slået igennem efter fortjeneste, hvorimod kvaliteten af hans teoretiske arbejder er blevet værdsat i vid udstrækning. Adskillige yngre komponister har lært hos ham; Koechlin var formand for den franske sektion af ISCM.

Internationale nausikkonkurrencer

Violinkonkurrencen i Rom til minde om Arrigo Serato begynder d. 4. juni. Tilmeldelse kan ske gennem den herværende italienske legation, d-er også giver nærmere oplysninger om betingelserne.

// Som tidligere meddelt finder Marguerite Long-Jacques Thibaud-konkurrencen sted i Paris i tiden 20. juni til 2. juli. Konkurrencen står åben for fremskredne pianister og violinister mellem 15 og 32 år. Førsteprisen er 200.000 fr. og engagementer til solistisk optr~eden ved de førende orkestre i Paris, Berlin, Bruxelles og Madrid. Brochure og indmeldelsesblanket fås lettest ved henvendelse til Institut Francaise.

Tidsskrifter

// MUSIKREVY, Stockholm. 5. årgang, nr. 8. Lili Folder: M8te med Jean Sibelius. Niels-Eric Ringbom: Sibelius' utvecklingsskeden. Sven Wilson: Auktorsra**tt, Sibelius och USA. Arne Lindenbaum: Ett sångerpar - Einar Beyron och Brita Hertzberg. Karl-Birger Blomdahl: Tolvtonsteknik H.

// VÅR SÅNG, Stockholm. Årgång 23, nr. 8. Axel Hambræus: Vox human~. Yngve Sjóberg: Musiken på fångvårdsanstalterna. Thomas Beck: Inntrykk fra en norsk kulturfront. Arne Lindenbaum: »Sveriges Schubert« (A. F. Lindblad).

// SYMPHONIA, Ostende. 27e Jaargang No. 9. Hans Gruys: Muziekbrief uit Indo

nes M. Jhr. A. Rappard: Stij Ibegrip 1. Dirk Schi Pper: Samenzang II.

// MUSIC & LETTERS, London. Vol. XXXII No. 1. Frank Walker: Donizetti, Verdi and Mme Appiani. Herbert Howells: A Note on Alan Rawsthorne. Martin Cooper: The Statue in the Music-Room. John E. Stevens: Rounds and Canons from an Early Tudor-Sangbook. Marion M. Scott: Haydn Stayed Here! Irving Fischer: A Note in Op. 27, No. 2. Adam Carse: The Choral Symphony in London.

// DAS MUSIKLEBEN, Mainz. Heft 1, 4. Jahrgang. Hans Rutz: Krdfte im 8ffentlichen Musikleben. Gfinther Schab: Ist unser Musikbetrieb zeitgem Sss? Franziska Mart ienss en-L ohmann: »»... dass die Zeit der Liederabende Yorbei ist ... «« Georg Toussaint: Die Kleinorgel. Praktiker der Opernbiffine (Albert Lortzing zum 100. Todestag).

Y/ SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG, Zilrich. 91. Jahrgang, Nr. 1. Willi Reich: Erinnerungen an Alban Berg. Karl H. W6rner: Schumanns »»Kreisleriana««. Frank Walker: Ein unbekanntes Goethe-Lied von Giuseppe Verdi. Fernande Peyrot: Du Sens de la Rytmique Jacques-Dalcroze. Lucien Burnier: R6flexions sur la Dodecophonie.

// ETUDE, Philadelphia. Vol. 69 No. 1. The Most Potent Musical Forces 19001950. Howard Hanson: What is happening to music in America. H. W. Hei=heimer: What is happening to music in Europa. David Even: Modern music. Charles Cooke: Let's give them a rest. Margaret Webster: How 1 stage an opera. Alexander Kipnis: The art of mezza-voce singing. Erno Balogh: Some thoughts on how to perform Bach.