Foreningerne

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 04 - side 130-132

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Foreningerne

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Hverdage kl. 10-13. Nørregade 18, 2. sal, København R. Tlf. Palæ,

5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. - Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Husikpædagogisk Forening

Konlor og sekretariat: Kl. 9-10 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV. Formand: Jørgen Jersild. Næstformand: Poi»1 Fledelius. Sekrelær: Ilse .11eger, Uppsalagade 1, Kbh. Ø. Telf. Øbro 1787 v. Kasserer - Kjeld Meyersahin. Juridisk konsulent Ors. 011o Fabricius, Vestre Boulevard 42, København V. Tlf. Central 8178.

NORDISK MUSIKPÆDAGOGISK

KONGRES

Ved den nordiske musikpwdagogiske kongres, der afholdes i Stockholm 29/6 til 5/7, vil programmet bl. a. omfatte følgende:

Klaver-, violin og sangteknikkens problemer vil blive behandlet bl. a. af Robert Riefling, Sven Karpe og Åke Nygren.

Om sangundervisningen. i skolerne taler de nordiske sanginspektører. -Lavard Friisholni vil arbejde med sammenspilsgrupper, og den moderne musik behandles i foredrag af John Fernstriini.

Carl-Allan Moberg vil indlede kongressen.

Yderligere taler Knud Leopold Nielsen og Jon ""Medbøe om psykologiske problemer og overlæge Sv. Clemmesen om arbejdsbevægelser og afspænding, set fra et lægesynspunkt.

Jette Tikjøb og Ingeborg Lagercrantz z~»

N-il tale oni musikkundskabsundervisning. Johannes Norrby vil forestå korsang med deltagerne. Der vil blive diskussionsmøder om. forskellige aktuelle spørgsmål, og endelig vil der blive afliolelt musikalske soireer, udflugter ni. v.

Kongresafgift 50.- svenske. kr.

Tilmeldelse inden 1. inaj til Musikpædagogisk. Forenings sekretariat. - Pris for rejse ca. 100.- kr., livis rabat opnås.

For dem, (ler ønsker at deltage i

kongressen i Stockholm, vil bestyrel-

sen forsøge at arrangere rejser til ned-

sat pris. Forhandlingerne om denne

sag er endnu ikke afsluttet, men de,

der har indtegnet sig til kongressen,

vil snarest muligt efter den I. maj

(der er sidste frist for tilmeldelse)

modtage besked om, hvordan rejsen til

og fra Stockholm lettest oll billigst la-

der sig ordne. Bestyrelsen.

GENERALFORSAMLINGEN i Musikpaædagogisk Forening den 26. februar 1952.

Formandens årsberetning:

I det forløbne år er tre af foreningens medlemmer afgået ved døden: Poul Schl Uiter, Simona Heggit og Ingrid

Hjarlitz. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig for at ære deres minde.

Mp F's medlernstal er nu 558. Deraf er 2 æresmedlemmer, 4 ekstraordinære og 14 passive medlemmer. Med vore 32 nye er vi nit ialt 538 aktive medlemnier.

I årets løb har bestyrelsen haft 10 møder, hvor man tog stilling til alle spørgsmål vedrørende foreningens trivsel; og diverse arbejdsudvalg har påtaget sig arbejdet nied de forskellige

opgaver som påhviler foreziingen.

For en lille måneds tid siden havde vi en ekstraordinær generalforsamling, hvor det lovændringsforslag, som vi venter vedtaget i aften, blev første gang behandlet. Det drejer sig, som De ved, om repræsentation af provinsen ved to medlemmer i bestyrelsen.

I det forløbne år har hovedlinierne været lidt., anderledes end de -foregående år. Vi har koncentreret os oni færre ol, større mødeaftener af mere almen

interesse, idet de niere specielle emner er blevet dyrket i kredsene.

En af de store aftener var mødet i Kunstindustrimuseet, hvor Edwin Fischer talte om »de krav, der stilles til en musiker«. Desværre -,,ar der langt flere tilmeldelser, end salen kunne rumme. Xunstindustrimuseet stillede sig yderst imødekonimende og var så -,,enlig at stille vestibulen til disposition for den efterføllende sammenkonist.

I begyndelsen af maj talte 1)Ws Johan'Østby fra Oslo om »Retningslinier og mål for den moderne musikpædagogik«. - I oktober drøftedes retningslinier for musikundervisning i skolerne, hvor Povl Fledelius indledte.

I begyndelsen af dette år havde vi et større medlemsmøde, hvortil -,,I havde indbudt kendte pædagoger og kæger. Ejvin Borgsmidt-Hansen holdt et foredrag om »henininger ved musikalsk tilegnelse - specielt vedrørende læsning«. Den påfølgende diskussion viste kun altfor tydeligt, hvilket brændende problem her ligger, og vi håber på at kunne starte et team-work til behandling af dette vigtige spørgsmål.

I efteråret afholdt pianisten Robert Riefling et pædagogisk kursus for Mp F's pianister, som synes at have været udbyttelsesrigt både for de aktive og passive deltagere. Forhåbentlig vil Mp F i fremtiden kunne forfølge denne linie og muligvis ved en anden lejlighed kunne formå Robert Riefling til at lede et lignende instruktionskursus.

Også 011o Mortensen og Torsten Deckerts blokfløjtekursus har kunnet glæde sig ved udmærket deltagelse både af aktive og passive.

Gennem fællesrådet har vi været i kontakt med andre foreninger, som har inviteret os til deres arrang ementer - Selskabet for Rytmik og Afspænding inviterede til en studiekreds med fru prof. Feudel om «musik og bevægelse«, til et kursus med Gerda Alexander i »rytmisk opdragelse« og 'til et kursus og et indledende foredrag om »moderne musikopdragelse af ikke-musikalske« under ledelse af fru Henriette Goldenbaum fra Paris.

Solfégel,ærerforeningen inviterede til et møde, hvor jeg selv talte og gennemgik anden del af min solfégelærebog, rytnielære.

Stor vægt har vi i det forløbne år lagt på Musikpædagogisk Forenings orkesterkoncerter for børn. Den første koncert i begyndelsen af året i Odd Fellow Palæets store sal, hvor programmet blev givet to gange samme dag, blev mødt med en sådan interesse både indenfor og udenfor Mp F's rækker, at der var al mulig grund til yderligere at udbygge denne tanke. Vi havde den glæde, at også radioen stillede sig meget interesseret, og en af de sidste dage af året fandt den næste børnekoncert sted i Statsradiofoniens koncertsal med Radioorkestret under Erik Tuxen og arrangeret ved et samarbejde mellem Statsradiofonien og Mp F. Vi håber, at dette samarbejde i fremtiden yderligere må kunne uddybes, specielt med henblik på børnekoncerterne, der musikkulturelt har en så afgjort mission at udfylde.

Nyt indenfor Mp F er den elevkreds, som startedes i efteråret på initiativ

af Inga Greisen. Der har indenfor elevkredsen, der arbejder under stor tilslutning, været afholdt to koncerter, en Haydn-koncert i november, hvor Gunnar Heerup talte, og i februar en Schubert-aften, hvor Harald Krebs indledte. .

Ligesom de foregående år har vi deltaget i Propagandaugen for den levende musik, - bl. a. ved afholdelse af 6 koncerter på forskellige skoler og 1 radioudsendelse. For også at kunne få fat i folk, som ikke er koncert-minded, har vi gjort de første forsøg med musikoptr,,,eden i biograferne under propagandaugen, en linie, som sikkert vil vise sig formålstjenlig at føre videre.

Så er der endnu at nævne vore fælleselevkoncerter. Vi havde to sidste forår efter gammel mønster. I år vil vi forsøge at finde frem til en ny form, og vi håber på ,ode resultater.

Ligesom de foregående år har medlemmerne kunnet følge de offentlige generalprøver til Radiofoniens torsdagskoncerter og 5 gange i årets løb har Mp F's medlemmer haft adgang til generalprøve på Det kgl. Teater.

I begyndelsen af maj åbnedes den musikpæ.dagogiske afdeling på Statens pædagogiske Studlesamling ved en lille højtidelighed. Jeg vil gerne henlede medlemmernes opmærksomhed på dette værdifulde bibliotek, der allerede indeholder et omfattende materiale af noder, bøger og tidsskrifter, som stadig suppleres.

Desuden skal tidsskriftslæsekredsen nævnes; amerikanske, engelske, svejtsiske og tyske fagtidsskrifter har cirkuleret og har været medvirkende til at orientere om udviklingen i udlandet.

Hjælpefonden, som trådte ud i livet sidste ~-r, har langsomt kunnet forøge sin beholdning. Vi vil meget indtrængende bede vore medlemmer om stadig at huske den. Af hensyn til regnskabet bedes fremtidige indbetalinger foretaget over girokontoen (giro nr. 89707) * Både iår og !fjor har vi kunnet støtte med midler fra Hjælpefonden i et enkelt tilfælde.

Til slut vil jeg gerne rette en tak til

alle, der har hjulpet Mp F i sit arbejde

i det forløbne år, først og fremmest

Statsradlofonien og desuden Erik Tuxen

og Radioorkestret for dets vellykkede

samarbejde ved sidste børnekoncert,

og indenfor foreningen vil jeg gerne

rette en seerlig tak til Inger Loudrup-

Jensen for hendes store og uegennyt-

tige arbejde som redaktør for »Musik-

pædagogen«. Jørgen Jersild.

BERETNING FRA AARHUSKREDSEN ved Knud Skytte Birkefeldt

Om sæsonen 1950-51 henvises til »Musikpædagogen« oktober 1950, hvori findes en beretning fra Aarhus.

Sæsonen 1951-52 begyndte med et arbejdsudvalgsmøde i september. Den 26. oktober var der medlemsmøde med drøftelse af sæsonplaner. Vi havde fået løfte om to værdifulde aftener - een af Emil Telmanyi med foredrag og demonstration af Bach-buen og een af Georg Vasarhelyi med en Béla Bartók-aften. På grund af Det jydske, Musikkonservatoriums jubilæum, blev disse to møder udskudt til martsapril.

Efter mødet i oktober var der opførelse af en række korte musikfilm i Folke-Musikskolens festsal. Det var den amerikanske ambassade i København, der velvilligt arrangerede denne aften og Folke-Musikskolens direktion, der velvilligt stillede lokaler til disposition. En god aften, hvor særlig en Toscanini-film. vakte interesse. - Den 18. januar var der medlemsmøde, hvor det bestemtes at søge afholdt en elevkoncert i slutningen af s.-.x~sonen. Efter mødet holdt hr. Skytte-Birkefeldt det i »Musikpædagogen« for februar 1952 omtalte foredrag om »Klaverteknik i anatomisk belysning«. - Den 2. februar var Mp F indbudt af Folke Musikskolen til at overv,,3ere et møde, hvor vi havde lejlighed til at høre Henriette Goldenbaum. fra Paris holde foredrag om det folkernusikalske arbejde i Frankrig. - Den 20. februar afholdtes der medlemsmøde, hvorefter Skytte-Birkefeldt holdt sit 2. foredrag om »Klaverteknik i anatomisk belysning«.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Hverdage kl. 11-13. Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. Byen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund. Tlf. Ordrup 1812. Teatertelefon: Palæ 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl * Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adr. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »n,,,esten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

Ansøgninger om radiokort for næste sæson må være kontoret i hænde inden 15. maj. Husk: alle må indsende ansøgning uanset tidligere tildeling.

Tilmelding angående prøve til ung aften må foretages skriftligt til kontoret inden 15. august.

Kontoret er lukket i tidsrummet 23. juni-Il. august.