Musik - Udlandet

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 07 - side 237-239

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet - Udlandet ved Vagn Jensen

Holland ligger inellem de to store riger England og Tyskland«,

-tikel, soni vi har tøvet med

,,,ser Henk Valckenier i en ai at præsentere for vore læsere. Ja, egentlig havde vi helt fraveget tanken om offentliggørelse, inen under arbejdet ined tilrettelæggelsen af dette nummer har vi fundet et ledigt søm at liænge beretningen ol) på, og hvorfor så tilbageholde en udlændings karakteristiske ia,gtt-agelser:

»Når jeg efter min ankomst til Daninark talte med mennesker i almindelighed, viste del sig, at deres yndlingskon2ponist var 11. C. Lumbye. Hans forskellige galopper og drøniniebilleder kender enhver. Talte jeg derimod med musikere, var det første navn altid Carl Nielsen, og jeg så hani endogså i Købenliavn afbildet til hest. . . Jeg konstaterede, at hele det danske folk kender ham, om ikke hans klaverkoncert*, så hans mange folkesange, som bl.a. findes i folkesangbøgerne ...

Det danske folk holder af musik men. spiller ikke meget selv, og

grunden, må ikke alene søges i, al ~oligerne er for små«, fortscætter

hr. Valckenier og hævder, at ikke alle instrunienler tager lige niegen

plads. Han går derefter ind på en omtale af harmonikaen, der er

blevet et virkeligt folkeinstrument i hans hjemland, og giver en skil-

dring af landsmanden Hugo, van Dalens pædagogiske arbejd ' e for

50.000 mennesker, samlet i over 400 harmoniorkestre. Van Dalen

inspireredes til ikke alene at skrive solokompositioner, inen fandt

tid af, at harmonikaen kunne bruges sorn orkesterinstrument, når

Z,,

man delte harmonien i 4 steninier o,, ikke blot brugte bastreklangen. Selv om nian føler sig lidt utryg ved underretningen om en koncert for klaver o,, harmoniorkester, vil det nok være hjerteløst at citere af redegørelsen for denne sag. Van Dalens idé er (log ikke Lieffen, og måske er lian, niere end hvad vor hjemmelsmand beretter, ganske sympatisk.

* Den, der har hørt LarryÅdler musicere på mundliarpen, skal heller ikke kinise ad noget niusi~ kalsk instrument. Derimod skal opmærksomheden lienledes på en tysk blokfløjte, der ifølge Biqrenreiter-Verlags egen omtale er blevet en best-seller på det pædagogiske marked, såvel soni en bemærkelsesværdig eksportartikel. Med den såkaldte Coloflbte, der presses af en syntetisk træ masse, skal (let være lykkedes fløjtebyggeren Johs. Koch at fremstille et billigt barneinstrument, der ikke står till)age for Manfred Ruetz berømte Barenreiter Meisterflåten, men til gengæld kun koster 7,50 DM. Colo-fl,5ten, der spænder over 3

* Nej, hvexii kender den!

oktaver, synes at v-,,ere

særdeles v.elegnet til musikun ~

dervisningen i skolerne, såvel

som til folk C-111USikskolernes aktiviseringsbestræ.belser.

* Gånter Raphaels »Rnten-Sonatine« førsteopførtes for nylig i Hessischen RUndfiink. Den skal i følge Breitkopf & H.,,irtels efterretningstjeneste udsendes over Danmarks radio i løbet af efteråret.

* Den 21. juli uropførte Anton Nowakowski tinder Erlangerorgelugen i Stuttgart Johann. Neponiuk Davids choralpartita »Da Jesus ,in dem Kreuze stund«.

* Den tyske 12-tonekomponist Herniann lleiss har for første gang skrevet nogle orgelkompositioner, »Nun komm, der Her

(.len Heiland«, ,Alerr, nun selbst (len Wagen halt« og »Macht hoch die Tilr«.

* I den tyske efterårsferie fra 3.-6. oktober afholdes igen iår Kasseler Musiklage, arrangeret af Arbeitskreis fdr Haus-und Jugendmusik. Både gammelklassisk musik, spillet på originale instrumenter, og moderne korog orgelværker står på programmet. Schola Cantorum, Basiliensis giver to koncerter under ledelse af August Wenziger, professor Fritz Neunie- ,yer præsenterer for første gang sit originale Schubertflygel ( Graf 1825), 10-årsdagen for Hugo Diestlers død markeres bl. a. ved fremførelsen af hans cembalokoncert, og på Statstheatret, i Kassel uropføres Johs. Dreisslers eventyropera »Prinzessin Hochmut«.

* Lennox Berkeleys kantate »Variations on. a Hymn of Orlando Gibbon S« Uropfortes d. 21. juni i London.

* Zoltan Kodåly liar modtaget årets Kussuth-pris på 50.000 forints som en anerkendelse af arbejdet med at indsamle un

g,,

,.,irsk folkeinusik. Udgivelserne, (ler påbegyndtes i 1934 sammen med Béla Bartók, er endnu ikke tilendebragt.

* Den australske komponist John Anlill har skrevet en national san11cyklus ined titlen »Aboriginal Impressions«. Hans symfoniske balletmusik »Corroberee« er .som (len første originale australske orkesteroptagelse udkommet på grammofonplader.Til foråret li,--e,(lrer New South Wales National Opera Company ham med en dobbeltforestilling, der fortiden hans opera »Endymion« efter Keats vil omfatte en ny ballet, skrevet til lejligheden.

* Opførelsen af Binyanez Ha '1.7mah ' kulturcentret i det moderne Jerusalem, ventes at være afsluttet i begyndelsen af 1953. Indvielsen v il blive fejret ved en international kunstudstilling og musikfestival. i marts under titlen »Ørkenens erobring«. ---Serge Koussevitzky, der kort før sin død besøgte Israel, deltog i udarbejdelsen af festival-planerne og bestilte hos Darius Milhaud en opera om kong David, der forvente,,, uropføi,t i 1954, (let formodede 3000-år for erobringen af det jesubitiske Jerusalem. Librettoen er under udarbejdelse af Armand Lunal.

* Den 15. juni afholdt iøvrigt Boston Syniphony Orchestra en mindekoncert. for Konssevitzky, dirigeret af hans elev Leon Bern

stein. Programmet bestod naturligvis af moderne musik, nemlig William Schunians synifoni for strygere, to stykker for strygeorkester af Ben Weber, Benjamin Brittens serenade for tenorsolo, horn og strygeorkester, Irving Fines notturno for strygere og harpe samt Aaron Coplands klarinetkoncert.

* Planerne om en ny teaterbygning til Metropolitaii-operaen er midlertidigt blevet skrinlagt, fordi det ikke er lykkedes at skaffe tilstrækkelige pengemidler. De ret betydelige beløb, (ler foreløbig er bragt til veje, vil i ste(let blive benyttet til en modernisering af det gamle operahus. Som et led i sikringen af Metropolitans rentabilitet har Rudolf Bing købt eneretten for New York på den ir,,ve engelske version af Rich. Strauss' »Rosenkavaleren«, der også står på San Francisco Opera Companys repertoireliste. Denne opera har hidtil været konkurrenten New York City Opera Compan

ys største tilløbsforestilling.

* Lili Boulangersmindelegal for 1952 er. for første gang tilfaldet en engelsk komponist, 7'hea Mus(Irave, samtidig den første kvin(le, der har modtaget den exceptionelle udmærkelse. Legatkomitéen består af Nadia Boulanger, A,aron Copland, Walter Piston og Igor Strawinsky.

* Den 20-årige amerikanske pianist Kenneth Wolf uropførte fornylig i Utah sammen, med byorkestret under ledelse af Maurice Abravanel sin klaverkoncert nr. 1 G b-moll!). Wolf er udgået f ra Yale-universitetet som elev af Artur Schnabel og Paul Hindemith.

* Rog Harris er udn-,,evnt til præsident for en international festival for moderne inusik, der skal afholdes i Pitts1)urgli i dette efterår i forbindelse med Carnegie Institute's store kunstudstillin,~,

~1.

* Carl Orffs sceniske korværk »,Trionfo di Afrodite«, der på grundlag af tekster fra Catull, Sappho og Euripides skildrer en kultisk bi-,,,,llupsfest, uropføres i februar på Seala-o Per.-aen i Milano under ledelse af Herbert von Karajan i en Orff-trilogi, der desuden omfatter »Carmina Burana« olg »Catulli Carmina«.

* I anledning af hundredåret for grundlæggelsen af nationalniuseet i NUrnberg genoptoges den ældste tyske opera, Sigmund Gotilieb Stadens »Seelewig« (1644), i en nybearbejdelse ved Herbert Wiesinger og Karl Heussner på Stadsteatret.

* Landestheater Darmstadt forbereder elen sceniske uropførelse af Goffredo Petrassis kantate »Coro di Morti« (1941) og Orazio Vecchis madrigalkomedie »Amfiparnasso« (1597) fortiden den tyske førsteopførelse af Luigi Dallapiccolas opera »Job« under

ledelse af professor Bruno Maderna fra Marcello-konservatoriet i Venedig.

* En koncert for cembalo ined koncerterende fløjte, fagott og strygeorkester af Siegfrie(1 Borris, skrevet på opfordring af RIAS i Berlin, er uropført af Silvia Kind med RIAS-kammerorkestret under ledelse af Karl Ristenpart.

* Walther Geisers »Klavieri-nusik« uropførtes af Paul Baumgartner ved den schweiziske ,1SCM-sektions jubikeumskoneert i Binningen.

Dødsfald

Italo Menteniezzi, Verona, 76 år (15. maj).

* Komponisten Erling Brene og maleren, billedhuggeren, vævei-en in. in. Holger Kapel har til Det kgl. Teater indleveret en ny ballet »Blomsterpigen som

cen« eller »Kærligheden drager forbi«.

* Ved det 5. nordiske kirkemu.sikerinøde i Beykjavik (1. 4.-10. juli iår var der 9 danske deltagere. På den danske koncert ved denne lejlighed opførtes der værker af Ejvin Andersen, Emilius Ban(Iert, Bernhard Christensen, Knud Jeppesen, Thomas Laub, Bernhard Leivkoiviteli, Svend-Ove Møller, N. 0. Raasle(1 og Poul Schierbeck-. De medvirkende var organisterne Finn Viderø og Søren Sørensen, operasanger Einar Kristjansson og Reykjaviks domkirkes kor.