Musiklivet

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 07 - side 150-154

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Musiklivet

Danmark

Ved Sigurd Berg

Forskelligt

Dansk musikliv har i sommer lidt to smertelige tab ved Jørgen Bentzons og Ebbe Hameriks død. I kommende numre vil vi bringe nærmere omtale af de, to komponister.

.// Den 7. august blev radioens mangeårige programsekretær og musikkonsulent, m agister Kai Aage Bruun af radiorådet énstemmigt. valgt til Peder Grams efterfølger som chef for musikafdelingen. Kai Aage Brdun har været ansat ved radioen siden 1927 og kan altså næste år fejre sit 25 års jubilæum. Der er al mulig grund til at ønske den nye chef til lykke med den ansvarsfulde post, som han med sin store

radiofoniske erfaring vil have de bedste muliaheder for at kunne bestride.

// Nicolaj Malko er af Chicago Musical College udnævnt til »Doetor of Music, honoris causa«. Malko, der er leder af Grand Parkorkestret i Chicago, vil i efter~ aret fremføre flere danske kompositioner, bl. a. Knudåge Riisagers »Torgutisk dans«.

På foranledning af Knudåge Riisager er Musikrådet i København blevet dansk sektion af UNESCO's internationale musikråd.

// Fra universitetet i Stellenbosch (Syd Afrika) har Finn Viderø modtaget en opfordrin,,, til at skrive en redeaørelse for sit syn på interpretation af orgelmusik til anvendelse i en serie: »Musikere udtaler sig«, som skal rundkastes over de sydafrikanske radiostationer.

// Domorganist Rued Langgaard, Ribe, har i Schweiz fået tildelt titel af professor honoris causa.

// Et »Internationalt musikalsk Samvær«, arrangeret af Samfundet »Musik og Menneske« under ledelse af C. M. Savery på Ecole d'Humanité i Schweiz1 er nylig afsluttet. Kursus var fuldtegnet. Deltagerne repræsenterede 7 forskellige nationer.

,// Den østrigsk-svenske violinistinde Nora Baranowski har for Wiens radio indspillet Carl Nielsens anden violinsonate med kapelmester Kurt Rapf ved klaveret.

// Ved ballet-festivalen på Det kgl. Teater i juni iår indspilledes over 60.000 kr. Det betyder, at forestillingerne har givet et lille overskud, som skal anvendes til realisationen. af ballettens gæstespil i udlandet.

// Valdhornisterne Erik Rostng-Schotv og Willy Fossø blev. d. 9. juni engagerede til Det kgl. Kapel efter konkurrence. I den kommende sæson skal de bestride den ledige plads i ensemblet hver i et halvt 4r, og den endelige afgørelse om pladsens besættelse vil derefter blive truffet.

// Pianistinden Ellen Gilberg har under »Det danske Selskab«s ,auspicier i Lyon spillet værker af Carl Nielsen og Sv. E. Tarps klaverkoncert.

// Kgl. kapelmusikus Eyvind Sand Kjeldsen blev efter en intern konkurrence udnævnt til koncertmester i Det kgl. Kapel som afløser for Peder Lynged. Sand Kjeldsen er kun 23 år «,ammel.

Solistforeningen har holdt sin årlige generalforsamling. Foruden de sædvanlige legater og understøttelser har foreningen siden 1945 uddelt ca. 10.000 kr. til sine medlemmer som hjælp til afholdelse af koncerter. Foreningen havde iår fra fløjtenistinden Ragna Norstrand modtaget som gave 730 kr. der er indkommet ved salget af frk. Norstrands memoirer.

Til bestyrelsen nyvalgtes fløjtenisten Poul Birkelund og pianisten Kjell Olsson.

// Studierejser i sommer: Operasangerinde Ruth Guldbæk, Schweiz og Italien; operasangerinde Karen Heerup, Milnehen, Frankfurt og Wien; - kgl. kapelmusikus Henrik Saehsenskjold, Italien; balletdanserinderne Birthe Scherf og Vivi Thorberg, London.

// Flere koncertrejser: Organist Ejnar

I

Engelbrecht, Tyskland, Schweiz og Sverige; domorganist Georg Fjelrad, NUrn~ ])erg; pianist Bengt Johnsson, Oslo; Tivoligarden, London; Unge akaden7ikeres kor, Schweiz; kapelniester Axel Pedersen,Norge.

/,/ Operasangerinden Hjórdis Lauenborg bar fået tilbud om til efteråret at synge Margarethas parti ved det norske operaselskabs opførelse af »Faust« i Oslo.

Violinbygger Karl Heinel, der har været knyttet til Pauli Merlings værksted, har d. 15. august etableret sig selvstændigt i Griffenfeldtsgade 50. Heinel tilhører en slægt, der gennem 200 år har bygget violiner og som væsentligst har hørt hjemme i Markneukirchen i 'Sachsen, hvor der allerede for 300 år siden var en blonistrende violinbyggervirksomhed.

Z,, 1~,

Sangforeningen »Brage« fejrede den 26. juni sit 60 års jubilæuni ved en reception i »Berejstes Hus«.

// En lille trup fra Den kongelige Ballet, bestående af Mona Vangsaae, Inge Sand, Elin Bauer, Erik Bruhn, Fredbjørn Bjørnsson o,,, Frank Schaufuss har i juni været på en 3 ugers balletturné rundt i Norge o,~~ har haft stor sukees. Soin akkompagnatrice medfulgte Elvi Henriksen.

/,/ Organistudnævnelser:Erik Staal,Ebeltoft; Charley Olsen, Gentofte; Kaja Krag, Faaborg; Carl Erik Nielsen, Set. Lukas kirke ' København.

// Den 1. september havde hofviolinistinde Gunna Breuning-Storm og koncertmester Fritz Dietzmann været ansat i Det kgl. Kapel i 25 år.

/~/ På det nordiske sommeruniversitetsmøde i Askov i august var (ler arrangeret to koncerter. Robert Riefliny spillede Hindemith's Ludus tonalis og klaverstykker

af Fartein Valen og Koppelkvartelten f remførte strygekvartetter af Carl Nielsen (fdur), Holmboe (nr. 3) og Haydn (f-dur, op. 3). Forud gaves en orientering om værkerne (Rovsing Olsen om Hindemith, den norske komponist og pæ- dagog John Medbøe om Valen o«T ~'agn Jensen om stilretninger i moderne dansk musik).

// Gerda Alexander-skolen afholder i dagene 14.-20. okt. kursus i rytmisk opdragelse på Stevns Efterskole, Store Heddinge. Prisen for kursuset er 50 kr., for bambusfløjteskæring 25 kr.; ophold på højskolen 65 kr. - Indmeldelse senest 1. okt. hos Gerda Alexander, Bredgade 43 K 1) h. K.

// Musikpædagogisk Forening arrangerer et instruktionskursus for pianister i dagene 15.-25. november. (Se side 160).

Uropførelse af dansk musik i sæsonen

1950.51 (tilføjelser)

Den beredvillighed, hvormed DM's læsere har givet supplerende oplysninger til uropførelseslisten, som bragtes i DM nr. 6, viser, at der har været stor interesse for denne oversigt. Det er hensigten hvert år at -bringe en sådan oversigt, og vi håber, at læserne vil være os behjælpelige med at gøre den så fuldstændig som mulig ved i sæsonens løb at give meddelelse om uropførelser, der finder sted også udenfor det almindelige koncertliv. Red.

Harald Agersnap (f. 1899):

1/6: »Sommer på Ula« f.klav. (Radio). Erling Brene (f. 1896) :

15/1 Koncert f. viola og ork. (Radio). Knud Harder (f. 1885):

30/6 »Sig mig, du evige, strålende sne«

(Hakon Holm). (Radio).

Vagn Holmboe (f. 1909) :

26/6 1950 Duo concertante (»Isomeric«)

f. 2 viol. og klav. (Tivoli).

Jørgen Jersild (f. 1913) :

31/12 Musik til »Alice i eventyrland«.

(Radio).

Herman D. Koppel (f. 1908):

20/12 Kvartetsats »1395«. (Radio). Rued Langgaard (f. 1893):

1/10 »Interdikt«' kone. f. orgel o-, ork.

(Radio).

Poul Rovsing Olsen (f. 1922):

28/11 »Love's Seeret« (Blake) af op. 7.

12/12 6 små stykker for klaver op. 5.

27/3 Trio f. viol., cello og klav. op. 18. Johannes Viggo Pedersen (f. 1896):

12/6 »Præludium og Tema med varia-

tioner f. orgel.

Fritz Rasmussen (f. 1917):

12/9 Sonate op. 3 f. klaver. Svend S. Schultz (f. 1913) :

4/~ Sonatine f. viol. og klav. (Radio). Leif Thybo (f. 1922):

26/6 1950 Præludium og allegro f. 2

viol. og klav. (Tivoli).

Henning Wellejus (f. 1919):

5/5 »Det har slet ingen hast for den,

som tror«, koncertouverture.

(Radio).

Legater og udmærkelser

Det unge Tonekunstnerselskabs formand, Flemming Weiss er blevet Ridder af Dannebrog.

// Den kulturelle Fond har tildelt kom

ponisten Jørgen Jersild Lange-Mfiller-stipendiet.

// Den kulturelle Fond har nu fordelt

en række bevillinger til et samlet beløb af 418.750 kr. Heraf har bestyrelsen for Det kgl. Kapels forening fået 30.000 kr., Det kgl. Teater og Kapel til instrumenter 10.000 kr., samme til studieophold indtil 20.000 kr., De danske Folkemusikskoler 10.000 kr., Det unge Tonekunstnerselskab 8.000 kr., Samfundet til Udgivelse af dansk Musik 10.000 kr., Københavns Drengekor 11.000 kr., Arte Teater- og Musikorganisation 15.000 kr., Studentersangforeningen 2.000 kr., Den jyske Opera 10.000 kr., Sønderjyllands Symfoniorkester 30.000 kr., Dansk Arbejder-Sangerforbund 5.000 kr., Dansk Sangerforbund 3.700 kr., Dansk Korforening 3.000 kr. og Danske Folkekor 2.000 kr. Endvidere har Aarhus Byorkester fået 60.000 kr., Aalborg Byorkester 50.000 kr. og Odense Byorkester 40.000 kr.

// Sangerinden Karen Weeke og violi-,

nistinden Tuller Givskov har af Marie Illums legat modtaget henholdsvis 700 og 800 kr.

// Kapelmester Axel Pedersen har af

Undervisningsi--inisteriet modtaget 2500 kr. til en studierejse til Frankrig og Italien samt 1000 kr. fra »Fondet for Dansk Norsk samarbeid« til et ophold i Norge.

// I september søges følgende legater:

Inden 15. september: Overretsassessor Victor Andræ's legat. (Til kvinders uddannelse). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

Jutta Bojsen-Møller's legat. (Til kvinders uddannelse) - Samme sted. (Skema).

Particulier Carl Olav Møller's legat (til mandlige orkestermusikere). Danmarks tekniske Højskole, Ø.Voldgade 10,opg.N. (Skema).

Inden 1. oktober: Enkefru Mette Cathrine

. Raarup's ir-Jitidelegat. Ors.Vald. Koefoed,

Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

, Rundskuedagen's studielegat. (Ansøgningsfrist skiftende. Se herom i rundskueheftet).

- Overauditør Julius Skrike's stiftelse. - Stormgade 12, Kbh. K. (Skema).

- Kaptajn 0. Testman og hustru's legat. (Til kvinders uddannelse). Lrs. Ingeborg Hansen, Nikolaj Plads 26, Kbh. K. (Skema).

- Overretssagfører L. Zeuthen's mindelegat. Rebildvej 13 B, Kbh. F. (Skema).

Dødsfald

Musikdirektør Oskar Pedersen, Fre

derikshavn, 10/5, 60 år gammel.

// Musiker Nis ' Sehmidt, Haderslev,

12/5, 80 år gammel.

1/ Musiker Jacob Gammelstorff, 7/6,

72 år gammel.

// Fløjtenist Kai Mathieseiz, Aalborg,

18/6, 37 år gammel.

/,/ Oboist Karl Larsen, Odense, 28/6, 65

år gammel.

// Musiker A. Zepelin Andresen, llel

-singør, 1/7.

,// Komponisten Jørgen Bentzon, 9/7,

54 år gammel.

// Klaverpæ- dagogen Poul Schlilter, 21/7,

72 år gammel.

// Komponisten Ebbe Hamerik, 10/8,

52 år gammel.

// Musiklærerinde Rigmor Jørgensen,

10/8.

// Pianistinden Ellen Meisner, 18/8, 82

år gammel.

.// Komponisten og sangeren Jacob Sax

torph-Mikkelsen, 18/8, 73 år gammel.

// Komponisten, organist Chr. Geisler,

19/8, 82 år gammel.

Fhv. musikhandler Aug. Halck, 20/8.

Hunde fødselsdage

September

13.: Organist Ejnar Andersen, 70.

18.: Komponisten Peter Deutsch, 50.

Oktober

15.: Organist Thyra Hansen, 60.

Operasangerinde Villie Hagbo Petersen, 60.

Provinsen

Som 2. kapelmester og repetitør ved

Odense Teater blev i juni som Ove Peters' efterfølger ansat Robert Seholt, der tidligere har været knyttet til teatret i Odense.

// På opfordring fra »The Yorkshire

Symphony Orchestra«s dirigent Maurice

ZD

Miles finder der i december en udveksling sted mellem ham og Aalborg byorkesters dirigent Jens Schrøder, sorn den 6. december skal dirigere i Huddersfield og den 8. december i Leeds bl. a. Carl Nielsens 5. symfoni.

// I juni 1951 bestod ved musikpædagogisk eksamen i Aarhus følgende kandidater:

Orgel: Tove Madsen, Aarhus.

Klaver: Fru Ruth Møller, Esbjerg, Helge T. Jensen, Aarhus, frk. Ester Amtoft, Aarhus, frk. Bodil Husted Andersen, Aarhus, frk. Ruth Paludan, Kolding, og frk. Gerda Dupont, Frederikshavn.

Udlandet .

Ved Vagn Jensen

To nye orkesterværker af Arthur Honegger har vakt betydelig opmærksomhed. Den 7. maj gav Charles Månch sammen med Orchestre National på Theatre des Champs-Elysees symfonien »Di tre re« i europæisk førsteopførelse, efter at have dirigeret uropførelsen i marts i Boston. Symfonien er Honeggers 5., men da den numeriske titel efter hans opfattelse må være fredet som navn på Beethovens populæreste orkesterværk, har han døbt sit eget opus »De tre d'er« i henhold til det paukeslag, der slutter hver af sym~ foniens, tre satser. Det andet store værk, »Monopartita«, dateret 26. marts 1951, ur-. opførtes af Hans Rosbaud og Tonhalle Orchestre den 2. juni ved Zilreher Festwochen, til hvilken årlige festival den er skrevet (på opfordring). Titlen »Monopartita« hentyder til, at orkestersuitens 6 satser i motivisk-tematisk, rytmisk og klanglig henseende danner en cyklisk enhed.

// Jean Franl~aix's opera »L'apostrophe« havde verdenspremiére ved årets Holland Festival.

// Henri Sauget har omarbejdet sin allegoriske symfoni »Les Saisons« til en ballet i 2 akter og 6 billeder, idet han med tilføjelse af herre~, dame- og børnekor og soli griber tilbage til traditionen fra Louis XIV med at forbinde a capella-kor og balletscener. Uropførelsen fandt sted ved festspillene i Bordeaux i samarbejde med Marquis de Cuevas ballet.

,// Den italienske 12-tonekomponist Mario Peragallos' klaverkoncert uropførtes, ved den IV internationale musikfest i Wien af Arturo Benedetti Michelangeli. Peragallo har tillige for nylig oplevet den første sceniske fremførelse af (len dramatiske madrigal »Højen« på La Scala.

.// Ildebrando, Pizettis opera »Ifigenia« blev en af sensationerne ved Maggio Musicale~ Fiorentino, ikke mindst i kraft af Gustaf Gråndgens regi og 'Herta Bóhms dekorationskunst. Operaen betegnes som på en gang klassicistisk og realistisk, således skal det være forsøgt at symbolisere Ifigenias, offerdød med aktuelt sigte. I en stor korfinale spørges på alle mulige civiliserede sprog »Hvorfor?«, hvorfor skal verdens problemer altid og igen løses gennem blodig vold? Som den florentinske musikfests bedste fælleskunstværk betegnes iøvrigt, Aurelio Millos' ballet »Misteri« over Béla Bartóks »,Nlusik for strengeinstrumenter, slagtøj og celeste«.

// Ved åbningen af »Neuen Kirehenmusiktage Stuttgart 1951« uropførtes Gånther Raphaels kantate »Vater unser«. Samtidig fik hans »Das Glaubensbekentnis« (med blæserinstrumenter og orgel) den første opførelse i Vestzonen.

// Waldemar Bloch har skrevet en opera over Goethes »Stella« til libretto af Harald Kaufmann. Uropførelsen fandt sted ved Grazer Festspielen den 5. juli under ledelse af Milliades Caridis.

// En Christoph Willibald Gluck-Gesamtausgabe udsendes nu af koalitionen lnstitut fiir Musikforschung, Berlin, byen Hannover og Bårenreiter-Verlag. Første bind, den komiske opera »Der bekelirte Trunkenbold«, foreligger allerede.

// 6 lette strygekvartetter af Mozart er udkommet hos B. Schott's, S5hne. Det drejer sig om nogle meget tidlige værker, der ikke før har været trykt.

// Den internationale violinistkonkurrence i Paris om Prix Jacques Thibaud blev vundet af den 15-årige franske mester Gerard Jarry.

// Der er nu igen opfundet en nodeskrivemaskine, denne.-,ang af en dame ved navn Lily Pavejl. Et medlem af det en 1~ elske musikerforbund har i den anledning erklæret, at opfindelsen kan tilvejebringe revolution (blandt nodeskriverne?).

Dødsfald

Arnold Schónberg, 76 år.

Sergei Koussewitzky, Boston, 77 år.

Josef Bohuslav Foerster, Stara Boleslav, 91 år.

Constant Lambert, 46 år.

musikfester og kurser

// 7.-23. septen2ber. Cours dlinterpretation en douze séances, consacré a la musique fran~aise de piano de César Franck a Maurice Ravel, par Alfred Cortot, Conservatoire de Lausanne.

//17.-22. septeniber. Beethoven-Studlenwoche., unter Leitung von professor H. Mersmann, Konser,atorluni Basel.

// 6.-7. oktober. Donaueschinger Musiktage flir zeitgenbssische Tonkunst. SWF-orchester unter Leltung von Hans Rosbaud. Solisten: Monique Haas, Anahid Ajemian, Geza Anda, Carl Seemann, Olivier Messiaen, Hermann Reutter, Maro Ajemian. Gabrille Dumaine, Christa Ludwig, Herbert Fjedler und Bruno Mffiler. Urauffdrungen von Lieberniann, Krenek. Boulez, Mihaloviel, Henze, Werke von Reutter, Messiaen, Turchi, Harsany, Jelinek und Bartók.