Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 05 - side 208-210

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Musiklivet - Danmark ved Sigurd Berg

DANSKE' I UDLANDET: Harald Lander fungerer stadig ved Parisero Peraen, li N,,or lian efter sin stikces med »Aniors og balletnie,s-terens luner« har sat et stort b,,-filetdivertisseinent op i forbindelse ined opførelsen af Ranieaus opera- ballet »Les Indes galantes,'« og forbereder en opførelse af Riisagers ballet »Etude«. - Toni Lander fik sin halvofficielle Pariserdebut i slutnin-,ten af april ved en balletsoirée i Salle Ple

yel, hvor hun bl. a. optrådte i en ny udgave af Harald I,anders »Printemps«. - Dora Palludan har i juni under Bruckner-ugen i Linz og St. Florian sunget Leonore i »Fidelio« under Paul Hindemitlis ledelse. - Lene Lund 011inann er engageret til at synge Senta, Tosca, Butterfly, Desdemona og Amelia på Landestheater i Innsbruck. - Mogens Wedel, soin sidste sæson, var knyttet til operaen i Luzern, skal i den kommende sæson. synge en r.-~i,,kke store baspartier ved operaerne i Basel, Zilrich og Stuttgart. - Thomas Jensen skal dirigere Wiener-filharinonikerne efter sin hjenikomst fra det danske radioorkesters turné i USA. - Thyge Thygesen har i sommer optrådt ved et to måneders gæstespil på Opera Colon i Buenos Aires. - Erik Sjøberg er engageret til gæstespil på opera-erne i Wien og Milnehen oll har fået et endnu ubesvai-et tilbud om gæstespil på Metropolitan. - Lavard Friisholm har efter sin sukees ined Wiener-symfonikerne i Salzburg været i Stockholin, hvor han ved den nordiske i-nusikpædagogiske kongres har holdt foredrag og demonstreret ensemblespil i forskellige former.

11 z 11

Claus Bahnson spillede d. 2. juli i Paris Radio v,,x~,rker af Tarp, Gersh-,,vin, W. Schuman og Khatchaturian. -- Eyvind Møller har koncerteret i Stockholm, Hans Alindal i Norge, Studentersangerne i England, Leif Thybo sammested og i Sverige, Unge Akademikers Kor skal i efteråret til Schweiz og Italien, Finn 17iderø har optrådt i Tyskland, Island og Sverige. Endvidere har Liselotte Selbiger for norsk radio spillet 2 Bach-programmer, for Basel radio 2 programnier o«,-for Hambur- radio den 5. Brandenburgkoncert; hun skal desuden give egen koncert i Hamburg i november. - Herlzif Aurvig har under et studieophold i Wien indspillet Carl Nielsens tema med variationer for klaver for Wiens radio.

* Redaktør Axel Kjerulf er valgt til formand for Dansk Tonekunstner Forening efter professor Torben Krogh. Næstformand blev komponisten Svend Erik Tarp.

* Fru Dora Sigurdsson, som har været sanglærerinde ved konservatoriet i 25 år, er ved kongelig resolution og med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 1952 blevet udnævnt til ekstraordinær, lionorarlønnet prof essor ved konservatoriet.

* D. 921. april afholdtes der optagelsesprøve til Det kgl. Teaters

1:1operaskole. Af de 13 aspiranter, der havde meldt sig, blev kun én antaget: sopransangerinden Ethell Splittorff, der er uddannet af fru Brian Schwarck.

* Efter konkurrencer er violinisten Per Walther, bratschisten Knud Frederiksen og cellistinden Birgit Nordby Sveridsen blevet ansat i radioens underholdningsorkester, bratschisten Jørgen Olsen i Gbteborg sym

. foniorkester o« violinisten Thorvald Thygesen i Odense byorkester.

,* D. 18. juli afsluttede Bent

Stellfeld ved Århus universitet sin iiiagisterkonferens i musikvidenskab. Han er den første, (ler har genneniført studiet udel Ukkende ved Århus universitet.

* Organist Karen Abraham er udnæ-viit til oruanist ved Vorz~,

dingbor,,,, kirke efter fhv. sanginspektør J. L. Emborg.

* T'NIusikforeningen »Euphrosyne« har fået ny formand, idet arkitekt Mogens Klixbidl ved generalforsamlingen d. 23. april blev vabt til at afløse G. Kiørboe, der har været formand i 13 ar og har trukket sig tilbage tilligeined hele den hidtidige bestyrelse for at lade -yngre kr-æfter komine til. Hofviolinistinde Gunna Breuning-Storin fortsætter indtil videre soni dirigent.

* »Dansk Mensural-Cantori«, der under Julius Foss' ledelse h,ar fungeret siden 1918, er nu ophørt. Korets afslutningskoncert holdtes i Trinitatis kirke d. 19. inaj.

* »Aarhus Lærersangkor« uropførte d. 4. april J. L. Emborgs »Sankt Laurentius« for inandskor, baryton o,,, klaver, op. 99. Dagen før opførte »Kerteminde Korforening« Eniborgs »Agnete og Havmanden« for bl. kor, soli og orkester, op. 37.

* Ved kirkemusik-andagterne -i Thisted kirke i den forløbne sæson, * er der uropført værker af Tarp, Trærup Sark, Svend Ove Møller og N. 0. Raasted. Det er organist Aksel Munk, der er sjælen i disse kirkemusikopførelser.

* »Hellerup Kredsen«, en fraktion af danske kirkemusikere, holdt sit årlige stævne d. 5.-8. maj; herunder foretoges d. 6. maj en udflugt til Hålsingborg i samarbejde med orgelbyggerfirmaet Th. Frobenius 8-- Co.

Komponisten Leif Thybo spillede for stævnets deltagere på orgler i Hålsingborg og omegn bl.a. Fartein Valens præludium op. 33 og sit eget omarbejdede »Præludium 1950«.

* Ved det 28. sociale sommermøde på Hindsgavl 9.-13. august, »Aktiv fritid«, talte bl.a. lektor Gunnar Heerup oin »Musik i hjemmene og foreningerne«.

* »Samfundet D-ansk.Kirkesang« har holdt sommermøde på Bønde højskole d. 4-9. august under Mogens 1*~'~jl(likes ledelse.

* På foranledning af Det danske Selskab har der i foråret været arrangeret udveksling ,af elever fra Det fynske Musikkonservatoriurn. med elever fra konserv,atorierne i Antwerpen og Gent. De un,,,e danske inusikere koncerterede i Belgien i februar og de to belgiske konservatoriers elever i Odense i marts og april. Arrangementerne gennemførtes med økonoinisk støtte af Odense by, grevinde Ahlefeldt Laurvig Bille, konstil Tli. Andersen, konstil Aage Mengel og flere andre. * I Roskilde er der nu dannet et filharmonisk orkester af fa,musikere, foreløbig på 36 inand. Dirigent er kgl. kapelmusiktis Henrik Sachsenskjold.

* Operasangerinden Kate Møller har været i Wien og studeret hos Patiera. Else Brems har studeret i Italien og pianistinden Ebba Fischer hos prof. Winfried Wolf i salzburg. -

* Niels Viggo Bentzons »Variazioni breve« for orkester skal i den kommende sæson opføres i Stockholm og Bergen; kaninierkoncerten for 3 klaverer er ,enudsendt i fransk radio.

* Bernhard Leivkowitch's inesse op. 10, (len første fuldst.,,,endige

~1

niesse, der er k-oniponeret i Danmark, vil tilligenied hans »3 Davidssaliner« ol). 9 blive uropført i dansk radio til efteråret under Mogens W51dikes ledelse. Uteborgs radiokor vil uropføre tre af hans motetter, Aksel Schiøtz og »Bel Canto« flere af hans .sange. Den russisk-anierikanske pianist Maxini Scliapiro vil desuden spille I,ewkovitch's, 3. klaversonate i San Francisco og nordni,anden Kjell Bækkeltind 2 klaversonater i norsk radio.

* Til opvisnin,,.,,,en af moderne da n s k kvindegymnastik ved Olynipi,aden i Helsingfors hav(le Ib Martens komponeret (len ledsagende musik og sad selv ved flyglet, (la holdet optrådte, ledet af Ellen Paul-Petersen.

* Ved lijælp af et betydeligt tilskud fra arbejdsministeriet kunne der i år foranstaltes opførelse af dansk orkestermusik i forbin

6

delse med Haniletfestspillet på I~ronborg. Orkestret blev dirigeret af Eifred Eck(ir141unsen og programii-iet bestod af I~uhlatis Shakespeare - ouverture, Høf fdings, »Fire minespil« og Riisagers »Variationer over et tema af Bellinan«.

* D. 30. april opførte lærere og elever ,,ed Lyngby statsskole med assistance af en del musikdyrkende forældre 1. og 2. del af Haydn's »Skabelsen« i Christianskirken i Lyngby. Dirigent var Henning Wesch, skolens sanglæ- i-er.

* I anledning af Randers bys 650 års jubilæum modtog byen bl. a. en gave på 3000 kr. af by~ orkestret. Pen-ene -,,,,ir (let honorar, orkestret liavde modtaget

I

for indspilningen af musikken til den sidste Randersfilin. I anledning af byiubila~et opførtes Haydn's, »Aarstiderne« under medvirkning af byorkestret, bykoret, Karen Hecrup, Einar Kristjansson oll Bernhard S5nnerstedt. Dirigent var Lavard Friis

1101111.

* Den jyske Operas opførelse af »Boliéme« gav et underskud på godt 22.000 kr. Aarhus magistrat har vedtaget at dække de 10.000 kr.., Aarhus teater andre 10.000 kr. og resten dækkes af midler fra Den kulturelle Fond.

* Musikpædagogisk eksamen i imaj 1952 blev bestået af følgen

n

(IC: KLAVER: Grete Albech Jensen, Mogens Axel Mogensen, llanne Petri, Kirsten Søborg. VIOLIN: Ole Kffich, Karen Lajid, Karen Mortensen. VIOLONCEL: 7'horkild Roland Poulsen.

I Aarhus i juni 1952 bestod følgende: KLAVE,1R: Inge I-Iøjmark, I-Ielle Jensen, Kirsten Guldager, Inger Lind~laai-d. o RGEL: ]«""rik Lindberg Jensen. SANG: 7'itte Nielsen.

Legater og udmærkelser

* Præsidiet for Sclióizbergselskabet har tildelt årets Sch5nbergdiplom til koniponisten Flen?,rning Weis, (ler er præsident for den danske sektion af ISCM, og kapelmester Lavard Friisholm solil anerkendelse for deres mangeårige indsats for ny' inusik. Diplonierne blev overrakt

af den østrigske undervisningsininister under ISC«,NI's festiv-al i salzburg iår.

* Kapelniester Henrik Clausen er u(1m-evnt til ridder af Dannebrogsordenen oghartillige modtaget Lorrys guldmedaille i anledning af sit 45 ,',irs jubik-euni. d. 31. inarts.

* Komponisten, organist Kai Senstius er blevet ridder af Dannebrogsordenen.

* Komponisten Va~liz Holinboe fik d. 9. juni tildelt 2000 kr. af Carl Nielsen-fondet, der ikke kan søges og som iår for første ganpr uddelte et større beløb.

Komponisten Leif 7hybo har som anerkendelse for sin betydningsfulde indsats for dansk musik af Den kulturelle Fond niodtaget 1-ange-Niffiller-stipendiet for

11 n

1952.

* Undervisningsmin. forårsun

derstøttelser på 600 kr. er iar til-

delt føhænde. indenfor inusikli-

vet: Violinisten Ejvin Andersen,

pianistinden Betty Divorkind,

cenibalistinden Edith Skjerne,

operasangerinden Karen IIeerni),

samærinden Ellen Stryg Jensen,

r.,

kgl. kapelnius. Grete Jespersen,

r,

pi,anistinden Eyvii W Maller, sangeren Niels Møller,

pianisten Arne Skjohl Rasmussen, sangerinden Jolaizda Rodio, bratschisten Svend Roland, organisten Søren Sorensen, kgl. kapelnius. Erik Thomsen, sangeren Ole Walbom, koncertsangerinden Karen Weeke, operasangeren ],«skild Rask Nielsen, solodanseren Stanley Williams, balletdanseren Ole Suhr, kgl. kapelmus. Severin Ahlqvist, operasangeren Erik Westh.

* Af tipsoverskudels 5 niillio~ ner kr. har undervisnin,..,rsininisteriet givet indstilling oni fordelingen af (le 2 millioner kr., hvoraf over 700.000 kr. vil koninie musiklivet tillode. Landsdelsorkestrene får også i år et stort tilskud, hvoraf byorkestrene i Aarhus, Aalborg og Odense forlods har fået 280.000 kr.

ligesom radioorkestret har fået 45.000 kr. til en rejse til The Festival of Britain. Man foreslår dernæst, at der ligesoni sidste år overføres 290.000 kr. til Den kulturelle Fond til almindelige inusikformål o,,, 75.000 kr. til forlio4'else af fondets nuv,,~~erende til-

J

skud på 625.000 kr. til Det kgl.

Teater.

Af Personlige bevillinger fore4000 kr. til pianisten Elleit Gilberg til en konibineret, koncert- og studierejse til USA, 5100 kr. til kirkemusikaftener i forskelli-e byer og 12.000 kr. til unge tonekunstnere.

De SLIden får prof. Knud Jeppesen 5000 kr. til bogkøb o

9 g

grammofonplader til niusikinstitutet ved Aarhus universitet og Det kgl. danske Musikkonservatoriun2 7000 kr. til et nyt pladespiller- anlæg og til supplering af pladesamlingen. Jydsk Musikakadend og Aarhus Folkemusikskole får liver 10.000 kr.

* Bulletkritikernes ærespris på 1000 kr. blev (len 1. juni tildelt solodanserinde Margr. Schanne og solodanser og balletinstruktor Stanley ~Villianis.

* En2n2a Bwrentzens legat blev den 12. juni uddelt til bl. a. operasangerinden Karen, Heerup, komponisten Niels Viggo Bentzon og, pianisten Arne Skjold Rasinussen.

* Pianistinden Ebba Fischer har modtaget. 3500 kr. af Arthur Andersson og hustrus legat.

* Af Sally Behrens' legat har bl. a. balletdanserinden Toni Lander og violoncellisten Ole Bruun hver modta-ret 800 kr.

-~- Sangeren Ole ""Walbom har modtaget et af Skuespillerforeningens legater.

z,

En portion af 1rghens-Berg og

t,

hustrus legat er tildelt pianistinden Annette Voss. * Pianistinden Ida Koppel har modta,,,et 400 kr. af Geheirriekon

t,

ferensrådinde Andræ's mindelegat o-, pianistinden Alice Christensen 500 kr.af Johanne Stockmarrs mindefond.

* Dansk Blindesamfund har tildelt, pianist Bernhard Foldan Sakskøbing, Aksel Agerbys mindelegat på kr. 500.

* Den unge, danske sanger Peter Sand, der ved »Hjerl-Fondets« støtte i de sidste seks måneder har studeret ved sang- og operaskoler i Italien, har nu opnået friplads ved den berønite San Carlo-opera i Napoli.

* Domorganist, professor Emilius Bangerl er ved kirkemusik

inødet i Reykjavik iår udnævnt til æresniedlein af Islands orga

Iiistsamfund.

* Af (len franske stats stipen

dier har organist H. E. Christen

sen, cellisten René Homens og

pianistinden Karen. Levinsen

fået tildelt midler til et flere niå

iieders studieophold i Frankrig.

Legater, der søges i september

Inden I. sept.: Tipsfjeneslens niidler. Uiidervisningsministeriet, Frederilzsholnis Kanal 21, Kbh. K.

Inden 15. sept.: Overretsassessor Victor Aiidræ's legat. (Til kvinders uddannelse). Dansk Kvindesamfund, Niels Heniniingsensg.10, Kbh.K. (Skeina).

- : Jutta Bojsen-Møller's legat. (Til kvinders uddannelse). Saninie sted. (Skenia).

- : l'articulier Carl Olat; ,,Iføller's legat (til mamillige orkestet-niusilzere). Danmarl~s, tel,.iiisl(e Højskole, Ø.Voldgade 10' opg. N., K1A1. K. (Skelna).

Liden 1. oktober: Curlsbergfomle L (til videnskabelige arbejder). Ansøllning til direktionen, Dantes Plads .35, Kbh. V. (Skema).

- : Enkefru Mette Cathrine Raarup's mindelegat. Ors.Vald.Koefoed, Aniagertorv 294, Kbh. K. (Skenia).

- : Rwids1medagen'sstudielegat. (Ansøgningsfrist sldftende. Se heroni i rundsktielieftet.).

: Overauditør Julius Slwik-e's stiftelse. Storing. 12, Kbh. K. (Skenia).

: Kaptajn 0. Tes1r72an og hustru's legat. (Til kvinders iiddannelse). - Lrs. Ingeborg 11-ansen, Nilcolaj Plads 96, Kbh. K. (Skenia).

- : Overretssagfører L.Zeulhen'smindelegat. Rebildvej 13B, Kbh. F.

(SI(eiiia).

Runde fødselsdage Septernber

4.: TNIusikfork-e---,er M. 0. Rickfelt, 70 år.

14.: Violoncellisten Louis lensen, 70 år.

18.: Operasangerinden Birgit Engell, 70 år.

22.: Koneertsangerinden Ellen

Månter Jessen, 70 år.

- : Operasanger Holger Chri-

stensen, 70 år.

Oktober

28.: Violinisten Harald Andersen, 75 år.

November

13.: Kgl. kapelmusikus Ingolf

Warner, 60 år.

21.: Kapelmester Teddy Petersen, 60 år.

22.: Koncertsanger Auge Thyge-. sen, 60 år.

Deceinber

8.: Redaktør Johanues Andreasen, 60 år.

llianisten Foliner Jensen, 60 a r.

20.: Operasangerinden Viorica Tango, 60 år.

2,5.: I~apelinester Aksel Bendix, 50 år.

27.: Musikpædagogen Rignior 1 11 arp, 56 år.

Dødsfald

Balletinstruktrice Jenny Møller,

(aiiiii. 2. niaj).

Musikdirektor Albert Petersen

Nykøbing 11., maj.

Organist Leif Kyndall, 5. maj.

Organist Josef Huminermåller

kanni. 8. maj), 94 år gl.

Fhv.operasanger Carl Carlander,

12. maj, 82 år gl.

Fliv. regimentsniusiker Oscar

Markwarth (anni. 20. maj).

Klarinettist Frederik I-lansen,

Haslev, 31. inaj.

Skuespillerinden Liva Weel, maj,

54 ar gl.

Skuespillerinden Erika Voigl,

2

29. maj.

Musiker Frederik Thein, Lemvig,

6. juni, 61 år gl.

Musiker Evald P. Madsen, Aar

hus, juni, 62 år gl.

Musikdirektør Peter Ludvigsen,

Stubbekøbing, 4. juni, 63 år gl.

Pianofabrikant Thorald Bolil

Bohm, 8. juni.

Koncertsanger Max Frenler, 8.

juni, 75 år gl.

Fliv. balletmester Hans Beck, 10.

juni, 91 år gl.

Musiker Aksel Larsen (anm. 12.

juni).

Musiklærerinde Gerda Eleonora

Jensen (anm. 12. juni).

Musiker Jens Peter Olsen (begr.

21. juni).

Pianist Ole Larsen, 30. juni.

Pianistinde Karla Seifert (anm.

11. juli).

Komponisten, domorganist Rued

Langgaard, 10. juli, 58 år gl.