Nye bøger

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 02 - side 40-41

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Nye bøger

Alee Robertson: »Saered Music«, 72 s., ill. Pris : 7 sh. 6 d. Forlag: Max Parrish & Co., Ltd., London, 1950.

I serien »The, World of Musie« indtager »Sacred Music« en lige så fornem plads som de fra denne serie tidligere omtalte værker »German Song«, »The Proms«, »The Concerto« og »Military Music«. Et særkende for disse publikationer er det ualmindelig smukke illustrationsmateriale, der belyser det valgte emne ved indenfor illustrationens ramme at skabe atmosfære om den periode, der behandles. Forfat

teren Alec Robertson, der er medlem af Royal Academy of Music og musikkritiker, har helt begrænset emnet til den reneste liturgiske musik, af hvis udvikling fra den tidligste kristne musik og helt frem til vor tids kirkemusik (Kodaly, Vaughan Williams, Stravinsky o.a.) han giver en kort og i al sin enkelhed 'klar fremstilling. Udgangspunktet for denne fremstilling giver forfatteren selv, hvor han siger, at »Sacred music is the liturgy set to music, not the liturgy as an excuse for music««. Bogen henvender sig ikke til specialisten men søger i store træk langt snarere at give den i dette emne interesserede musiker eller lægmand et indtryk af den vældige udvikling, der har fundet sted indenfor kirkemusiken, hvis fremtid forfatteren imødeser med optimisme.

»A Career in Music«, redigeret af R obert Elkin, 25G s. Pris: 12 sh. 6 d. Forlag: W. Earl & Go., Ltd.,,London, 1950.

Denne bog kan anbefales enhver, der ønsker at hellige sig det musikalske studium, og som gerne vil vide, hvilke muligheder der gives, og hvilke krav der forlanges indenfor det musikalske,, emne, han han valgt til sin livsgerning. I nogle tilfælde- er fremstillingen præget af de særlige omstændigheder, der knytter sig til engelsk musikliv, men stort set gives der indenfor hvert kapitel en orientering om det enkelte fag, som er almengyldig og derfor vil kunne være til stor'hjælp også for danske musikstuderende. Robert Elkin, der er kendt som forfatter til værker som »Queen's Hall«, »Royal Philharmonic« og »The Stories behind Music«, har redigeret værket og skrevet forordet, og han har samle~t - materialet fra bidragydere som pianisten Gerald Moore, der har skrevet om »The Accompanist«, Norman Demut.h, der giver en beskrivelse af komponistens muligheder og arbejdsfelt i kapitlét »The Composer«, Harriet Cohen, der fortæller om emnet »The Solo Instrumentalist« og George Baker, der har påtaget sig,det vanskelige stof »The Solo Singer«. De øvrige kapitler -omfatter emner som' »The Conductor«, »The Orchestral Player«, »The Music Teacher«, »Organist and Choirmaster«, »Musical Instrument Manufacture«, »Music Publishing«, »The Music Dealer« og »Organization and Administration«.

B. H. Haggin: »Music for the Man Who Enjoys 'Hamlet'«. - 127 s. med nodeeks. Pris: 8 sh. 6 d. Forlag: Dobson, London, 1947.

Man må ikke, forledt af titlen, tro, at denne bog drejer sig om musik til Shakespeares »Hamlet«. Det er et musikalskpædagogisk værk, der i første række hen

vender sig til mennesker, der har forståelse for o,,, er interesseret i lødig litteratur, men som ikke kender noget videre til musik. Forfatteren mener hos en sådan kres af mennesker at finde muligheder for forståelse af en musik, hvis lødighed har paralleller til den klassiske litteratur. Forfatteren benytter den fremgangsmåde, at han i sin sagligt interessante fremstilling af en lang række klassiske værker henviser direkte til foreliggende grammofonoptagelser og anviser nøjagtigt, hvor på pladesiden man skal sætte ind for at høre den eller hin detalje, som så samtidig vises i nodeeksempel. Kan man tyde nodeeksemplerne direkte, er grammofonoptagelsen ikke strengt nødvendig, selvom det naturligvis altid er gavnligt at kunne høre de læ ngere perioder og stadige gentagel,ser af hele værket. Forfatteren søger at fastholde læseren på detaljerne, og derfra bygger han så de større linjer ud; denne fremgangsmåde er pædagogisk fornuftig og vil sikkert kunne fængsle også den læser, der i forvejen kender til musik men ønsker at udbygge sin viden.

// Fyns Boghandels Forlag, Odense, har i anledning af forlagets 25 års jubilæum. den 1. oktober 1950 udgivet en smuk lille bog på 41 sider og med 4 fotoplancher om »Carl Nielsens Fyn«, skrevet af Herman Madsen og forsynet med tegninger af Gustav Hjortlund. Denne fine lille publikation er kun trykt i 1250 eksemplarer, hvoraf der er kommet et begrænset antal i handelen. Bogen giver ikke nogen ny belysning af Carl Nielsens kunstnerpersonlighed, men, som det fremgår af titlen, det er selve den ø, der fostrede denne store danske kunstner, og naturligvis i særlig grad egnen omkring Nørre Lyndelse, der beskrives indtil de mindste detaljer. De fire fotosider viser foruedn fru Anne Marie Carl Nielsens fynske mindesmærker for sin mand også billeder af Carl Nielsens tredje barndomshjem - fødehjemmet på Sortelung mark eksisterer ikke mere - og udsigten over Sortelung med teglværksgraven, altså kendte steder fra »Min fynske Barndom«, hvortil denne bog er et

smukt supplement. fsp.