Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 07 - side 239-242

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet - Danmark ved Sigurd Berg

DET KONGELIGE BIB 1,10Ti,-i~ har i den senere tid gjort en betydningsfuld indsats for'at forøge sit orkesterbibliotek, ---- i første række med afskrifter --,-tf ældre dansk musik, hvoraf (ler er tilvejebragt opførelsesmateriale til rådighed for (let offentlige iiiiisikliv. I bibliotekets egne afskrifter foreligger ilti instrumental- og vokalværker af komponister som Du Pug, Frølich, Gade, Hartinann, Helse, C. E. F. Hornernan, Keljper, Kuhlau, Kunzen, Lange-Måller, 11. Rung, Scalabrini, Schall, Scheibe, Schul-, Weyse og Windinfl. Stemmeniaterialet for de ældre værker omfatter 5 vl. 1, 4 vl. 11, 3 vla, 3 vle og 2 el) for strygerbes.,-ætningens vedkommende (hertil naturligvis de fornødne blæserstemnier), og for yngre og større værker 8 vl. 1, 7 vl. 11, 6 vla, 5 vle og 4 el) + blæsere. ---- Over alt dette har biblioteket ladet udarbejde en forte,""nelse, ---- men tillige en fortegnelse over et udvalg af de ca. 900 instrunientalv,,,erker, (ler i de senere år er anskaffet til orkesterbiblioteket.

Sidst og ikke mindst foreligger der nu også en fortegnelse over instrumentalværker »Til brug for amatørorkestre«. Den må indenfor arnatørmusikbevægelsen hilses med den største gkæde som en uhyre hjælp i det vanskeligste problem for alle aniatørorkestre nemlig anskaffelse af orkestermateriale, (ler altid har -,,,,,eret en alvorlig økonomisk byrde for de små orkestres beskedne budlletter. Listen indeholder mange større klassiske værker (symfonier af Beethoven, Haydn, Mendelssohn, Mo Zart og Schubert) og fra nyere, tid orkesterkompositioner af bl.a. Elgar, Grieg, Fini Henriques, Høffding, Carl Nielsen, Riinsky-Korsakoff, Jol2an Svendsen og m. ni.

Denne indsats fra Det kfjl. Biblioteks side kan ikke noksom på~ skønnes og må virke i høj grad stimulerende for det fortsatte arbejde i de af landets inange ai-riatørorkestre, der har været ved at tabe modet over »de dvre noder«.

* Kulalog over litteratur til sangog musikundervisning. Statens pædagogiske Studiesamling har netop udsendt »Fortegnelse over litteratur om sang- o,,, musikundervisning, musikpsykologi og -æstetik, musikordbøger, hørelære og instrumentalmusikmetodik«. Den kan fås fra studiesamlingen for 45 øre + porto. Frederiksberg Allé 22, Kbhvn. V.

* Orgelspillerinden Barbara Hónicke har ved en kirkekoncert i Berlin d. 6. juli spillet værker af J. L. Eniborg, bl.a. Introduetion, kanon og fu..a i g af op. 44.

* Til Danske Amatør-symfoniorkestres Samvirke's sominerstævne på Danebod Højskole d. 1.-3. august kunne der mønstres 150 deltagere, det hidtil største antal deltagere ved disse stævner. Det fuldt besatte symfoniorkester, sammensat for lejligheden, var på 100 medlemmer. Ganske imponerende, ikke! Og efter fire orkesterprøver under Johan Bentzons ledelse kunne man klare en hæderværdig opførelse af bl. a. første sats af César Francks d-moll, symfoni, som radioen optog og udsendte nogle dage senere.

* Aalborg byorkester har udsendt sin årsberetning for sæsonen 1951/52. Der har været afholdt ca. 40 koncerter, deraf 1 i København, 1 i Oslo, 1 i Frederiksstad, 1 i Thisted og 1 i Skive. Foruden Jens Schrøder og Victor Stærmose har Aksel Munk, V.Secher Alarcussen, Maurice Miles fra Yorkshire og Johan Bentzon g,-æstedirigeret og blandt solisterne findes navne som pianisterne Robert Rieflinq o-, Solonion, violinisterne Emil

r_,

Telmanyi, Ellen Birgithe Nielsen, Endre Wolf og Wandy 7""worek, cellisterne Erling Bløndal Bengtsson og Henri Honegger og adskillige andre. Der er opført flere nye og nyere værker af Svend Erik Tarp, Henning Wellejus, Riisager, Bertzhard Christensen og Carl Nielsen og af udenlandske komponister soin Lars-Eric Larsson, Brillen, Delius, Vaughan Williams, Gustav Holst, Hindemith (»Mathis der Maler«), Strawinsky (»Ildfug

len«) og Ravel. Soin slut s~--sonen opførtes d. 28. april i domkirken Beethovens oratorium «Kristus på Oliebjerget« ined Edith Oldrup, Einar Nørby og Einar Kristjansson som solister.

* I Odense domkirke har der i sidste sæson. været afholdt 6 kirkemusikaftener, hvoraf den første (2/10 1951) udelukkende omfattede værker af Carl Nielsen. De fem andre koncerter har indeholdt ,,eldre og nyere værker i passende afveksling. Bei- nærkelsesvæ- rdigt ci- det, at der ved to orgelaftener, hvor Hans Klot, fra Flensborg og Paul Barras fra Antwerpen sad ved orglet, blev spillet-flere helt moderne værker (Flor Peeters, Olivier Messiaen, Karg-Elert og Charles Tournemire). Ved de øvrige koncerter har domorganist Georg Fjelrad selv siddet ved orglet, en enkelt gang' dog afløst af Finn Viderø, der bl.a. fremførte Paul Hindemiths første orgelsonate.

* Det jydske Musikkonservatorium har i det forløbne skoleår haft 175 elever. De afsluttende eksaminer blev bestået af: Esther Klitgaard og Lisbeth Uhre Pedersen (klaver), Inger Jensen (sang), Asta Nielsen (orgel). Organisteksamen blev. bestået »med anerkendelse« af Herluf Houengaard oll orgelprøven, svarende til seminariets prøve, af Dorthe Ladefoged. (Angående den musikpædagogiske eksamen i Aarhus i juni se DM nr. 5/6, s. 209). Konservatoriet har i skoleåret modtaget støtte fra Den kulturelle Fond, Aarhus kommune, Lærerstandens Brandforsikring, D.D.P.A.'s Fond, Strandes Legatfond, Filmsfonden samt Aarhus Oliefabriks fond. Der er uddelt 29 elevstipendier til et samlet beløb af 7.246 kr.

* Det meddeles, at Det fynske Musikkonservatorium gennem de sidste år har omla-,t sin undervisningsplan og eksamensordning, således at det nu er fuldkommen på linie med Det kgl. danske Musikkonservatorium og Det jydske Musikkonservatorium. For fremtiden kan Det fynske Musikkonservatorium føre sine elever op både til »store eksamen«, organisteksanien og statens niusikpædagogiske eksanien.

* I juli-august arrangerede Oden,se Turistforening i samarbejde ined domorganist Georg Fjelrad 8 orgelkoncerter med fri adgang i Set. Knuds kirke. Ved 7 koncerter spilledes udelukkende dansk inusik fra vor tid: C. H. Debois, J. L. Embor11,-, Knud Jeppesen, Leif Kaysei, J . Th. Larsen, E. Lindorff-Larsen, Laurids Lauridsen, Svend-Ove Møller, Carl Nielsen, Tage Højby Nielsen, Otto Sandber, Nielsen, N. 0. Raasted, P. S. Rung-Keller, Træi-up Sark, Kaj Senstius, Frantz Syberg, Finn Viderø og Mogens WóIdike. De medvirkende organister var: Palle Alsfelt, Poul Børck, Walther Børner-Nielsen, Georg Fjelrad, Holger Schmidt, Svend Aage Spange og Chr. Vestergaard-Pedersen. Endelig spillede Carl Bengtsson, Set. Petri kirke, Malmø, nutidig svensk musik.

* Den 11. august spillede Georg Fjelrad Carl Nielsens »Conimotio« i Radiotj.inst fra Konserthuset i Góteborg.

* Vibeke Warlev er af Nordwest Deutscher Rundfunk blevet engageret til i september at ind,spille et prograin med ny musik til senere udsendelse. Hun vil ved denne lejlighed bl.a. spille sonatine af Knudåge Riisager. D. 18. september skal hun medvirke som solist ved en radioudsendelse i Zilrich, hvor hun spiller Niels Viggo Bentzons »Concerto piecolo« for klaver og stry.""ere. Det er fjerde gang i løbet af de sidste to år, at Vibeke Warlev optræder i NWDB, hvor hun tidligere har fremført værker af Niels Viggo Bentzon, Jørgen Jersild, Svend S. Schultz, Svend Erik Tarp og Svend Wcstergaard, og det er anden gang hun er solist med dansk musik i Zilrich radio.

* Gennem Det danske Selskabs repræsentant i Schweiz er Sverre Forchhammer blevet engageret til at dirigere en orkesterkoncert med dansk musik i Radio Zilrich (1. 18. september. Han vil ved denne lejlighed fremføreværker af Flemming Weis, Jørgen Jersild, Svend S. Schultz og Niels Viggo Benzon.

* Komponisten, organist Tage Højl»y Nielsen. er indl)udt til at deltage i en international orgelkonkurrence i Haarlem, hvor deltagerne bl. a. skal iniprovisere over opgivne teniaer. Denne »Wettkampf« bliver radiotransiniteret (1. 6. oktober.

* Folk-enniversitetels efterårssemester er nu ved at fialle sin begyndelse. Soni i tidligere år er der også gjort plads for musikken. Mandag d. 29. sept. og (le 5 føl`..ende mandalle vil Gunnar Heerup forekæse »Omkring Debussy og Ravel« o-tirsdag (1. 30. sept. og 5 følgende tirsdage vil Povl Fledelins og prof. Jens

11

Peter Larsen. g-enneinga Josepli

Ha- 9

ydn. Ved be ge forehæsnin""srækker granimofondenionstrationer og kunstnerisk medvirken. Forelæsningerne holdes på Det anatomiske Institut, Nørre Allé 63, kl. 19,30--21,15. Endvidere leder Po W llamburger et studiekursus over Seliuberts, Selium,anns og Braliins' sange. Dette kursus begynder onsdag d. 1. okt. og f Irts,,,ætter (le påfølgende 5 onsdage kl. 19,30--21,15 i Metropolitanannekset på Frue Plads. Prisen er kr. 5,00 pr. forekæsningsrække eller kursus. Indtegiiiiig til forelæsninger på Folkeuniversitetet, Frue Plads, inden 27. sept. (kl. 16-19), - til sludiekursus »lielst« inden 15. sept., og kun skriftligt. Det kan altså iii Lili,~vis nås endnu.

Dødsfald

Cellisten Aage Balthasar, Ran-

ders, juli, 54 år.

Violinisten Garl Hansen, Hel-

singør, 1. juli, 58 år.

Basunisten Peter Jørgensen, Hor-

sens, juli, 61 år.

Musiklærerinde Betty J. Møller

(anm. 7. aug.).

Musiker Aksel Dahl Sørensen

(anni. 13. aug.).

Musiker Axel Emilius K. Jepsen

(begr. 20. aug.).

Komponisten, organist Johs.

Wårtz, 21. aug., 72 år.

Fhv. musikdirektør, organist Pe-

ter Andersen, Rønne, 23.aug.,

Pianistinden Else Fjellø-Jensen,

25. aug.

Rund fødselsdag

Operasangerinden Thyra Lar-

sen fylder 70 år d. 14. oktober.

Legater og udmærkelser

Den grøfflandske organist og komponist Jonathan Petersen h,ar niodflaget inedaljen ingenio et arti i guld. Han var i forvejen dekoreret med Dannebrogsni,-endenes hæderstegn og fortjenstmedaljen i sølv. Det grønlandske landsråd har tillige tildelt hani en livsvarig hædersgave på 1200 kr. årligt.

* Koncertsangerinden, sangpædagogen Carmen Suria Bang har fået tildelt en portion af li-gens-Bergh. og hustrus kunstnerlegat.

* Koncertsanlerinden Lise Engelsen har modtaget 500 kr. ,_if Elise Wessels legat.

* Fondet for dansk-norsk samarbejde liar tildelt pianistinden Else Schultz et stipendium til videre uddannelse hos ]Robert Bieflina

11 *

* 0Derasanger Eskild Rask Niel

sen har modtaget, Helge Nissens

mindele.,,at på 700 kr.

Legater, der søges i oktober

Inden 15/10: Dansk~Islandsk Forbundsfond (for islandske musikstuderen(le). Kristiansg. 12, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/11: Det Anckerske Legat (for komponister). Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal 21, Kbh.K.

- : Gudda Behrends Legat (for medlemmer af Musikp,-ædagogisk Forening). Musikptr-dagogisk Forenin Frederiksborggade 50, Kbh. K.

- : British Council's legater til studieophold i England. British Council, Richshuset, Rådhuspladsen 16, Kbh. V. (Skema).

: Dansk Solist Forbunds Legatfond (for medlemnier af D.S.-F.). Grundt,,,Igsvej 34, Kbh. V.

: Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske illusiklærere og Musiklærerinder (væsentlig for medlemmer af samme). Ors. Chr. Bentzen, 1Rådhusstr. 7, Kbh. K. (Skema).

: Institutionen San Cataldo. Friplads for komponister i marts/jul! 19529. Dansk Komponist-Forening, Nørregade 18, 1Uh. K.

: Cainilla l'acks Legal. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K.

NOVEMBER:

Inden 15/11: Konferensraad, Generaldecisor Carl Ludi~ig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel). Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

- : Etatsraad Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat. (Ud

dannelseshja,lp for ansøgere i alderen 14--25 år). Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

Inden 293/11: Kaneelliraad Jacob Deichniann og Hustrus Legat (for kvin(ler). Lrsf. Kaj Lund, Arnagertorv

Kbh. K. (Skenia).

Inden 1/12: Komponist Frits Andersens Legat. Magistratens legatkontor, Far-,,ergade 27, Kbh. K. (Skema).

: A. P. Berggreens Legat. (For musikere, der har virket indenfor kirkeog folkesangen). Konsistorialkontoret, Universitetet. Kbh. K.

- Robert Henriques' Mindelegat (for medlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Vendersgade 23, Kbh. K.

- : Hans Lunds- Legat (for ældre nitis

sik- ( ikke sang-)hærere). Magistratens legatkontor, Farverg. 27, Kbh. K. (Skema).

- : Vendelia Nyelands Legat (for sangog musikkererinder over 4.5 år, ulffte eller enker). Magistratens legatkontor, Farverg.27, Kbh.K. (Skema).

-- - Den Raben-Lewetz-auske Fond. Frederiksberggade 11, Kbh. K.

- : Solistforeningen (tf 1921's Understøttelsesfond (for medlemmer). Pinnist Victor Schiøler, Geelssko,,,-,,ej 39, Lyngby.

DECEMBER:

Inden 10/12: Axel E. Helsteds legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, V. Boulevard 36, Kbh. V.

- : Oberst, baron Gust(w Wedell W'edelssborg legat (for musikere ved Gardehusarregimentet ol,, disses enker). Gardehusarreginientet, Na,stved.

Inden 15/12: Jørgen Jensens legat (for medlemmer af Det kgl. kapel og disses enker). Kgl. koncertmester Peder Lynged, Duevej 44, Kbh. F.

Frøken Mette Katrine Lør»torps legat (for mandlige kunstnere). Ors. Poul Torp, Bredgade 45, Kbh. K.

Inden 21/12: Endl Bangs mindelegat. Solistforeningen af 1921 (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Geelsskovvej 34, Kgs. Lyngby.

- : Peder Fyhns mindefond (for musikstuderende ved Uni-,,ersitetet. Universitetets økonomiske forvaltning. (Skema) -

: Enkefru Anna Ida ilfali)ine Petersens legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, Vester Boule-,,ard 36, Kbh. V.

- : Etatsraad Isac Saloinon Saloinonsen og hustrus mindelegat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, Vester Boulevard 36, Kbh. V.

Peter Schrains legat. Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K.

(Skema).

- : ~:exschalls legat. Ors. Vald. Koe

foed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

- : Organist J. M. Zeises legat (for enker efter organister i Kbh.). Magistratens legatkontor, Far,,,ergade 27,