Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 04 - side 128-130

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Musiklivet - Danmark

Ved Sigurd Berg

OCIETAS music A »er sammenslutning af unge musikere og S musikstuderende, der har sat sig til opgave at foranstalte kon certer med god kaminermusik rundt om i landet, især hvor befolkningen ellers ikke har lejlighed til at høre sådan mæ-sik levende gengivet.« - Med denne programerkkering har syv unge inennesker udsendt en beretning om, hvad (le fra d. 24. oktober 1950 til d. 14. december 1951 har foranstaltet af kirkekoncerter i København o,, provinsen. Ved en del af koncerterne har der været langt flere medvirkende, nien societetets faste stab er kun de syv: tre sangere (alt, tenor og bas), to violinister, en cellist, en blokfløjtist (identisk med bassangeren) og en orgelspiller, (ler tillige spiller på spinet. - Sidste sommer kørte de unge mennesker i deres sommerferie på cykel fra sted til sted, medbringende instrumenter (spinettet og celloen blev dog sendt pr. bane) samt telte og soveposer for en sikkerheds skyld. Oftest har de dog nok logeret i gæstfri præstegårde. I niange små landsbykirker har der aldrig før været holdt koncerter, og de fyldte kirker viste, at der virkelig var behov. for levende musik. Økonomisk har foretagendet hvilet i sig selv, gennem indsamling og programsalg. Repertoiret spændte fra Bach'ske kantater til Carl Nielsen og Knud Jeppesen. Et fynsk dagblad var især betaget over den medvirkende sangerinde der »sang så aldeles yndigt, at Bissens marmorengel var ved at tabe sit evigt udstrakte fad af bare befippelse«. - Navnene på de syv grundpiller i »Societas musica« er: Lis Fagerlund (violin), Magna Svendsen (alt), Bendt Anker (cello), Jørgen Ernst Hansen (orgel og spinet), Ole Kinch (violin), Christian Thodberg (blokfløjte og bas), og Peter Willemoes (tenor).

* Programsekretær 011o Leisner er d. 4. marts udnævnt til leder af radioens grammofonarkiv i stedet for Stig Mervild, der nu er knyttet til BBC's danske udsendelser i London.

* Foreningen Den kgl. Ballet har udnævnt sin formand, balletdanser Svend Karlog til æresmedlem. Et københavnsk dagblad bemærker i samme anledning, at ikke engang Margot Lander, der ved sin afsked skænkede foreningen 10.000 kr., er fundet værdig til denne æresbevisning.

* Efter konkurrence i be,""yndelsen af marts er valdhorinsterne Holger Jensen og Bjarne Li!ders blevet ansat i radioens underholdningsorkester. Der var 12 deltagere i konkurrencen.

* Den 10. inarts dirigerede kong Frederik Det kgl. Kapel ved en privat koncert i Odd Fellow Palæets store sal. Programmet bestod af Webers »Euryanthe«~ ouverture og Mozarts g-mollsymfoni.

* Vera Volkova, der som bekendt har ledet træningen af vor kgl. ballet i vinter, er blevet genengageret som balletinstruktrice for mæste sæson.

* I dagene d. 20.-24. maj afholdes der »Nordiske Musikdage« i København. Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island er tilsammen repræsenteret med 38 komponister, der hver får ét værk opført. Der vil blive afholdt 4 orkesterkoncerter, 2 kammermusikkoncerter, 1 kirke

koncert og 1 opera- og ballet,aften på Det kgl. Teater. Iøvrigt medvirker Det kgl. Kapel, Radiosymfoniorkestret, Tivolis koncertsals orkester, Erling Blochkvartetten, Leo Hansen-kvartetlen, Det kgl. Kapels blæserkvinlet, Københavns Kammerkor og en hel del solister fra de deltagende lande. Af danske værker opføres Niels Viggo Bentzons 3. strygekvartet1 en ny basunkoncert af Vagn Holinboe, Bernhard Christensens ballet »Enken i spejlet«, motetter af Knud Jeppesen, Jørgen Jersilds blæserserenade »At spille i skoven«, en orgelparafrase af Leif Kayser, Knudåge Riisagers ballet »Qarrtsiluni« og Svend S. Schultz' opera »Høst«.

* Nordisk Musikpædagogisk Kongres finder sted i Stockholm i dagene fra d. 29. juni til 5. juli. Alle musikpædagoger og musikpædagogisk interesserede kan deltage. Oplysninger fås ved henvendelse til Musikpædagogisk Forening, Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Se iøvrigt meddelelser under Mp F., s. 130.

* Efter konkurrence er kontrabassisterne Waldemar Hartmann og Dauberg Mikkelsen. ansat i Tivolis koncertsals orkester.

* Det 5. nordiske kirken2usikermøde finder sted i Reykjavik 4.-10. juli, Sekretær for Danniark er organist A. Buchardt, Ordru Pvej 129, Charlottenlund, tlf. Ordrup 1912. Tilmeldelse siiarest.

* Gerda Alexander-skolen afhol(ler i tiden 25. juli---15. aueust internationalt sommerkursus i Talloires. Prisen for de tre ugers afslapning i de franske alper er 110 Schw.frcs eller tilsvarende i anden valuta. Nærmere oplysninger om opholdet kan fås ved vendelse til Bredgade 43, København K. Af hensyn til pladsbegrænsningen skal tilmeldelse så vidt muligt finde sted inden 15. inaj.

* Efter konkurrence i april er trompetisten John Søderberg blevet ansat i Det kgl. Kapel.

* På foranledning af Albert Wolff har ambassaderåd Helge Wamberg indleveret Poul Schierbecks opera »Féte galante« til operaen i Paris. Det drejer sig om (len i 1933 omarbejdede udgave ,tf operaen, soni blev foretaget på opfordring af Det k-l. Teater, der imidlertid ikke har følt sig foranlediget til at genoptage værket, som i sin oprindelige version ikke har været opført siden 1931. - Teksten er overs. til fransk af Fred Fisher.

* Københavns kirkelige Mandskor rejser d. 8. inaj til London for at medvirke ved indvielsen af den danske kirke i Rerents

n

Park. Koret, der dirigeres af Arne Bertelsen, skal desuden give flere koncerter med opførelser af danske korværker ' deriblandt to sjældent opførte konipositioner af Carl Nielsen. Som ,solister medvirker Gerda Steen, Børge Løvenfalk og Karl Dan Sørensen.

* Daninarks Sanglærerforening, Musikpædagogisk- Forening, Foreningen af Sanglærere ved Gyn2nasieskolen og Københavns Sang Jærerforening indbyder til »5 Musikdage« på Idrætshøjskolen i Sønderbor.,

,, 28. juli-I. august. Der afholdes foredrag, instruktion og studiekredse under ledelse af bl. a. Emil Telinanyi, Karl Clausen, Ejnar Boesen1 Erling Brahn?, Povl Fledelius, Klari Fredborg og Astrid Gøssel. Prisen for deltagelse inel. ophold er 105 kr. (For deltagere udenfor foreningerne 115 kr.). Oplysninger og indmeldelse (inden 5. juni) hos skoleinspektør Erling Bralun, Østergade 69, Tønder.

* Til (len pædagogiske udstilling i Wien 17/5-15/6 og den internationale. pædagogiske kongres samme sted 3/6---7/6 søges der arrangeret fællesrejser for eventuelle d.,,mske deltagere.Henvendelse heroin kan ske til skoleinspektør Moldt, Valby 4006 eller frk. Adi Gad, Vester 8136 (om aftenen Helr. 4432 y). Hvis der melder sig et tilstrækkeligt antal deltagere, vil der kunne skaffes betydelig rabat på rejse og ophold.

* Ved Odense Katedralskoles forårskoncert i Fyns forsamlingshus d. 3. april, der blev ledet af Helge Gad, opførtes der en lang række korsange, hvoriblandt adskillige helt' moderne værker af bl. a. Copland, Kodaly, Stravinsky, Klaus Egge o,, af dirigenten selv, der freinførte tre af sine egne sange til tekster fra Halfdan Rasmus.~ens »Tosserier«.

* I Hessischer Rundfunk opføres d. 27. maj ved en sen aftenudsendelse kompositioner af Vagn Holn2boe, Niels Viggo Bentzon og Flemming Weis. Som dansk solist medvirker Johan Bentzon.

Legater og udmærkelser

* Professorerne Haraldur Sigurdsson og Finn Høffding og musikhistorikeren Gerhard Lynge, Aarhus, er blevet riddere af Dannebrog.

* San-,pædagogen Carmen, Suria

t,

Bang har modtaget en portion

af Emanuela Schrøders legat.

* Grosserer Henry Nexøe An

dersens legat på 1000 kr. er d.

27. marts tildelt solodanserinde

Mona Vangsaa.

Legater, der søges i foråret og

sommeren

Inden 25/4: Nicolai Lachmann og hustrus legat (for niænd og kvinder 15-30 år). Ny Vestergade 13, 1. sal, Røbenhavn K. (Skema).

Inden 1/5: Dansk Solistforbunds legatfond (for trængende medlemmer). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

: Johan Hannotwr-Cohns Mindelegat (for medl. af Dansk Solistforb.). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

: Egmond Frederik Lindsledls legat. Det kgl. danske Musikkonseiwatorium, V. Boulevard 36, Kbh. V.

- : illusikerforeningen i Københavns pensionsfond (for medlemmer). Vendersga,de 25, Kbh. K. (Skema).

Inden 15/5: Arthur og Ellen Anderssons legat (fortrinsvis til klaverstuderende). Hsf. Franz Bfflow, Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

-- : Justitsraadinde .31inna Købkes legat (for ugifte, enker el. fraskilte musiklærerinder, døtre af kongelige embedsmænd). Kontorchef A. Falk Jensen, Dalgas Boulevard 53, Kbh. F. (Skema).

Inden 20/5: Deri franske stats stipendier. Institut Fran~.ais, Rosenvængets Allé 34-36, Kbh. Ø.

- : !Rektor ingrid Jespersens legat (for kvinder ca. 20 år med studentereksamen fra Ingrid Jespersens skole). N. Frihavnsgade 9-11, Kbh. Ø. eller Dansk Kvindesamfund, Niels Hem~ mingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/6: Kunstnerlegatet af 12. juni 1937 (fru Jenny Kno-,-' legat). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K. (Skema).

- : Fru Elise Wessels legat. Ors. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Inden 15/8: Andreas Arenholtz Dænkes ari)ingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd, Odense. (Skema).

- : Ingeborg født Schøtts legat (for musiklærere og musiklærerinder). Hrs. Ejvind Møller, Højbroplads 6. (Skema).

Dødsfald

Pianistinde Anna Marie Jørgensen, 7. marts.

Pianistinde Ingeborg Knudsen, Holbæk, 9. marts.

Orgelbygger Metreus Andreas Lou, 24. marts.

Musikleererinde Anna Carnilla Henriette Guttemann, marts.

Kapelmester Harald Andersen, m a rt s.

Fhv. operasanger Georg Kyhné, marts, 59 år gammel.

Sangpædagollen Svend Turning, marts.

Violinbyg. Jens Geerlsen, Skive, marts.

Pianistinde Edith Hartmann, 1. april.

Operainstruktør Peter Gradman, 8. marts.

Kgl.kammersangerinde Ely Hjalmar, 9. marts.

Musiker Svend Pedersen, 11. marts

Svend Turning 1895-1952.

En alsidig begavelse, en in

spirerende personlighed med

sjælden åndelig spændkraft og

horisont, er altfor tidlig gået

bort.

Svend Turning var en om

stridt mand i-ned sin egen højtflyvende idéverden, som han

desværre ikke nåede at få af

klaret til en sammenhængende

tankebygning. Hans varme kunstnersind og overordentlige klangsans udfoldede sig på ganske

specielle felter: i udtrykspsyko

loglen. og i klangmodulations

kunsten. Hans arbejde som »Forsøgsteatret«s instruktør i begyndelsen af 30'erne førte ham ind på disse områder. Den første frugt af hans samvittighedsfulde analyser blev en rærkke stærkt diskuterede koncertanmeldelser i »Levende ,NLIusik«, 1942-44, i hvilke hans store viden om stemniefysiologi og teknik, hans evne til at stille en åndfuld diagnose, hans sans for klangens differentiering kom til sin fulde ret. Dette forte ham ind på dybtgående studier af enkelttonens dynamisk-motoriske forløb og klan-,farve soni basis for melodiernes udtrykskarakter. -Flere artikler om disse emner: klangerkendelse, ,,iffektlære og sangkunst, foreligger fra hans hånd, nien en egentlig lærebog blev det ham. ikke forundt ,,.it udgive.

For hans venner, medarbej

dere og elever vil (le impulser, som han har givet, være uforglemmelige og en spore til fortsat at gennemprøve o,,, videreføre hans originale indsats.

Vi vil dybt savne hans inspi

ration o.- ære hans minde.

Helga Chr islensen. Artlizir Arnholtz.

Runde fødselsdage

April.

27.: Cellistinden Bodil Magnus,

70 år.

Maj.

4.: Cellistinden Paula Anderen, 7 5 å r.

5.: Pianisten, professor Haral-

dur Sigurdsson, 60 år.

7.: Komponisten Harald Bals-

lev, 85 år.

14.: Organist Carl E. Møller, 75

år.

17.: Kgl. kapelmusikus Johan

Henriques, 60 år.

19.: Kapelmester Kay Eckhau-

sen, 60 år.

25.: Violinistind. Elisabeth Rafn,

70 år.

27.: Koncertsangerinde Dagny

Grunert, 75 år.

31.: Komponisten, violinist So~

phus Brandsholt, 60 år.

Solofagottist Carl Bloch, 50 år.

Juni.

1.: Fhv. operasanger Alfred Os-

mund, 70 år.

8.: Operasanger Emil Christof-

fersen, 50 år.

11.: Organist Oskar J. Ringberg,

70 år.

14.: Professor, dr. phil. Jens Pe-

ter Larsen, 50 år.

22.: Violinisten Emil Telmanyi,

60 år.

24.: Sangpædagog Jørgen Forch-

hammer, 80 år.

26.: Pianisten Uno Browall, 50

år.

27.: Komponisten, organist C. IL

Deboisl 70 år.

28.: Violinistinden Karen, Falck,

75 år.

,juli.

4.: Kapelmester Erik Tuxen, 50

år.

16.: Organist Paul Nicolet, 50 år.

18.: Komponisten Ernst Prehn

60 år.

22.: Org~nist Johanne Dahlberg,

la år.

24.: Operasanger Georg Leicht,

50 år.

97.: Hofoperasanger Jørgen Ben-

dix, 60 år.

August.

9.: Organist Joseph Hammer-

.rnåller, 95 år.

12.: Koncerts. Anders Brems, 75-

år.

13.: Operasanger Viggo Larsen,

60 år.

15.: Komponisten, professor, dr.

phil. Knud Jeppesen, 60 år.

22.: Pianistinde Elisabeth Hiinf-

flein. Hvidt, 60 år.

23.: Kapelmester Valdemar Ei-

lein Hvidt, 60 år.

26.: Pianisten, professor Anders

Rachletv, 70 år.

Organist Axel Bruun, 70 år. Cellisten Volmer Norup, 60 år.

31.: Organist Bendt Petersen1 75

år.

Organist Alfred Huth, 60 år.

Årgang 27/1952, nr. 04