Musiklivet

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 10 - side 216-220

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Musiklivet

Danmark

V, ed Sigurd Berg

Forskelligt

// Kgl. kapelmusikus Aage Bredahl er blevet formand for Det kgl. Kapels bestyrelse.

// Programsekretær Vagn Kappel blev (len 6. november af Radiorådet indstillet til Kai Aage Bruuns afløser som programredaktør og souschef i radioens musikaf deling.

// Knudåge: Riisager arbejder for tiden sammen med den færøske di«~,ter Willian2

1:1

Heinesen på en helaftensopera over Jørgen Franz Jacobsens roman »Barbara«.

// Københavns Folke-Musikskole har startet et musikforlag, som hovedsagelig skal befatte sig med udgivelse af værdifuld kormusik. Forlaget ledes- af organist Svend G. Asmussen, magister Vagn Rehling og kapelmester Gerhard Schepelern.

.// På balletforeningens generalforsamling den 18. oktober blev det meddelt, at sommerens ballet-festival, der, som tidligere meddelt, ialt, havde indspillet 60.000 kr., gav et netto-overskud på 12.000 kr.

// Københavns Drengekor vendte den 23. oktober hjem fra en uges koncertbesøg i Wien som byens gæster. Sukcessen har været overvældende, og kritikkens begejstring énstemmig. Nu har koret modtaget en indbydelse fra.Benjamin Brillen til at medvirke ved næste sommers musik

fest i Aldeburgh for at bidrage med to. koncerter, den ene i-ned danske sange og (len anden med Brittens Christmas Carols og Pergolesis »Stabat Mater«.

// Niels Viggo Bentzon vil i denne s,,-t,son få uropført, flere nye værker: Strygekvartet nr. 3, sonate for trompet op, klaver,

I

koncert for obo og strygere og et variationsvæ-rk for orkester. Disse fire værker bærer opustallene 72-75. - Som opus 7G har han skrevet to ballader for mezzosopran og klaver og endvidere har lian på

z D

stabelen en klaversonate (nr. 5) og en saxofonsonate.

// Og Vagn Holinboe arbejder på sin ottende symfoni.

// Seks unge musikstuderende fra Det jydske Musikkonservatorium har den 2. og 6. november efter indbydelse givet koncerter i Hannover og Antwerpen arrangeret af de derværende konservatorier.

Programmet var strygekvartetter af Carl Nielsen o,,, Haydn, klavertrio af Beethoven

z~, og sange af Carl Nielsen, Lange-Milller, Buxtehude ol-, Händel - de to'sidste med obligate strygere.

De unge fik en overstrømmende modtagelse i begge byer, og de tilsendte presseudtalel Se~ bærer vidne om,~at de unge har gjort overmåde lykke med deres præstationer. ,

De med rejsen ',forbundne udgifter er tildels afholdt af et stipendium skænket af Aarhus Journalistforening.

// Kgl. kammersanger- Marius Jacobsen fejrede den 19. november sit 25 års jubilæum ved at optræde i sit debutparti: Rodolphe i »Boheme«.

// Den store interesse, der er opstået i England for Carl Nielsens musik, bl.a. efter det danske radioorkesters store sukcesser i London, har nu givet sig nye udslag, idet der er planlagt fem koncerter i London med dansk musik og i-ned mindst ét Carl Nielsen-værk ved hver koncert. Royal Philharmonic Orchestra skal spille i Festival Hall og Albert Hall, hvortil kommer en kirkekoncert i den danske kirke og to BBC-koncerter. Dirigenter bliver Sir Thomas Beecham, Erik Tuxen, Launy Grøndahl o Z.' Thomas Jensen.

// Der er bevilget 70.000 kr. til Aarhus Orkesterforening til afholdelse af skolekoncerter som beskæftigelse for arbejdsløse musikere.

Der forberedes nu en tysk, noget forkortet udgave af Torben Meyers og Frede Schandorf Petersens store 2 binds værk, »Carl Nielsen, Kunstneren og Mennesket«, der udkom 1947-48.

// Fra 1. november er følgende nye lærerkræfter knyttet til Nordjydsk- Musikkonservatorium: Operasangerinde Inge Frey, pianisten o,,, komponisten Herman D. Ko Ppel og kgl. kapelmusikus Ludvig Gunder.

Ny adresse:

Redaktør Sigurd Berg, Østerled 8, Kbh. Ø. Tlf. Ryvang 4343.

Legater og udmærkelser

Wilhelm Hansens legat for danske, norske, svenske, finske og islandske * komponister er den 27. oktober tildelt komponisten Selim Palmgren med 1850 kr.

Legatet til minde om Jonas og Alfred Wilhelm Hansen er givet til komponisten Karl-Birger Blomdahl og organist Aksel Munk med henholdsvis 1230 og 615 kr. og Asger og Svend Wilhelm Hansens mindelegat for Alfred Wilhelm Hansen er tildelt komponisten Edvard Brink med 1040 kr.

// Koncertmester Louis Preil og solofagottist Carl Bloch er blevet Riddere af Dannebrog.

// Arthur og Ellen, Anderssons legat er lår givet til den franske pianist Roger Boutry.

// I december søges følgende legater.-

Inden 10/12: Axel E. Helsteds legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, V. Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 15/12: Jørgen Jensens legat (for medlemmer af Det kgl. kapel og disses enker). Kgl. koncertmester Peder Lynged, Duevej 44, Kbh. F.

Frøken Mette Katrine Løvtorps legat (for mandlige kunstnere). Ors. Poul Torp, Bredgade 45, Kbh. K.

Inden 31/12: Emil Bangs mindelegat. Solistforeningen af 1921 (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Geelsskovvej 34, Kgs. Lyngby.

- Peder Fyhns mindelegat (for musikstuderende ved Universitetet). Universitetets økonomiske forvaltning. (Skema).

- Enkefru Ida Malvine Petersens legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium V. Boulevard 36, Kbh. V.

- Etatsraad Isac Salomon Salomonsen, og hustrus mindelegat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, V. Boulevard 36, Kbh. V.

- Peter Schrams legat. Ors. Vald. Koe-

foed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

- Wexschalls le,,~,at. Ors. Vald. Koefoed, z:,

Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Organist J. kl. Zeises legat (for enker efter or-,anister i Kbh.). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

// I januar søges følgende legater:

Inden 15/l: Danmark-Amerika-fondet. Nytorv 9, Kbh. K.

Th.Alfr. Chr.v.Irgens-Berghs kunstnerlegat. Lrs. Svend T.' Bruun, Kronprinsessegade 30, Kbh. K. (Skema).

Z"",

Inden 24/l: Direktør Th. Thrane og hustrus legat (for pianistinder under 25 år). Det kgl. danske Musikkonservatorium, V. Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 31/l:' Geheimekonferensraadinde Andræ's mindelegat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

Dansk Tonekunstnerforenings Understøttelsesfond (for ordinære medlernmerogdisses efterladte). Hrs.Helsteds kontor, Rådhusstr. 1, Kbh. K. (Skema). Ludvig Triers legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh.K. (Skema).

Inden 4/2: Ors. Rigenstrup og hustrus minejelegat,for unge sangere. Det kgl. danske Musikkonservatorium, V. Boulevard 36, Kbh. V.

Hunde fødselsdage

Decemb~r I

19.: Fliv. kapelmester Ferd. Hemme, 80.

22.: Komponisten J. L. Eniborg, 75.

25.: Fhv. kantor Niels Nielsen, 80.

28.: Kgl.kammersanger Holger Byrding, 60. - : Violinisten Edgar Preuss, 60.

Januar, 19529

5.: Fhv. organist En7ina Diderichsen, 75.

6.: Violinistinden Kanin7a Christophersen, 80.

12.: Klaverfabrikant Sophus Hornung, 75. 21.: Kgl. kapelmusikus Hans Kassow, 50.

28.: Komponisten Carlos Tegner (Jim Barry), 50.

30.: Fhv. organist Gunnar Foss, 75. - : Pianisten Hans Hammer, 50.

Februar

3.: Organist Richard 17. Schmidt, 50. '

4.: Kapelmester E. Lindorff-Larsen, 50.

6.: Forfatteren Richard Hove, 60. - : Fløjtenisten Paul Hagemann, 70.

8.: Koncertsangerinde Rosa Prahl, 50.

Dødsfald

Fhv. regimentsmusiker Alfr. L. Krøger, 26. okt.

/,/ Musikpædagog Simona Ynnina Heggit, 29. okt.

/,/ Musiklærer Laurenz K. Jacobsen, 30. okt.

// Kgl. hof-pianofabrikant Axel R. Møller, 12. nov. 75 år gammel.

/,/ Komponisten Axel Frederiksen, 15. nov. 57 år gaminel.

Ildlandet

~`ed Vagn Jensen

,// Den 14. oktober samledes i Zdrich 122 cellister fra hele verden ved en Casalsmatiné for at fejre den berømteste eellists 75-årsdag (29. december). Det var lykkedes at få mesteren til for denne ene gang at forlade sit frivillige eksil i Prades, og ved koncerten fejredes han dels som solist, dels som dirigent af den store cellistskare. Programmet omfattede så sjældne værker som Rudolf Mosers passacaglia for celloorkester (1941) og en 5-stemmig madrigal af Vincenzo Galilei i Antonio Tusas transkription -foruden kompositioner for cellokvartet af Pierre-Petit, Enrico Mainardi og Emmanuel Moor.

// Ved ISCM's 122. studiekoncert. i Basel uropførtes tre nye veerker af Basler-komponisterne Hans Brunner (sonate nr. 5 for violin o-, klaver, op. 39), Walter Måller von Kulm (7 kanons for sangstemme og violin efter aforismer af Goethe) og Robert Suler (Petite suite pour piano å 4 mains).

// Boris Blachers »I,ysisti,,-ite« for kor og ballet efter Aristofanes' komedie uropførtes ved Berliner Festspielwochen i oktober. Blandt andre nye værker fremførtes Ernst Peppings klaverkoncert og under ledelse af Hans Bosbaud Alban Bergs kammerkoncert for violin, klaver og 13 blæsere med Tibor Varga og Ernst Krenek som solister. Af Krenek spilledes ved samine lejlighed en symfonisk elegi for strygeorkester fra hans eksil i Los Angeles.

/,/ En ung hollandsk komponist, Alphons Stallaert, har under megen opmærksom

hed debuteret i Paris med sin første klaverkoncert. Rafael Kubelik dirigerede (let franske radioorkester med Daniel Waysenberg som solist. Blandt andre uropførelser i Frankrig mærkes Pierre Hasquenophs »Symphonie breve« og Charles Koechlins efterladte partita forkamnierorkester(meel Martenot-orgel).

// Den årlige Young Composers Contest, som udskrives af National Federation of Music, Clubs i USA, blev vundet af Wayne R. Bohrnstedt, Ohio, på en sonate for trompet og klaver. Andenprisen deltes mellem Willian7 Thonison, Texas (klarinetsonate), og Paul R. Parthun, Milwaukee (»The Black Orchid« for fløjte, klarinet, cello og klaver). Samtidig meddeles det, at Cincinnati Conservatory i denne sæson, påbegynder det første kursus i niusikterapi.

// Basler Kammeroreliester indleder i januar en række festkoncerter i anledning af sit 25-års jubik--eum. Paul Sacher har naturligvis rettet henvendelse til freinstående komponister om at få overdraget et par uropførelser, og den 21. januar kan han præsentere tre nye værker, skrevet til lejligheden, nemlig Benjamin Brillens »Divertimento 1951«, Frank Martins violinkoncert og Paul Hindemiths symfoni »Die Harmonie der Welt«. Martins violinkoncert er allerede sikret en videre udbredelse, idet Joseph Szigeti har sikret sig førsteopførelsesretten for Amerika og En,.

land, mens Wolfgang Schneiderhahn forbereder en række europæiske f remførelser.

/,/ Den smukke engelske pianistinde Moura Lympany er i London blevet viet til programsekretær Bennet Korn, New York (WNEW)...

International komponistkonkurrence

Radio Luxembourg indbyder til koiikurrence om et orkesterværk af 15-25 minuters varighed for kammerbesætning. Indleverin,,gsfristen er 1. marts 1952, førsteprisen 500.000 francs fran~,ais. Interesserede vil vide at skaffe sig nærmere op~ lysninger.

Årgang 26/1951, nr. 10