Foreningerne

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 02 - side 80-82

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretarlat: Hverdage kl 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 1576.

Bestyrelse: Torben Krogh (forniand), Axel Kjerulf (næstforniand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Peder Lynged.

Repræsentantskab: Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Erik Tuxen, Finn I-løffeling, Thonias Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wóldike, Thorv. Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1 Kbh. K- Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Kontortid: 10-13. Nørregade 18, 2. sal, Kbh. K. Tlf. Palæ ,,405. Postgirokonto 3252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (forniand), N. 0. Raasted (næstformand), Finit Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn [lo lin b oe.

l-Wasikp«-cdagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-10 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, Kbh. K. Tlf. Pal--,,E- 1912. Postgirokonto 26284, »Musikpædagogisk Foreninp, Kbh. NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (forniand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Povl Fledelius (næstforniand og fungerende kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Ilse Meyer (sekretær), Upsalagade 1, Kbh. Ø. Tlf. Øbro 1787v. Kjeld Meyersahin (kasserer), Bakkevej 52, F. Tlf. Fasan 1328. Ors. Otto Fabricius (juridisk konsulent), Vestre Boulevard -12, V. Tlf. Central 8178. Inga Greisen, Otto Mortensen, Else Printz Astrid W'odstrup.

Mp F's årlige elevkoncert finder sted d. 1. og 8. april i Hornung & Møllers sal.

Musikpædagogisk Forenings niedlenislegat, stiftet af Valdeinar Esbensen, til fordel for ældre eller syge inedleininer.

Medlemmer, der ønsker at komme i betragtning ved uddelingen af dette legat, må skrive en motiveret ansøgning (trykte blanketter forefindes ikke) til Musikpa,,dagogisk Forenings bestyrelse, kontoret, Frederiksborggade 50, København. K, inden 15. april.

Ansøgeren må have været medlem af foreningen mindst 7 år. I legat-fundatsens § 7 hedder det: Legatets renter udbetales efter indsendt ansøgning med kr. 200,00 til kr. 400,00 årligt til ældrc

eller syge, ubenlidlede medlemmer, som har været medleni af foreningen mindst

'7

år. Legatet kan bevilges for indtil

feni - år ad gangen; det udbe-

tales halvårsvis bagud og i tilfælde ~af

legatilyderens død ophører retten ined

sidste forfaldsdag for nyderes død.

Musikpædagogisk Forenings elez~-legat, stiftet af Valdemar Esbensen, til fordel for ubemidlede musikelever.

Ansøgningsskema fås -,,ed skriftlig henvendelse til Mus',kp,,wdago,,Isk Forenings kontor, Frederil(sborggade 50, København X. Skemaet må i udfv Idt stand sendes t*1 kontoret, således at det er foreningen i lijænde senest d. 15. april 1952. -

Den legatsøgende elev vil komme til at spille for en komité i slutningen af maj eller begyndelsen af juni dette år.

Af betingelserne for at opnå legatet skal følgende fremhæves:

Kun elever i instrumenterne violin, bratsch, cello og klaver kommer i betragtning.

Eleverne skal være fyldt 8 år og kan ikke modtage legatet efter udgangen af det 20 år.

Kun de medlemmer af foreningen, der har taget den fuldstændige fagprøve samt været medlem af foreningen mindst eet år, kan undervise legatnydende elever.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, Sandbjergvej 46, Trørød, Vedbæk. Tlf. Trørød 101. Kasserer: Arne Buchter-Larsen, Ordrupvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-13. Hammerensgade 3, 4. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Hammerensgade 3, 4.sal,K.

Teaterlelefon: Palæ 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes -til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adr.

Det indprentes medlemmerne, at de ad denne vej rekvirerede billetter er strengt personlige og ikke under nogen form må overlades til andre. Overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre øjeblikkelig eksklusion af Du T.

Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T b,-lletter.

For at Det unge Tonekunstnerselskab i så god tid som muligt kan tilrettelægge den næste sæson, anmodes de komponister, der måtte have værker at bringe i forslag med henblik på opførelse, at indsende disse til selskabets kontor, Hammerensgade 3, 4.:sal, inden I. marts 1952.

Fredag d. 22. februar uropførtes fem danske værker ved DUT's koncert i Hornung &- Møllers sal: Svend Larsen (1931): Strygekvartet; Carlo Breitenbach Christoffersen (1919): »Episoder« op. 23 for fløjte, klarinet og fagot; Jan Maegaard (1926): Tre sange f. bl. kor til bibelske tekster; Poul Nørlit (1919): Sonate f. violin og klaver; Jon Løvig (1898): Strygekvartet op. 8.