Musiklivet

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 09 - side 200-203

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet

Danmark

Ved Sigurd Berg

Forskelligt

Interessen for Carl Nielsens musik har nu ført til, at der i England er dannet et »Carl Nielsen-Society« med sir Malcolm Sargent som præsident. - HMV i London har sat en omfattende produktion igang af Carl Nielsen-plader.

// Dansk Korforening fejrede den 19. oktober sit 40 års jubilæum ved en festkoncert i Odd Fellow-palæet.

// Ved den 7. internationale musikkonkurrence i Genéve i oktober deltog bl. a. pianistinden Karen Lund Christiansen og cellisten Asger Lund Christiansen; de blev belønnet med medaille for deres udførelse af sonater af Brahms, Mendelssohn og Martinu.

/,/ Universitetets kor af musikstuderende under Niels Møllers ledelse har i sommer givet en række koncerter i Heidelberg i samarbejde med det stedlige byorkester og Universitetet.

// Solodanserinden Gerda Karstens er vendt hjem fra London, hvor hun har været på et 14 dages studiebesøg.

// Pianistinden Ellen Gilberg har i oktober været i Holland, hvor hun den 3. spillede i radioen og den 5. gav en klaveraften i Amsterdam med Carl Nielsen og Kuhlau på programmet.

// Koppelkvartetten var i oktober i

Stockholm, hvor de ved en radiokoncert samt ved en koncert i Koncerthuset spillede Vagn Holmboes 3. strygekvartet. Ved Koppelkvartettens matiné d. 3. november i København spillede den kvartetten for 10. gang.

// Pianisten Viggo Synnestvedt har i slutningen af oktober givet en række koncerter i Tyskland efter indbydelse af »Gemeinschaft der Kilnstler und Kunstfreunde«.

// Sangerinden Lise Engelsen har i sommer været på et flere måneders studieophold i Wien, hvor hun også har haft en radioudsendelse, bl.a. med sange af Carl Nielsen.

Det danske Pariserkor

Den 20. oktober drog ca. 120 danske til Paris for at opføre dansk musik ved en række koncerter i »Salle Gaveau«, Sorbonne og fransk radio. Ca. 100 sangere fra de ældste klasser på Aurehøj, Øregaard og Nørre Gyninasium, er blevet udvalgt til Det danske Pariserkor eller »La Chorale Danoise«. På programmet står bl. a. Gades »Elverskud«, Carl Nielsen.,,, »Fynsk Foraar« foruden ældre og nyere a capella sange. Det franske lærerorkester skal spille orkesterpartierne til korværkerne og til Tarps klaverkoncert og Riisagers trompetkoncert, der skal spilles af franske solister. Rejsen foretages med støtte af Undervisningsministeriet. Karl Clausen skal dirigere.

Legater

Det meddeles, at det Anckerske legat

kun uddeles hvert andet år, næste gang i 1952, og ikke, som meddelt, iår. .' /./ For at foreby-,,,re enhver misforstå

else meddeles det,at Institutionen San Cataldo kun kan søges af komponister.

Redaktør Fr. Kuhn og hustru fru

Anna Kuhn, der nu begge er døde, har testamenteret deres efterladte formue til et legat, hvis midler skal anvendes til støtte bl.a. for lærerinder i musik. Forudsætningen. for at komme i betragtning er, at de pågældende må skønnes at være trængende, er fyldt 45 år eller har et svageligt helbred. - Indtil videre udbetales renteindtægten af kapitalen, der er på 60.000 kr., til to medlemmer af stifternes f amilie. // Sangeren Peter Sand har af Hjerl

Fonden fået tildelt et legat til fortsatte sangstudier ved forskellige sangskoler i Rom og Florens. // I november søges følgende legater:

Inden 15/11: Konferensraad, Generaldecisor Carl Ludvig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel). Chefen for Det k,,,l. Teater og Kapel.

- Etatsraad Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johannsens Legat. Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

Inden 23/11: Kancelliraad Jacob Deichmann. og Hustrus Legat (for kvinder). I,rsf. Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/12: Komponist Frits Andersens Legat. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K.

A. P. Berggreens Legat. Konsistorialkontoret. Universitetet. Kbh. K.

- Robert Henriques' Mindelegat (formedlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Vendersgade 23, Kbh. K.

- Det Høedtske Legat (for kvinder. Enker eller ugifte). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K.

- Hans Lunds Legat (for ældre musik(ikke sanc-)lærere). Maaistratens leatkontor, Farverg. 27, Kbh. K. (Skema).

- Vendelia Nyelands Leg,-,-it (for sang- og musiklærerinder over 45 år, ugifte eller enker). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

- Den Raben-Lewetzauske Fond. Frederiksberggade 11, Kbh. K.

Solistforeningen af 1921's Understøttelsesfond (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Geelsskovvej 39, Lyngby.

Inden 10/12: Oberst, baron Gustav Wedell Wedellsborgs legat (for musikere ved

Gardehusarregimentet og disses enker).

Gardehusarregimentet, Næstved.

Hunde fødselsdage

Noveniber

25.: Komponisten Peder Grarn, 70.

26.: Sangpædagogen, lektor Viggo Forchhammer, 75.

27.: Sangeren Otto Detlefsen, 70.

28.: Professor,dr.phil.Arthur Arnholtz, 50.

December

2.: Fhv. operasanger Ingvar Nielsen, 70.

6.: Sangpædago-gen Dagny Møller, 60.

11.: Kgl. kapelmusikus Louis Hegner, 75.

Dedsfald

Musikdirektør Niels Gaasvig, Haders

lev, 25. august, 80 år gammel.

// Fhv. musiker Oskar Frederik Jør

gensen, 21. september.

' // Skuespillerinden Astrid Neumann,

26. september, 61 år gammel.

// Kgl. kapelmester Egisto Tango, 4.

oktober, 78 år gammel.

// Pianistinden Karen Schiøt, 13. okt.

Provinsen

/,/ Ved Det jydske Musikkonservatorium

har følgende bestået organisteksamen: Ejvind Vang Andersen, Erling Andersen, René la Cour, Fanny Feldberg, Erik Lind~ berg Jensen og Tage Nielsen.

.// Aalborg Byorkester har fejret sit 10

års jubilæum ved en Præsentationskoncert i Odd Fellow-palæet i København den 17. oktober. Ved denne lejlighed fremførtes en violinkoncert af Henning Wellejus med Ellen Birgitbe Nielsen som solist.

]Udlandet

Ved Vagn Jensen

Til minde om forårets internationale niusikfest i Praha er udsendt en pjece på hovedsprogene. - Bl,,indt illustrationerne finder man et billede af den førende rumænske komponist Anatol Vieru i samtale med den danske musikkritiker Ole Willumsen, livein vi iøvrigt kan takke for oversættelsen af følgende budskab til

kunstnere i hele verden fra deltagere i z,

»Forår i Praha 1951«:

»Vi komponister, musikvidenskabsni.,,rnd, ud

øvende kunstnere og musikkritikere, forsamlede

ved den internationale niusikfestival »Forår i

Praha 1951«, sendei, fi,a deniie fi,edens og genopbygningens fest, opfyldt af en atmosfære af gensidig forståelse og internationalt sammenhold, vore hilsner -til musikens folk i hele verden.

Her i Praha, i foråret 19.51, i en periode af vok~ sende international spænding, er vi blevet bestyrket i vore dybe overbevisning om fredens umådelige betydning, og om den kendsgerning, at det er enhver kunstners vigtigste pligt i sit skabende arbejde at tjene den menneskelige lykke - lykken for folkets bredeste masser.

Vi betragter det som vor første pligt at forsvare freden med alle vore kræfter og hele vor moralske styrke.

Derfor opfordrer vi også jer:

Glem ikke et eneste øjeblik (lette vor epokes mest'betydningsfulde arbejde! Arbejd for freden som mennesker, som borgere og som kunstnere! Arbejd uden ophør for internationalt samarbejde, og for samarbejdets bevarelse gennem, en fredspagt mellem de fem stormagter! Hundreder af millioner a~rlige mennesker har rejst sil, for at bevare freden. Foren jeres hjerter med deres! Str,-eb efter at udtrykke deres hedeste ønsker gennem jeres kunstneriske skaben, styrk folket i vor tids store kamp for fred ved hjælp af jeres værker, og skab med jeres kunst nye forkæmpere i kampen for menneskehedens liv og lykke.

Gør disse ord, som dannede det vigtigste motto for »Forår i Praha 195-1«, til jeres egne:

»For niusik, som hjælper til at forene nationerne i kampen for varig fred!«

Gå alle ind i deres rækker, som vil tilkæmpe sig den frie menneskeheds herlige sejr i (len verdensomspændende kamp for fred!«

I forbindelse i-ned festlighederne afholdtes den 2. internationale musikkonkurrence om Bedrich Smetana-prisen, som tildeltes pianisten Gleb Axelrod, Moskva, og pianistinden Marina Slesarieva, Leningrad.

Samtidig afholdtes i Bruxelles Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique for violinister, og også her gik førstepræmierne til Sovjetunionen, repræsenteret af Leonid Kogan og Michail Vayman. Den belgiske komité henleder opmærksomheden på, at anmodninger om at deltage i klaverkonkurreneen til maj 1952 skal være sekretariatet i hænde senest 31. januar (skema), jævnfør tidligere meddelelse i DM.

// Bruno Walter er blevet udmærket med et æresdoktorat i musikvidenskab ved universitetet i Edinburgh.

// Anion Bruckners orgel i St. Florian er blevet restaureret. Det er nu igen et barokorgel. i Franz Chrismanns skikkelse.

// 1 1841 skrev Mendelssohn en af sine Lieder oline Worte i et musikalbum, tilhørende Doris Lówe, en søster til operasangerinde Sophie L., den senere prinsesse af Liechtenstein, ikkesandt. Jack Werner har genfundet kompositionen i

Det Bodleyanske bibliotek. Udgivelsen er besør-,et i London.

~1

/7 Naturseptiniens forkæmpere erindres om professor A. D. Fokkers orgelkonstruktion på Teylers museum i Haarlem. Instrumentet, der deler oktaven i 31 toner, har nu fået sin koncertdebut.

// Benjamin Brillen har revideret sin violinkoncert (1939)..1 den nye skikkelse præsenteres den af Bronislav Gimpel sammen med The Royal Philharmonic, Orchestra under ledelse af Sir Thomas Beecham ved koncerter den 11. og 12. december i Leicester og London.

// Rolf Liebermanns klaversonate, der udkommer i Universal Edition i Wien, uropførtes af Geza Anda ved musikdagene i Donaueschingen.

// Sandor Veress uropfører sin klaverkoncert (1950/51) med Collegium musicum Zilrich den 9. maj næ- ste år.

./,/ Generalmusikdirektør Paul Sch.mit~, der for nylig er tiltrådt i Kassel, forbereder uropførelsen af et Folkesangs- oratorium ved en festuge til ære for Joseph Haas i januar. Staatstheateret indstuderer samtidig operaen »Thobias Wunderlich« (1937).

// Bernhard Paumgartner har modtaget Salzburger Mozarteums 40. guldmedalje. Årets Schumann-pris tildeltes af ' byen Dilsseldorff Hans Werner Henze og Kurt Hessenberg i fællig.

// Charles Gounods opera »Maitre Pierre« uropførtes forleden i fransk radio. Den præsteuddannede komponist fik nemlig skrupler på grund af librettoens, kritik af den katolske kirke (Abelard et Helolse) og forbød i sit testamente en scenisk fremførelse. Allerede i 1939 fremførtes imidlertid »Helligåndsscenen« ved en Colonnekoncert, og radioen kunne Gounod jo ikke tage i ed!

/ ' / Så har Wilhelin Furtwånqler skrevet en ny symfoni. Det er hans tredie.

// Og en annonce i Schweizerische Musikzeitung fra Edition Wilhelm Hansen, Kopenhagen, om ny-udgivelsen af Hanons »Der Klavier-Virtuose« er heller ikke undgået vor opmærksomhed. Man benytter lejligheden til at understrege andre specialiteter som Skandinavische Musik von Buxtehude bis Sibelius!

// International Folk Musie Council afholdt fra 8.-14. september sin årlige konference, denne gang i tilknytning til et festival for jugoslavisk folkemusik, -sang og -dans.i Opatija ved Rijeka (Fiume). -

IFMC blev stiftet i 1947 med de formål at bidrage til folkemusikkens bevarelse og udøvelse, at fremme den sammenlignende folkemusikforskning og derigennem at styrke venskabelige internationale forbindelser. IFMC har holdt konferencer i Londo'n, Basel, Venezia, Bloomington (Indiana) og Opatija, og der har hvert år været en dansk deltager, ligesom den dan.ske stat yder bidrag til IFMC's arbejde. De foredrag og diskussioner, der afholdes, resumeres på engelsk (evt. fransk) i Journal of the International Folk Musie Council, hvoraf 3 bind (70-140 sider) foreligger. Medlemmer betaler 1 £ årligt, subskription på journalen alene koster 10 sh. Indmeldelse kan ske til Miss Maud Kar

peles, 12 Clorane Garden, London NW3, og oplysninger om IFMC's arbejde kan fås sammesteds, eller hos cand. mag. Erik Dal, Amaliegade 21 C, København K., der er korresponderende medlem af selskabet, efter at skovrider Poul Lorenzen, Arnum, har trukket sig tilbage fra posten som vicepræsident. IFMC håber at få kontakt med personer og institutioner, der interesserer sig for folkemusik og -dans, uanset om deres hovedsynspunkt er pædagogisk, kunstnerisk eller videnskabeligt.

Dødsfald

Guiseppe Agostlizi, Abongton, 77 år. Artur Selinabel, Axenstein, 69 år.

Constant Lambert, London, 46 år.