Musiklivet

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 04 - side 77-81

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

musiklivet

Danmark

Ved Sigurd Berg

Forskelligi

Professor Carsten Høeg er rejst til Palermo, hvor han er indbudt til at holde foredrag om byzantisk musik.

// Det kgl. Teater har engageret Nicolai Malko som gæstedirigent. Malko, skal lede en nyindstudering af »Eugen Onegin« og dirigere operaen en halv snes gange. Premiéren vil finde sted i slutningen af november. »Eugen Onegin« har ikke været opført herhjemme siden 1932.

// Pianistinden Ellen Gilberg har været i London, hvor hun den 18. marts spillede

i BBC saninien med Henry Holst. Den 19. marts gav hun koncert i Wigmore Hall, hvor hun b I. a. spillede Carl Nielsens C,liaconne.

// Siden kapelmester Launy Grøndahls Norges-turné har opså kgl. kapelmester

~r,

Joh. Hye-Knudsen gæstet Norge og haft en smuk sukces i Bergen, hvor han foruden Bralims' 2. symfoni fremførte Carl Nielsens »Helios-ouverture«.

// Det kgl. Teater har engageret den unge tenorbaryton Eskild Rask Nielsen til operaen for den kommende sæson.

// Aarhus Byorkester med Thomas Jensen som dirigent er engageret til et 4dages gæstespil i Tivolis koncertsal i juli måned, mens tivoliorkestret liolder sommerferie.

// I'hyge 1'hygesen har* været på et to ugers gæstespil på den finske opera i Helsingfors, hvor han bl. a. liar optrådt i »Aida« sammen nied Liisu Linko og destiden i »Carmen« og »Tosca«. Det er fjerde gang, Thygesen g«æster den finske opera.

// Johs. Aiidreasen, formanden fol, Dansk Musiker Forbund, er udnævnt til æresmedlem af Det finske Musikerforbund.

// Donikirkeorganist fil. lic. Josef Tledur forsvarede den 31. marts i Lund en afliandling på tysk oni Dietrich Buxtehudes orgelkonipositioner. som officiel opponent fungerede docent Sffig Walin, Upsala, medens domorganist N. 0. Raasted opponerede ex auditorio.

// Efter konkurrence den 31. marts blev Knud Hovaldt ansat i radiosynifoniorkestret som solotrompettist.

// Ilern?. D. Koppels

der får sin første udenlandske fremførelse

ved ISCINI-festen i Frankfurt, vil nu blive

trykt hos Skandinavisk Musikforlag. Sam-

me sted udkommer Koppels k-larinetkon-

cert, mens forlaget Iniudico har sikret sig

den 3. klaverkoncert. To nye værker er

iøvrigt netop blevet færdig fra komponi-

stens hånd, en suite op. 53 for violin og

klaver med titlen »Ternia« - tilegnet

Endre Wolf - samt 6 sange op. 54.til tek-

ster af Paul Cour (fra digtsanilingen

»Mellerii bark o«, ved«).

~1

Pablo Gasals lioldt i fjor et lille eksklusivt Bacli-Festival i Pyrenæerbyen Prades, hvor han lever i exil (da han jo er modstander af Franco-reginiet). Det var med støtte af anierikanske kunstnere, at dette kunne blive virkelighed. Sukcesen blev så stor, at festspillet i år gentages i større målestok i Perpignan, og det onifatter denne gang både Bach, Mozart og Beethoven. -4k-sel Schiøl-- liar modtaget en ærefuld indbydelse fra C,,asals selv oni at synge en Bach-kantate den 18. juli dernede, ved livilken lejlighed Casals selv dirigerer, samt Beetliovens sangcyklus »An die ferne Geliel)te«. Den amerikanske violinist Alexander Schneider er primus motor, og blandt de øvrige solister kan na-evnes Jascha Heifetz, Isaac Stern og Jennie Tourell.

Flemming Weis har jubilæunt

Den 10. maj har Flen2niiizg Weis sid(let i Det tinge Tonekunstnerselskabs bestyrelse i 25 år, deraf (le sidste 9 år sorn formand. En kreds af hans venner har derfor besluttet at fejre ham ved en kammermusikaften med et udvalg af hans kompositioner. Koncerten vil finde sted på selve jubilæ-unisdagen, torsdag den 10. maj kl. 20 i Kunstindustrimusæets festsal, Bredgade 68. Til denne koncert har medlemmer af Du T adgang mod forevisning af gyldigt medlernskort. Iøvrigt kan billetter å kr. 2,00 fås hos Willielm Hansen, Gothersgade 9, samt på koncertaftenen ved indgangen.

Efter koncerten vil der blive 'arrangeret en selskabelig sammenkonist i restaurant ,,»(;rønnin""en«, livortil. man

.1

kan tegne sig senest lørdag den 5. niaj

ved indbetaling af kr. 10,00 til Wilhelm

Hansens koncertbureau (Central 5183).

Organisi Valdemar Hansen 60 år

den 29. april

For en kreds af musikere der Valdeinar Hansens uhyre beskedenhed til trods (log er temmelig vid både i tal og »ti(1strækning« over landet --- er det en selv~ følge, at der i denne anledning siges et par ord. Vi, der er hans elever, har liaft de bedste betingelser for at kunne vurdere denne fremragende musiker og pædagog. Ja, jeg tar ikke i betænkning at påstå, at Valdemar Hansens egenskaber som p,-,~e.(Iagog simpelthen er enestående. Mange vil sige: Han er en meget streng lærer. Det er også sandt. Men denne strenghed med hensyn til krav om arbejdets kvalitet er parret med tålniodighed og nied følsoni forståelse for eleven. Vi har oplevet, at en ballast af discipliner og kundskaber indtrængende meddelt er en værdi for liele livet i en musikertilværelse. Og vi - eleverne - har haft en fortsat kontakt nied denne lærer igennem vor produktion og praksis. Valdernar Hansens levende interesse for hvad nyt, der skabes, har haft stor betydning for hans skrivende elever. Svend-Ove Møller glemte ikke Valdemar Hansen. Ganske waturligt har Svend- Ove Møller da også tilegnet sin Lærer flere værker, som Valdemar Hansen har uropført og ofte spillet.

Også på anden måde har Valdeinar Hansen gjort en indsats for den nye musik: Hindernitlis, Stravinskys og andre store udlændinges orgelve~rker har han bragt frem herhjemme. Det var da også ganske naturligt, at denne højt kvalifice-

rede orgelspiller blev sin lærer, Rung-

Kellers efterfølger i embedet ved Vor

Frelsers Kirke. Ejvizi Amlei-scii.

Hunde fødselsdage

April

29.: Organist Valdemar Hansen, (30.

Maj

I.: Pianofabrikant Poul Andersen, 90.

5.: Komponisten Louis Mølholin, 70.

Komponisten E. Ankerstjerne-Bertelsen, 50.

22.: Højesteretssagfører Eivind Helsted, 50.

Dødsfald

Komponisten, kapelniester Chr. F.

Bråuninger, 31/3, 47 år gammel.

// Koncertsangerinde Dina Hvass, f.

Sidenius, 5/3, 53 år gaminel.

-// Kgl. kamniersangerinde Ebba Wil

ton, 2/4,-54 år gammel.

Legater

Bestyrelsen for operasangerinde frk* Emanuela Selirøders legat har uddelt den legatportion, som for året 1950 skal tilfalde en ung sanger eller sangerinde, til operaelev frk. Jytte Raun Byberg.

,// Solodanser Fredbjørn Bjørnsson liar

fået grosserer Henry Nexøe-Larsens legat på 1000 kroner.

// Pianistinden Grethe Gylden liar fået

Peder Møller-prisen for 1950.

// Koniponisten Bernhard Leivkotvileh

og ceinbalistinden. Liselotte Selbiger har hver modtaget en. Portion af Eibeschfitz legat.

// I inaj søges følgende legaler:

Inden. 15/5: Kontorchef Arthur Andersson og hustrus legal. Lrs. Ax. Seliniidt, Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

- Justitsraadinde Minna Købkes legat (for ugifte, enker eller fraskilte musiklærerinder, døtre af kongelige embedsniænd). Kontorchef A. Falk-Jensen, Dalgas Boulevard 53, Kbli. F.

Inden 20/5: Rektor frk. Ingrid Jespersens legat (for unge kvinder med studentereksamen. fra Ingrid Jespersens Skole). Ndr. Frihavnsgade 9-11 eller Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/6: I~unstnerlegalet af 12. juni 1937 (Fru Jenny Knox' legat). Undervisningsmiiiisteriet, Frederiksholnis

Kanal 21, Kbli. K. (Skema).

-- Fru Elise Wessels legal. Ors. Koefoed,

Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Udlandet

N'ed I,'ugn Jensen

// Igor Strag~inslq1 lial- til ganinieltestanientlige tekster skrevet et n~yt korværk, »Babel«, for fortæller, imandskor og orkester. Efter den engelske førsteopførelse i dette forår vil yærket blive fremført i Dilsseldorff og Milnelien, hvor det indgår i den derv.-erende forti-,,,-effelige radiofonis »Musica viva«-serie.

// T»aul Ilindemiths klarinetkonc-ert, skrevet 1947 til Benny Goodman, fik fornylig sin europæiske førsteopførelse i Baden-Baden af SWF-orkestrets soloklarinettist Sepp Fackler under Hans Rosbauds taktstok, kun 6 uger efter den længe ventede uropførelse med swingkongen of, Philadelpliias symfoniorkester. Den 4-satsede koncert, anden sats kun af 100 sekunders varighed, bliver karakteriseret som et komniende standardværk påklarinetrepertoiret; ydersatsernes elegante arabesker skal knytte sig ret nøje til Goodnians egen forsiringsteknik, nien nogen. jazz-indflydelse er der ellers ikke tale oni i det kaniineri-nusikalsk behandlede orkesterarbejde. Hvis nu statsradiofonien skulle finde på at efterkomme ønsket oni et gaestespil ined

'r,

professor Rosbaud, kunne man måske erindre sig denne H-inderriitli-fremførelse?

// Heinrieli Sulerineister liar skrevet en ny opera med titlen »Der rote Stiefel --- Bilderbueli ffir Musik in zwei Teilen nach Wilheliii Hauff«. Den må liave en chance på Kongens Nytorv: operaen er ,skrevet for skuespillere, dansere og saiigere. Ubrettoen er iøvrigt af komponisten.

// Karl Maria Zivissler, -der er kendt for sin instrumentation af Brahrns' Vier eriis,te Gesånge, har nu ligeledes orkestrei'et Hugo Wolfs Michelangelo-lieder.

// En. »M,,ittli,,'!us-p,,issioii« af Ernst T»epping er blevet uropført i Thomaskirken. i Leipzig af Gånther Ramin, og samtidig af Franz Grote med Spandauer Kantorei i Berlin.

// Hans Werner Henzes 3. symfoni vil under Hans Rosbauds ledelse blive uropført ved sommerens Donaueschinger Musiktage. Også K. A. Harttinanns Musicaviva i MUnchen planlægger en freinførelse. Imens er den travle koniponist beskæftiget med arbejdet på en lielaftensopera' til den. kommende sæson. Det skal være et lyrisk drama efter tekstbog af Grete Weil.

// En koncert for to klaverer af Kurt Hessenberg uropførtes i Sildwestfunk den 10. april. Af samme komponist foreligger to nye korværker: en kantate for sopran, baryton, blandet. kor og lille orkester saint »Struwwelpeter-Kantate« for børnekor og -instrumenter.

,// En violinkoncert af Racis Fricker er af Maria Lidka sammen med Walter Goehr blevet. uropført i London, senere gentaget i BBC under Schuricht. Fremførelsen har vakt usædvanlig opmærksomhed, og en gentagelse vil finde sted under Festival of Britain, til livis Manchester-sektion Frieker iøvrigt har skrevet en ny symfoni.

,// Med Sylvia Gåhiviller som solist ur-

opførte Radio Zilrich, for nylig Walter

Langs »Kinderkreis«, 5 sange op. 55 for

z,

.sopran og orkester efter tekster af Siegfried Lang. I samme udsendelse fremførtes under komponistens ledelse (le »Bulgarischen Volkslieder«, Poema for fløjte og strygere, orkesterpræludiet samt hans, Concertino for orkester op. 51.

,// Fransk radio har transmitteret freinførelsen af Marcel Landoivskys koreografiske legende »Le ?ire de Nils Halerius«, en tidsaktuel. symbolistisk balletsatire efter Gerard Gaillet. Blandt andre nyopfø~ relser, der her er foræret lytterne, er Juan Rodri,qos koncert for guitar og orkester, der med Ataulfo Argenta som solist freniførtes. af Narciso Yepes ved en argentinsk koncert på Theatre des Champs Elysees.

.// To nye bratschkoncerter er i den forløbne måned blevet uropført. Det drejer sig om schweizeren Conrad Beeks »Sonate fdr Viola und Orchester«, spillet af Walter Kågi i SDW, og franskinanden Henri Tomasis Concerto, som R. Boulay libldt over dåben ved en Colonne-koncert. Omtrent samtidig har Tibor Varga ved en symfonikoncert i Kåln under ledelse af Giinter Wand uropført Gonrad Becks 8 år ældre violinkoncert (1941), og endelig præsenteredes hans 6. symfoni, komponeret 1950 til Ållgemeine Musikgesellschaft Basel på opfordring fra den derværende statslige musikkreditkommission (!), ved en festkoncert i anledning af koncertinstitutionens 75-års jubilæum.

// Operaen i Bordeaux vil i oktober måned bringe en usædvanlig uropførelse, en 5-akts opera, »Ivan IV«, af George Bizet. Værket, hvis ægthed skal være bevist gennem breve og aktstykker, blev i 1938 fundet af dr. Ernst Hartmann på Conservatoire National. En dengang planlagt fremførelse i Tyskland kom ikke i

stand på grund af krigen, og værket, vil nu blive præsenteret i redaktion af Henri Busser, der ligesom Bizet har været elev ,tf Gounod. Librettoen fortueller en frit opfunden k,,ic~rlighedshistorie fra det berm-nte szarliof.

// Hermann Ileiss' concertino for 2 violiner og strygeorkester, (Jer uropførtes i SWF i efteråret, har nu fået sin første koncertsalsfremførelse i Darmstadt under Richard Kotz. Værket stammer fra 1941, og efter krigen viste det sig, at kun sidstesatsen var blevet bevaret. De manglende satser er rekonstrueret af komponisten 1945-48.

// I anledning af koniponistens 50-års(lag har Frankfurt operaen genopt aget Ernst Kreneks »Leben des Orest« efter 20 års pause. Blandt andre moderne operafremførelser må nævnes Winfried Zilligs »Troilus, und Cressida« i Wisseldorf og Robert Hegers »Lady Hamilton« i NUrnberg. Desuden har Hessischen Staatstheater givet Benjamin Brittens »The Beggar's Opera« og Hamburger Staatsoper Menottis »The Consul« i tysk førsteopførelse.

// Opera di Ronia liar fået sukees på en ballet af Aurel Milloss, »Tidens tærskel«, der er skrevet over Béla Bartóks koncert for orkester. Det er forsøgt at lade (lansen fremtræde som et selvstændigt kunstnerisk element uden støtte af dekorationskunst.

// Robert Oboussiers opera »Amphitryon« uropførtes den 13. marts samtidig i Berlin (Stådtische Oper) og Dresden (Staatsoper) -

// I anledning af Cliopin-niindeåret opfordi-ede UNESCO til at skrive hyldestværker, og et af disse, den 80-årige Florent Schinitts »Cliant. de la Nuit«, er nu blevet uropført i Paris. Schmitt har liermed skrevet et kor- og orkesterværk over Chopins 13. nocturne; teksten er hentet fra Nietzsches »Nachtlied«.

// Ildebrando Pizettis musikdrania »Vanna Lupa« fra 1949 er i anledning af komponistens 70-årsdag blevet genoptaget i Rom. Luig! Dallapiccolas jævnaldrende 12-tonetragedie »Il Priggione« er samtidig blevet freinført på Juilliard School i New York.

// Rudolf Serkin har til fordel for Tlie Philadelphia-Orchestra Fund givet koncert i Carnegie Hall. Taknemlige musikere hyldede ham med at overrække ham en International Harvester-traktor til hans farm i Vermont!.

// Carl Flesch-medaillen for 1950 tildeltes, den nu i Bruxelles levende czekkiske violinist Eugene Prokop.

// Den i - England boende østrigske komponist Egon l Vellesz har lagt sidste hånd på en opera, »Incognito«, efter en fortælling af Williani Congreve.

// Som et led i kampen for at tilbageerobre filmpublikumet gennen? fjernsynet har Hollywood startet en serie kortere musikfilm. Den første, med en varighed af 85 minutter, er indspillet af New Yorkphilharmonikerne, dirigeret af Dmitri Mitrou Polis, og som solister medvirker Arthur Rubinstein, Jasha Heifetz, Jan I)eerce og Nadine Conner. »Of Men and Music« ventes til Europa om kort tid.

Husiklester og -konkurrencer

Milnelien. Woche neuer Chorniusik. 29. april-11. maj.

Bruxelles. Reine Elisabetli-Wettbewerb.

Maj.

Bonn. Beethoven-fest. 1.-11. maj.

Wiesbaden. Internationale Maifestspiele. I. maj-2. juni.

Inzigkofen. Laienmusikwoche.11.-19.maj. Darmstadt. Neue Musik und Musiker

ziehung. 14.-20. maj.

ZUrich. Tonkilnstlerfest. 19.-20. inaj.

Praha. Smetana-Wettbewerb. 21.---23. inaj. Dfisseldorf. Niederrheinisches Musikfest. Maj.

Rom. Santa Cecilia-concorso. Juni. Wfirtzburg. Mozartfestspiele. Juni.

Solingen. Chorinusikwoche. 2.-6. juni. London. Contemporary British Music. 3.-9. j u ni.

Hann. Milnelien. Teleniann-fest. 8.-10. juni.

Royauniont. Seniaines Musicales Internationales. 9-24. juni.

Anisterd.ani. Holland Festival. 15. juni--15. juli.

Frankfurt. Bundess,5ngerfest. 15----19.juni.

Recklinghausen. Bulirfestspiele. 16.-27. juli.

Uttingen. H.,indelfestspiele. 22.-30. juni. I

Frankfurt. D~CM-festival. 23.---30. juni.

Frankfurt. Internationale Ferienkurse ffir

Neue Musik. 23. juni--15. juli.

Ratzeburg. Werkwoche ffir Hausinusik.

12.-22. juli.

Perpignan. Casals-festival. Juli.

Stauffen. Musikwoehe. 20.-----29. juli.

Salzburg. Sommerakademi 'des Mozart

eunis. 20. juli-31. august.

Salzburg. Festspiele. 22. juli---31. august.

Mainz. Deutselies Siiiigerl)undesfest. 27---

30. juli.

Ochsenhausen. Obers(,liw,,ffiiselie Barock

fest. 30. juli- 4. august-

Kerkrade. Musikkapellenkonkurrenz. 3.--

19. august.

Milnelien. Deutsches Kaninierniusikfest.

September.

Luzern. Internationale nl Usikalischen Fest

wochen. 11. augæst---2. september.

Konstanz. Festlielie Musiktage. 12.-16.

august.

Dfisseldorf. Musikaliemnesse. 27. augtist---

1. septenil)er.

Dilsseldorf. Musikstudenteiltreffeii. 27. au

gust----1. septeniber.

Berlin. Internationale Kunstwoche. Sep

tember.

Genéve. Concours international. 24. sep

tember-7. oktober.

Kassel. Musiktage. 5-----7. oktober.

Eventuelle tilføjelser vil frenikonune

i følgejule nuinre af DM.