Foreningerne

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 05 - side 111-114

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Foreningerne

»aimulk Toimelkunstner IP«»reninir

Kontor og sekretariat.- Hverdage 10-16. Rådhus

stræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf

(næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Peder Lynged.

Repræsentantskab: Einilius Bangert, Ellen Beck,

Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Erik Tuxen, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knudåge, Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens W,51dike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekreteer og juridisk konsulent: Landsretssag

fører Steffen Heering, Rådhusstra--de 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ, 7576.

På Dansk Tonekunstner Forenings 'generalfor

samling den 27. april 1951 aflagde formanden sålydende beretning:

Foreningens medlemstal er i det forløbne år

gået noget tilbage som følge af, at en række af

dens medlemmer er afgået ved døden. Jeg vil gerne mindes disse medlemmer: Koncertsangerinde fru Hornemann, komponisten A. Riis Magnussen, musiklærer~inde frk. Ulla Mørch, koncertsangerinde frk. Margrethe Cold, fhv. koncertmester Johannes Schiørring, organist frk. Pauline Andersen, sanglærerinde fru Olivia Seehusen, Musiker V. Hjorhøj, kapelmester Birger Bruun og pianistinde fru Karen Vedel.

Foreningens tilskud fra staten har også i det forløbne år udgjort 400 kr., medens justitsministeriet til musikrådets kontorhold har tilskudt 900 kr. Fra Den kulturelle Fond har foreningen også i 1950 haft den glæde at modtage et tilskud på 2.000 kr. til sin almindelige virksomhed.

Af understøttelsesfonden, der fortsat har oppebåret tilskud fra Det Warburgske Legat, er der uddelt 1.500 kr. i understøttelser.

Musikrådet har også i 1950 haft en lang række sager til behandling.

R4dets udvalg for musiktidøvelse, der med enkelte undtagelser har holdt mode h-,,er uge, har således behandlet ialt 438 sager vedrørende arbejdstilladelse til udenlandske kunstriere og 69 sager vedrørende danske kunstneres indkøb af tidenlandsk valuta.

Udvalget for almindelige sager har behandlet !alt 52 sager, hvoraf størstedelen er oversendt til rådet til udtalelse fra undervisningsministeriet.

Også udvalget for musikundervisning h~r'i det forløbne år været samlet til møder.

Fgreningen har i lighed med tidligere år i 1950 deltaget i Propagandaugen for den levende Musik, og har fortsat ladet Dansk Musiktidsskrift tilgå medlemmerne som medlemsblad.

.Foreningen har fremdeles som hidtil varetaget sine repræsentative, forpligtelser ved afsendelse af lykønskninger og blomsterdekorationer til jubilæer og runde fødselsdage, og den har hædret afdøde venner med kranse.

Som omtalt på sidste generalforsamling er det bestyrelsens opfattelse, at foreningens struktur ikke er tidssvarende, og bestyrelsen har derfor til hensigt at foreslå generalforsamlingen at ændre lovene. Der er udarbejdet et forslag herom, soni er godkendt af foreningens repnasentantskab og optaget på dagsordenen i dag. Musikrådet har imidlertid'ikke kunnet godkende forslaget, og da det er bestyrelsens opfattelse, at det fremfor alt gælder om at bevare musikrådet som den officielle repræsentation, for det samlede danske musikliv, har den vedtaget ikke at fremsætte forsl Rg -111 ændring af lovene, forinden der er skabt enighed om musikrå~lets fremtidige virksomhed.

Punkt 3 på dagsordenen vil derfor udgå.

Bestyrelsen vil fortsat arbejde med planerne om. en lovændring, og vil om fornødent indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, dog først efter at dens eventuelle forslag er godkendt af repræ$entantskabet.

Jeg bringer en varm tak til Det kgl. Teater for, at der er givet medlemmerne adgang til teatrets musikforestillinger, ligesom jeg bringer Statsradiofonien foreningens bedste tak for de billetter til torsdagskoncerternes generalprøver, som medlemmerne også i år har kunnet erhverve.

Endelig takker jeg medlemmerne for, den bestl Y.relsen i det svundne år viste tillid og bestyrelsen og sekretæx:en for godt samarbejde.

-Dansk ]Komponist-Forening

Kontor: Kontortid: 10-13. Nørregade 18, 22. sal, K. Tlf. Byen 272'27 u. Postgirokonlo, 3252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn, Holmboe.

Musikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-10 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto 26284, »Musikp,,cdagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Povl Fledelius (næstformand og fungerende kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Ilse Meyer (sekretær), Upsalagade 1, Ø. Tlf. Øbro 1787 v. Kjeld Meyersahm (kasserer), Bakkevej 52, F. Tlf. Fasan 1328. Overretssagfører

Olto Fabriei.us (ji~ridisk konsulent), Vestre Botile-,,ard 42, V. Tlf. Central 8178. Inga Greisen, Otio Mortensen, Else Printz, Astrid Wodstrup.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Fleinming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næs1forinand: Lavard Friisholm, Sandbjergvej 46, Trørød, Vedbæk. Tlf. Trørød .101. Kdsserer: Arne Buchter-Larsen, Ordriipvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Poslkonlo 3474, Det tinge. Tonekunstnerselskab, Kronprinse SSCgade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Palæ 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

Referat af generalforsamlingen (1. 30. april 1951. Fornlanden byder de freminødte medlemmer velkommen,. hvorefter han ifølge selskabets love beder hrsf. Eyvin Helsted om at varetage dirigenthvervet.

Dirigenten fastslår generalforsamlingens lovlige indvarsling og giver ordet til formanden for

å r s b e r e t il i n g e n :

Det unge Tonekunstnerselskab har i den for~løbne sæson afholdt fem kammermusikkoncerter. Ved den første, - 24. november 1950 - fremførtes N. V. Bentzons nye sonate for klarinet og klaver, spillet af Ib Eriksson og Bengt Johnsson, Élorent Sehmitt's strygekvartet op. 112 i udførelse ved Erling Bloch-kva rtetten, sanit en række hebraiske og jiddische folkesange, sunget af Simma Korzen.

I Den næste kammermusikaften formede -sig soni et musiktriburial med uropførelse af to danske værker: ' Svend Westergaards tema med variationer for klarinet og strygekvartet og Vagn Holmboes tredie kvartet. De udførende var Tage Scharff og Koppel-kvartetten og de to v~erker blev debatteret henholdsvis af Leif Thybo-Jan Maegaard og N. V. Beritzon- Sverre Forchhammer.

Ved de tre øvrige kammermusikaftener gav Er.ling..Bloch-k~,artetten den første samlede danske opførelse af alle Béla Bartóks seks kvartetter i kronologisk rækkefølge og med en Haydn-kvartet som intermezzo. Vi kunne glæde os ved at se Odd Fell ow Palæets lille sal så godt som fyldt med et ganske overordentlig lydhørt og interesseret publikum, og der er al mulig grund til fra Du T at tidtale den varmeste tak til Bloch-kvartettens medlemmer for deres store imødekommenhed og for det mægtige arbejde, de har nedlagt i indstuderingen af disse vanskelige værker.'

Ved en række unge aftener (29. noveniber 1950, 30. -januar, 2. og 30. marts 1951), har forskellige af selskabets medlemmer fået deres første offentlige optra-den. Den sidste af disse aftener formede sim. som en ung komponistaften med opførelse af værker af Peder Holm, Axel Borup-Jørgensen, Per Nørgård og John Nielsen.

Unge Tonekunstneres Kammerorkester har fortsat sin virksomhed med på idealistisk grundlag at afholde en ugentlig studieprøve. Arbejdet har været ledet af Eifred Eekart- Hansen, og to koncerter har været afholdt indenfor Du T's ordinære kon

~edræl&e. Ved den første (5. december 1950) fremfortes'Jørgen Bentzóns sinfonietta for strygeorkester samt Poul Nørlits suite for mezzosopran og niindre'orkester i uropførelse. Solist -,,ar Jb Ianda Ródio. Af klassiske værker opførtes Haydns g-dur klaverkoncert nied' Gretlie Gylden soni solist og Mozarts a-dur synifoni. Ved den anden koncert (26. april:. 1951)' opførtes I. P. E. Hartnianns 3 k*arakter'stykker -for strygeorkester, Knudåge Riisagers Sinfonia concertante og Knud Høgenhaven Jensens »Laniento« i uropførelse. De udenlandske v'æ.rker bestod af Brittens serenade for tenor-solo, horn og -strygere med Anker Rahr Knudsen som vokal solist. Hornpartiet m-åtte beklageligvis - da både Statsradiofoniens og Det kgl. Teaters solohornister Ingbert Michelsen og Knud Sørensen hav(le fået deres bevilligede orlov inddraget - udføres som bratseliparti, en opførelsesforni, der (log er forudset fra komponistens side, hvorfor man foretrak den frenifor at måtte opgive værkets fremførelse. Solisten var Mogens Bruun. Endvidere opførtes Willia-ni. Schumans synifon! for strygere.

Orkestret har i løbet af efteråret været på en succesfuld tourné til 9 forskellige provinsbyer. Vi takker orkestrets medleninier og dirigent for det tidniærkede arbejde, der er blevet gjort og for den interesse, der er blevet vist overfor (le specielle opgaver, som er blevet stillet fra selskabets side.

Med Collegitim niusicum har Du T haft. samarbejde i anledning af den franske koniponist og organist Olivier Messiaens besøg, således at selskabets medlemmer fik adgang -til Colleglets to koncerter med Messiaen -- den ene i 0dd Fellow Pak,eets store sal sammen med pianistinde Yvonne, Loriod og den anden. i Vor Frelsers Kirke.

Den 7. niaj vil der blive afholdt en orgelkoncert i Svenska Gustafskyrkan, hvor Leif Thybo vil fremføre værker af Buxtehude, Henk Badings, Hindendtli. o,, Leif Thybo. Koncerten er placeret

~1

på dette sene tidspunkt af sa,,sonen for at kunne finde 'sted i tilslutning til Dansk Organist- og Eantorsamfunds generalforsamling.

I dagene 23.-30. juni 1950 afholdtes i Brfissel den 24. internationale musikfest, hvor Niels Viggo Bentzons koncert for kammerorkester og tre flygeler fik en succesfuld opførelse.

Johan Bentzon deltog som den danske sektions ,delegerede og blev indvalgt i juryen for den. næste musikfest, der står overfor sin afholdelse i Frankfurt a. M. i dagene 22.-30. juni 1951. Vi har haft den glæde atter at se dansk musik - denne gang repræsenteret ved Herman- Koppels Davids-salnier for bl. kor og orkester og Vagn Holniboes strygekvartet - placeret på programmet, og vi takker Johan Bentzon for det smukke resultat, han har opnået ved sit arbejde i juryen for 1951, - og vi takker undervisningsministeriet for tildeling af et beløb på 3.000 kr. til formidling af udsendelse af danske kunstnere til opførelse af (le -to nævnte værker.

I samarbejde, med det kommunale fortstættelseskursus for sprog og handelsfag har der været afholdt en r.-ekke foredrag og kammermusikforanstaltninger samt en orkesterkoncert under ledelse af Henrik Sachsenskjold, og vi takker Københavns kommune for en tildeling af 6.000 kr. til disse formål.

Dansk Musiktidsskrift er udkoniniet med'et månedligt nuninier (hvoraf (log de to sommernumre

af praktiske grunde blev slået sammen -til eet). I september fejrede tidsskriftet sin 25-årige beståen, -' en alder, som intet andet' hidtidigt musikblad har opnået, - og blev i den anledning fejret med kontante gaver til et beløb af 520 kr., som efter ønske indbetalte's til »Unge Tonekunstneres Fond«. Vi takker de mange forskellige institutioner og enkeltpersoner,' som genneni deres gave har givet udtryk for deres påskønnelse af tidsskriftets betydning, og Du T udtaler sin hjerteligste*tak til de to redaktører f~w deres udniærkede arbejde og for deres bestræbelser for stadig at skal)(, alsidighed og afveksling i bladets stof.

Som følge af, at det svenske tidsskrift »Musikvårlden« og det norske tidsskrift »Norsk Musikliv« har måttet ophøre, at udkomme, har man søgt kontakt 'med interesserede kredse i disse lande, og . der er al mulig grund til at formode, at de forhandlinger, der for tiden føres, vil resultere 1, at DM fra oktober 1951 vil udsende hvert tredie nr. under betegnelsen »Nordisk Musikkultur« med en for disse specielle numre, årligt skiftende. redaktionskomité i hvert af de pågældende lande.

Selskabet har ved formanden fortsat været repr,,r,s,e,iiteret i forskellige udvalg indenfor musikrådet.

Der har siden forrige sa-son, været en medlenisafgang på 165 og en tilgang på 40, således at medlemstallet for tiden er 595 mod !fjor 720.

Denne betydelige nedgang er så godt som ude Itikkende foranlediget af Statsradiofoniens skærpede betingelser for tildeling af adgangskort til torsdagskoncertenes generalprøver.

Soni følge af det tilbageblik, der altid ligger til grund for en årsbeertning, vil vi desuden udtale vor hjerteligste tak til undervisningsministeriet og til Den kulturelle Fonds bestyrelse for ydet tilskud til selskabets drift. Vi takker Koda både for tilskud og for (le overordentlig fordelagtige vilkår, der altid bydes os ved arrangement af vore. koncerter. Vi takker direktionen for Det kgl. Teater for adgang på lempelige vilkår til opera- og balletforestillinger. Vi takker Statsradiofonien for adgang til torsdagskoncerternes generalprøver; vi takker fru Foberg Petersen for udmærket hjælp med tilrettelægningen af vore koncerter, og vi takker direktør Kai Friis for imødekommenhed ved afholdelse af koncerter i Odd Fellow Palæet. Vi takker statsautoriseret revisor Steen Hansen for revision af regnskabet - og tilsidst bed er vi alle, der har medvirket ved vore koncerter, modtage vor hjerteligste tak for hver enkelts bidrag til den forløbne sæson.

I tilslutning til beretningen beder komponisten Jens Bjerre om at få oplyst, hvor store honorarer Du T udbetaler kunstnerne for en koncert. Efter at formanden oplyste, at honorarerne svinger mellem 50 og 100 kr., foreslår Jens Bjerre en forhøjelse. Formanden finder dette yderst rimeligt men gør opmærksom på,'at en' forhøjelse til et blot rinieligt honorar ville medføre, at Du T måtte indskrænke sin koncertvirksomhed, hvilket ville v-ære beklageligt. Kunstnerne har vist både den forståelse og idealisme at optræde for de givne honorarer, og formanden mener derfor ikke, at man bør foretage nogen -ændringer som samtidig vil medføre indskrænkninger i koncerternes antal.*

Komponisten Einar Jacobsen takker for Bartókkoncerterne; men han hævder samtidig, at Du T bevæger sig i en bølgedal. Han mener, at koncertprogrammerne burde være mere rummelige og at mayi i højere grad bør varetage de forpligtelser niod den noget ældre komponistgeneration, som Dansk Koncertforening i sin tid bl. a. havde til opgave. Han finder censurudvalget for ungt og foreslår, at det skal bestå af to unge og to lidt ældre medlemmer samt formanden. Man bør også blande programmerne mere mellem ungt og mere niodent for derved bl. a. at gøre tribunalerne mere morsomme, idet han mener, at de i den nuværende form kun munder ud i en diskussion om formen. Han udtaler sin glæde over, at der atter er kommet et orkester igang indenfor selskabets rammer, men beklager, at orkestret ikke er tilstrækkeligt besat til, at komponisterne i højere grad kan få deres orkesterværker opført. Han foreslår, at man søger støtte fra kulturfonden til oprettelsen af et rigtigt symfoniorkester, og efterlyser samtidig oprettelsen af et kaninierkor.

Soloobolst Waldemar Wolsing imødegår Einar Jacobsen, idet han mener, at selskabet snarere burde omdøbes til »Det gamle tonekunstnerselskab« og henstiller til, at man søger mere kontakt med ungdommen. Han hævder, at de ældre ganske vist har pligt til at yde de unge støtte, men det er ungdommen, der skal vise vejen.

Formanden hævder, at man på alle måder søger kontakt med de helt unge.

Jens Bjerre foreslår, at formand o K næ,~tformand skal have sæde i censurudvalget, hvilket viser sig kun kan ske ved en lovændring.

Fløjtist Johan Bentzon mener, at cenkurudvalget udelukkende bør bestå af unge og henviser til, at de ældre komponister i vid udstrækning kan få deres værker opført i radioen.

Waldemar Wolsing foreslår, at man skubber til planerne om oprettelsen af landsdelsorkestre bl. a. ved at sende en resolution til undervisningsministeriet og Københavns kommune.

Derefter bliver formandens beretning godkendt.

Kassereren aflægger beretning oni regnskabet, der godkendes af forsamlingen.

Som, formand genvælges Flemming Weis med akklamation.

De efter tur afgående bestyrelsesmedlemmer, Niels Viggo Bentzon, Lavard Frilsholm og Johan Bentzon genvælges. *Yderligere indvælges Arne Buchter-Larsen i bestyrelsen.

Som suppleanter vælges Poul Birkelund, Elfred Eckart-Hansen og Jan'Maegå~ard.

Den af Waldemar Wolsing foreslåede resolution udarbejdes og vedtages.

Hrsf. Helsted foreslår, at den overbringes de re~ ,pektive myndigheder personligt af et udvalg fra bestyrelsen.

Generalforsamlingen hæves.