Dansk musiklitterær bibliografi for året 1948

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 07 - side 149-149

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Sigurd Berg

DANSK MUSIKLITTERÆR BIBLIOGRAFI.

FOR ÅRET 1948

This bibliography comprises all the literary works printed in -Denmark concerning musical life and its personalia as well as corresponding works printed in other countries as far as they deal With Danish musical life or are written by Danish authors.

In this list are included all special publications as well as articles in periodicals and papers for the year 1948, and furthermore it refers to music-historical sections in works not exclusively dealing with music. The Mbliography is paginated apart and may be separated from the periodical.

Indholdsoversigt

BIBLIOGRAFI ............................................................

BLANDEDE SAMLINGER, TIDSSKRIFTER, ÅRBØGER...

ALMINDELIG MUSIKHISTORIE ..................................

DANSK MUSIKHISTORIE ..........................................

Folkelig musik . Kirkelig musik . Dramatisk musik

Sange . Korsang . Militærmusik . Koncertlivet

Musikforeninger . Radio . Grammofon . Forlystelseslivet . Faglig organisation . Staten og musikken . Musikforlag . Undervisning . Museer . Musikinstrumenter . Persoizalia . Provinsens musikliv

SKANDINAVIEN IX

FREMMEDE LANDES MUSIKHISTORIE IX

TEORI OG TEKNIK . ÆSTETIK o. I . XI


_______


DANSK MUSIKLITTERÆR BIBLIOGRAFI

FOR ÅRET 1948 -

(Heri er medtaget enkelte artikler fra 1947.)

I. Bibliografi

Sigurd Berg: Bibliograf! over dansk niusikpædagogisk Litteratur. / S. Forf.s Træk af dansk Musikpædagogiks Historie, Kbh., s. 123-64. [1]

- : Dansk niusiklitterær Bibliografi for Aaret 1945. / Da. Musiktidss. Særskilt paginering I-XII (ved s. 190). [2]

II. Blandede samlinger, tidsskrifter, årbøger

[Bjørn Hjelmborg og Børge Saltoft] : Om Musik. Hft. 3-7, à 40 s. Kbh. [3]

ACTA MUSICOLOGICA.
Dansk red. Knud Jeppesen. Vol. XVIII-IXX. [4]

ARBEJDERSANGEREN. Medledlemsbl. f. Arbejdersangkorenes Landsforbund.
Red. L. Mouning. 11. årg. [5]

DANMARKS SANGLIERERFORENZINGS AARSSKRIFT. 5. årg. [6]

DANSK KIRKEMUSIKER TIDENDE. Medl.bl. f. Da.
Org. o. Kantorforening, Dansk Kirkemusikerforening.
Red. Frantz Klæbel og Viggo Bitsch. 45.årg [7]

DANSK KIRKESANGS AARSSKRIFT. Udg. af Samfundet Dansk Kirkesang.
Red. Jens Peter Larsen og Mogens Wöldike. 8. årg. [8]

DANSK MUSIKER TIDENDE. Medlemsbl. f. Dansk Musiker-Forbund.
Red. Johs. Andreasen. 38. årg.[9]

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT. Udg. af Dansk Tonekunstner Forening, Dansk Komponist Forening,
Musikpædagogisk Forening og Det unge Tonekunstnerselskab.
Red.: Sigurd Berg og Frede Schandorf Petersen. 23. årg- [10]

DISCOPHILEN (Dansk Discophil Forening).
Red. Knud Thage Petersen. Fra nov. 1948: Bent Klovborg Jakobsen. 4. årg. [19471-48; 5. årg. [11]

GRAMMOFON-BRANCHEN. Udg. af Dansk Grammofonhandler-Forbund.
Red. Mogens Kaarøe. 10. årg [12]

LUREN. Medlemsblad for Landsforbundet af Danmarks Amatør[Blæse]-Orkestre.
Red. Edg. Brieg Sørensen. 1. årg. Aarhus. [13]

MEDDELELSER FRA DANSR KORFORENING.
Red. Bjørn Gamborg. Tvangfri hefter. [14]

MEDLEMSBLAD FOR. DANSK ORGANIST- OG KANTORSAMFUND AF 1905.
Red. Peter Thom-sen og Emilius Bangert. 14. årg. [15]

MEDLEMSBLAD FOR KIRKEKORFORENINGEN.
Red. Carl Andreasen Nordstrøm. 25. årg. [16]

MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AF KRISTELIGE SANGKOR.
Red. Viggo. Bancke. 40. årg, [17]

MUSIK OG HANDEL. Medlemsblad for Dansk Musikhandlerforening.
Red. Ditlev Schmoll. 19. årg. (Her! en fortløbende fortegnelse over nyudkomne danske musikalier.) [18]

MUSIKPÆDAGOGEN. Medlemsblad for Musikpædagogisk Forening.
Red. Inger Loudrup-Jensen. 3. årg. [19]

NORDISK TIDSSKRIFT FOR TALE OG STEMME.
Red. A. Tanini, A. Dahl, E. Jacobsen-Lilius og H. Bering Liisberg. 12. årg. [20]

OPTAKTEN. Udg. af Akadeniisk Ork. og Kor.
Red. Bj. Gamborg. Nr. 27-30. [21]

ORD OG TONER. Udg. af Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund.
Red. Kay Rostgaard-Frøhne. 13. årg. [22]

SANGER-BLADET. Organ for danske Mandssangforeninger.
Red. O. Th. Christensen. 27. årg. Aarhus. [23]

SOLISTEN. Medlemsblad for Dansk Solist-Forbund.
Red. Vagn Hedemann. 28. årg. [24]

TONER OG RYTME
[Fortsættelse af Musik-Amatøren].
Red. H. C. Larsen og M. Holmegaard-Nielsen. 7. årg. Aarhus. [25]
____________


III. Almindelig musikhistorie


Povl Hamburger: Musikens Historie. 1-11. 2. udg Kbh. [26]

Svend Westergaard: Musik under Storpolitikens Skygger. / Land og Folk, 5. jan. [27]

Sverre Forchhammer: Reaktionen i den moderne Musik. / Information. 31. marts. [28]

Svend Erik Tarp: Musik og Politik. / Nationaltid. 25. april. Også i Da. Musiker-Tid., s. 126-28. [29]

Niels Viggo Bentzon: Aktuelle tendenser i den moderne musik. / Pol. 1.1. dec. 1 [30]

Richard Hove: Forsøg på en musikalsk status. N'ordisk Tidsskr., s. 382--91. [31]

Herbert Rosenberg: Glimt fra symfoniens historie. / Musikrevy, Sth. 1946, nr. 1, 2; 1947--48, nr. 1. [32]

Bengt Häger: Alverdens Ballet klassisk og fri. Overs. af Ulver Forchh2ninier. 283 s. 111. Kbh. [34]

Povl Ingerslev-Jensen: De mange »Barberer«. / Da. Musiktidss., s. 223-22.5. [33]

Børge Roger Henrichsen: Be-Bop. / Socialdem. 17. april. [35]

John Jørgensen: Jazzen dør. / Information. 2. marts. [36]

Niels Friis: [Om Harmoniorkestrets Udvikling]. / Aalborg Stiftstid. Også i Da. Musiker-Tid., s. 156-57. [37]

Erik 7'uxen: Fra Salz- til Edinburgh. / Berl. Aft. 9. sept. [38]

Internationale musikfester, se lir. 77-79, 278-82, 292-93, 304.

Den internationale Musikerkongres i Zürich. / Da. Musiker-Tid., s. 177-7,8. [40]

Knudåge Riisager: Frihed for Loke? [Om sanifundets indgreb i åndslivet]. / Nationaltid. 24. marts. Også i Solisten, nr. 5-6. [41]

______________


IV. Dansk mnusikhistorie

Vagn Kappel: Contemporary danishcomposers against the background of danish musical life and history. 112 s. 111. Kbh.
(Udg. af »Det danske Selskab«.) [42]

Jørgen Jersild: Dansk Musik set udefra. / Berl. Aft. 19. april. [43]

O. Christiansen: Danskt väsen och. dansk sång. /
Samf. f. unison sång, årsskr. Sth. 1947, s. 10-13 * [44]

Børge Madsen: Den rnoderne musiks krise. / Pol. 26. nov. - Bemærkn. af Sv. Erik Tarp. 30. nov. [45]

Folkelig musik

Finn Höffding: Den nye folkesang i Danmark. /
Vår sång, Sth. 1947, s. 104-05, 107. [46]

Arthur Arnholtz: Folkelig kunstsang i Danmark
til o. 1800. / Danmarks Sanglærerforen.'s Aars-skr. 1947 [19481, s. 3-.15. [47]

Karl Bak: Folkelige sange er brugsgenstande. /
Højskolebl., s. 219-20. [48]

S. Neermann Jensen: Den folkelige sang set som
middel og mål i forhold til højskolens øvrige fag.
/ Tidss. f. d. da. Folkehøjskole, s. 438-46. [49]

Kirkelig musik

C. F. Balslev: En national Usømmelighed. [Tyske Salmemelodier i Stedet for gamle danske].
Jyll-post. .10. maj. - Bemærkn. af Otto Foss, 20. maj. [50]

Danske Eirkekoncertprogrammer. / Medl.-bl. f. Da.
Org. o. Kantorsamf, af 1905, s. 24-28, 46-51, 65-68, 79-83. [52]
Se også nr. 65-67.

Dramatisk musik

Niels Friis: Det kongelige Kapel. 350 s. Ill. + 1 tvl. Kbh. [53]

Torben Krogh: Komedie-huset paa Kongens Nytorv
1748. Udg. af Det kgl. Teater i 200 Aaret. 96 s. Ill. Kbh. [54]

Robert Neiiendam: Casino. Oprindelse og Historie.
i Omrids. 100 s. 111. Kbh. [55]

Teatret paa Kongens Nytorv. 1748-1948. Af Alf
Henriques, Torben Krogh, Henry Hellsen, Poul
Linneballe, Robert Neiiendam, Julius Clausen,
Svend Erichsen, Ejnar Thomsen. Med indledning
af Holger Gabrielsen. 338 s. Ill. Kbh. [56]

Torben Krogh: Det kgl. Kapel bliver 500 Aar. /
Det kgl. Tea.s progr., jan. [57]

Niel's Friis: Kongelig Musik i et halvt Årtusinde. /
Berl. Tid. 4. jan. [58]

- : Det kgl. Kapels Jubil,,x=. / Da. Musiker-Tid.
s. 98-100. [59]

-: Det kongelige Kapel 500 år. / Musikvärlden,
Sth., s. 104-06. [60]

Torben Krogh-.- I Anledning af Det kgl. Teaters
200-årige Jubilæum. [Om musikken ved det æld-ste teater]. / Da. Musiktidss., s. 271-74
[Fortsættes i 1949.] [61]

Mogens Dam: Revyen i Modvind. / Ord og Toner,
nr. 8. - Bemærkn. af Ax. Th., nr. 9-10. [62]

Børge Friis: Revyen og Kritiken. / Information, 14. aug. [63]

Er Revyen degenereret? Diskussionen i Studenterforeningen 18. Sept. 1948.
/ Ord og Toner, nr. 9-10, s. 1-5. [64]

S a n g e

Sv. O. Mortensen: Julens Salmer og Sange. / Da.
Musiker-Tid., s. 264-66. [65]

Georg Fjelrad: Julens Melodier. / Fyns Stiftstid.
19. dec. [66]

Karl Hårbøl: Melodispørgsmålet. [Salmer og Sangel. / Fyns Venstrebl. 10. okt. [67]

Korsang

Søren Sørensen: Dansk kormusik gennem tiderne.
/ Vår sång, Sth. 1947, s. 110-12. 1 [68]

ARBEJDERSANGKORENES LANDSFORB. Se nr. 5.

DANSK KORFORENING. Se nr. 14.

DANSK MENSURAL-CANTORI.

Sigurd Berg i Da. Musiktidss., s. 13-14. [69]

KIRKEKORFORENINGEN. Se nr. 16.

KØBENHAVNS DRENGEKOR.

Torben Meyer: Syngende Drenge. / Lille-Bror,
Børnehjælpsdagens Blad, s. 7-10, 22. [70]

Jan Viig: Sangskolen i Hindegade. / Norsk musikliv, i-ir. 2, s. 5-7. [71]

LANDSFORENINGEN AF KRISTELIGE SANGKOR. Se nr. 17.

Militærmusik

Niels Friis: De militære Musikforhold maa, ordnes nu. / Da. Musiktidss., s. 248-50. [72]

Erling Winkel: Det danske Hoftrompeterkorps. /
Jyll.post. 12. okt. [73]
Se også nr. 37 og'262.


Koncertlivet

Torsten Boheman: Musiken i Köpenhamn förr - och nu. / Slöjd och ton, Sth. 1947, s. 108-11. [74]

Alma Heiberg: Musikliv i København. / Da. Kirkemus. Tid., s. 17-18. [75]

Frede Schandorf Petersen: Musik-Tribunal.
[En ny koncertform fra Paris]. / Da. Musiktidss., s.231-32. [76]
Se også nr. 52, 97-100.

Jul. Rabe: Nordiskt och internationellt på musikfesten i Köpenhamn. / Göteborg handels- och
sjöfartstidn. 1947, 6. juni. [77]

G. Nyström : Internationella musikfesten. i Köpenhamn.
/ Göteborg handels- och sjöfarttidn. 1947, 6. juni. [78]

Sten Broman: Intryck från musikfésten, i Köpenhamn. / Sydsvenska dagbl. 1947. 13. juni. [79]

Bj. Gamborg: Musikamatøren i musiklivet. / Da.
Musiktidss., s. 281-82. [80]

Musikforeninger

AKADEMISK ORKESTER OG KOR. Se nr. 21.

LANDSFORBUNDET AF DANMARKS AMATØR [Blæse]-ORRESTRE. Se nr. 13.


Radio

Vagn Kappel: Musik i Æteren. 126 s. Kbh. [81]

Gunnar Heerup: Et par radiomusikalske tanker. /
Verdens Gang, s. 22-25.- [82]

Torsten Boheman.- Musik og Propaganda. [Om bedre udnyttelse af radioen]. / Da. Musiktidss.,
s. 29-31. [83]

N. B. Møller Nielsen: Radiokroniker. / Da. Musiktidss., s. 36-38, 66-67, 98-99, 126-27, 152-53,
173-74, 209-10, 234-36, 261-62, 287. [84]

Radiokronik. / Discophilen [19471-48, nr. 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 15. [85]

Svend Hoffmeyer: Musik og Radio. / Pol. 9. aug. [86]

Emmanuel Sejr: Har Statsradiofonien et Maal med sine Musik-Udsendelser?
/ Aarh. Stiftstid. 24. sept. [87]

Knudåge Riisager: Molokken fodres [Radioens Musikudsendelser].
/ Pol. 14. nov. - Bemærkn. af Svend Hoffmeyer 19. nov. [88]
Se også nr. 179.


Grammofon

Børge Friis: Nyt dansk Initiativ paa Grammofon.
/ Aalb. Stiftstid. 26. juni. [89]

Frede Schandorf Petersen: [Nye danske grammofonindspilninger.
/ Da. Musiktidss., s. 99-100,
153-54, 216-17, 260-61. [90]

Se også nr. 209 og 225.

Forlystelseslivet

Varieté før og nu.. / Viggø Schiørring: Københavner-Potpourri. Kbh., s. 140-45. [91]

TIVOLI

Knut Dokker: Koncert i Tivoli. / Socialdem. 25. juli. [92]

Svend Westergaard: Tivoli-Koncerterne en grundpille i Københavns musikliv.
/ Land og Folk, 9. sept. [93]

Faglig organisation

DANMARKS SANGLÆRERFORENING. Se nr. 6..

DANSK DISCOPHIL FORENING. Se nr. 11.

DANSK GRAMMOFONHANDLERFORB. Se nr. 12.

DANSK KIRKEMUSIKER FORENING. Se nr. 7.

DANSK KIRKESANG. Se nr. 8.

DANSK KOMPONISTFORENING. Se nr. 10.

DANSK MUSIKER-FORBUND. Se nr. 9.

DANSK MUSIKHANDLERFORENING. Se nr. 18.

DANSK ORGANIST- OG KANTORFOREN. Se nr. -7.

DANSK ORGANIST- OG KANTORSAMFUND AF 1905. Se nr. 15.

DANSK REVYFORFATTER- OG KOMPONISTFORBUND. Se nr. 22.

DANSK SOLIST-FORBUND.

Vagn Hedemann: Dansk Solist-Forbund i 30 Aar. / Solisten, nr. 9-10. Se også nr. 11-12. [94]
Se også nr. 24.

DANSK TONEKUNSTNERFORENING. Se nr. 10.

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING.

Sigurd Berg: Træk af dansk Musikpædagogiks Historie. Heri: Musikpædagogisk Forening 1898-1948. (Med et Bidrag af Finn Høffding: Udsyn og Fremsyn) - Tillæg: Bibliografi over Dansk musikpædagogisk Litteratur. Festskrift i Anledning af Musikpædagogisk Forenings 50 Aars Jubilæum. 164 s. Ill. Kbh. [95]

Viggo Forchhammer: Spredte erindringer fra Mp F.
/ Da. Musiktidss., s. 199-203. 1.961
Se også nr. 10 og 19.

Staten og musiken

Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet den 29. Oktober 1943
nedsatte Landsdelsorkesterudvalg. 122 s. Kbh. [97]

J. A.: Arbejdsministeriet har bevilget Penge til
Skolekoncerter. / Da. Musiker-Tid., s.41-42. [98]

Erling Winkel: Om Landsdelsorkestrene. / Jyll. post. 4. maj. [99]

Arne Christoffersen: Den glemte Landsby. [I Anledn. af Landsdelsorkesterudvalgets Betænkning
/ Krist. Dagbl. 11. sept. [100]
Se også nr. 104-06.


Musikforlag

HANDBERG-JØRGENSEN, MICHAEL.

»Nyt dansk musikforlag« og »Continenta«.

Kag R.-F. i Ord og Toner, nr. 11. [101]

Undervisning Bengt Johnsson: Er vor Musikundervisning for svarlig?
/ Musikpædagogen, nr. I.
- Bemærkn. af Aage Andersen, nr. 4;
- af Bengt Johnsson, nr. 5;
- af begge, nr. 6. [102]

Erik Abrahamsen: Den musikaliska folkbildningen
i Danmark. / Vår sång, Sth. 1947, s. 106-07.
Se også nr. 95-96. [103]

DET KGL. DANSEE MUSIKRONSERVATORIUM.

Chr. Chrisliansen: Det k-fl. danske Musikkonservatoriums Overgang til Staten.
/ Da. Musiktidss., s. 203-04.
Også i Da. Musiker-Tid., s. 221-22. [104]

Frede Schandorf Petersen: Musiken og Samfundet.
/ Socialdem. 17. juni. [105]

Sverre Forchhammer: Musik-Konservatoriet. /
Information, 18. nov. [106]
Se også nr. 264.

H. N. Gaardinand: Nok synge, men ikke spille i
Skolen.
/ Folkeskolen, s. 6. - Bemærkn. af Bertha Rilshede s. 54. [107]

J. L. Emborg: Fagmanden som Sanglærer i Skolen.
/ Da. Musiktidss., s. 11-12. Se også s. 62 63, 98. [108]

Anker Ravnmark: Musikopdragelse i folkeskolen
[foranlediget af to artikler i 1947].
/ Da. Musiktidss., s. 62-63.
- Bemærkn. af Ejnar Boesen s. 98.
Se også nr. 98.

DE DANSKE FOLKE-MUSIKSKOLER.

Herbert Rosenberg: Aarsmødet i Viborg.
/ Da.Musiktidss., s. 160-61. [110]

Ilse Meyer: Sommerstævnet paa Ry Højskole.
/ Da. Musiktidss., s. 242-43. [111]

H. J.: Sommerstævnet paa By 1948. / Musikpædagogen, nr. 9. [112]

Museer og samlinger

MUSIKHISTORISK MUSEUM.

Sigurd Berg: Musikhistorisk Museum 50 Aar.

Da. Musiktidss., s. 1-6, 9. [113]

Olan: Hos Kuhlaus Klaver og Violinen, der er byggetaf Tændstikker./Ekstrabl.24.jan. [114]

T. M.: Betydningsfuld Indsats for Musikhistorien.
/ Berl. Aft. 28. jan. [115]

Frede Schandorf-Pelersen: Skab et Museum paa et Aar!
/ Socialdem. 30. j an. [116]

Sigurd Berg: Et stilfærdigt Museum for Tonekunstfylder50Aar.
/Land og Folk.31.jan. [117]

Nils Schiørring: Paa Skattejagt blandt Fortidens mærkelige Instrumenter.
/ Nat.tid. Till. I. febr. [118]

Niels Friis: Musikhistorisk Museum og dets Fremtid.
/ Aarh. Stiftstid. 8. marts. [119]

Monica Redlich: Danish Delight. Duckworth
[London] 1939. Nyt opl. 1948. S. 207-08. r120]

Bengt Johnsson: Dansk musikvidenskab. / Svensktids. f. musikforskn., s. 83-107. [121]

Musikinstrumenter

Godtfred Skjerne: Helligaandskirkens Klokkespil.
/ Da. Musiktidss., s. 295-28. [122]

Niels Friis: Klokkespillets Genoplivelse i Danmark.
/ Aarh. Stiftstid 16. juni. [123]

MERLINIG, PAULI.

Torsten Boheman i Slöjd och ton, Sth. 1947 s.42-44. [124]

PETERSEN & SØN, ARTHUR.

-n: 60 Aars Virke i Musikkens Verden. Et flensborgsk Firma, der bygger anerkendte Musikinstrumenter (Violiner oll Messing-blæse-instrumenter). / Flensborg Avis, 2. april. [125]

Ny dansk Opfindelse. Mundstykke med eftergiveligt og indstilleligt Blad
(til Klarinetter og Saxophoner). Konstrueret af Ingeniør E. Kjeldsen. /
Da. Musiker-Tid., s. 75. [126]

PERSONALIA Carl Nordberger: Danska violinspelare och violoncellister.
/ S1öjd och ton, Sth. 1947, s. 112-15. [127]

ELSE MARIE OG HANS KURT.
Viggo Schiørring: Københavner-Potpourri. Kbh.
S. 85-86. [128]
Se også nr. 42.

ALLIN, ARTHUR.

En 100-Aarsdag. / Da. Musiker-Tid., s. 15. [129]

ANDERSEN, WILLIAM.
/ Da. Musiker-Tid., s. 270. [130]

ASMUSSEN, SVEND.
Alexander: [Interview / Toner og Rytm, nr,. 9, s. 8-9. [131]

BERNTSEN, ANTON.
Peter Lerche: [Interview]. / Vejle Amts Folkebl.
21. aug. L[132]
Jens Rolighed i Vib. Stifts Folkebl. 13. aug. [133]
Chr. Christiansen i Fyns Tid. 22. au-, [134]
Niels Jeppesen i Viborg Stifts-tid. 24.'aug. [135]
Henrik Juul Hansen i København. 25. aug. [136]
Knud Nielsen i Sorø Anitstid. 25. aug. [137]
Ernst Fr. Hansen i Krist Dagbl. 26. aug. [138]

BJERREGAARD~JENSEN, BERNHARD.
Kay Rostgaard-Frøhne i Ord og Toner, nr. l. [139]

BLOCH, ERLING.
Swen lunn Salmon. leks-tidss. 1947-48, sp. 590. [140]

/ Da. Mtisiker-Tid., s. 45-46. [141]

BORGE, VICTOR.
Alexander: [Interview]. / Toner og Rytme, nr. 5, s. 4-5. [142]

BRANDSTRUP, LUDVIG.
Viggo Schiørring: Københavner-Potpourri. Rbli., s. 86-89. [143]

BREIDAHL, AXEL.
/ Pol. 5. okt. [144]

N. Chr. Nyberg i Sorø Anitstid. 5. okt. [145]

Henrik Rechendorff i Berl. Tid. 5. okt. [146]

/ Ord og Toner, nr. 9-10. [147]

BRENAA, HANS.
Svend Kragh-Jacobsen i Salmons.leks-tidss.
1947-48, sp. 778. [148]

BRINK, EDVARD.
/ Ord og Toner, nr. 3. Se også nr. 4. [149]

/ Da. Musiker-Tid., s. 69-70. [150]

BUXTEHUDE, DIDERIK.

Niels Friis: Buxtehude och Skåne. / Sydsvenska dagbl. 20. febr. 1947. [151]

GARLSEN, CAMILLO.
Hugo Aarup i Da. Kirkenius. Tid., s. 45. [152]

CHRISTIANSEN, CHRISTIAIN.

Sven Lunn i Salmons. ]eks-tidss. 1947-48, sp. 401. [153]

CHRISTOFFERSEN, EMIL.

Sven Lunn i Salmons. ]eks-tidss. 1947-48, sp 982. [154]

CHRISTOFFERSEN, HENRY.
/ Discophilen, [1941-148, nr. (3. [155]

CHRISTOPHERSEN, GERDA.

Svend Kragh-Jacobsen i Salnions. leks-tidss. 1947-48, sp. 592. [156]

CLAUSEN, HENRIK.

J. A. i Da. Musiker-Tid., s. 33-3-1. [157]

/ Ord og Toner, nr. 2. [158]

CORNELIUS, PETER.

»Mon port«. Viggo Schlorring: Københavner-Potpourri. Kbh., s. 27-31. [159]

CROME, FRITZ.

ViggøForchhanin2eri Musikpæ,,dagogen,nr.5 [160]

Frede Schandorf Petersen: Fritz Crorne død. /
Da. Musiktidss., s. 125. [16l]

DIETZMANN, FRITZ.
/ Da. Musiker-Tid., s. 68----69. [162]

ENGELBRECHT, EJNER.

H. A. i Da. Kirkemus. Tid., s. 34. [163]

FELUMB, SVEND CHR.
Holger Valbjørn i Da. Musiktidss., s. 285-86. [164]

FOSS, JULIUS.
Se nr. 69.

FRANDSEN, JOHN.
Swen Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 1073. [165]

FREDERIK D. IX.

Frederik IX av Danmark och tonkonsten. / Slöjd och ton, Sth. 1947, s. 106--08. [166]

FRIISHOLM, LAVARD.

Sven Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-.18, sj). 257. [167]

GADE, JACOB.

Orla Johansen: [Interview]. / Jyll.post. 12. sept. [168]

GENÉE-ISITT, ADELINA.

Poul Neve i Ekstrabl. 3. jan. [169]

Henry Hellsen i Berl. Aften. 6. j an. [170]

Anker Kirkeby i Pol. 6. jan. [171]

GRAAE, C. F. A. H.

Knudåge Riisager: Departementsehef C. F. A. 11.

Graae, 1875-1948. / Da. Musiktidss., s. 176- 77. [172]

HAMERIK, EBBE.

Nils Schiørring i Da.Musiktidss.,s.205-06. [173]

HAMMELBOE, ARNE.

Jørgen Drachmann: [Interview]. / Aalb. Stiftstid. 2. juli. [174]

HANDBERG-JØRGENSEN, MICHAEL.
Se nr. 101.

HANSEN, EDGAR.

Viggo Schiørring: Københavner-Potpourri. Kbh., s. 81-84. [175]

HANSEN, NIELS.

Jens E. Møller: Vogterdrengen fra Keldstrup, der sang sig ind i Hjerterne. [Interview].
/ Sorø Amtstid. 6. marts. [176]

HEIBERG, JOHAINZNE LOUISE.

Chr. Kirckhoff-Larsen: En Søndag paa Amager.
Børsen, 5. marts. [177]

HEISE, PETER.

Bengt Johnsson: Romanskompositøren Peter Heise. / Musikvärlden, Sth., s. 9-12. [178]

HOLM, EMIL.

Erindringsbilleder fra Kalundborg og Omegn
[bl. a. om radiostationens tilblivelse]. / Jul i Kalundborg og omegn, s. 7-9. [179]

HORNEMAN, J. O. E.

Th. Wellejus: Da vi fik Verdens bedste Soldatersang [»Den tapre Landsoldat«].
/ Viborg Stifts Folkebl. 22'). marts. [180]

Erling Stensgård: »Dengang jeg drog af Sted«. / Berl. Aft. 1. april. [181]

Chr. Kirchhoff-Larsen: [Om »Dengang jeg drog af Sted«]. / Børsen, 8. april. [182]

Gustav Albeck: Dengang j eg drog af Sted. / Jyll.post. 11. april. [183]

HORNEMANN, ELMA.

Interview. / Ekstrabl. 5. jan. [184]

HYE-KNUDSEN, ERNST.

Waldemar Wolsing i Da. Musiker-Tid., s. 162-63. [185]

HØEBERG,GEORG.
/ Optakten, nr. 27. [186]

IVERSEN, FREDERIK.

Chr. Christiansen i Vejle Amts Folkebl.10. sept. [187]
- i Vejle Amts Aarb., s. 217-19. [188]

JENA, ELSE.

Sven Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 612.

JENSEN, FREDERIK.

»Frederik, er du oppe«? / Viggo Schiørring: Københavner-Potpourri. Kbh., s. 42-46. [190]

JENSEN, HANS JØRGEN.
/ Ord og Toner, nr. 3.

JENSEN, THOMAS.
Lavard Friisholm i Da. Musiktidss., s. 286-87. [192]

KJELLERUP, CHRISTIAN.
A. *W. Holizz i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 1182. [193]

KJERULF, STELLA.
Viggo Schiørring: Københavner-Potpourri. Kbh., s. 84-85. [194]

KJÆR, OLE.
Se nr. 268.

KNUDSEN, GUNDER.
Aage Fønss i Det kgl. Teaters progr. febr. [195]

KNUDSEN, LARS. .
Jan. Neiiendarn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 1278. [196]

KOCK, H. A.
Se nr. 262.

KOEFOED, HJALMAR.
J. A. i Da. Musiker-Tid., s. 102-03. [197]

KUHLAU, FR.
Bengt Johnsson: Kuhlau og »Elverhøj«-Musikken.
(Ledetraad v. folkelig Universitetsunder-visn. Nr. 224). 4 s. [198]

LANDER, MARGOT.
Svend Kragh-Jacobsen: Margot Lander. 162 s. Ill. Kbh. [199]

Mogens Bostrup: [Interview]. / .Nat.tid. 19. dec. [200]

LORENTZEN,CARL.
J. A. i Da. Musiker-Tid., s. 32-33. [201]

LUNDQUIST, MARTELLIUS.
- / Da. Musiker-Tid., s. 251-52. [202]

MERLING, PAULI.
Se nr. 124.

WLLER, MAX.
Jan Neiiendam i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 1390. [203]

MØLLER, IDA.
Sven Lunn. i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp 545. [204]

NEUMANN,GERDA.
Svend Kragh-Jacobsen i Salmons. leks-tidss.1947-48, sp. 439 » [205]

NIELSEN, CARL.
Min barndom på Fyn. Övers. av Sigrid och J.Rabe. 195 s. Sth. 1947. [206]

Min fynske Barndom. Nyt oplall. 184 s. + 10 tvl.Kbh. [207]

Torben Meger og Frede Schandorf Petersen:
Carl Nielsen Kunstneren og Mennesket. 11. 384 s. +8 tvl. Kbh. 1 [208]

Frede Schandorf Petersen: Dansk musik på Grammofon. Carl Nielsen.
/ Da. Musiktidss., s. 153-54, 216-17, 260-61. [209]

Bengt Johnsson: Carl Nielsens planomusik. /
Musikvärlden, Sth., s. 176-80. [210]

ODERWALD-LANDER, SOLVEJG.
Viggo Schiørring: Københavner-Potpourri. Kbh., s. 116-19. [211]

OLSEN, CARL.
wind-: [Interview]. / Aalb.Amtstid. 8.aug. [212]

J. A. i Da. Musiker-Tid., s. 164, 166. [213]

PETERSEN, KIRSTEN THRANE.
Sven Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 467. [214]

RAASTED. N. O.

Georg Fjelrad: N. O. Raasted og Odense.
/ Fyns Stiftstid. 25. nov. [215]

RABINOWITZ, FRANTZ.
Se: Wennerholm, Frank.

RIIS, AMDI.
Børge Friis: [Interview]. / Toner og Rytme, nr. 8, s. 3-4. [216]

RIISAGER, KNUDAGE.
Henry Hellsen: »Etude«. / Det kgl. Teaters progr. marts. [217]

Svend. Kragh-Jacobsen: »Etude«. / Da. Musiktidss., s. 167-68.
- Bemærkn. af Sverre Forchhammer, s. 206-07. [218]

ROSENBAUM, BØRGE.
Se Victor Borge.

RUNG-KELLER, P. S.
Valdemar Hansen: Ved Rung-Kellers 45-Aars Jubilæum.
/ Medl.bl. f. Da. Org. o. Kantorsamf. af 1905, s. [219]

RYDAHL, CARL.
/ Ord og Toner, nr. 6-7. [220]

SANDBY, KRISTIAN.
Victor Gandrup i Da. Musiktidss., s. 282-84. [221]

SARTI, GIUSEPPE.
Arnold Hending: Det danske Syngespils Skaber.
/ Vendsyss. Tid. 3. dec. .[222]

SCHIERBECK POUL.
S. B.: Poul Schlerbeck 60 Aar. / Da. Musiktidss.,
s. 124. Se også s. 160. [223]

SCHIØRRING, JOHANNES.
Johan Henriques i Da. Musiktidss., s. 285. [224]

SCHIØTZ, AKSEL.
Aksel Schiøtz' discografi. / Discophilen [1947-] 48, nr. 15. [225]

SCHYTTE, LUDVIG.
Kai Flor i, Berl. Aft. 27. april. [226]

SCHYTTE, HEINRICH.
S. Vestergaard Pedersen: En stor Kunstner kom til Danmark.
/ Aarh. Stiftstid. 28. jan. [227]

Hans Eppstein i Musikvårlden, Sth., s. 162-67, 266-72-. [228]

SCHØTT, ELSE.
Aage Fønss i Det kgl. Tea.s progr. maj. [229]

SELIGMANN, HUGO.
Sven Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 627. [230]

SIGFUSS, ELSA.
Sven Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 556. [231]

SIMONSEN, RUDOLPH.
Sven Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 556. [232]

SJÖBERG, ERIK.
Sven Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 456. - [233]

SVENDSEN,JOHAN.
Alf Due: Femten musikskjebner. Oslo. [234]

SVENDSEN,TORBEN ANTON.
/ Nat.tid. 30. juli. [235]

TANGO, EGISTO.
Kai Flor: Egisto Tango. 64 s. Kbh. [236]

Emil Holm: Egisto Tango. De første Aar i Danmark.
/ Da. Musiktidss., s. 274-76. [237]

THALBITZER, WILLIAM.
Erik Holived i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 863. [238]

THYGESEN, THYGE.
Holger Christensen: [Interview]. / Jyll-post., 21. marts. [239]

VASARHELYI, GEORG.
Sven Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 476. [240]

WEEL, LIVA.
Viggo Schiørring: Københavner-Potpourri. Kbh., s. 79-81. [241]

Otto Gelsted: Fru Liva over byens tage. / Land og Folk, 11.,juli. [242]

WEIS, FLEMMING.
Sven Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp 1013. [243]

Sverre Forchhammer i Da. Musiktidss., s. 77- 78. [244]

Frede Schandorf Petersen: Anmeldelse »uden reelle Hensigter«.
/ Da. Musiktidss., s. 78-79. [245]

WENNERHOLM, FRANK.
Alexander: [Interview] . / Toner og Rytme, nr. 7, s. 3-5. Se også nr. 12. [246]

Carl Johan Buchwald: Frantz Rabinowitz./
Discophilen [1947-]48, nr. 14. [247]
Se også nr. 294.

WIEHE-BERÉNY, CHARLOTTE.

Jan Neiiendam i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 868. [248]

Viggo Schiørring: Københavner-Potpourri. Kbh., s. 92-96. [249]

WIETH-KNUDSEN, K. A.
H. C. Schwenger-Jensen. i Da. Musiktidss., s. 14 -is. [250]

WILLUMSEN, GERSEMI.

Sven Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 304. [251]

WORSING, ELITH.
Arnold Hending i Grammofon-Branchen, nr. 2. [252]

Ord og Toner, nr. 2. [253]


______


Provinsens musikliv

AALBORG.

k. h.: Provinsens Musikliv. / Da. Musiker-Tid., s. 61. [254]

Gunnar Mogensen: Budolf! Klokker. / Aalb. Stiftstid., 28. marts. [255]

Musikfesten. d. 6. Juli 1948. / Da. Musiker-Tid., - s. 125, 138, 146, 153-56. [256]

Niels Friis: Harmonimusik i Aalborg. / Aalb. Stiftstid., 2. juli. [257]

AARHUS.

k. h.: Provinsens Musikliv. / Da. Musiker-Tid., s. 61. [258]

ESBJERG.

Thure Hastrup: Vestjydsk Symfoniorkester. / Da. Musiker-Tid., s. 262-63. [259]

FREDERICIA.

k.h.: Provinsens Musikliv. / Da. Musiker-Tid., s. 62. [260]

KOLDING.

Fr. Orluf: En Klokkeindskrift i Sct. Nikolaj Kirke i Kolding.
/ Vejle Amts Aarb., s. 77-86. [261]

NÆSTVED.

[Om oplevelser fra rejser med 5. Regiments musikkorps (Næstved)].
Stabstambour H. A. Kock fortæller. / Jul i Næstved, s. 9-10. [262]

ODENSE.

Niels Friis: Omkring Byorkestrets Udvidelse. /
Fyns Stiftstid. 10. juni. [263]

J. A.: Det fynske Musikkonservatorium. / Da.
Musiker-Tid., s. 198-99, 211. [264]

Olaf Wentrup: Syngepiger i Odense. [I halvfemserne]. Fyns Stiftstid. 10. okt. [265]

: Dans i Skoven. [Fruens Bøge]. /Fyns Stiftstid. 7. nov. [266]

RANDERS.

k. h.: Provinsens Musikliv. / Da. Musiker-Tid, s. 61-62. [267]

RINGKØBING.

J. Vejen Larsen: To Ringkjøbing-Visemagere.

[Mogens Karetmager og spillemanden Ole Kjærl. Ringkjøbing Aarbog, s. 7-16. [268]

SVENDBORG.

V. Orloff: Den lette Kunst i Svendborg.
Spredte Træk fra Revyseenen »Rottefælden« genneni 60 Aar.
/ Svendborg Avis, 23. juli. - Uddrag i Ord og Toner, nr. 8. [269]

SØNDERBORG.

Sønderjyllands Symfoniorkester. / Da. Musiker Tid., s. 240. [270]

VEJLE.

k. h.: Provinsens Musikliv. / Da. Musiker-Tid., s. 62. [271]

V. Skandinavien

10. NORDISKE MUSIKFEST (Oslo).

Frede Schandorf Petersen: Nordisk musik på udstilling. Musikdagene i Oslo 29. sept.-6. okt.
/Da. Musiktidss., s. 251-55. [272]

Niels Viggo Bentzon: Nordiske Musikdage i Oslo.
/ Information, 19. okt. [273]

VI. Fremmede landes musikhistorle

AMERIKA.

Stverre Forchammer: Dollarklange. / Mandens BI., nr. 3, s. 30-32. [274]

Ove Thuelund: Blues og Spiritual, Negrenes Sjæl.
/ Nationaltid. Till., 15. febr. [275]

Som.: Amerikas Biblioteker har pragtfulde Samlinger af Musikalier. / Da. Musiker-Tid., s. 239-40.

ENGLAND.

Rodney Gallop:England er blevet Musikens Land.'/ Pol. 21. febr. [277 ]

Alma Heiberg: International Musikfestival i Wales. / Da.Kirkemus.Tid., s.33-34,46). [278]

Joliannes Fønss: Opera i England - før og nu.
/ Berl. Aft. 28. april. [279]

Walter Meyer-Radon: Musikalske Indtryk fra
England. / Optakten, nr. 29. [280]

Erik Tuxen: Festspillene i Edinburgli. Berl.
Att. 15. sept. [281]

Arne Gundel-Masckke: Wales opdager dansk musik.
/ Nat.tid. 24. sept. [282]

FINLAND.

Volmar Bergh: Da »Vårt land« første Gang blev
sunget. / Berl. Aft. 122. maj. [283]

Jørgen Hatting: Hvorledes Finland fik sin Nationalsang.
/ Thi Sted Amts Avis, 19. maj. [284]

FRANKRIG.

Jens Bjerre: Fra [Kirke-] Musiklivet i Paris.

Medl-bl. f. Da. Org. o. Kantorsamf. af 1905, s. 57-58. [285]

Svend Kragh-Jacobsen: Pariser-Balletten overrasker og imponerer. / Berl. Tid. 20. april. [286]

Christian Fribert: En Balletaften bag den store Operas Kulisser. / København, 3. maj. [287]

Paul Le Flem: Musiklivet i Frankrig. / Berl. Aft. 22. juli. [288]

Poul Rovsing Olsen: En Revolution i fransk Musik. / Information, 7. aug. [289]

: Musikbreve fra Paris. / Da. Musiktidss., s. 158, 179-80, 20j-09, 232. [290]

H. Trolle Steenstrup: Relikvier i den store Operas Museum. (Paris). / Aalb. Stiftstid. Till. 7. nov. [291]

HOLLAND.

Niels Viggo Bentzon: Den internationale Musik-fest i Amsterdam. (I.S.C.M.).
/ Aarh. Stiftstid.21. juli. [292]

- : I.S.C.M.s 22. internationale Musikfest. Amsterdam. 5-13. juni 1948.
/ Da. Musiktidss., s. 183-89. Bemærkn. af Johan Bentzon,
s. 226 -27; af Leif Thybo,
s. 227-28; en udtalelse af Folke H. Törnblom (»Musikvårlden«),
s. 228; bemærkn. af Flemming Weis,
s. 265. [293]

ITALIEN.

Frank Wennerholm: Operaglimt fra Italien 1938 -19-39.
/ Discophilen [1947-148, nr. 11 og 12. [294]

JAPAN.

Jørgen Andersen-Rosendahl: Kyosh! Hamura danser paa Hiroshimas Ruiner.
[Japansk Ballet]. / Nat.tid. Till. 31. okt. [295]

NORGE.

k. h.: Musikerforhold i Norge. / Da. Musiker Tid., s. 37. [296]

Musikfesten, se nr. 272-73.

PERU.

B. Heimann: Peru's Indianere og deres Musik.
Aalb. Amtstid. Till. 3. okt. [297]

RUSLAND.

Hans Jacob Nielsen: Russisk Ballet. / Sovjetunionen idag, nr. 2, s. 45-46. [298]

En Resolution fra Sovjets Centralkomité i Anledning
af Muradelis Opera »Det store Venskab«.
/ Da. Musiktidss., s. 59-62.
Bemærkn af Knudåge Riisager, s. 88-90.
Sjostakovitch's Svar, s. 90-92.
Bemærkn. af Erik Stahl, s. 229-31. [299]

SCHWEIZ.

Se nr. 40.

SVERIGE-.

Ingmar Bengtsson: Den unga svenska musiken.
/ Da. Musiktidss., s. 47-51, 83-88, 113-18, 135-43. [300]

Erling Wirtkel: Svensk Kammermusik paa Grammofon.
/ Da. gusiktidss., s. 100-02. [301]

Sverre Forchhammer: En Eftermiddag paa Drottningholm. [Slotsteater].
/ Information, 14. aug. [302]

ØSTRIG.

k. h.: Koncertliv og Musikopdragelse. /Da. Musiker-Tid., s. 87. [303]

Knud Wissum.- Salzburg atter i Festskrud. /Nat.tid. 12. sept. [304]

Personalia

BACH, JOH. SEB.

Edwin Fischer: Johann Sebastian Bach. En Studie.
Oversat af Jacob Paludan. 36 s. Kbh. [305]

Julius Rabe: Bach. Oversat af Leif Thybo. 192
s. Ill. Kbh. [306]

BEETHOVEN, LUDVIG VAN.

Otto Foss: Beetliovens Smertensbarn
[Operaen»Fidelio«]. / Jyll.post. 17. marts. [307]

Beethovens egne Ord. Ved Philip Xruseman.
Oversat af Kai Flor. 64 s.+1 portr. Kbh. [308]

Beethovens Breve.
Indledning og Noter af Vagn Kappel. Paa Dansk ved Johannes Weltzer.
170 s. 111. + 7 tvl. Odense. [309]

BERLIOZ, HECTOR.

Henry Hellsen: Melodien, der aldrig blev væk -

[Berlioz' Ungdomsværk]. / Berl. Aft. 31. marts. [310]

BLACHER, BORIS.

Josef Rufer: Boris Blacher, portræt af en komponist.
/ Da. Musiktidss., s. 255-59. [311]

BULL, OLE.
Jacob Paludan: Norges Paganini.
[I Anledn. af Mortinier Smith's Bog]. / Nat.tid. 9. okt. [312]

BURG, ROBERT.
C. J. B. i Diseophilen 1L19-17-148, nr. 17. [313]

CHOPIN, FREDERIC.
Fritz Crome: En musikalsk Nyopdagelse.
[Om en enkelthed i h-mol-sonaten].
/ Da. Musiktidss., s. 10-11. [314]

DEBUSSY, CLAUDE.

Patil Le Flem: Debussy-Minder. / Berl. Aft. 14. maj. [315]

DIXON, DEAN.

Søderlund: Neger paa Toscaninis Dirigentpodle.
København, 24. juni. [316]

FRIEDMAN, IGNAZ.
Sven Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 1036.

FURTWÄNGLER, WILHELM.

Knudåge Riisager: Musik i galehuset.
[Om Berta Geissmars bog om Furtwängler.
/ Da. Musiktidss., s. 55-57. [318]

- : Tilfældet Furtwängler. / Da. Musiktidss., s. 279-80. [319]

[Om Sagen: Furtwängler i Kbh.].
/ Discophilen [1947-j 48, nr. 17. [320]

GAMBA, PIERINO.

Karen Margrete Schmidt: Maestro Pierino Gamba.
/ Tidens Kvinder, nr. 18, s. 20-21, 28. [321]

Holger Valbjørn: Under en 10-årig dirigent. / Da. Musiktidss., s. 118-21. [322]

Johs. Hohlenberg: Et musikalsk vidunder. / Samtiden Oslo), s. 441-48. [323]

GERHARD,KARL.

Viggo Schiørring: Københavner-Potpourri. Kbh., 119-21. [324]

GERSHWIN, GEORGE.
Børge Friis i Berl. Aft. 25. sept. [325]

-i Toner og Rytme, nr. 9-10. [326]

GIGLI, BENJAMINO.

11. Wallis og H. Rosenthal i Diseophilen [1947-48, nr. 12, 13, 14, 16, 17. [327]

GRIEG, EDVARD.

Torkell J. Löv1and: Edvard Grieg og hans Komponisthytte.
/ Fyns Venstrebl. 3. aug. [328]

GRUBER,FRANZ.

Stephan Wevers: Melodien til Glade Jul fejrer 130 Aars Fødselsdag.
/ Berl. Aft. 11. dec. [329]

HAYDINZ, JOSEPH.

William Baadh i Aarh. Stiftstid. 29. nov. [330]

HÄNDEL, G. F.

Jürgen Balzer: Händels Messias.
/ Musikrevy, Sth. 1947-48, nr. 2. [331]

KJERULF, HALFDAN.

Henrik Juul Hansen: Sangen om Nøkken.
Et Minde om Halfdan Kjerulf.
/ Grammofon Branchen, nr. 1. [332]

KULENKAMPFF, GEORG.
K. Bigler i Discophilen [1947-]48, nr. 16. [333]

LAMOND, FREDERIC.
K. F. P. i Discophilen [1947-1,48, nr. 8. [334]

LEHAR,FRANZ.
Herbert Rosenberg i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 1278. [335]

Axel Kjerulf i Pol. 25. okt. [336]

Nils Schiørring i Nat.tid. 25. okt. [337]

Hans V.oigt i Socialdem. 25. okt. [338]

Arnold Hending i Grammofon-Branchen, nr. 6. [339]

MADETOJA, LEEVI.

Svenn Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 727. [340]

MASSINE, LEONIDE.

Svend Kragh-Jacobsen i Det kgl. Tea.s progr., marts. [341]

Henry Hellsen i Berl. Aft. 20. marts. [342]

Harald Engberg: Massine paa Covent Garden. / Pol. 2. juli. [343]

MOORE, GRACE.

Sven Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 103. [344]

John-Keil: Sekunder mellem Liv og Død. Grace Moore.
Vor Tids største syngende Skuespillerinde. Udvalgt af Gud. 8 s. Kbh. [345]

MOZART, W. A.

Mozarts Breve. I Udvalg og paa Dansk ved Johannes Weltzer.
Forord af Kai Aage Bruun.
256 s. + 20 tvl. Odense. [346]

Johs. Fønss: »Figaros Bryllup« den Gang - og altid.
/ Det kgl. Tea.s progn, maj. [347]

- : Usømmeligt at spille »Figaros Bryllup« for en Prinsesse.
Mozarts Krav om Realisme paa Scenen. / Det kgl. Tea.s progr., okt. [348]

MURADELI, V.

Se nr. 299.

MÄLZEL, JOHANN NEPOMUK.

Jørgen Jersild: Apropos min metronom. [Om Mälzell.
/ Da. Musiktidss., s. 276-79. [349]

PAGANINI, NICOLO.

Th. Lumbye: Den magiske bue. / Socialdem. 11. okt. [350]

PROKOFJEV, SERGEI.

Erik Slahl i Da. Musiktidss., s. 52-55, 92-95. [351]

Simon Schliefstein i Aalb.Stiftstid. 25.aug. [352]

Erik Stahl: En moderne Sovjet-Komponist. /
Sovjetunionen idag, nr. 2, s. 39-42. [353]

PUCCINI, GIACOMO.

H. Trolle-Steenstrup: La Bohéme i 100 Aar. /
Aalb. Stiftstid. Till. 25. april. [354]

Holger Boland: »Bohéme«s Sejrsgang. / Fyns Stiftstid. 9. maj. [355]

RAVEL, MAURICE.

Jürgen Balzer i Musikrevy, Sth. 1947-48, n r. 4. [356]

RANGSTRÖM, TURE.

Sven Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 442. [357]

RIMSKI-KORSAKOV, NIKOLAJ.

I. Nestjev i Da. Musiker-Tid., s. _932-33. [358]

ROSENTHAL, MORIZ.

Sven Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 207. [359]

ROSSINNI, GIOACCHINO.
Se nr. 33.

SCHNÉEVOIGT, GEORG.

Sven Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 746. [360]

SCHWEITZER, ALBERT.

Frank Th. Essell: Lægen i Urskoven. (Overs. af N. P. Petersen). 54 s. Kbh. [361]

Fra min Barndom og Ungdom. Oversat af Johannes Novrup. 94 s. + portræt. Kbh. [362]

Bent Esbye Sørensen: Albert Schweitzers Livssyn.
/ Vestkysten, 5. nov. [363]

SIBELIUS, JEAN.

Michael Salzer: Jean Sibellus i sit Hjem.
/ Aalb. Stiftstid. Till. 22. aug. [364]

SJOSTAKOVITSJ, DMITRIJ.

Erik Stahl i Sovjetunionen idag, nr. 4, s. 34-38.
Se også nr. 299. [365]

STRAVINSKY, IGOR.

Johannes Smith: Poetik.
[I anl. af Stravinsky's Poetique musicale].
/ Da. Musiktidss., s. 121- 123. [366]

SÆVERUD, HARALD.
Pauline Hall: »Peer Gynt«-oppförelsen på Det
norske teatret i Oslo. / Da. Musiktidss., s. 79 -83. [367]

TAUBER, RICHARD.
/ Discophilen [1947-]48, i-ir. 7. [368]

VIVALDI, ANTONIO.

Jürgen Balzer: Vivaldi redivivus. / Ekstrabl. 28. juli. [369]

NYAGNER, RICHARD.

H. Trolle-Steenstrup: Vasketøj i Richard Wagners Villa.
/ Aalb.Stiftstid. Till. 20.juni. [370]

WALTER, BRUNO.

Jürgen Balzer i Ekstrabl. 10. jan. [371]

WOLF, ENDRE.

Sven Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp.479. [372]

WOLF-FERRARI, ERMANNO.

Sven Lunn i Salmons. leks-tidss. 1947-48, sp. 1062. [373]

VII. Teori og teknik. Æstetik o. l.

Bjørn Hjelmborg: Musikorientering. 170 s. + tillæg, 24 s. Kbh. [374]

Povl Hamburger: Koralharnionisering i Kirketone art. 80 s. Rhh. [375]

- og Hakon Godske-Nielsen: Harmonikere. 2. opl. 168 s. Kbh. [376]

Herbert Rosenberg: Musikens element.
/ Vår sång Sth. 1947, s. 6, 11, 68-69, 108-09 (forts. fra 1946). [377]

Erik Abrahamsen: Tempo, Tempo - i vor Tid s Musik. / Berl. Aft. 13. juli. [378]

Ole Reinfeldt: Lydisolation og rumakustik.
/ Arkitekten, ugehft., s. 169-76. [380]

Fritz- Ingersleiv: Lydteknisk Laboratoriums akustiske patenter.
/ Arkitekten, ugehefte, s. 177-78.

Ingeniøren, s. 545-47. [381]

Sverre Forchhammer: Naar Musikken spiller Concertsalens Orkester, Kunstnere og Publikum.
140 s. Ill. + 8 tvl. Kbh. [382]

Chr. Wahle: En kortfattet Afhandling om Sangkære. 24 s. 111. Aarhus.

Henny Prior: Omkring Tonica-Do, - Solfége.

Musikpædagogen, nr. 5. [384]

Helga Knoblauch Christensen: Drengestemmen i Overgang - praktisk belyst.
/ Da. Musiktidss.,s. 143-48, 168-73. [385]

Ib Martens: Folke- og Kunstmusik.
/ Socialdem. 9. dec. 1947.
- Bemærkn. af Karl Bjarnhof 26. dec. af Martens 6. jan. [386]

Poul Rovsing Olsen: Operaen.
/ Information, I. okt. [387]

Børge Roger Henrichsen: Be-Bop ... / Socialdem.. 17. apri1. [388]

E. J.: Smertensbarnet Naalene [til grammofon]. /
Grammofon-Branchen, nr. 2. Se også nr. 3, 4 og 6. [389]

Mogens Wöldike: Nogle problemer ved udførelsen af ældre musik.
/ Svenskt gudstjänstliv, 1947, s. 5-12. [390]

Herbert Rosenberg: Musikkens Forhold til Kulturlivet. [Referat af et Foredrag].
/ Viborg Stiftstid. 27. april. [391]

Jürgen Balzer: Tanker, der modnedes. / Ekstrabl. 10. aug. [392]

Georg Fjelrad: Om Musikens Kunst og dens Udøvere. / Aarh. Stiftstid. 26. juni. [393]

Thure Hastrup: Er vi da så umusikalske? / Vestkysten, 17. sept. [394]