Foreningerne

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 05 - side 211-212

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningerne

»ansk Komponist-Forening

Kontor: Hverdage kl. 10-13. Nørre

gade 18, 2. sal, København K. Tlf. 1»alæ

5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner Forening-

Kontor og sekretariat: Hverdage kl.

10-16. -- Sekretær og juridisl~ konsii-

leni: trs. Stefjen fleering, !Rådhus-

stræde 1, København K. Tlf. Central

927

, 0 og Pake 7576.

Musikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-10 (undt.

lørdag). Frederiksborggade 50, Køben-

havn H. Tlf. Pake 1912. Postgirol~to

'26 284, »Musikpædagogisk Foreninp,

København NV. Formand: Jørgen Jer-

sild. Næstformand: Povl Fledeliu.,,~.

Sekretær: Ilse Meyer, Uppsalagade 1,

Kbh. Ø. Telf. Øbro 1787 v. Kasserer:

kjeld Mellersahm. juridisk- !~onstzlent: Ors. Otto Fabricizis, Vestre Bofflevard -12, København V. Tlf. Central 8178.

Det unge Ilorkelkiansinerselskab

Kontor: I-Iverdage kl. 11-13. Hammerensgade 3, 4. sal, Købenliavn KTlf. Byen 726. 1»ostgirol~onto 347-1. Formand: Flemming Wels, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund. Tlf. Ordriip 1812. Teaterlelefon: Palce 69.32 -x, fore~ stillingsdagen kl. 1,5-1,5,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl.

~1

Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adr. Når te.,,dertelefonen ikke sv,,trer, skyldes (let, at der er lielt eller mæsten udsolgt. lleller ikke ved »næsten udsolgt«~ tilsteder teatret Du T billetter.Tilnielding angående prøve til ung aften må foretages skriftligt til kontorel inden I. seplenil)er.ÅRSBERETNING FOR SÆ,,SON 19,51/52

Det Unge Tonekunstnerselskab har i den forløbne sason afholdt tre kammerniusikkoncertey-, af hvilke den første, 19/10 1951, N-ar anlagt som inindekoncert for Jørgen Bentzon ined et udvalg af værker fra hans forskellig(, kompositoriske perioder. De medvirkende var Koppel-Kvartetten, Erik Thonisen, Tage Seliarrf og Aage Breda,lil. Ved den ,inden kammermusikkoncert, 11/1 1W52, uropførte Erling

r~

Bloch-Kvartetten Niels Viggo Bentzons, Strygekvartet Nr. 3 og, fremførte desuden for første gang i Daiiniark en kvartet af den argentinske koniponist Alberto Ginastera. Ingeborg Meyer fremførte fem sange af Benjamin Britten, A charm of lullabies, og Den danske Kvartet spillede Jens Bjerres La seren.ade des vagabondes, som opførtes for første gang i København. Ved den tredie koncert, 22/2 1952, uropførtes fem danske værker. Niels Simon Christiansen-Kvartettei! freniførte kvartetter af Svend Larsen o,,, Jon Lovig, Erik Tlionisen, Tage Scharff og Aage Bredahl spillede tre episoder for træblæsere af Carlo Breitenbach Christoffersen. Niels Nielsen o, Boris Linderud fremførte Poul Nor~7ts sonate for violin og klaver og Jan Maegaards sange for blandet kor udførtes af Universitetets kor af musikstuderende tinder ledelse af Niels Møller.

Der liar været afholdt to tinge aftener (12/11 19,51 o,, 21/3 1952), hvor forskellige af, selskabets inedleninier har f,.~tet deres første offentlig(., optrzeden.

Unge Tonekunstneres Kaninierorkester liar fortsat sin virksomhed ined på idealistisk grundlag at afholde periodiske ugentlige studi,~prøver. 'Arbejdet har v-æret ledet af Eifred Eckart Hansen, og to koncerter har v,-a-,,ret aflioldt indenfor Det unge Tonekunstnerselskabs ordinære koncertrække. Ved den først(,,, 4/12 1951, mindedes nian E,bbe flanierik ved en opførelse af hans Quasi passacaglia e fuga for strygeorkester samt hans Cantus firnius nr. 4 for mindre orkester. Desuden sang Ida Roliolni en række af hans sange. Prograniniets and~.n halvdel bestod af Honeggers kaninierkon

cert for fløjte, engelsk liorn og strygere med. Preben Rasniussen og Erwin Jacobsen som solister, sanit Bartóks Divertimento for strygeorkester.

Den anden koncert fandt sted i Thorvaldsens Museuni 25/4 19529. Der uropførtes to danske v,,erker, Einar Jacobsens Musikantisk ouverture for strygeorkester og Axel Borup- Jørgensens I~aninierkoncert for violin og mindre orkester nied Bela Detrek~jy som solist. Desuden opførtes Jørgen Jersilds Pastorale og . af udenlandske værker John lrelands Concertino og Roussels Sinfonia for strygere.

De*n -4/2 1952 havde selskabet besøg af (len italiensk(,, planist Alberto S.linibeni, der freniførte klaverværker af nulevende spanske, portugisiske og italienske komponister.

I dagene 22.-30,

. juni 19,51 afholdtes i Frankfurt -a. M. den 25. internationale niu.sikfest, hvor Ilernian Koppels »Davids salnier« for kor, tenot-solo og orkester sanit Vagn. Holniboes Strygekvartet nr. 1 fik en sukeesfuld opførelse.

2

2-lusikfesten for 1952 vil finde sted i Salzburg fra 20. til 29. juni, og vi har atter (len glæde at se dansk musik - repræsenteret ved Riisagers Sinfonia. serena. for strygere og pauke - placeret på programmet. Lavard Friisholm har fået overdraget at. dirigere liele den koncert, hvori dette værk indgår, og vi takker - tindervisningsnilnisteriet for tildeling af et beløb på 2000 kr. til bestridelse af udgifterne 'ved rejse og ophold for Friisholm. o,, en delegeret fra Det unge Tonekunstnerselskab.

I samarbejde med Det kommunale Fortste,ttelseskursus har der v-wret afholdt (,n række foredrag og kaninierniusikforanstaltninger sanit en orkesterkoncert nied Unge Tonekunstneres Raninierorkester. Vi tal--~ker Københavns koniniune for en tildeling af ~5.400 kr. til disse formål. .

Dansk Musiktidsskrift er i 1951 udkoniniet nie(I 10 nunire nied Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Roniponistforen;iig og Musikp.,cdagogisk Forening som niedudgi,.,ende organisationer.

Efter en i-tække forliandlinger med norske og s-venske mus-ikkredse - omtalt allerede i årsberetningen ifjor - er man omsider nået til resultat angående et f,,t~.lles nordisk musiktidsskrift »Nordisk Musikkultur«, hvis kvai-tårli,«~e publikationer automatisk vil indgå i abonnenientet på Dansk Musiktidsskrift, og derved koninie til at udgøre fire af dette tidsskrifts ordinære nunire.

Hovedredaktionen og fremstillingen

11 n

af Nordisk Musikkultur finder for 1952 sted i Stockholni, hvorfra det første nummer udsendtes i januar, og vi takker tidsskriftets redaktører for

det store og omfattende arbejde, der nødvendigvis måtte gøres, for at nian kunne nå frem til et resultat af virkelig v,,_,r~rdi.

Den fra forrige ordinære generalforsaniling vedtagne resolution til undervisningsministeriet angående genoptagelse af sagen om. landsdelorkestrene overraktes til ministeren personlig få dage efter.

Selskabet har ved formanden fortsat været repræsentant i forskellige af niusikrådets udvalg.

Der har siden forrige sæson været en medlemsafgang på-79 (g døde) og ,en tilgang på 47, således at medlemstallet for tiden er 563 niod ifjor 595. Den væsentlige årsag til udnieldelser er stadig radioens begrænsning i tildeling af generalprøvekort.

Som følge af det tilbageblik, der altid ligger -til grund for en åt,sberetning, vil vi desuden udtale vor hjerteligste tak til Undervisningsniiiiisteriet og til Den kulturelle Fonds bestyrelse for ydet tilskud til selskabets drift. Vi takker KODA både for tilskud og for de overordentlig fordelagtige vilkår, (ler altid bydes os ved arran,,enient af vore koncerter. Vi takker direktionen for' Det kgl. Teater for adgang på lempelige vilkår til operaog balletforestillinger. Vi takker Statsradiofonien for adgang til torsdagskoncerternes generalprøver; vi takker fru Foberg Petersen for udnuærket lijælp med tilrettelægningen af vore koncerter, og v! takker direktør Kal Friis for imødekommenhed ,ed afholdelse af koncerter i Odd Fello,v Pakvet. Vi takker statsautoriseret revisor Steen Hansen for re~,ision. af regnskabet og vor amioncechef Alto Aggesø for hans imødekommende og forstående indstilling overfor arbejdet med annoncetegning til tidsskriftet - og tilsidst beder vi alle ' (ler hir niedvirket ved vore koncerter, modtage vor hjerteligste tak for liver enkelts bidrag til (len forløbne sa,,son.