Musiklivet

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 08 - side 180-182

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

musiklivet

Danmark

Ved Sigurd Berg

Forskelligt

Ved registreringen af en større samling musiknianuskripter på British Museum har man fundet en række hidtil ukendte madrigaler af Mogens Pedersøn; fundet er onitalt i en artikel i »Music and Letters« (juli) af Scliofield og Dart, og er no,,,et af en sensation for dansk inu,,~ikz,

historie.

Statsradiofoniens organist, Palle Alsfell har i septeniber wæret på koncertrejse i Norge og Sverige.

// Mag. art. Povl Hamburger er beskikket til lektor i musikvidenskab ved Københavns universitet for et tidsrum af 3 år.

// Den 15. september kunne seks af Radiosyinfoniorkestrets medlemmer fejre 25 års jubikeuni ved radioen: Soloflagottisten Carl Bloch, tronipettisten Chr. Christensen, soloklarinettisten Ole Frosigl valdhornisterne Ernst Mikkelsen og Johannes Andersen og basklarinettisten Chr. Poulsen.

.// Kgl. hofpianofabrikant Arel R. Møller har på grund af svigtende helbred ned-lagt sit hverv som formand for bestyrelsen for Danmarks tekniske Museum.

// Pianisten og organisten Bengt Johnsson er blevet ansat som organist ved Vigerslev kirke.

// Det kgl. Teaters unge norske sopran Eva Ber~ge har fået orlov til at rejse til

Nøjrdisk Husikkultur

På grund af forskellige praktiske vanskeligheder i forbindelse med - abonnementsterininer og

distribueringsforhold i Norge har redaktionerne besluttet først at udsende nr. 1 af »Nordisk Musikkultur« i januar 1952 og ikke soni meddelt i oktober iår.

Reykjavik og synge Gilda i »Rigoletto« på

n

Nationalteatret. Hele operaen skal gives på italiensk.

.// Den, israelske radio modtog sammen med andre udenlandske radiofonier en sending grammofonplader i-ned danske værker fra Statsradiofonien. Det meddeles nu fra Israel, at en del af de danske plader allerede har kunnet høres over Israel Broadcasting Service. Senest hørte man Svend Erik Tarps »Lystspilouverture« den 11. september.

// Koncertsangerinden Jolanda Rodio, har i september for Radio Zfirieh indsfinget en række plader i en serie Råto-roi- riansk folklore og har tillige sammested uropført tre sange med orkester af Jean Binet.

Den 5. august holdt Jolanda Rodio foredrag om keltiske og schweiziske folkeviser ved Københavns og Århus' studenterkreds' møde på »Kral)I)esholm«.

,/,/ Violinisten Erik Vedel Petersen, der gav en lovende debutkoncert i januar i år, er efter en nylig afholdt konkurrence blevet antaget som førsteviolinist i inusikselskabet »Harmonien«s syrnfoniorkester i Bergen. Erik Vedel Petersen ' der har diplom fra Paris-Konservatoriet, vendte sidste år hjern efter en treårig uddannelse i Paris, hvor René Benedetti og Georges Enesco har været hans lærere.

Legater og udmærkelser

Komponisten Johannes Viggo Pedersen. har modtaget 100Q kr. af Vera o,1 Carl Johan Michaelsens legat.

,// Bestyrelsen for Astrid og Aksel Agerbys Mindefond har tildelt kapelmester Eekard-Hansen, komponisten Jan Maegaard og violinisten Svend Roland liver 1000 kr. til studieophold i udlandet.

// Kgl. kammersanger Helge Nissens, Mindelegat på 700 kr. er tildelt operasangerinde fru Eva Berge.

// Rundskuedagens. ærespris er iår tildelt sangerinden Anni Perinin og kgl. koncertmester Eyvind Sand Kjeldsen.

// Der blev d. 30. atig List af tipstjenestens overskud tildelt 280.000 kr. til byorkestrene: Ålborg 60.000, Arhus 120.000, Odense 70.000 og Sønderjylland 30.000 kr. Derudover får byorkestrene, som tidligere meddelt, ialt 180.000 kr. fra Den kulturelle Fond.

,// Fhv. musikdirigent Rasmus Jensen er blevet Ridder af Dannebrog.

// Som tidligere oplyst har Kæk teg~ net si,,, for stipendium i institutionen San Cataldo. Dette giver chance for, at en kunstner vil kunne få et ophold i 1952

:ming.

på San Cataldo efter -ansøll

KODA har indstillingsret, nien det er naturligvis institutionen San Cataldos bestyrelse, der har den endelige afgørelse. Ansøgninger om denne friplads skal for så vidt angar opholdet. på San Cataldo i tiden marts-juli 1952 være indsendt til Dansk Koinponist-Forening inden 1. november 1951 og for så vidt angår opholdet i tiden august-september 1952 inden 1. marts 1952.

// I oktober søges følgende legater:

Inden 15/10: Dansk-Islandsk Forbundsfond (for islandske musikstuderende). Kristiansgade 12, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/11: Det Anckerske Legal (for

komponister). Undervisningsministe-

riet. Frederiksholins Kanal 21, Kbh. K.

- Gudda Behrends Legat (for medlem-

nier af Musikp,-ædagogisk Forening).

Musikpædagogisk Forening, Frederiks-

borggade 50, Kbh. K.

- Dansk Solist-Forbunds Legatfond (for medlemmer af D. S.-F.). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

- Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske Musiklærere og Musikhærerinder (væsentlir for medlemmer af samme). Ors. Chr. Bentzen, Raadhusstræde 7, Kbh. K. (Skema).

- Institutionen San Cataldo. Friplads i marts-juli 1952. Dansk Komponist~ Forening, Nørregade 18, Kbh. K.

Camilla Tacks Legal. Magistratens legatkontor, Farvergade 28, Kbh. K.

Inden 3/11: British Couneil's legater til studieophold i England. British Council, Richshuset, Bådhuspladsen 16, Kbh. V. (Skema).

Dødsfald

Musiker Alfred Lassen, Nakskov, 20/7, 78 år gammel.

// Pianisten Einar Nathansen, 27/8, 65 år gammel.

// Musiker E. Jatvorski, Ålborg, /8, 68 ar gammel.

// Kapelinester Fritz Bush, 14/9, 61 år gammel.

Runde fødselsdage

November

1.: Koncertsangerinde Ida Jubelsky, 70.

3.: Visesangerinden, komponisten Ella Heiberg, 60.

13.: Komponisten Carl Hersted, 50.

Violinistinden Marie-Louise Seldøler Kiørboe, 60.

19.: Domorganist Georg Fjelrad, 50.

11» r o v i ns, c, n

Efter optagelsesprøve har Det jydske Musikkonservatorfflin antaget 21 n-_ve elever til det indeværende skoleår.

// Fra 1. oktober har Det jydske Musikkonservatorium i Århus oprettet et C) måneders kursus i erhvervsmusik. Det ledes af kapelmester Jens Arnsbo.

// Alborg Byorkester holdt den 28. august konkurrence om en ledig plads som fløjtist. Dommere var fløjtisten Johan Bentzon fra Radiosymfoniorkestret og niusikpædagogen Niels Borre. Der var feni deltagere, o- resultatet blev, at den 19årige Henrik Dahl skal spille i orkestret

11

indtil 1. november, og (len 20-årige Erling Gilbert Jespersen, søn af kgl. kapelmusieus Gilbert Jespersen, skal spille fra 1. november til 1. januar. Derefter tr,,effes endelig afgørelse om, hvem der skal have stillingen.

// Århus Byorkester har iår fået Helge Jakobsens legat på 4000 kr. til fremme af musiklivet i Danmark. Man har besluttet at anvende 1)eløbet til fremførelse af samt~ige Beethovens symfonier.

'Udlandet

Ved Vagn Jenseiz

.// Det fortrinli,,p,,e enge INke tidsskrift for moderne inusik TEMPO ])ringer i sit soniniernummer (absolut regelmæssig publikation har aldri,,, været karakteristisk for dette Wad, hedder det i en red.-aktionel bemærkning, vi tager til efterretning) en

n

række artikler om Stratvinskys nye opera »The Rake's Progress«, indledt. med en kort synopsis af Auden &- Kallniaiis libretto. Fire af Ho.I_arths billeder reproduceres sammen med en side af partituret, der iøvrigt gennemgås grundigt af Eric Walter White (musikillustreret); tillige fremsætter W. 11. Auden nogle betragtninger over operaen som medium, desværre behæftet med en eftertr

,ykkelig copyrigh.t. Opmærksomheden skal tillige henledes på Erizest Fleishmanns artikel om den moderne sydafrikanske musik og Peter Gradenwitz' oversigter over hen

n

holdsvise tyrkiske og isralitiske komponister.

»The Rake's Pro,,,,ress« foreligger iøvrigt hos Boosey &, Hawkes, der udsender Britteizs »Billy Budd« (Foster & Crosier efter Hermann Nevilles fortælling) samtidig med premiéren til november.

// Richard Strauss' opera »Die Liebe der Danae«, der i 1,943 blev forbudt af Goebbels, får nu endelig sin uropførelse ved Salzl)urger Festspielen 1952, iscenesat af Rudolf Harmann og under musikalsk ledelse af Clemens Krauss. Teksten er skrevet af Joseph Gregor efter Hoffmansthal.

// Georg Solti, der for tiden er på

gæstespil i Buenos Aires, er udpeget til

opera- og fo r den

genopbyggede Frankfurter-scene.

// Karl Raizkl har trukket sig tilbage fra kapelinesterposten ved Covent Garden i London. Nogen fast efterfølger har man ikke udnævnt endnu, inen i sæ-sonens løb vil der Wive gæsteoptr,,eden af Sir Barbirolli og Joseph Krips. Desuden kommer Erich Kleiber med en ny ops.-ætning af Albarz Bergs »Wozzeck«.

. // Å propos Albaiz Berg. Den lille opera i. Essen vil om kort tid opføre »Lulu« Linder ledelse af Gustav Kåizig.

// I Darmstadt vil man i løbet af sæsonen præsentere Artur Honeggers operette »Die Abenteuer des K8ni,-,s Pausole«. Foruden gammelklassiske ting som Moizteverdis »Tancredo« og Vecchis madrigalkomedie »Amfiparnasso«.

// Mlinchener Staatsoper har 1)estilt balletter hos Boris Blacher, Gottfried von Einen2 og Hans Werner Henze til (len koniniende s,,eson. De nye værker vil medfølge i det efterhånden tr-aditionelle gæstespil på Teatro dell Opera i Roni.

// Radio Luxembourgs Ravel-konktirrence blev vundet af den unge amerikanske pianist Ronald Hodges, med 2. prisen til franskmanden Berizard Flagviny.

// I Wien er der blevet oprettet et musikm,-anuskript-bibliotek, hvor nye værker samles, således at interesserede kan komme til at orientere sig om den inusik, der (endnu) ikke er udgivet. Koniponisterne bevarer ejendomsretten til manuskripterne ...

Philadelphia Symphony Orchestra har sat ny rekord på hjemmebanen. Dets sæsonunderskud andrager pr. 31. maj kun $ 23.51!

// Erizst Kreneks klaverkoncert får nu sin europco-ciske førsteopførelse i Køln tinder komponistens ledelse. Solist Wiver den amerikanske pianistinde Mirja Molin.

// Heleii Traubel har udgivet en aktuel kriminalroman. Den hedder »Metropolitan Opera Murders« ...

British Couneil »Is'eholarships

British. Couneil scholarships, der siden 1945 er 1)levet uddelt i et antal af over 40, vil igen for 1952/53 kunne søles af kandidater mellem 25 og 35 år til videregåen(le studier i United Kingdom. Stipendiet, der tildeles for en periode af indtil 2 år, omfatter alle med studiet forbundne, tidgifter, rejse, ophold, lommepenge o.s.v. Det gives kun til højere studier, fortrinsvis sådanne, som forudsætter ophold i Storbritannien, og (let er nødvendigt at have de forkundskaber, også sproglige, som kr,--eves for den højere uddannelse i England. Studiets art er valgfrit. Kandidaterne udpeges af British. Council i sainråd med danske repræsentanter for pågældende fag. Ansøgningsskema fås ved skriftlig henvendelse, ledsaget af adresseret svarkuvert, til B. C., Rielis-huset, Rådhuspladsen 16, København V., og ansøgningen må indsendes senest 3. izoven?ber d.å.

Dødsfald

Armin Knab, Bad Wårrishofen, 69 år. Jerzy Fitelberg, New York, 48 år.