Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 04 - side 125-127

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musiklivet - Udlandet ved Vagn Jensen

KAMMERMUSIKFORENINGEN FYLKINGEN (Stockholm), soin i 1953 kan se tilbage på en 20-årig virksomhed, har besluttet at fejre dette jubilæum. med udskrivelsen af en Skandinavisk kammeroperakonkurrence. Geni-lem dette initiativ vil Fylkningen stimulere de skandinaviske komponister til at søge at skabe en levende og aktuel scenisk-musikalsk form, som - i modsætning til den »stor e« opera, der af praktiske grunde er bundet til et fåtal af større teatre - kan virkeliggøres i et almindeligt forsamlingslokale, af hvilken grund de tekniske krav (dekoration, belysningseffekter etc.) bør begrænses mest muligtl ligesom scenearealet holdes indenfor ca. 10X6 m (altså en operatype som Sv. S. Schultz' »Bryllupsrejse«). Komponisterne er iøvrigt frit stillet med hensyn til indhold og forin, der gives plads for alt lige fra drama til spex, fra folkeligt til exclusivt, det eneste krav er kunstnerisk kvalitet . . .

Konkurrencen står åben for alle skandinaviske komponister. Det ydre,format for den tilstræbte kammeropera an-gives med- målene: orkester maximum 12 musikere, højst 5 kammersangere (inel. inder); evt. kammerkor, solodanser (eller - inde), effektiv spilletid 55 minuter af hensyn til grammofonoptagelse. Førsteprisen er nemlig en garanteret indspilning af værket på longplaying af Metronoine Records + 3.000 svenske kroner. Andenprisen er skænket af Gehrinans Musikf6rlag med 1.500 kr. - og begge prisbelønnede værker ansættes til uropførelse af Fylkingen i Konserthusets lille sal i Stockholm efteråret 1953.

Indleveringsfristeiz udløber 1. maj 1953, 1)idragene sendes til Fylkingen, kammeroperatåvling, clo Fóreningeiz Svenska Tonsfiltere, Tegnérlunden. 3, Stockholin. I dommerkomitéen sidder Ingmar Bengtsson, Hans Dahlin, Sixleiz Ehrling, Eric Erieson og Hans Leygraf, og resultatet kundgøres i juni 1953. Nærmere oplysninger fås gennem Fylkingen, Wallin &, Wallner, Stockholm.

Det er interessant at lægge inærke til, at netop en eksklusiv kammermusikforening foranstalter en operakonkurrence ved en festlig lejlighed. Det kunne tyde på, at man ikke alene har følt trang til en større kontakt udadtil, men også har iagttaget et publikumsbehov for musikforestillinger, der ikke kan tilfredsstilles af selv en så levende institution som operaen i Stockholm, hvor man har fået for vane at følge i-noderne operasucceer op med andre nyopførelser, sidst premiéren på Heinrich Sutermeisters »De røde støvler«, som omtales i en korrespondance til DM fra Uppsaladocenten Rich. Englånder:

»Hvor meget operaens forin har forandret sig, viser ikke mindst probleinet, eventyropera. I Oltmar Schoecks musikalske eventyrfortælling om »Fiskeren og hans hustru« var de symfoniske mellemspil neesten. hovedsagen. I Fraizz-Schreckers »Prinsessen og spilledåsen« fik even~ tyrmotivet en injektion af Freud i impressionistiske farver, og hos Sulermeister ser vi operaen på vej til at blive et scenisk spil med musikunderlægning. Denne musik må i visse øjeblikke virke primitivistisk, men den er altid dikteret af en suveræn kunnen, den kan være overordentlig suggestiv, men lader dog i hver takt ordet komme til sin ret.

Hvad der fik Suternieister til at forvandle Wilhelin Hauffs »Das kalte Herz« til »en billedbog ined niusik« val- frem for ,ilt eventyrets tidløse, rettere sagl altid aktuelle træk, men tillige dobbeltbunden i fortælliiigelis ,situationer og tanker. To seeniske symboler behersker dette spil fra Schwarzwalds dalstrøg, den ondes udæskende blodrøde støvler og et kuk-ur på ,,,--eggei-i. Forscenen, en værtshussal, skueplads for en karsk bonderealisine med skæmt og trzætte, kærlighedstårer og dans, står mod bagscenens surrealisme af sort tristesse med grelle lysvirkninger og robotagtig tomhed. Urværkets mekaniske slag konfronteres med det følende og lidende hjertes slag...; mod al inekanisk musik og mod kirkeklokkernes enerverende, forvirrende polyrytmik hæver sig den forelskede piges enkle sang, som er den stiliserede folkevises trohjertede melodik. I sådanne kontraster, i klanglige og formelle omvendinger af usædvanlig art viser Sutermeisters kunstneriske vilje sig fra den mest fascinerende side. Han benytter sig hertil af et orkester, der lejlighedsvis indskrænkes til en kombination af to fløjter, flygel, celeste, pauke og xylofon... Med opsætnin,,en fortsattes (len linie, som indledtes med Carl Orffs »Den klogeste« ... «

På dansk grund har vi desværre ikke megen glæde af saminenligningen, sålænge vi ikke har et paralleltløbende repertoire på Kgs.Nytorv. Dr. Englånder slutter med at fortælle Gósta Nystroen2s debut som balletkomponist. med Ivar Aroseriiiis' akvareller og eventyr soni inspiration:

»Man mærkede fra første øjeblik, hvad det intensive samspil mellem komponist og koreograf, den umiddelbare visuelle tilknytning til «,~--.,gte billedkunst, betyder for balletten. Birgit Cullberg svarede for koreografien, Birger Bergling for dekorationerne... som viste den moderne svenske balletkunst fra dens mest originale og spirituelle side. Nystroeins partitur var fuldt af klangrige og metriske

finesser, lystige inusikalske koniinentarer [til fortællingen om 5»Ungersvenden og de sex prinsesser«] og fandt desuden vejen frein til en lige så ugenert som naturlig populærtone.«

Iniens samler danske kunstneres balleteksperimenter støv i Det kgl. Teaters arkiver ...

* The International Miisic -4ssociation of Great Britain lint . lienleder opn-u-erksomheden på, at organisationen og ikke mindst dens velindrettede klubhus med inusikværelser, bibliotek o. in. a. står til disposition også for danske kunstnere, som gæster London for en læn,,,ere eller kortere periode, idet foreningen optager tilrejsende medlemmer på favorable vilkår. Henvendelse til sekretær S. R. Lush, 14 Audley Street, London W. I., telephone GROvenor 7308-9, jvnf. skrivelse fra Musikrådets udvalg for almindelige sager af 21.marts d.å.

* Den ungarske komponist Miklos Rozsa, der som einigrant i Hollywood arbejder i filminusikbranchen ' har fundet stun(ler til at skrive en motet for 8steinini,,,t blandet kor med titlen »Hi nieden alles hat seine Stunde«.

* Studio Bern har uropført »Eine kleine Jagdmusik«, op. 11 (for blæsere!) af Helmut Bråugtigam ( 1 1942). 1 SDR, Stuttgart, er Kurt Thomas' op. 27, »Sechs heitere und besinnliche Chorlieder und Madrigale« efter tekster af Wilhelm Busch blevet præsenteret.

* Komponisten Harald Gen.Zmer, der er professor ved musikhøj,skolen i Freiburg, er nedkommet, med en koncert for det elektriske instrument Mixtur-Trautoniuin og orkester.

* Berliner Philharmonikerne har begyndt at fejre 70-års jubilæum ined Wilh. Furtwångler- ' der til sin første festkoncert foruden Schubert, Brahms og Honegger havde sat Beethovens strygekvartetfuga op.133 i korisk besætning på programmet. z,

Ved Pasdeloup-koncertene i Paris har man begyndt at ud

dele stemmesedler til publikum, som anmodes om at numerere w-erkerne efter forgodtbefindende for på denne måde føle sig forpligtet til at høre godt efter, hvor i programmet man befinder sig.

* En violinkoncert i d-moll af den 22-årige Felix Mendelssohn Bartholdy genopførtes i Carnegie Hall af Yehudi Menuhin, som ifjor erhvervede den hos en -etling af komponisten i London.

* Den italienske stat overtager nu ledelsen af landets forskellige radiostationer, der tidligere har ligget i hænderne på et privatselskab. Fremtidig vil reklanieudsendelser reduceres med ,D pct., der loves oprettelse af flere fjernsynssendere, samt studieopførelser af Busonis »Turandot-,~ og Hindemiths »Cardillac«.

* Fra Zilrich nieldes to uro Pførelser af Willy Burkhard. Cellisten Frederie Motter og pianistinden Irma Schaichet spillede hans op. 87, sonate for cello og klaver, og Mathilde Freitag fremførte ved sin klaveraften sonaten op. 66. Andre nyopførelser var Erhart Ern2atingers kantate for altstemme 0 e""

,,, strygekvartet og en kvartet af Reinhold Laquai. I Basel har inan fejl-et Rudolf Mosers 60arsdagr med en række uropførelser: To kanons for trestemmigt kor, op.58, strygetrio op.83 og koncert for obo og strygeorkester, op. 86 ...

* Med kon-lponisten og hans hustru som solister uropførtes i Bern Sandor Veress' fantasier for to klavererogsti- ,,vgeorkester, »Hommage a Paul Klee«, hvis surrealistiske tegninger og billeder har været inspirationskilden.

* En ny sangcyklus af 1Villy Hess, »Die neuen Fiedellieder« præsenteredes i Winterthur af Julius Bauni ved en orkesterkoncert under ledelse af Cleniens Dahinden. I Olten spillede Heinz Wigand en bratschkoncert af Ernst Kunz, og endelig f remf ørte kapelmester Eugen Huber i Burgdorf sin egen komposition »Canons per tonos«.

* Til efterfølger for Georg Solti, der har overta«,et ledelsen af Frankfurter operaen, er Rudolf Kempe fra Dresden blevet knyttet til operaen i Milnelien.

* Paul Nordorfs dobbeltkoncert for violin og klaver med orkester, skrevet til Caroll Glenn og Eugene List, uropførtes af det musikalske ægtepar sammen med Fabian Sevitzky og Indiana Polis Symphony Orchestra d. 5. jan.

* Ruggiero Rieci præsenterede ved sin koncert i Carnegie Hall en ny sonate for soloviolin af Bernd Alois Zimmerman. Værket har tre satser, præludium, rapsodi og toccata.

* Den 42-årige amerikanske

komponist Hoivard Stvanson har

f Aet The Music Critic Circle of

New York's xrespris for sin

2.synifoni. Det er første gang

denne udmærkelse tildeles en

sort musiker. Foruden de i for-

rige numiner nævnte pristagere

har Gian-Carlo Menolti fået en

særlig hædersbevisnin,5 for sin

z, ~n

fjernsynsopera »Amalil. and the niglitvisitors«, ligesom National Broade,asting Conipany er blevet belønnet for sit initiativ med bestillingen af dette værk.

* Det er ikke alene Victor Schiøler, der for Artes skyld søger at forny koncertformen. I Philadelphia liar en strygekvartet, bestående af Morris Shulik, Irwin Eisenberg, Gabriel Braverman og Hershel Gorodetzky, alle medlemmer af det berømte symfoniorkester, arrangeret en serie af såkaldte kaffe-k`oncerter, der vil skaffe en hyggeligere atniosfære inden for den intime ranime af karnnierniusikfreniførelser ved at indføre servering i pausen mellem koncerternes to afdelinger. Det har samtidig (len fordel, at nian lettere vil kunne vejre, hvor langt man er henne i programmet . - -

Et usædvanligt arrangement var også en romantisk gesamtkoncert i Langnau forleden. -Frieda Blatter og Paul Reber sang samtlige Brahnis' lieder fra Tiecks fortælling »Die sch,5ne Magdelone«, der undervejs blev læst op af Hansruedi Egli. August Wagner sad ved flyglet.

* På forsiden af den ærværdige engelske »Organ Club«s Handbook No. 5, der nylig er udkommet, står et nieget dekorati~,t detaljefoto af orgelfa~aden fra Statsrad.iofoniens koncertsal. Anledningen er, at denne smukke pul)likation indeholder en artikel af den danske orgelb-,,,gger Poul-Gerh. Andersen med titlen »Danish Organ Architecture«. Man kan kun glæde sig over, at dansk ongelbygningskunst også på denne måde får lejlighed til at vise et ansigt udadtil, men (let forekommer dog noget bes-ynderligt, at samtlige 8 billeder, der illustrerer artiklen, viser orgelfa,~,ader, bygget af firmaet Marcussen & Søn, ingen andre danske firmaer er næ-vnt. Selvom forfatteren er ledende orgelbygger hos Marcussen & Søn, turde man dog gå ud fra, at lian måtte være vidende om, at også andre danske orgelbyggere har ffiævdet sig smukt iiidenfor orgelbygningens og -arkitektureiis fornemnie kunst. Det er derfor misvisende o,,, temnielig ulieldigt på denne plads i et udenlandsk tidsskrift at publicere en i eninet så begræns-et artikel med en .så omfattende titel som »Danish Organ Architeeture«.

Paul Torteliers »Konzert fdr zwei Celli und Orchester« uropførtes i Darmstadt af komponisten og hans hustru. En efterladt kantate af Hans Pfit-zizer over Goethes digt » UI rw 0 rt c, orphisch« venter til juli i Bayerischen Rundfunk.

-e År-

En n- z-"",

y ballet af den un

thur Oldharn, »Bonne Bouche« (koreografi: John Cranko), uropførtes 2. april på Covent Garden. Han arbejder nu på en opera til Britten-selskabet.

* Den unge engelske koniponist P. Racine Fricker fik sin 2. synifoni uropført i Liverpool. Nu kommer den op i Hamburg.

* Den italienske komponist Guido Tureld har skrevet 5 kommentarer til Bachus efter Euripides'. Radioorkestret i Hamburg uropfører værket i denne måned, derefter går partituret til Turino.

* Den tyske tonesætter Kurt Ilessenberg får sin kantate »Voni Wesen und. Vergehen« og sin koncert for 2 klaverer uropført i Bremen.

* Det internatioilale feriekursus, for ny inusik, foranstaltet af Kranichsteiner Musikinstitut finder iår sted d. 12----24. juli. Annieldelse oni deltagelse sendes inden 15. juni til: Kraniehsteiner Musikinstitut, L(igerhausstrasse .9, Darmstadt. Prisen for deltagelse i hele kurset andr-ager DN21 30--, for kost og logi DM 70.- For særli,, kvalificerede deltagere er (ler mulighed for hele eller halve fripladser.

I forbindelse med dette internationale feriekursus afholdes (ler konkurrencer for de kursusdeltagende musikere og sangere på 18---30 år, der fremfører ny musik. Førsteprisen for pianis-ler, violinister og sangere er 1~00 DM, for fløjtenister o-, klarinettister 500 DM.

Brochurer ligger til eftersyn på Det unge Tonekunstnerselskal)s kontor kl. 11-13.

* Wiener Festivochen 1952 fin(ler sted fra 15. maj til 14. juni. Alle oplysninger fås: Øsler Søgade 10, Kbh. K.

Internalionale Arbeitsgen2einsehaft und Sommerkurse fiir Musik auf Schloss Weikersheim, Mergentheimer Jugend - Musikzvochen, afholdes i juli-august. -- Programmet omfatter kursus, s.ammenspil og konkurrencer. Delt,agelse for tinge melleni 17 og 26 år. Anmeldelse inden 15. maj. Alle oplysninger fås i Sekretariat (les I.I.'iirternbergischen Jugend Symphonieorchester, I-Vildparkstrasse 57, Slullgart W.

Dødsfald

Alfred Einstein, El Cenrito, 71 år. Nicolas Medtner, London, 71 år.

Årgang 27/1952, nr. 04